Suriname breekt gesprek met minister De Koning af Onderkoelde reactie VS op reis Schmidt Werkloosheid in bouw verdubbeld Senaat Kiesuwkado i KLEINE Jongens na drinken loog in ziekenhuis CDA groter dan PvdA in Senaat In deze krant musea Scholieren in Paramaribo massaal de straat op Oorzaak vissterfte in Maas nog niet bekend met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Meer zon van der klugt Nieuwe serie: kleine musea in Nederland Schildpadden land uitgezet UW ANWB ADVISEERT: Neem ook 'n goede reis verzekering. Kom naar't ANWB- 1 kantoor, li Weer onderzoek naar gif in Krimpense grond Trouw Zonder last of ruggespraak Bezorgliotiw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw I 38STE JAARGANG NR. 10981 DONDERDAG 3 JULI 1980 HET WEER Perioden me! zon, in het binneniand mogelijk nog een bui. Middagtempera- tuur ongeveer negentien graden. Matige noordwesten wind, windkracht vier. .Morgen en overmorgen: eerst vrij zonnig en droog, later waarschijnlijk regen. Middagtemperatuur ongeveer twintig graden. Morgen zon op: 05.22 zon onder: 22.02 Maan op: 01.02 maan onder: 12 45 bedden centrum EEN ZAAK MEI HART VOOR U WEST-DUITSLAND DU 2 00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG BFRS 14 •matrassen dekens ledikanten e.d.» LOSSE NUMMERS 65 CENT Door vergissing Statenlid Van onze parlementsredactie DEN HAAG De rege ringscoalitie van CDA en VVD heeft haar basis in de Eerste Kamer met één zetel verbreed tot veertig zetels. De gisteren gehouden verkiezin gen leverden het CDA drie zetels winst op, terwijl de WD er twee verloor. De chris ten-democraten vormen nu met 27 van de 75 zetels de grootste fractie in de Senaat. De PvdA-fractie, die tot dusver het grootste was. won één zetel en komt daarmee op een zeteltal van 26. D'66 keert met twee zetels in de Eerste Kamer terug na een afwezigheid van drie jaar. De PPR verloor twee zetels, de CPN en de Boerenpartij elk één. De linkse oppositiepartijen plus D'66 bleven per saldo in zetel tal gelijk. IDe uitslag ls min of meer een afspie geling van de verkiezingen voor pro vinciale staten van twee jaar geleden. De Senatoren worden door de staten leden gekozen voor een periode van zes jaar. De ene keer treden 37 leden al, de andere keer (in dit geval) 38 leden. De PvdA verloor gisteren door een vergissing van een socialistisch sta tenlid een restzetel aan het CDA. De christen-democraten namen hierdoor de positie van de grootste fractie van de PvdA over. Het statenlid maakte een fout bij het invullen van zijn 1 ptembiljet. Geringe betekenis De politieke betekenis van de Eerste r Kamer is veel geringer dan die van de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer. Zo is het acht jaar geleden dat de regering in de Senaat het „on aanvaardbaar" liet horen. Dit gebeur de in het debat over de „duizend gulden" collegegeld door de toenma lige minister-president Biesheuvel. Tot de nieuwe gezichten die in de Senaat zijn gekozen behoort onder andere dat van mr. F. Andriessen, die in februari van dit jaar als minister van financiën ip het kabinet-Van Agt aftrad. Meer nieuws over de Senaatsver kiezingen op pagina 3. TOKIO (Reuter, AP) De Chinese premier Hua Guofeng zal op 9 juli in Tokio de rouwplechtigheid bijwonen voor de overleden Japanse premier Masayoshi Ohira. Volgens een Japan se woordvoerder zal Hua in Tokio blijven overnachten. Daardoor wordt het mogelijk dat er een eerste ont moeting komt tussen de Chinese lei der en de Amerikaanse president Jimmy Carter, die al eerder liet weten dat hij de rouwdienst zal bijwonen. PAGINA 2: Theologisch debat tijdens rechtszaak De paus prijst de armen PAGINA 4: Muziek van draai- en kerkorgel PAGINA 7: Irak moderniseert met alle geweld PAGINA 5: IN NEDERLAND PAGINA 3: Van onze correspondent PARAMARIBO Suriname heeft de onderhande lingen met Nederland over de ontwikkelingshulp afgebroken. De besprekingen zijn gestrand op het waardevast maken van die hulp. De Nationale Militaire Raad riep alle scholieren op voor een massale demonstratie uit protest tegen de Nederlandse op stelling. Premier Chin A Sen zou het Surinaamse volk gister avond via de televisie toespreken. De Surinaamse onderhandelingsdele gatie brak gisterochtend onverwacht de onderhandelingen in het hotel To- rarica af. De besprekingen liepen vast op de weigering van minister De Ko ning voor ontwikkelingssamenwer king de 2,7 miljard die Nederland aan hulp heeft toegezegd waardevast te maken. De minister verklaarde tij dens een persconferentie het afbre ken van de onderhandelingen een ernstig feit te vinden en voegde daar aan toe op elk moment bereid te zijn de besprekingen te hervatten. WASHINGTON (Reuter, AFP) In een wat onderkoelde reactie op de reis van de Westduitse bondskanselier Schmidt naar Moskou heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Edmund Muskie gisteren verklaard dat de Verenigde Staten „in een constructieve geest" de houding van het Kremlin zullen bestuderen. De Westduitse minister van buiten landse zaken Genscher, die na zijn reis naar Moskou onmiddellijk naar Parijs en Washington ging om daar verslag uit te brengen over de ge sprekken in de Russische hoofdstad, verklaarde dat de Sowjet-Unie niet langer blijft bij haar weigering om te praten over de stationering van mid- 1 dellange-afstandsraketten in Europa. Genscher had na zijn aankomst in Washington eerst een lunch met mi nister Muskie en sprak daarna enige tijd met de Amerikaanse president Carter. Na afloop van dit gesprek verklaarde minister Muskie dat het voor hem nog te vroeg was om verder commen taar te leveren. Eerst dienen de bondgenoten in de NAVO, die zich in december van het afgelopen jaar uit spraken voor de stationering van 572 Pershlngs en kruisraketten, zich over de nieuwe situatie te beraden, aldus de minister. Hij voegde daaraan toe dat president Carter tijdens zijn ont moeting met minister Genscher had gezegd dat bondskanselier Schmidt op een sterke en duidelijke wijze de standpunten van de Verenigde Sta ten en hun bondgenoten inzake Af ghanistan en andere problemen tot uitdrukking had gebracht in het Kremlin. De indruk bestond gisteren dat de Amerikaanse regering toch niet on verdeeld gelukkig is met de resulta ten van Schmidts reis. Ze zou deze beschouwen als een aantasting van Carters positie als leider van de wes telijke wereld. Ons commentaar staat op pagina 5 Meer nieuws over Schmidts be zoek aan Moskou staat op pagina 7 Var> onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM De werkloosheid in de bouw is dit jaar in vergelijking tot vorig jaar verdubbeld. Dit blijkt uit een publikatie van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Het aantal werklozen in de periode van 1 januari van dit jaar tot 6 juni bedroeg 39.300. Dit is een verdubbeling van het aantal in 1978 en 1979 in dezelfde periode. Het aantal ziekmeldingen daalde met acht procent. Het aantal WAO'ers bedroeg in 1979 59.000. Het jaarver slag van het Sociaal Fonds Bouwnij verheid meldt verder dat er vorig jaar 457 bedrijven meer werden ingeschre ven dan er verdwenen. Het totaal kwam daardoor op ruim 23.000. Het aantal Ingeschreven werknemers was gemiddeld 237.000. Werkgevers en werknemers betaal den samen 4,8 miljard gulden aan sociale premies en andere bijdragen. Dat geld is grotendeels bestemd voor sociale verzekeringsuitkeringen, va kantiegelden, vorstverletbetalingen en pensioenen. Als gevolg van de strenge winter werd uit het risico fonds voor de bouwnijverheid ruim 1,1 miljard gulden uitbetaald aan vorstverletuitkeringen. ADVERTENTIE wij gaan op eigen gelegen heid Van een onzer verslaggevers MAASTRICHT De rijksinspectie van de volksgezond heid voor de hygiëne van het milieu in Limburg heeft nog niet kunnen ontdekken waardoor de vissterfte in de Maas is veroorzaakt. Er dreven dinsdag beneden, bij en boven Maastricht plotseling dui zenden dode vissen in het water. Het gisteren ingestelde ondereoek heeft nog geen oorzaak aan het licht gebracht. De op verschillende punten in de rivier genomen watermonsters ga ven geen afwijkingen te zien. Het zuurstofgehalte bleek normaal te zijn. De rijksinspectie vermoedt dat er sprake is geweest van een incidentele lozing van een giftige stof in het Maas-gedeelte tussen Luik en de Nederlandse grens. Dat zou dan een oort „prop" geweest kunnen zijn die bij het afdrijven in de rivier betrekkelijk snel zijn gif tige werking zou hebben verloren. De vissterfte lijkt nu voorbij. Bo ven Maastricht werden gisteren vrijwel geen dode vissen meer ge zien. Al gaat de rijksinspectie uit van een incident, zet zij het onder zoek toch voort. Tegenwerkende factor daarbij is het feit dat vergif tiging van het Maaswater op Bel gisch grondgebied heeft plaats ge had. Een woordvoerder dacht ove rigens niet dat dit geval als bijzon der ernstig moet worden be schouwd. „Duizenden vissen," zo zei hij, „heb je helaas al gauw." De oorsprong van de vissterfte gaat terug tot een gebied tussen Namen en Luik. waar veel indu strieën zijn. Op de foto: een jonge man bekijkt de kadavers van de aangespoelde vissen. Premier Chin A Sen zei dat van zijn kant geen initiatieven te verwachten zijn voor een heropening van het ge sprek. Hij wilde eerst een reactie van de Nederlandse delegatie. Volgens de Surinaamse premier sluit het in 1975 gesloten verdrag het waardevast ma ken van de ontwikkelingshulp niet uit. Van Surinaamse zijde zijn tussen voorstellen gedaan om de lasten van de waardevermindering (door infla tie) van de hulp gelijkelijk te verdelen tussen Nederland en Suriname of om alleen het nog niet uitgegeven deel van de hulp waardevast te maken, aldus de premier. Maar al deze voor stellen waren door minister De Ko ning van de hand gewezen. Verwachtingen Minister-president Chin A Sen zei dat in de voorbesprekingen met de Ne derlandse ambassade enorme ver wachtingen gewekt waren. „Deze zijn niet bewaarheid, het zijn loze woor den gebleken," aldus de premier. Hij beklemtoonde echter dat Suriname het verdrag met Nederland niet zal opzeggen. De uitvoering gaat gewoon (door. Ook minister De Koning ver klaarde dat de afgesproken hulp, on danks het afbreken van de onderhan delingen, gewoon daar gaat. Premier Chin A Sen kon gisteren nog niet zeggen welke gevolgen de breuk in de onderhandelingen zal hebben voor de betrekkingen tussen Neder land en Suriname. Wel raadde de Surinaamse regering minister De Ko ning af de voor gistermiddag geplan de bezoeken aan enkele projecten te laten doorgaan, omdat zij voor de lijfelijke veiligheid van de minister niet langer kon instaan. De Nationale Militaire Raad riep gis teren alle scholieren op voor een mas sale demonstratie bij het hotel Tora- rica, waar de besprekingen tussen Nederland en Suriname plaats vin den. Een eerste optocht bracht dui zend scholleren op de been. Gister avond vond een nieuwe demonstratie plaats op het Onafhankelijkheids plein. Een van de leden van de Mili taire Raad, Sital sprak de demon stranten toe. Tijdens de eerste beto ging klonken leuzen als „Jan de Ko ning, Suriname ls geen pot met ho ning" en „Ontwikkelingshulp waar devast'^ Als minis ter De Koning vasthoudt aan zijn reisschema keert hij vandaag naar ons land terug. Van een onzer verslaggevers KRIMPEN AAN DE LEK Hoewel het grondwaterondeizoek ln de wijk Neptunushof in Krimpen aan de Lek geen verontrustende resultaten heeft opgeleverd, zal het onderzoek toch worden voortgezet Onder meer zal een bodemkarteringsonderzoek wor den uitgevoerd. Dat wil zeggen de hele bodem van de wijk ln kaart zal worden gebracht. Verder zullen lucht monsters genomen worden om na te gaan of, en zo ja hoe erg het stinkt in de wijk. Hiertoe is gisteren besloten door alle bij het onderzoek betrokken instan ties. Dat zijn het rijksinstituut voor de drinkwatervoorziening, de inspec tie voor de volksgezondheid, de pro vinciale waterstaat van Zuid-Holland en het gemeentebestuur van Krimpen. De zware metalen en organische stof fen die zijn ontdekt in grondwater- monsters, blijken ln een zeer lage concentratie aanwezig te zijn. Dat toch besloten ls het onderzoek voort te zetten houdt verband met de wens elke twijfel over mogelijk bodemver ontreiniging bij de bevolking weg te nemen. De bewoners van de Neptunushof worden vanmiddag per brief ingelicht over de verdere aanpak van deze zaak. In afwachting daarvan wil het gemeentebestuur, aldus wethouder Den Ouden, nog geen mededelingen doen over de verdere gang van zaken met betrekking tot het onderzoek. De Neptunushof is in het begin van de jaren zeventig gebouwd op een terrein, dat gratis bouwrijp is ge maakt door een bedrijf met bouw- en sloopafval. In de bodem van de wijk werden enkele weken geleden con centraties van metalen gemeten. Daarop besloot het gemeentebestuur het grondwater te laten onderzoeken. Premier Henk Chin A Sen Minister J. de Koning Van een onzer verslaggevers NIJMEGEN Zes leerlingen van de Sancta Mariaschool in het Noordbrabantse Volkel hebben bijna een etmaal in een Nijmeegs ziekenhuis gelegen, nadat zij hadden gedronken uit een fles limonade die het schoonmaakmiddel kaliloog bevat te. De zes jongens, allen ongeveer twaalf jaar oud, die ter observatie waren opgenomen, zijn inmiddels uit het zieken huis ontslagen. Zij bleken niets te mankeren. De keuringsdienst van waren in Nij megen, waaronder Mook ressorteert, zal nagaan waar de fles gevuld is. Volgens de directeur van de dienst, dr. F. Schuring, heeft een onderzoek van de fles uitgewezen dat daarin een rest geconcentreerd kaliloog is ach tergebleven. Kaliloog wordt gebruikt in machines waarmee geretourneerde flessen worden gespoeld. Schuring zei gisteravond dat on danks uitgebreide voorzorgsmaatre gelen en strenge controle in „één op de zoveel miljoen flessen" kaliloog achterblijft. Het is volgens hem een paar keer eerder' voorgekomen dat loog in een fles was achtergebleven. in die gevallen zou het steeds om slechts een enkele fles zijn gegaan. De scholieren verbleven met hun me deleerlingen van de zesde klas en onderwijzers in het Limburgse Mook, waar een zogenoemde schoolweek werd gehouden. Op een dinsdag ge houden barbecue-avond werden een paar in Mook gekochte kratten limo nade aangesproken. Een van de fles sen bleek het loog te bevatten. De zeven jongens die uit deze fles dron ken, hebben de vloeistof bijna onmid dellijk weer uitgespuugd. Uit voorzorg werden zes van hen over gebracht naar het Nijmeegse Rad- boudziekenhuis. Twee jongens had den kleine rode vlekjes in hun slok darm, wat op een lichte verbranding wijst. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis zullen die vlekjes wel wegtrekken. Verkiezingen van de Eerste Kamer. Hoe door een vinger foutje ergens in de PvdA-gelederen het CDA de grootste fractie werd. Hoe PPR, PvdA en PSP eendrachtig een communist op het fluweel hielpen. Hoe het nog gekker werd dan wij eergisteren al zagen aankomen. Boetseerset (A) Boeiseerklei mei verfin 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaiersef (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gem.' K. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief. Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1