DE ZOMER HUUR JE MAAR VOOR KORTE TIJD i j MiUscAiSAtpr^i J Radio- en televisieprogramma's ■SAMEN; OP DE GOEDE WEG ICNV^I Even puzzelen HET WEER deor Hans 0. Weerrapporten Wat warmer DONDERDAG 3 JULI 1980 VARIA TROUW/KWARTET PRS 15 H 17 kinderboekenkinderboekenkinderboekenkinderboekenkinderb ekenkind door Gertie Evenhuis 9< Een titel als een gedicht, bij het nieuwe boek van de hier ook bekende Engelse schrijfster Marilyn Sachs. Hij is dan ook uit Shake- speares' „Aan lieve lentek noppen rukt de wind," de zomer huur je maar voor korte tijd." De meeste mensen bevrie zen op hun zeventiende, zo niet eerder, maar kinderen die dat proces ontkomen kunnen door omstandighe den soms radicaal verande ren. Zo zijn in dit boek de vijftienjarige Gloria Rein, die schrijfster wil worden en het redacteurschap van haar schoolkrant ambieert, én de brave, overal al in Zittende, dichtende Jerry Lieberman die ze niet kan uitstaan, rivalen, hoewel dat meer van Gloria uit gaat. Als blijkt dat beiden heh redacteurschap moeten delen en als vervolgens de uitnodiging van de lerares Horne om de zomervakan tie in haar buitenhuis door te brengen als assistentie bij het omgaan met kleinere gasten ook nog voor Jerry Lieberman blijkt te gelden, staat Gloria op het punt te weigeren. In direct en dui delijk proza wordt de lezer meegenomen van gesprek (wel erg veel gesprekken) tot actie en van actie tot een heldere uitleg van de om gang met elkaar. Want Glo ria. wier relatie tot haar moeder en ruziënde broers en ook tot anderen niet in zoveel woorden wordt ver teld maar die meer blijkt uit haar gedrag en daden in dat zomerhuis, leert onder an deren Jerry daar van meer kanten kennen. Ook wordt er voor het eerst een beroep gedaan op het tot dan wel erg op zichzelf en haar ta lent gerichte meisje dat als een kleiner kind heimwee krijgt en getroost moet worden. De lerares Horne observeert vooral de twee rivalen en zegt Gloria in onomwonden woorden hoezeer ze op zich zelf gericht is en hoe uitste kend het zou zijn haar ge voeligheid (de scène met het roodborstje) meer ruimte te geven naast haar Jaloezie voor anderen Er gebeurt in dat zomerhuis zoveel en er zijn zoveel men sen die ze leert kennen dat een brief van Gloria's moe der overkomt als een teken uit een andere wereld. Door het dagelijks omgaan met andere kinderen leert ze ook inzicht in verlangens en le vens van die anderen. Maar Jerry, die ze niet kan uit staan omdat hij een blonde, nogal gezette jongen met bleekblauwe ogen is en eruit ziet als een groot ko nijn, maar vooral omdat hij overal in zit en de beste dichter van de school is, wint het daar toch nog van haar. Er ontstaat wel een vriendschap waarin Gloria ook heel andere en onver wachte kanten aan hem leert kennen, maar aan het eind schenkt hij haar het redacteurschap. Toch is Gloria dan in staat om uit zichzelf een ander ook een compliment te maken voor een ingeleverd verhaal. Dit boek doet wat ouderwetser aan dan Sach's andere boe ken (Het Berenhuis, Wie had gelijk, Mary Rose, Wat stelt dat nou voor, Mare?) en dat komt misschien om dat de schrijfster het in 1943 laat spelen (van de oorlog merk je niets) toen zijzelf vijftien was. Maar sinds die tijd is er op scholen en on der leerlingen inzake schoolkranten vooral, best wel het een en ander veran derd, zeker op Nederlandse scholen. Weinig ingrijpends gebeurtenissen, wel de hor ten en stoten, de scènes en botsingen die te maken heb ben met één van de moei lijkste kanten vai\ het vol wassen worden. Een ander zomerboek, hoe wel hier eerder vermeld, wil ik toch nog even melden omdat het de Gouden Grif fel van de Commissie tot propaganda voor het Neder landse boek (CPNB) heeft gekregen. Het is Zeezicht van Slmone Schell en het speelt Jaren geleden, kort na de oorlog. Maar het wint het voor mij in meeslepend heid en in de mogelijkheid tot identificatie. Zeezicht is het oude vervallen huis aan zee waarin het meisje Loui sa haar jeugd doorbracht. Nu het verhaal begint, een gaaf stuk tienerleven, is het tien jaar na de oorlog, het is een raadselachtige en eige naardige zomer voor het kind voor wie alles anders wordt tijdens deze periode, waarin ze met haar wisse lende gevoelens nauwelijks raad weet De eenzaamheid van de puberteit is goed weergegeven, ook Louisa's relatie tot haar moeder, die, overbelast als ze is, met het drijvend houden van het badhotel, dat het oude huis nu weer is, te weinig tijd en aandacht voor haar kind heeft Er is het broertje Jorg, de langzaam uit het leven wegglijdende grootmoeder, en het hulpje Maria. De va der is al jaren dood, wordt nog steeds pijnlijk gemist. De verwarrende emoties van Louisa worden goed weergegeven: de nauwelijks begrepen verliefdheid op Goudvink, zoon van bad gasten; vijandigheid jegens de onuitstaanbaar opdrin gerige Etta van de aanpa lende vakantiekolonie die zelfs tot Louisa's „eigen" zolder doordringt, waar tus sen herinneringen aan de vader oud speelgoed ligt en waar in balken letters zijn gekrast. Hebben ze te ma ken met de tijd dat de Duit sers het huis hadden bezet? Met de komst van de eerste Duitse badgasten klimt de verwarring en de geheimzin nigheid. Steeds vaker trekt Louisa zich terug op haar zolder in eenzaam spel met haar gedachten. Door haar ogen zie je de bunkers in de duinen die worden opgebla zen. Louisa observeert alles: het strandgedoe overdag, de etalage van mensen. Ze krijgt een groeiende hekel aan Etta omdat die Goud vink in beslag neemt. Ook plaagt ze Louisa met de stuntelige avances van de Duitse Ulli, die doorzijn ba zige moeder (wel een beetje cliché-achtig) en zwijgzame vader als kleuter behandeld wordt. Zelfs met het door geldgebrek tot ondergang gedoemde Zeezicht bemoeit Etta zich. Als Ulli vermist wordt en de onrust van zijn vader stijgt (is hij in de oor log soms hier geweest?) blijkt dat Etta Goudvink heeft opgestookt een dreig brief bij de Duitsers te be zorgen: als zij die Zeezicht hebben verpest geen hon derdduizend gulden neer leggen gaat „der Ulli" eraan. Hij wordt gevonden in een van de bunkers, „de zoveelste keer dat daar ie mand in dondert." Het briefje heeft hij verscheurd maar met zijn ouders wil hij niet meer mee; hij weet wat zijn vader gedaan heeft en hij heeft „Schelsse" aan alles. Als Louisa op haar zolder, ontdekt wat haar deze zo mer zo loom en kribbig heeft gemaakt, namelijk haar eerste menstruatie, vertelt ze dat trots, niet aan haar moeder, die toch geen tijd heeft, maar aan de moe der van Goudvink. Etta, die tijdens het drama-Ulli als „vertrokken" was opgege ven, duikt op uit Louisa's zolder, perplex als zij merkt dat Ulli er nog steeds is. De schrijfster knoopt alle dra den weer zorgvuldig aan: .Zeezicht wordt verkocht, maar in het houten speel- 'goedpaard staan nu ook de namen van Etta, Ulli en Goudvink. Louisa's moeder trouwt, Maria blijft „en het leven gaat verder." Dit gave verhaal van een zomer wint het ditmaal van Marilyn Sachs omdat het directer en levendiger op je af komt, én eigentijdser. Voor kleinere „zomergas ten" beveel ik de vier nieuw verschenen boeken van Bol- ke de Beer aan, door Hilde- brand veertig Jaar geleden geschreven en nog steeds spannend en spontaan van inhoud: voortreffelijke kin derlectuur rond de zeven!! De zomer huur Je maar voor korte tijd, door Mari lyn Sach, vertaald door Bob den Uyl, uitg. Querldo 13,90. Zeezicht door Slmone Schell, Elsevier van Goor, 13,90. Nieuwe avonturen aan Bol- ke de Beer door A. D. Hilde- brand. De avontuurlijke reis van Bolkes zoon met Dorus Das idem. Bolkes zoon en Dorus Das naar Nederland, idem. Het grote besluit van Bolke de Beer, uitg. van Goor Jeugdboeken, 9,90 per dl. ASTERIX-DE GALLIËR Hm Viv;itL FERD'NAND i; L KARAVAAN IN AFGHANISTAN 6 Ik was in belan grijke huizen op feesten uitgenodigd, 4 zoals in dat van Shah Kahn. doch het was mij nimmer toegestaan een der 1 vrouwen te zien, die daar woonden. Dit verschijnsel was de oorzaak van het merkwaardige gedrag der man nen: zij hadden alle vrouwen uit het Afghaanse leven verdreven, maar wa ren niettemin van mening, dat vrou- gr ,welijke verschijningen wenselijk wa ren en deze werden daarom aan man- 3 nen toegekend. a Ik zag in de bevroren straten van_ 2 Kaboel evenveel vrouwelijks als op de boulevards van grote steden als f|,Parijs, alleen met dit verschil, dat het in Kaboel door mannen vertegen- - woordigd werd. Natuurlijk, het is niet juist, dat ik geen enkele vrouw zag. W Bij de muren, waarvan de poorten 3tlüjd bewaakt werden, zag ik vage, ^Jwwegende vormen, die van het hoofd tot de voeten in gewaden gehuld wa- la jen. Het waren vrouwen, die volgens TAfghaans gebruik verplicht waren ^jUmmer in het openbaar te verschij- nen zonder een chaderi, het moham- - medaanse kleed, dat alleen een ope- 2 i 4 4 6 7 1 5 J i s t i ning had, waardoor de draagster kon zien, maar haar eigen gezicht kon niet gezien worden. Ontwikkelde Afgha- nen vertelden, dat de meesten een grote hekel hadden aan deze dracht, die schadelijk was voor de gezond heid en het gezichtsvermogen van ds vrouwen. Maar toch hield het gebruik stand. Op dertienjarige leeftijd wer den alle vrouwen in dit isolement gedreven, waaruit zij nimmer ont snapten. Ik moet erkennen, dat die spookach tige figuren, rondgaande door de stad in gewaden, die vaak prachtig ge plooid en van kostbare stoffen ver vaardigd waren, een grote seksuele invloed uitoefenden. Er lag iets ge heimzinnigs in hen te ontmoeten en zich af te vragen welk soort menselijk wezen in de cocon verscholen zat Ik ben mij zelden zo bewust geweest van vrouwen, en zo gefascineerd door hen, als in Afghanistan, waar Ik er geen enkele kon zien. Bij de kleine moskee met witte minarets, die in het hart van de stad stond, stapte ik uit. Aan de ingang van de moskee zag ik drie molla's grote ongekamde man nen met fladderende baarden en felle ogen; zij schenen de heilige plaats te beschermen en het stond hun niet aan, dat ik, een nietMohammedaan, zo dicht in de nabijheid durfde ko men. Zij keken mij met haat aan en ik dacht: dit zijn nu de mannen, die Afghanistan regeren! Op dit moment merkte een van hen blijkbaar iets achter mij, dat hem schrik aanjoeg en hij begon in het Pasjto te schreeuwen. Aangemoedigd door zijn woorden, renden de andere twee molla's op me toe; ik sprong snel terzijde om hen door te laten. Toen zij, als vogelverschrikkers in hun lan ge klederen, voorbij waren, keek ik door James A. Michener M6 A. J. G. Slranghofl N.V. Amsterdam hen na, om te ontdekken wat hen zo gealarmeerd had. Ik zag, dat onze typiste, miss Maxwell in de jeep van de ambassade naar de stad gereden was en zich thans over de publieke weg voortspoedde met de acht exem plaren van het stuk, dat wij die avond lezen zouden. De molla uit de bergen had haar in het oog gekregen, een vrouw zonder chaderi, en voelde zich verplicht haar wegens de inbreuk op het geloof ter verantwoording te roe pen. Hij en zijn metgezellen schonken er blijkbaar geen aandacht aan, dat zij een vreemdelinge was. Zij begon nen tegen haar te schreeuwen en te vloeken. 'Alvorens ik haar bereiken kon, had den de drie grote molla's haar reeds omringd; zij leken met hun baarden en haakneuzen op caricaturen van religieuze waanzinnigen. Ze bewerk ten haar met hun vuisten. Maar erger was nog, dat zij haar bespuwden en dat hun speeksel over haar ontdane gezicht liep. Ik drong door de menigte heen, die zich gevormd had en greep de molla's beet, terwijl ik hun in het Pasjto toeriep: „Hou op, idioten. Zij is een ferangi." Het was mijn redding, dat ik hun landstaal sprak; de heilige mannen schrokken, toen zij mij Pasjto hoor den spreken; wanneer ik een gewone vreemdeling geweest was, die het ge waagd had de hand naar een priester uit te strekken, zouden zij de kijkers opgehitst hebben met te vermoorden. Een politieman kwam op zijn gemak aanlopen, hij toonde geen al te grote ijver, want hij wenste niet in moeilijk heden met molla's verwikkeld te wor den. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 7.03 <S) Het levende woord. 7.10 (S) vandaag donderdag (8.03 Hier en nu. 8.25 In 't voorbijgaan). 9.03 (S) Wie weet waar Willem Wever woont? 10.02 (S) Muziek bij de koffie. 12.03 (S) Het nuttigen van etenswaren is toegestaan. 12.40 (S) Middagpauzedienst. 13,20 (S) ncrv-globaal. NOS: 15.02 (S) Radio Tour de France. NCRV: 18.11 (S) Hier en nu. 18.30 (S) Kerkepad. 18.45 (S) Leger des Heils- kwartier. 19.02 (S) De wereld zingt gods lof. 19.55 (S) Op de man af. 20.03 (S) 30e Inter nationaal Orgelconcours Haarlem 1980. 21.40 (S) Literama-donderdag: Zes schadu wen in de sneeuw, hoorspelserie. 22.02 (S) Moonlight Serenade. NOS: 23.03-24.00 (S) Met het oog op morgen. KRO: 00.02 (S) Tussen de hoezen met Winfried Povel. 3.02 (S) Herrie of Harry op L HILVERSUM n (482 ra) AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 AVRO: Aktueel en informatief. 10.00 Ra dio Lawaaipapegaai. 10.10 Concertant. 10.30 't Is historisch. 10.50 Daar is de zus ter... 11.20 Aspecten. 11.50 Regio-naai, provinciale informatie. R.V.U.: 11.56 Ideë le reclame. OVERHEIDSVOORLICH TING: 12.16 Uitzending voor de landbouw. AVRO: 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 AVRO's Ra diojournaal. 13.00 Nieuws. 13.11 AVRO's Radiojournaal. 13.15 Europa. 13.35 Per sal do. 13.57 Beursplein 5. 14.00 'n Middagje AVRO-team. 16.00 Radio Lawaaipapegaai. 16.10 Jaartallen Klankbeeld. 16.30 De slag om Europa. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 AVRO's Radiojournaal. 17.55 Per saldo. IKON: 18 05 Kleur. OVER HEIDSVOORLICHTING: 1835 Neder- land en de Derde Wereld. AVRO: 18.50 Zo hoor je nog eens wat. 19.20 (S) In de kaart gespeeld. 21.00 (S) Klassieke muziek. (22.30 Nieuws). 23.17 (S) Jazz spectrum. NOS: 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 ra) TROS: 7.02 (S) De Havermoutshow. 9.03 (S) Continu mu ziek. 11.03 (S) De Polderpopparade. 12.03 (S) De Nederlandstalige top tien. 13.03 (S) 50 Pop of een envelop. 15.03 (S) tros top-50. NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Na tionale Hitparade. TROS: 19.02 (S) Poster. 20.02 (S) Ferry Maat's Soul Show. 22.02 (S) Sesjun op herhaling. 23.02-24.00 (S) Wim van Putten met Ip-werk. HILVERSUM IV (FM-Kanalen) VARA: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Groot en klein. 9.00 Nieuws. 9.02 De Franse opera 1925-1950. 9.50 (S) Het laatste strijkkwartet (II). 11.00 (S) Het Residentie Orkest: Klassieke mu ziek. 12.00 Nieuws. 12.02 Tussen de mid dag: Cello en piano: Klassieke muziek. 13.00 Het zout in de pap. 13.25 VARA- Klassiek. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Pelléas et Mélisande, opera. (-17.00) TV vandaag 13.00 NOS: 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.50 Emitie 18.55 Journaal 18.59 KRO: Tom A Jerry 19.15 Zing met ons mee inNljverdal 20.05 TickTick Tk*speelfilm 21.37 NOS: Journaal 21.55 KRO: Lifeline (1) 22.50 Journaal NEDERLANDN 13.00 NOS: Nieuws voor doven en 17.30 Tennis 18.30 Tour de France 1L55 Journaal 1L59 TROS: Oa Tros Top 50 20.00 NOS: Journaal 20.27 TROS: Songfestival Knokke 1970 21.55 AktuaTV 22.35 Spionnen (1) 23.30 NOS: Journaal DUITSLAND 1 10.00 Journaal en actuali teiten. 10.25 Licht muziekprogramma. 11.25 Informatief programma. 11.35 Actu eel magazine. 12.50 Persoverzicht. 13.00- 13.10 Journaal. 14.55 Journaal. 15.00 Sport 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal program ma: NDR: 18.00 Informatief programma. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Polizei inspektion, tv-serie. 19.25 Pro grammaoverzicht WDR: 18.00 Ansichtssa- chen. 18.10 Informatief programma. 19.15 Actualiteiten. 19.45 4tel vor 8.) 20.00 Jour naal. 20.15 Actuele documentaire. 21.00 Amusementsserie. 21.30 Documentaire. 22.30 Actualiteiten. 23.00 Sport 23.45-23.50 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Informatieve serie. 17.00 Journaal. 17.10 Tekenfilmserie. 17.35 Gevarieerd magazine. 18.20 Die Seiltanzer, tv-serie. 19.00 Journaal. 19.30 Tegtmeiers Reisen. tv-serie. 20.00 Filmdocumentaire. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Documentaire. 22.05 Filmdocumentaire. 23.35 Journaal. DUITSLAND NDR 7.50-8.05 Gymnastiek. 8.05 t/m 13.05 en 17.00 t/m 17.30 Schooltele visie. DUITSLAND WDR 18.00 Gevarieerd kin derprogramma. 18.30 Cursus natuurkun de. 19.00 Vrijetijd magazine. 19.30 Infor matief programma. VANAF 20.00 GEZAMENLIJK PRO GRAMMA NDR III EN WDR III 20 00 Journaal. 20.25 (Z/W) Hier irrte Scotland Yard (The Verdict), speelfilm. 21.40 Film- portret 23.10J1.10 Jazz magazine. BELGIS NEDERLANDS 15.00 Sportre- portages. 18.30 Tekenfilmserie 18.35 Jeugdserie 19.00 korte film 19.05 Informa tief kinderprogramma 19.35 Mededelin gen en morgen. 19.45 Journaal. 20.10 De Prins-Regent (The Prince Regent), tv-serie. 21.00 Panorama. 21.50 Documentaire serie. 22.40-23.00 Journaal en filmverslag. NET II Van 15.00 tot 20.10 ZIE NET I. 20.10 Filmmagazine. 21.00 Muziekprogramma. 22.10-23.00 Sportreportage. BELGIS FRANS 16.00 Sportreportage. 18.00 Mededelingen. 18.15 Gevarieerd kin derprogramma. 18.30 Serie over theater. 19.00 Muziekprogramma. 19.15 Regionaal magazine. 19.27 Weerbericht. 19.30 Jour naal. 19.55 Sportprogramma. 20.05 Infor matieve serie. 20.25 J'ai tué Raspoutine. speelfilm. 22.00 Filmrubriek. 23.00-23.10 Journaal. Jong nteal. 1. atmosfeer, 2. lof-sler- nt- en andere (afk.), 3. oningewij- de-spll van een wiel-vertragingstoes- tel, 4. vordering-slne dublo (afk.)-le- rahslucht, 5. jongensnaam-zangstem- bevel, 6. plaats In Gelderland-behoef- Jüg-kledingstuk, 7. zuiver-water in N. jr.-Holl. gravin, 8. schortje-verharde eisjesnaam, 9. dlchter-vrucht fertiemaL 1. afvaardigen, 2. vlakte- at-boom-bljbels figuur, 3. vogel- >r-anno domlnl (afk.), 4. kleding- k-bevel-ontkenning, 5. vlek-pape- i-voorvoegsel, 6. paard-bergweide- mvogel, 7. betreffende Ierland- baan voor baslpel-voorzetsel. 8. ont- fkenning-lk (lat)-bij, 9. toonladder- gelijkheid. 1. fabelleer, 10. nap, 11. idee, 12. me, 14. lek, 16. end, 17. ent. 19. nap, 21. de. 22. riet, 24. mal. 26. gres, 28. sim, 31. meer, 33. sap, 35. Ao. 37. riem, 39. te, 40. «pa, 42. Neer. 44. talk, 45. keer. Tert. 2. An, 3. bal, 4. Epen, 5. U, 6. Ede, 'T eend, 8. reder 9. Amer, 13. enig. 15. i «am 18. term, 20. pas, 23. teer, 25. lis, [27. sein, 29. mat 30. last, 32. reek, 34. fPek, 36. opa, 38. mee, 41. al, 43. re. Het weer is gisteren in vergelijking met dinsdag al een stuk beter ge weest. De zon speelde meer mee en verder beliefde het de thermometer iets hoger te komen. Het kwik wees 's middags achttien graden aan. Dat gebeurde aan de achterkant van de koude depress!eput die naar Noord-Duitsland doorschoof. De bo venlucht was nog niet op slag even wichtig. In de ochtend was dat al wel te zien. Er vormden zich slanke wol kentorens, toen de klok nog niet ver der was dan een uur of elf. In de namiddag breidden die wolken zich verder uit en verbreedden zij zich tot grote, fraaie „bloemkolen". Voor al over het oosten van het land waren ze zichtbaar en enkele plaatsen daar hebben het geweten. In Dlnxperlo was het na 14 uur niet droog meer. Om 7 uur 's avonds bevatte de regen meter van een serie buien 18.4 milli meter. Vrijwel al die buien gingen gepaard met onweer. Het deed sympathiek aan, dat de zon er in andere regionen bij bleef, zij het niet voortdurend. De lucht was toch niet zo vochtig meer, dat er onmiddel lijk een forse verstopping plaats vond. Vandaag zal de verbetering verder voortgang vinden en ook vrijdag blijft het sein op groen. Een vlak gebiedje van wat hogere druk van de Britse eilanden breidt zich naar onze omgeving uit, maar dit gebeurt wel ln een erg langzaam tempo. De wind die woensdagmiddag hier en daar nog harde vlagen tot stand bracht, zal gaandeweg ook wat afnemen. Het wordt dus vandaag en vooral morgen wat rustiger en voor de vakantiegan gers heel wat aangenamer. Nu UJkt het onwaarschijnlijk, dat we aan het begin staan van een werkelijke, door zettende zomerse verbetering. De bo venlucht ls nog te veel op het westen tot noordwesten georiënteerd. Het zal wel zo gaan: na twee- d tweeëneenhalve dag beter weer komt er opnieuw wat regen opzetten. Zater dag wordt boven Zuidoost-Engeland een nieuw lagedrukgebied van 1010 millibar verwacht. Dit zal het regen mechanisme ongetwijfeld op gang brengen. Het geeft aan het komende weekendweer een wat onstandvastig karakter, maar doordat de wind zui delijk tot zuidoostelijk blijft, zal de temperatuur beslist niet tegenvallen, alhoewel er later opnieuw enige da ling te verwachten is. Gemeld kan nog worden, dat een zich bij Ierland vormende depressie zich vandaag naar de Golf van Biskaje beweegt en dat een volgend minimum ten westen van Schotland in eerste aanleg naar het noordoosten koerst. Ook weer eens nieuws van Peter van Wely in Zoe term eer. Die heeft vastge steld, dat de paddestoelen uitstekend op het natte weer hebben gereageerd. Verder nam hij eenenveertig wesp vlinders waar. Die lijken precies op wespen maar zijn het niet Peter herinnert eraan, hoe warm het op 3 Juli 1976 wel was. De uiterste waarde werd toen bereikt in Maas tricht, te weten 36.8 graden Celsius. In Kapeilebrug (Zeeuws-Vlaanderen) werd 34.4 gr. C. gemeten, ln Poortu- gaal 32.5 gr. C. Peter zegt erbij; „Ik vrees niet voor een herhaling." De tekenen ln mei en begin Juni die schenen te wijzen in de richting van een warme zomer (we hebben toen gezegd: een lichte voorkeur), hebben tot nu getoond van niet zoveel waar de te zijn. Wel vallen natuurlijk de extremen ln andere delen van de we reld op, zoals de veertig tot vijftig graden hitte van Texas, tegenover de min veertien tot min zeventien gTa- den van Zuid-Afrika. Dat zijn toch uitingen die heel goed passen in Jaren met een zonnevlek ken-maximum. In zo een periode voe ren de rivieren vaak ook veel meer water dan normaal aan. Het gebeurde in 1968 tijdens het vorige maximale vlekkenjaar. maar het is ook begin dit jaar vertoond en dat paste uitste kend in het schema. Strandweer Vandaag, afgezien van een lokale bul, meestentijds droog met opklaringen, vooral in het zuidwesten. Vrij krachti ge tot matige wind uit noordoost tot noordwest Maximum-temperaturen vijftien tot achttien graden. Verdere vooruitzichten: vrijdag gun stig vakantleweer. weerrapporten ran fistermrond 1? nor Amsterdam geheel bew. 15 De Bilt geheel bew. 16 Deelen regenbul 18 Eelde half bew. 17 Eindhoven zwaar bew. 17 Den Helder geheel bew. 10 Rotterdam zwaar bew. 14 Twente onweer 15 Vllsslngen geheel bew. M Zd. Limburg onweer 10 Aberdeen zwaar bew. 14 Athene onbewolkt n Barcelona zwaar bew. 19 Berlijn onweer 13 Bordeaux zwaar bew. 18 Brussel regenbul 14 Frankfort zwaar bew. 18 Genève zwaar bew. 14 Helsinki regenbui 14 Innsbruck zwaar bew. 18 KI a ge nf art licht bew. 17 Kopenhagen geheel bew. 18 Lissabon onbewolkt 28 Locarno licht bew 34 Londen regenbul 19 Luxemburg zwaar bew. licht bew 14 Madrid 33 Malaga onbewolkt half bew 29 München regen 12 Nice onbewolkt 22 Oslo half bew 21 Parijs zwaar bew. 17 Rome licht bew. 22 SpUt half bew 25 Stockholm half bew 19 Wenen zwaar bew. 18 ZOrlcb zwaar bew. 12 I K 1 WO VUsslngen «M l9» Haringvlletaluixen 7.08-19.39. Rotterdam 8 51 21.30. Schevenlngen 7 47-20.33. IJmulden «M DrtfcjPrsMtSr iumnetn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17