Theologisch debat tijdens rechtszaak in Johannesburg Paus prijst armen zalig en roept wee over rijken Ontwikkelingscoöperatie haalt kosten eruit Klaipeda: hele stad vraagt kerk terug Twintig miljoen voor bijbels naar China Uit brieven van lezers Trouw Priester in Genua weerstaat censuur Conferenties VANDAAG VOORBIJGANGERS Tentoonstelling over de Sinaï Kerkleider uit Mozambique in DDR op bezoek DONDERDAG 3 JULI 1980 TROUW/KWARTET 2 D< Van onze correspondent JOHANNESBURG De beslissing van drie Zuidafrikaanse geestelijken om vijftig dagen de gevangenis in te gaan, nadat zij schuldig waren bevonden aan overtreding van het samenscho lingsverbod, is een nieuwe fase in de steeds scherper wordende confrontatie tussen kerk en staat in Zuid-Afrika. De drie waren onder de 35 geestelij ken. die door het gerechtshof In Jo hannesburg veroordeeld werden tot een boete van vijftig rand (125 gul den) of vijftig dagen gevangenisstraf, omdat zij het verbod overtreden en het verkeer ln gevaar gebracht had den met hun protestmars door het centrum van de stad. zes weken ge leden. De geestelijken, die allemaal al een nacht ln de gevangenis hebben geze ten na hun arrestatie, protesteerden tegen de gevangenhouding van hun collega John Thorne, een dominee van de congregatlonallstische kerk. Thorne was opgepakt, omdat hij openlijk achter de schoolstaking was gaan staan. HIJ werd gearresteerd op een moment, dat hij pogingen deed, te bemiddelen tussen de stakende scholleren en de politie. De drie geestelijken, die Uever de gevangenis Ingaan, dan dat ze de boete zouden betalen, zijn ChrlsUaan Langeveld, een r.k. diaken die ln 8o- weto werkt, Vincent Dlppenaar, een r.k. kapelaan ln Kllptown en Jon Stubbs, een anglicaanse jeugdleider ln Braamfonteln. Pater Dlppenaar zei voor het hof, dat hij het als zijn morele plicht voelde, de gevangenis ln te gaan. Hij toonde zich bijzonder verontrust over de laatste weken, „nu wetten gebruikt zijn om mensen te verhinderen te demonstreren tegen verkeerde wet ten of bepaalde gebeurtenissen te herdenken." Onder de andere 32. die de voorkeur gaven aan het betalen van de boete, waren bisschop Desmond Tutu en zijn vrouw Leah Tutu, en ook de bisschop en de deken van de angll- Blsschop Tutu caanse kerk in Johannesburg, Timo thy Bavin en Simeon Nkoane. Alle geestelijken zelden, dat zij zich ln hun geweten niet schuldig voelden aan overtreding van het samenscho lingsverbod. Wel wilden zij de ver keersovertreding toegeven. Bijbelteksten Tijdens het proces kwam het even tot een scherpe woordenwisseling tussen de verdachten en rechter F. Z. KriJ- nauw, toen deze het woord van de apostel Paulus ln Romeinen 13 vers 2 aanhaalde, dat wie zich tegen de overheid verzet, de Instelling Oods wederstaat en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. De geestelijken antwoordden, dat het samenscholingsverbod, evenals an- Van onze kerkredactle KLAIPEDA Welgeteld 148.149 rooms-katholleken ln de Sowjetrepubllek Litouwen hebben een verzoekschrift aan de Russische partijleider Brezjnew ondertekend, waar- In zij om teruggave vragen van een kerk in Klaipeda. De kerk was voltooid ln 1941, nadat de regering toestemming voor de bouw had gegeven ln 1056. Het was de enige kerk, die na de oorlog in Litou wen gebouwd ls. Rooms-katholleken uit het hele land brachten drie mil joen roebel bijeen voor de bouw. Maar vlak voordat de kerk zou wor-, den Ingewijd, lieten de autoriteiten de deuren verzegelen. De kerk werd veranderd ln een concertzaal. Sinds die tijd hebben de rooms-ka tholleken van Klaipeda (het vroegere Duitse Memel) een onafgebroken campagne gevoerd om hun kerk te rug te krijgen. Het aantal onderteke naars van de laatste petitie ls onge veer even groot als dat van alle Litou wers In Klaipeda, maar ook rooms- katholleken uit andere delen van Li touwen hebben getekend. De Kro niek van de Litouwse Katholieke Kerk (no. 41) meldt, dat het verzoek schrift 1434 bladzijden telt. Behalve het ongekend grote aantal handteke ningen bevat het ook 56 foto's, die een Indruk geven van de schade, die aan de kerk ls toegebracht bij de verbouwing tot concertzaal. De bevolking van Klaipeda ls ge groeid van 123.000 ln 1956 tot 170.000 ln 1979. Twee derde van hen zijn Litouwse rooms-katholleken. ZIJ moeten het nu doen met één klein kerkje, dat totaal onvoldoende ls. dere Zuidafrikaanse wetten, ln strijd zijn met de hoogste goddelijke wetge ving. omdat zij verdrukkend werken en de hoop en de waardigheid speci aal van de zwarten vernietigen. Daar om kunnen zulke wetten niet gehoor zaamd worden, waarbij zij zich berie pen op een woord van de apostel Petrus „Men moet Oode meer ge hoorzamen dan de mensen" (Hande lingen 5 vers 29). Over de hele wereld worden mensen zonder proces vastgehouden. Waar om gaat u niet protesteren tegen de onderdrukking van christenen ln Rusland of tegen de Invasie ln Afgha nistan, beet Krljnauw de geestelijken toe. Dovemansoren Bisschop Bavln zei, dat de kerk ln het verleden al zo vaak bij de regering bezwaar gemaakt heeft tegen het vasthouden zonder proces. „Wij kun nen niet tot ln het oneindige blijven praten tegen dovemansoren", zei hij. Daarom nu de daad van solidariteit met de gearresteerde collega. Het waren even emotionele ogenblik ken, toen afscheid genomen werd van de drie, die afgevoerd werden naar de gevangenis. Bisschop Tutu zei, dat hij hen bewonderde. Gevraagd waar om hij wel de boete betaalde, zei hij, dat de groep besloten had, het vonnis helemaal aan het hof over te laten. Waren ze tot gevangenisstraf veroor deeld zonder mogelijkheid van een geldstraf, dan was hij bereid geweest ln de gevangenis te gaan. „WIJ hebben elkaar vrijgelaten op dit punt. Ik voel voor mij, dat het nu voor mij de tijd nog niet ls om de gevange nis ln te gaan." De mars van 26 mei heeft volgens Tutu veel losgemaakt. De kerklelderi hebben laten merken, dat zij het niet langer bij woorden laten. Hij zei, dat hij niet zou aarzelen, weer een derge lijke mars te houden. OENUA (AP) Een rooms-kathollek priester ln Genua heeft openlijk een bevel van zijn bisschop, kardinaal Sirl, genegeerd om voortaan al zijn geschriften te laten lezen vóór ze ge publiceerd worden. De priester, G. Baget Bozzo, schrijft regelmatig over godsdienstige en politieke onderwer pen vaak ln progressieve bladen. Kar dinaal Slri geldt als een van de meest conservatieve bisschoppen van Itallé met een ruime vriendenkring in de curie. Volgens Bozzo probeert de kardinaal hem het zwijgen op te leggen met goedkeuring van het Vatlcaan. „Deze vorm van censuur ls sinds het tweede Vaticaans concilie niet meer voorge komen en lk ben niet van plan om aan deze misbruiken van macht nog ln de Jaren '80 toe te geven," aldus Tijdens een massamls ln Carlocas rent een jongetje het podium op om de paus te omhelzen. Hij is een van de ruim miljoen gelovigen, die deze mis bijwoonden. RIO DE JANEIRO (AFP, AP) Met een verwijzing naar de bergrede heeft paus Johannes Paulus II in de krottenwijk Vidigal de armen zallggeprezen en wee geroepen over de rijken. Juist in deze wijken liggen op zeer korte afstand van elkaar werelden van verschil, uiterste verpaupering en onvoorstelbare luxe. Zoals overal, wil de kerk ook in Brazi lië de kerk van de armen zijn; de waarde van de mens wordt niet be paald door wat hij heeft, maar door wat hij is, aldus de paus. Misbruik Later sprak hij tot de bisschoppen bij een herdenking van het feit dat ln deze stad 25 jaar geleden de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferen tie (CELAM) werd opgericht. Hier be nadrukte hij opnieuw dat de kerk zich niet direct met de politiek moet Inlaten en zich niet moet mengen ln machtsstrijd. De kerk, aldus de paus, probeert zelfs te vermijden dat haar woorden ln die strijd kunnen worden misbruikt, want de kerk staat boven alle sociale klassen. Verdeeldheid De paus sprak hiermee opnieuw te gen de opvattingen van de bevrij dingstheologie en ook tegen de me ning van meerdere bisschoppen die vinden dat de kerk de klassenstrijd niet heeft uitgevonden of uitlokt, maar dat zij ln de al ln gang zijnde klassenstrijd een positie moet Inne men en wel aan de kant van de ver drukte klassen. Een en ander is oorzaak van diepe verdeeldheid ook onder de Brazili aanse bisschoppen (dat zijn er bijna 300). De paus wil met zijn bezoek duidelijk proberen hun eenheid te versterken en hen gezamenlijk te la-, ten pleiten voor sociale rechtvaardig heid en eerbiediging van mensen rechten. Zij en hun priesters moeten zich echter niet direct ln de politieke controverses mengen, maar zoveel mogelijk een klimaat scheppen waar in de kerk haar kerkelijk werk kan doen. Politiek bedrijven ziet hij als een lekentaak en naar verwacht mag worden zal hij daar vandaag iets over zeggen als hij arbeiders ln Sao Paulo toespreekt. Geen respect Van een onzer verslaggevers ERMELO „Kruistochten", de zendingsorganisatie van Anne van der Bijl, heeft het ambitieuze plan opgevat om twintig miljoen gulden bijeen te brengen voor bijbels naar China. waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur mg O. Pootma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam lel 020-913456 tele* 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Nad Cradietbank Rekamngnr 23 OO 12 574 Gemeentegiro Amcterdam X11000 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam lel 010-115588 (abonnementen en bezorging) iet 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westbtaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag lel. 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle lel 05200-17030 - Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16,98 Per kwartaal 50,95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop- d'achten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag. Op' zondag van 18-20 uur telef 020- 913456. Opgave mini-advertenties tel 020-936868 of schriftelijk aan Mtni-Adv aldelmg. postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM Adreswi|zingen uitsluitend schnf- adressen Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Boycotdebat (8) Eindelijk dan een stem uit het CDA, en wel die van Jan Nico Scholten, die uitroept: „Het gaat ln deze zaak (oliepboycot Z-Afrlka) om de hoop voor mensen". En dan vervolgt hij: „Ik denk dat het ontzettend veel te maken heeft met het Koninkrijk Gods op deze wereld". Ik geloof dat het er alles mee te maken heeft. Zo lang al heb ik mij afgevraagd: Zien die CDA'ers dit nu niet?? (Kernwa pendebat en nu weer met die olieboy cot). Hoe kan Christus nu ooit weer komen zolang Zijn volgelingen niet schouder aan schouder, als het moet met verlies van hun leven en bezit, hebben meegestreden met hun on derdrukte broeders en zusters op aar de? En ls het Juist voor Z-Afrlka, waar de onderdrukkers zich oude mede- Christenen noemen, niet de hoogste tijd? Een houding van: eerst eens kijken of Jantje en Pietje meedoen, want samen sta je sterker en ls het efficiënter ls toch een Christen on waardig! In de bijbel vang lk andere geluiden op. Daar gaat het niet om collectief sterk te zijn en daarin een stukje veiligheid te voelen, maar zeer individueel: „Met mijn God spring ik over een muur" en „Met God zal ik door sterke benden dringen". Enzo voorts. Geloof en liefde of wilt ge: liefde en geloof, zij overwinnen de wereld. Nü ls het tijd om een teken te stellen en daarin als klein land groot te zijn. Hoezeer het me spijt, maar als dit blijven meelopen en telkens weer door de knieën gaan voor dit kabinet blijft, haak ook lk af. - Bilthoven A. M. Feenstra-RIngnalda Boycotdebat (9) Gewapend met zagen wierpen CDA'ers zich op de poten van het kabinet. Andere CDA'ers zagen toe. Motief deze keer: olieboycot tegen Zuid-Afrika. Wanneer komt de tijd dat we ons opgezegde AR lidmaat schap kunnen aanmelden bij het CDA? Berichten en commentaren over Zuld-Afrlka en de olieboycot ln geuren en kleuren. Maar Beyers Nau- dé. Gatsha Buthelezl (leider van twee miljoen zwarten) en nog veel meer onverdachte Zuld-Afrlkaanders wil len geen olieboycot! Wanneer wordt naar hun argumenten geluisterd? Nljverdal W. Hoezen Boycotdebat (10) - Als wij als AR mensen lezen wat zich ook nu weer in onze Volksvertegen woordiging afspeelt, en dan met onze eigen AR mensen, denk ik: waar gaan wij met elkaar naartoe. In Zuld-Afrl- ka zullen inderdaad heel erge dingen gebeurd zijn in het verleden, dat moet anders, dat weten we allen. Maar, heren van het CDA die voor een olieboycot zijn, zeg dan eens hoe. Voor alle partijen ideaal, geen com munistische invasie ln Zuld-Afrlka vanuit Angola, denk er goed om. Zuld-Afrlka een zeer waardevol bezit voor Rusland vla Swapo of Cubanen. Maakt u dit niet bezorgd? Emmeloord IJ. de Jong Boycotdebat (11) „Wat uit het debat te leren valt, ls dat er aan onze behoedzaamheid nog een el moet worden toegevoegd. Ik heb niemand van de CDA-leden afge schreven, maar het gebeuren heeft ons nog eens duidelijk gemaakt dat de meerderheid krap ls" heeft TROUW opgetekend uit de mond van premier van Agt. Is dit nu echt de enige conclusie die onze minister-pre sident trekken kan? Ik meen dat het Juist die behoedzaamheid zelf ls die zo ontzettend veel wrevel oproept. Een behoedzaamheid, zó ver doorge voerd dat er met de beste wil van de wereld geen beleid meer uit op te maken valt. Wij hebben geen behoef te aan behoedzaamheid (en zeker niet naar de eigen fractie toe) maar aan frisheid, aan een sprankelend geluid dat opkomt voor recht en gerechtig heid. Natuurlijk zo'n geluid roept tegengeluiden op, het vraagt om reac ties. Maar dat zijn dan ln leder geval reaktles op een beleid. Boycotdebat (12) Toen bij het ochtendgloren van de 26e Juni 1980 de eerste merels hun lied lieten horen, was ook de nacht over de gekleurde bevolking van Zuid Afrika, maar ook over Lubbers ge daald. Deze nacht zal duren tot Lub bers Inziet dat er grotere belangen zijn dan die, waarop hij zich ln partij politieke blindheid heeft geconcen treerd. Tot ook voor hèm het Ethisch Reveil klinkt! Den Haag D. J. P. Kok Boycotdebat (13) Om bij voorbaat misverstanden te voorkomen: lk verafschuw een sys teem waarbij de ene bevolkingsgroep discriminerende maatregelen neemt die een andere bevolkingsgroep tref fen. Zelf waa lk meerdere malen ln Zuid Afrika en vaak zeer teleurge steld over de persoonlijke houding van blanken tegenover nlet-blanken. Dat ongeacht het geweldig vele dat blank Zuid Afrika ln materiële zin voor de nlet-blanken deed en doet. In materiëel opzicht hebben de nlet- blanken het ln Zuid Afrika beter, dan waar ook ln Afrika. Maar het ls verne derend om niet als gelijkwaardig mens te worden gezien. Vraag la, wat moeten en wat kunnen we doen? Niet de weg van de revolutie die de anti revolutionair Scholten wil. Hoe valt dit te rijmen met de oorsprong van zijn partij? Revolutie ls het omver werpen van de bestaand e situatie. Desnoods gewapender hand. Daartoe roepen communisten en socialisten op. De lijn van Marx en Lenin vol gend. Maar dat kan nooit de weg van een christen zijn. Startpunt en eind doel zijn totaal anders. Dat moet de heer Scholten toch weten? Een olie boycot ls een „teken van hoop" of morele steun aan revolutionaire krachten, die niets te maken hebben met het Koninkrijk Gods zoals de heer Scholten vermoedt. Groen van Prinsterer stelde: tegen de revolutie, het evangelie. Die weg moet een christen gaan en die willen ook vele nlet-blanken ln Zuid Afrika gaan. Een veel groter aantal dan zij die door de heer 8cholten aangemoedigd de weg van de revolutie en het bloed bad willen. En dat leidt niet tot de opbouw van een stukje Koninkrijk Gods. maar helaas tot verdrukking en vaak dood van hen die de Bijbelse weg naar vrede en gerechtigheid zoeken. Met dit geld zouden een miljoen bij bels kunnen worden gedrukt en Chi na binnen kunnen worden gebracht. In een brief aan de lezers van zijn blad Kruistochten schrijft Van der Bijl, dat christenen ln China om een miljoen bijbels hebben gevraagd. Dat de kosten per bijbel op twintig gul den worden geschat, hangt samen met het „ingewikkelde" transport. Dat zal hoofdzakelijk gebeuren door overzeese Chinezen, die op bezoek gaan naar het moederland. „Kruistochten" ls een internationale organisatie, die zich voornamelijk be zighoudt met steun aan christenen ln communistische landen. Om de twin tig miljoen bijeen te brengen, zijn alle vijftien kantoren ln de verschillende delen van de wereld ingeschakeld. De eerste reacties ln Nederland op het project-Parel, zoals de bijbelactle voor China genoemd wordt, zijn zeer gunstig. Het is de bedoeling, dat ln september kerken en predikanten aangeschreven zullen worden. Wel maakt Anne van der Bijl zich enige zorg, dat het project-Parel ten koste van het andere werk zou kun nen gaan. Daarom zal ln het blad Kruistochten niet meer over de actie worden geschreven. De Kruistoch ten-lezers zullen door aparte „Parel- brieven" op de hoogte worden ge houden. Andere onderwerpen die de paus ook de komende dagen zal aansnijden zijn: de taak van het gezin, de bedrei gingen van de moraal door wat de paus al noemde een „gebrek aan res pect voor menselijke en-christelijke normen en een steeds toegeeflijkere wetgeving" en de waarde van het priesterschap, want ln Brazilië ls een groot tekort aan liefhebbers voor dat ambt. Student, weet Je wat Je te wachten staat? Voor aankomende studenten WO en HBO. „Centraal staat tijdens deze conferentie de Bijbel als het onfeilbaar Woord van Ood." 2-9 au gustus, Internationaal Christelijk Studiecentrum, Baambrugge. Inf. en aanm. tel. 020-330369. Mens en samenleving nu. Energie crisis, economische crisis of bescha vingscrisis? 28 Juli 2 augustus, He- denesse, Cadzand (tel. 01179-1654). Geslnsweek BOSK, voor gezinnen met gehandicapte kinderen, 2-8 au gustus, De Oorsprong, Sint Nicolaas- ga. Inl. BOSK, tel. 070-462900. Waar hak(k)en we op ln? Boswerk- week over milieubeheer naast prak tisch werk in het bos, 4-9 augustus, Woodbrookershuis, Barchem (tel. 05734-443). WEER EEN WERELDMACHT ERBIJ? Opnieuw ls de paus op reis gegaan, j Dit keer naar Brazilië. Een bijna geheel katholiek land. Waarschijnlijk tegen goed gemeende adviezen in heeft hij het verkozen opnieuw een triomfantelijke tournee te maken. Wie ls hiermee gediend? Zoals reeds werd geschreven heeft hij zich laten ontvangen als een staatshoofd. Hij mag dat formeel zijn, zijn eigenlijke plaats ls ln de kerk. Dat hij dit nog steeds anders ziet, blijkt opnieuw nu hij de priesters die, ln navolging van Christus, de partij van de armen en verdrukten gekozen hebben, heeft gekritiseerd. Moest hij daarvoor die reis maken? Om mensen die toch al ln zulke moeilijke situaties „wat Ood geopenbaard heeft" aan gerechtigheid en vrede trachten duidelijk te maken, ln feite af te vallen door met hun verdrukkers ln de fancy-stad Brasilia op het podium te staan? Het gaat, blijkens de berichten om uitermate belangrijke zaken, onder andere Iets waarvoor hier en overal ln dit westen de kerk zich ln het verleden zo druk gemaakt heeft, namelijk het oprichten van vakbonden die werkelijk ln kunnen gaan op de sociale wantoestanden. De paus schijnt daar onder meer gezegd te hebben dat Brazilië de mogelijkheid ln zich heeft om uit te groeien tot „een wereldmacht, te midden van alle zorgen en onzekerheden die de wereld teisteren." Zitten we op zo'n nieuwe wereldmacht te wachten? Of zien de miljoenen uit naar die staten die ln alle bescheidenheid de vrede en de gerechtigheid willen dienen? Ik denk: het laatste. Het antwoord op de vraag hoe de paus over politiek in de kerk dacht was weliswaar een woord van Christus (Geef de keizer wat des keizers ls en Gode wat Gods is") maar de hele opzet doet vermoeden dat dit niet veel meer Inhoudt dan dat de kerk zich vooral bulten de werkelijke vragen van de hongerenden en de gedlscrlmlneerden moet houden. Dat behoort dan Immers tot „wat des keizers ls". Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Ooudriaan en Ottoland i (toez.): A. Nayen kand. te Oorinchem; te Katwijk aan Zee (toez.): D. Drie bergen te Enter; te Lienden: H. Wes terhout kand. te Bleskensgraaf. Bedankt voor Hei- en Boeicop: H. F. Klok te Mellssant. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Den Helder: H. B. Hoo- gendoorn, kand. te Veenendaal. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Rotterdam-Hllle- gersberg-Schiebroek (voor de geeste lijke verzorging van de geriatrische kliniek Asserweg en de gemeentelijke verpleeginrichting Veenweg): J. M. Snoek te Oostvoorne. Ds. C. de Ridder Op 48-Jarige leeftijd ls overleden ds. C. de Ridder emirltus predikant van de gereformeerde gemeente te Nun- speet. Van 1967 tot 1974 diende hij deze gemeente. Wegens ziekte werd hem ln 1974 emeritaat verleend. De begrafenis is zaterdag in Nuns peet. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Op vrijdag 11 juli wordt in het Bijbels Museum te Am sterdam een tentoonstelling geopend over de Sinaï. Door middel van een documentatie in kleurenfoto's van Richard Stern, een dia-klankbeeld, een bedoeïenentent en voorwerpen uit het nomadenleven wil deze expo sitie een beeld oproepen van leven en landschap in dit onherbergzame, maar ook afwisselende gebied, dat in veel opzichten herinnert aan het le ven ln bijbelse tijden. De tentoonstelling duurt tot 1 decem ber. Van onze kerkredactle GENÊVE Voor het eerst in de korte geschiedenis van de oecumenische ontwikkelings- coöperatie (EDCS) waren in 1979 de inkomsten groter dan de uitgaven. Dit werd bekend op de jaarlijkse aandeelhou dersvergadering van de EDCS, die in Genève werd gehouden. De marge was nog klein, zodat o* er 1979 nog geen dividend beschikbaar kon worden gesteld. Wel is er hoop, dat er over 1980 een bescheiden divi dend uitgekeerd zal kunnen worden. Huisen De EDCS. die gevestigd ls ln Amers foort, werd in 1975 vanuit de wereld raad van kerken opgericht om tegen zachte voorwaarden leningen te ver schaffen aan relatief kleine ontwikke lingsprojecten. Kerkelijke organisa ties kunnen in het kapitaal van de EDCS deelnemen door aandelen te M. Leerling kopen. Zij moeten dan wel met een lager rendement g loegen nemen, dan wanneer het geld op een „norma le" manier zou worden belegd. Daar staat tegenover, dat het sociale ren dement van een belegging ln de EDCS vaak groter zal zijn. Op de vergadering ln Genève waren zo'n zesUg kerkelijke aandeelhouders vertegenwoordigd. Een kwart kwam uit de Derde Wereld. Vanuit Neder land waren aanwezig de raad van kerken, de hervormde kerk, de qua kers en de Nederlandse vereniging tot steun aan de oecumenische ontwik kelingscoöperatie (NVOC, die het ook aan particulieren mogelijk maakt aandelen in de EDCS te nemen). De EDCS kent thans 135 aandeelhou ders, die samen bijna negen miljoen bijeen hebben gebracht. Op de aandeelhoudersvergadering werd de Nederlander dr H. A. M. Fiolet ln de raad van bestuur geko zen. De EDCS streeft naar het plaat sen van een staflid in de verschillende werelddelen. Zo is onlangs in Latijns- Amerika iemand benoemd om pro jectaanvragen te coördineren. Er zijn al stafleden in Afrika, de Verenigde Staten en Europa. BERLIJN (EDP) Met secretaris generaal dominee David Mahlalela is voor het eerst een vertegenwoordiger van de raad van kerken ln Mozambi que in Oost-Duitsland gekomen voor besprekingen met de kerken daar Tussen de kerken van beide landen groeit een samenwerking. Er zijn op het ogenblik twee zendingen met me dicamenten en voedingsmiddelen uit de DDR naar Mozambique onderweg voor de slachtoffers van de recente overstromingen. Eerder hadden de Oostduitse kerken al in de DDR schoolboeken laten drukken voor Mozambique.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2