Fibak tussen de kapitalisten B Doping: driekwart gebruikt het Frans protest Wimbledon 1980: niet interessant Karpov: modelpartij voor de leerboeken Pool hoeft jaarlijks slechts 10.000 dollar aan zijn bond af te dragen Ook Antognoni l r x SE t 'I* M-'c»,' t Evonne Cawley: vijfde finale op Wimbledon Wereldkampioen alleen aan leiding Frans onderzoek onder topsporters TOUR IN CIJFERS VANDAAG Combine mislukt 5J- DONDERDAG 3 JULI 1980 SPORT TROUW/KWARTET PRS 13 - H 15 door Fred Buddenberg LONDEN De Amerikaan Brian Gottfried heeft op Wimbledon in een uur en drie kwartier een voorlopige einde gemaakt aan de opmars van Wojtek Fibak op weg naar de absolute top in de internationale tenniswereld. De Pool leek na zijn overwinning in de achtste finales op Vitas Oerulaitis goed op weg, maar Gottfried, van wie Fibak de laatste vier keer had gewonnen, riep hem een onverwacht halt toe. Het zal echter niet meer dan een tussenstop zijn voor Fibak, die in de naaste toekomst zeker de top-tien zal binnenstappen. PARIJS Twintig Franse Olympiërs hebben positief gereageerd op de oproep te demonstreren ln Moskou tegen de schending van de mensen rechten en de Interventie van de Sowjet-Unle ln Afghanistan. De sportmensen weigerden echter te onthullen op welke manier zij zouden protesteren ln de hoofdstad van de Sowjet-Unle. Een van de leiders van de groep „protestanten", 800-meter loper Jose Marajo, vertelde: „Iedere vorm van actie ls mogelijk. De meerderheid moet nog besluiten welke lijn wij zullen volgen." Fibak (27) is een typisch voorbeeld .van een laatbloeier. Pas op 13-jarlge leeftijd begon hij te tennissen en eerst zeven jaar later besloot hij zich serieus op het tennis te gaan toeleg gen. In 1976, drie jaar later dus, be leefde Fibak zijn beste Jaar. Hij ver sloeg alle toppers, met uitzondering van de Amerikaan Jimmy Connors. Ironisch genoeg verloor Fibak in dat zelfde jaar op het Hilversumse Melk huis je van Fred Hemmes. In 1978 werd Fibak uitgeroepen tot de beste dubbelspeler (vanaf 1977 vormt hij een uitstekend dubbel met Tom Ok- ker) van het jaar. Het afgelopen jaar won hij de toernooien in Denver en Stuttgart en bereikte hij de finales ln München. Wenen en Keulen. Dit Jaar zegevierde hij in Dayton, New Orle ans en Sao Paolo. Eind *79 stond Fibak als vijftiende geklasseerd op de wereldranglijst en in dat jaar had hij 234.694 Amerikaanse dollar bij elkaar geslagen. Op dit moment staat Fibak twee plaatsen lager op de we reldranglijst, maar door het behalen van de kwartfinales op Wimbledon zal hij ongetwijfeld weer enige posi- tes stijgen. In de voorgaande jaren heeft Fibak op Wimbledon geen klin kende resultaten weten te boeken. Eenmaal haalde hij de achtste fina les, maar vorig jaar werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld. Wojtek Fibak wordt momenteel als een nationale helft vereerd in Polen, maar daar is een lange slag aan voor af gegaan. Het heeft hem veel tijd en moeite gekost om toestemming te krijgen van de Poolse sportraad om I. als een soort ambassadeur zijn land fe vertegenwoordigen. Het grootste •bezwaar van de raad was het feit, dat Jlde tennissport vooral bedreven wordt in de kapitalistische landen. „Ik pro beerde de raad er almaar van te over tuigen, dat het goed voor het land zou zijn als ik de beste tennisspeler in de wereld zou worden. Waarom zou de nieuwe nationale held, na Coperni cus, Chopin en madame Curie niet ene Wojtek Fibak kunnen zijn." Na veel heen en weer gepraat konden Fibak en de Poolse sportraad het toch eens worden. En het moet ge zegd worden dat de Poolse autoritei ten zeer soepele voorwaarden op pa pier hebben gezet voor Fibak, die toch in de tennissport geen uitdrager van het communisme is. Fibak houdt er een bijzonder luxueus buitenhuis in de Verenigde Staten op na en het bedrag van 234.694 dollar zal niet veel op andere Poolse loonstrookjes terug te vinden zijn. De enige verplichting die Fibak heeft is dat hij jaarlijks 10.000 dollar moet gireren op de reke ning van de Poolse tennisbond. Dat bedrag wordt in de opbouw van Jeug dige tennissers gestolen. Een fooi ui teraard, vergeleken met het jaarsala ris van Fibak. Ook moet Fibak zich beschikbaar houden voor het Poolse Davis Cup-team, maar dat neemt niet al te veel tijd in beslag. Het Poolse tennis staat op zo'n laag pitje, dat het bereiken van een volgende ronde vaak niet meer dan een utopie ls. Wojtek Fibak ls een speler die door zijn rustige gedrag op de baan niet veel in het nieuws verschijnt. In Ne derland sijpelen er slechts berichten door wanneer Fibak met Okker in het dubbelspel een prestatie van formaat heeft geleverd. Of Juist een wanpres tatie, zoals dit jaar op Wimbledon, waar het als vijfde geplaatste duo al in de tweede ronde werd uitgescha keld. Vorig Jaar sneuvelden Fibak en Okker op Wimbledon al ln de eerste schiftingsronde. De voorpagina's haalde Fibak echter na een ontmoe ting met de Poolse Paus, die zijn tennissende landgenoot bij die gele genheid vroeg of het mogelijk was enig tennlsonderricht te krijgen. „De door Fred Buddenberg LONDEN - Wimbledon 1980 zal de geschiedenis ingaan als de minst interessante editie sinds 1877; het Jaar dat het toernooi voor de eerste maal werd gehou den. De voornaamste ooreaak ligt ln de slechte weersomstandighe den. Regen teistert Wimbledon al anderhalve week, al hebben giste ren voor de eerste keer alle geplan de partijen kunnen plaatsvinden. Door de vele regenval zijn de gras- banen erg zacht en slipperig ge worden met als gevolg dat er van goed tennis een enkele uitzon dering daargelaten eigenlijk nog geen sprake is geweet. Het weer heeft uiteraard niemand in de hand, maar de organisatoren zijn er mede schuldig aan dat er een bijna onoverbrugbare achter stand op het programma is opge lopen. Terwijl er in de eerste week al weinig gespeeld kon worden, heeft de organisatie in de tweede week het zogenaamde troosttoer- nooi normaal van start laten gaan. Aan dit troosttoernooi kan wor den deelgenomen door iedereen, die de eerste twee ronden niet heeft overleefd. Ook is een begin gemaakt met het jeugdtoemooi, dat evenals het veteranentoernooi veel tijd en banen in beslag neemt. Merkwaardig genoeg zien de orga nisatoren kans om partijen uit die evenementen eerder op het dag programma te zetten dan partijen uit de hoofdtoernooien. Ook leeft er veel verbazing rond het feit dat de organisatoren zolang wachten op het beginnen van de partijen, die plaatsvinden op de banen twee tot en met zeventien. Als het tent zeil van de banen wordt verwij derd. dpurt het vaak nog een half uur voordat de partijen opnieuw een aanvang nemen. Net voldoen de tijd voor een nieuwe regenbui om los te barsten boven het dit jaar zo troosteloze Wimbledon. Het meest gedupeerd zijn uiter aard de deelnemers. Het is geen uitzondering dat er partijen meer dan vijf uur later beginnen dan gepland. Ook gebeurt het dat een partij al na enkele minuten moet worden afgebroken en, in het on gunstigste geval, pas de volgende dag kan worden hervat. En het is dan nog maar de vraag of de partij dan kan worden uitgespeeld. Het slechte weer heeft veel in vloed gehad op de grasbanen van Wimbledon, waar toch al steeds meer bezwaren tegen geuit wor den. Door de vele regen zijn de banen zacht en glad geworden en tijdens de persconferenties na de partijen wordt er door alle deelne mers steen en been geklaagd over de toestand van de banen. John McEnroe, de Amerikaan die vol gens insiders de enige speler is die Borg van zijn vijfde Wimbledon- titel kan afhouden, vond het alle maal maar niks. „Je weet nooit hoe hoog de bal hier opstultert. Ik weet dat Wimbledon door ieder een wordt beschouwd als het be langrijkste toernooi. Ik heb daar zo mijn bedenkingen tegen. Het ls nooit zeker wanneer Je moet spe len. Of Je moet de baan op als het donker wordt, of Je moet 's mor gens vroeg spelen. En daar houd ik helemaal niet van." Het klink wellicht paradoxaal, maar met de doorbraak van de jeugd is het tennis er als kijkspel niet fraaier op geworden De Amerikaanse meisjes Tracy Austin en Andrea Jaeger zullen het zonder twijfel nog ver schop pen in de tennissport, maar hun spel zal nooit de bekoring van het publiek krijgen. Zij spelen als ten- nls-machines, alles is voorgepro grammeerd, er gebeurt eigenlijk niets dat niet zou mogen gebeu ren. Austin en Jaeger nemen geen risico's, blijven bijna de hele partij op de achterlijn hangen en blijven zichtbaar zonder emoties onder ie dere omstandigheid. Tegenpolen van Austin en Jaeger zijn de Ame rikaanse Billie Jean King en Evonne Cawley-Ooolagong uit Australië, die zich met veel meer flair en allure op de baan voortbe wegen dan hun jongere collega's. Andrea Jaeger is vooral een merk waardige verschijning op de baan. Getooid met twee lange paarde- staarten, een beugel ln haar mond en een veel te groot lijkend racket is zij nu drie maanden professio nal. In Europa heeft zij zich nog niet veel laten zien en er zijn twij fels over haar technische capaci teiten. Bij haar Europese debuut tijdens de open Franse titelstrijd in Parijs verliet zij hullend de baan nadat zij ln de eerste ronde was verslagen door de Tsjechische Strachanova, maar op een gras- toemooi in het Engelse Becken- ham nam zij wraak door de finale te winnen. Op Wimbledon is het doek inmiddels dinsdag al weer voor haar gevallen. In de kwartfi nales ging zij kansloos onderuit tegen Chris-Lloyd Evert: 6-1, 6-1. patio wii ai iEWICHTHEPFEN De Cubaanse Roberto iUa heeft volgens een woordvoerder van het itionaal sportinstituut van Cuba asiel aange vraagd In Mexico. UrruUa die was geselecteerd voor de Olympische ploeg van Cuba Keerde niet naar zijn land terug, nadat hij met de nationale ploeg een hoogte training had gevolgd ln Mexico. VOETBAL Zowel Celtic als Glasgow Ran gen heeft van de Schotse voetbalbond een boete gekregen van ruim 00 000 gulden. Belde clubs uit Olasgow kregen deze straf omdat ze «•huldig werden bevonden aan de emsUge on geregeldheden die zich ln het Hampden Park voordeden tijdens de finale om de Schotse voet balbeker. Meer dan honderd supporters, ver deeld over belde clubs, werden na afloop van de wedstrijd gewond toen supporters op het veld met elkaar slaags raakten Bereden politie moest een einde maken aan de vechtpartij. VOETBAL De loting voor de eerste ronde vin de drie toernooien om de Europese voetbal bekers zal op 0 Juli gehouden worden ln ZQrtch. ROME De Italiaanse voetbalbond heeft nu ook Qiancarlo Antognoni, de spelmaker van het nationale elftal en Fiorentina, beschuldigd betrokken te zijn bij een omkopingsschandaal. Hij zou met de aanvoerder van Pescara. Negrisolo, geld hebben aangenomen om de wedstrijd van 20 februari tus sen beide ploegen (2-2) te beïn vloeden. Hoewel de verdachtmakingen tegen Antognoni al langere tijd, vóór de eindronde van het toernooi om het Europese kampioenschap voor lan denploegen in Italië, de ronde deden, is de bond toen niet overgegaan tot het uitdelen van een straf. Wel werd een onderaoek ingesteld. Paus zegende mij en mijn gezin en hij vroeg of lk een keer langs kon komen om hem wat tennisles te geven. Een afspraak hebben we niet gemaakt, maar als hij mij gevraagd had om tijdens Wimbledon te komen, dan had ik dat zeker gedaan." Wojtek Fibak ls een van de weinige proftennissers, die zijn studie niet heeft verwaarloosd. Bij de meeste sportmensen neemt de training zo veel tijd ln beslag, dat het onmogelijk ls om daarnaast nog een gerichte studie te volgen. Fibak is hier wel ln geslaagd, maar dat komt natuurlijk mede omdat hij pas op 20-Jarlge leef tijd zich full-time met het tennis ls gaan bezighouden. Veel collega's ver toefden op die leeftijd al enkele Jaren permanent op de tennisbanen. Fibak toonde zich echter bijzonder leergie rig. Hij is een afgestudeerd meester in de rechten en had zeven jaar geleden bijna besloten om als advocaat ver der door het leven te gaan. Ook heeft Fibak er nog aan gedacht om de Journalistiek in te gaan, maar daar heeft hij wijs genoeg toch maar van afgezien. Fibak beschikt over een enorme talenkennis. Naast het Pools spreekt hij ook Engels, Russisch, Tsjechisch, Frans en Duits. Al deze kennis liet hem echter ln de steek toen hij na zijn gewonnen partij te gen Gerulaltls ln een persconferentie deze prestatie moest toelichten. Hak kelend bekende hij: „Dit ls al mijn vijfde Wimbledon-Jaar, maar het is de eerste keer dat ik de hele wereldpers moet toespreken. Eerlijk gezegd maakt mij dat erg zenuwachtig." I f I v -- -•• j tv?" "ft i p X'* -tj 1 Wojtek Fibak LONDEN De jeugd heeft het op Wimbledon dan toch niet gehaald. Tracy Austin, de 17-jarige Ameri kaanse die dit Jaar haar zinnen had gezet op de Wimbledontltel. is in de halve finale uitgeschakeld door de Evonne Cawley-Ooolagong uit Au stralië: 6-0, 0-6 en 6-4. Het ls de vijfde keer dat Evonne Cawley (24) ln de eindstrijd op Wimbledon staat. ZIJ won in 1971, maar verloor ln 1972, 1975 en 1976. De tegenstanders van de stijlvolle Cawley ls nog niet bekend. Gisteren moet eerst de achterstallige partij uit de kwartfinale tussen Martina Navra- tUova en Billy Jean King afgewerkt worden. Navratllova won met 7-6,1-6 en 10-8. De organisatoren hadden aan Navratllova gevraagd of zij gisteren ook haar partij uit de halve finales tegen Chris Lloyd-Evert wilde spelen, maar dat weigerde de titelverdedig ster. BIJ de heren hebben de Zweed Björn Borg en de Amerikanen Brian Gott fried en John McEnroe zich geplaatst voor de halve eindstrijd. De vierde speler ls nog niet toekend. Dames enkelspel: Kwartfinales Martina NavraU- lova (StatRBUlie-Jean King (VSt) 7-6. 1-6. ÏOA Halve finales: Evonne Cawley-Ooolagong lAuai- Tracy Austin (VSt) 5-3, 55. 6-4 Herenenkelspel: achtste finales Connors (VSt>- Pflster (VSt) 55, 6-7. 5-1, 7-5. Kwartfinales: Oott- frted (VBtVFlbak (Pol) 6-4. 75, 5-2. Boeg (ZweV Mayer (VSt) 7-5. 5-3. 7-3. McEnroe iV9ti-Fleming (V8t) 6-3. 6-3. 6-3 'VSi-AckerTtusaell (Eng.) 35. 5-3. 5-4; Stevens/ Wade iZAf.Eng t-Blackwwod Whytcroas (Can./ Aus.) 5-2, 6-3. Casals/Tumbull (VS.Aua>Freeman/ Sail ba (Aus I 6-2. 55. Berewdabbetepel: tweede ronde: RalstorvTanner (VS hJohnstone Whltecroaa (Aus 5-3. 35. 5-1. 6-4: Ssndy en Oene Mayer (VBVRleaaenStewart (VS) 5-7. 75. 5-2. 6-4 Derde ronde Amaya/Pflster (VSKTerulalU&'StoUe (VS/Aus.) Walk over: McNamara/McNamee (Aus.J- SadrVWllklnaon (VS) 55. 5-3. 75. Lute/Smith (V8V Ralston/Tanner (V8) 75. 35, 55. 75 Curven/Den ton (ZAf-VSl-Taygan/Teacher (EngTVS) 65. 75. 2- 6. 5-3. Geaaeagd dobbelspel; eerste ronde: Stockton King (VSt>-8egal (ArgVOomes (Ecu) walk over, Brian en Kathy Teacher (VSt). Rennet Jordan (VSt) walk over. Dowdeswea Stevens (Zwl/ZAf> KschetWhytcross (Aus) 5-3 75. McïftirBunge (V3t/Wdl>-Davldson.'JaegettAus/Vst) 35. 55. 6-3. AgulrreWade (Chl/OBr) walk over Ralaton/Rus- sel (VSt>-Van der Merwe/Vennaal (ZAf) 6-ï, 75. Tweede ronde McMUlan/Stdve (ZAfr/Ned>-Pecct/ Bueno (Arg/Bra) walk over, Clerc/Rodrlguo (Arg/ Fra>-Malln/Moree (V8t) walk over. Derde ronde Emdondaon/Prombolta (AuaVRuf- flea/Leo (Aus) 7-5, 5-2. Stockton/King (V8t>-Clere/ Rodriguez (Arg/Fra) 5-2. 55. McMUlan/Stdve (ZAF/NedvJamtt Jevans (OBr) 6-3, fl-l Van onze schaakmedewerker AMSTERDAM Het was tot nog toe nog niet zo erg opgevallen, maar ln het Internationale schaaktoernooi in Amsterdam ls ook de wereldkampioen aanwezig. De kleine man ls een erg bescheiden, vriendelijke figuur die bulten het schaakbord eigenlijk amper ln de gaten loopt. Op het schaak bord heeft hij ongeveer alles gepresteerd wat er maar te presteren valt maar ook daar zijn zijn verrichtingen niet altijd de meest opvallende. Maar ln de vijfde ronde was Karpov dan toch eens ln volle glorie te aan schouwen. De variant die hij tegen Dolmatov te bestrijden kreeg, wordt wel de „8Jesjnlkov-variant van het Sicillaans genoemd en ls in de tegen woordige toernoolpraktljk een voor wit moeilijk te kraken noot. Karpov heeft zich nogal laatdunkend over dit systeem uitgelaten en hij vindt het eigenlijk onspeelbaar voor zwart. Des te benieuwder was men dus naar zijn bestrijdlngsmethode. Van Kar pov kan men geen spektaculalre vuur-en-vlam-weerlegging verwach ten, maar wel vasthoudende positio nele lijnen. Zo ook nu. Het werd een prachtige partij met fluwelen hand doorgevoerd. Het lijkt alsof de we reldkampioen maar een beetje aan het heen en weer spelen was, maar zijn positie werd wél steeds beter. Hij smoorde leder zwart lnitlatlefje ln de klem en geleidelijk drongen zijn stuk ken bij de vijand binnen. Velen voor spelden nog een moeizame strijd na het afbreken, maar de slotaanval van Karpov bracht snel succes. Een mo delpartij voor de leerboeken. Met deze overwinning kwam Karpov alleen op kop. Na het uitspelen van de afgebroken partijen, waarbij Dol matov van Van der Wiel won en Tim man van Dolmatov, deelden maar llefat vier spelers de koppositie. Kar pov was de enige echter die ln de vijfde ronde tot winst kwam. In de grootmeestergroep wordt het nu een kwestie van aftellen voor Böhm. Nog drieëneenhalf uit zes en hij kan zich grootmeester noemen. In zijn partij tegen Hofland leek hij geen spoor van voordeel te hebben, maar plotseling had hij een pion meer en de winst sal verder een kwestie van tech- Kroongroep, vijfde ronde Wit: Karpov; swart Dolmatov. 1. e2-e4, c7-c5; 2. Pf 1-13, Pb8-c6; 3. d2- d4, c5xd4; 4. Pf3xd4, Pg8-f6; 5. Pbl- c3, e7-e5; 6. Pd4-b5, d7-d6; 7. Lcl-gS, a7-a6; 8. PbJ-a3, b7-b5; 9. Pc3-d5, LfG- «7; 10. Lg5xf6, Le7xf6; 11. c2-c3, 0-0; 12. Pa3-e2, Ta8-bt; 13. Lfl-e2. Lf6-g5; 14. 0-0, Lc8-e6; 15. Ddl-d3, Dd8-d7; 16. Dd3-f3, f7-f6; 17. Tfl-dl. a6-a5; 18. Pc2-a3, Pe6-a7; 19. h2-h3, Kg8-h8; 20. Le2-g4, Tf8-c8; 21. Lg4xe6, Dd7xe6; 22. Dg3-d3, Tc8-c5; 23. PaS-c2, g7-g6; 24. b2-b4, a5xb4; 25. Pc2xb4, Tb8-b7; 26. a2-a4, b5xa4; 27. Talxa4, f6-f5; 28. Ta4-a6, Pa7-c8; 29. Ta6-a8, Kh8-g7; 30. Dd3-e2, f5xe4; 31. De2xé4, De6-f5; 32. De4-e2, Tb7-f7; 33. cS-c4, Lg5-h4: 34. Tdl-fl, Pc8-e7; 35. Ta8-a6, Df5-d7; 36. De2-e4, Pe7xd5; 37. Pb4xd5, Lh4- e7; 38. Tfl-al, Le7-f8; 39. De4-e2, Tc5- c6; 40. TaG-a3, Tc6-c5; 41. Ta3-f3, Tf7xf3; 42. De2xf3, Dd7-f7; 43. Df3- (4, h7-h5; 44. Dg4-e4, Tc5-c8; 45. Tal- aS, Df7-f5 (afg. set); 46. Ta3-a7 5Kg7- h6; 47. De4-e3 g«-g5; 48. De3-e2, Tc8-b8; 49. f2-g4, b5xg4; 50. h3xg4. D(5-bl 51. Krl-f2, Tb8-b7; 52. Ta7xb7, Dblxb7; 53. De2-f3, Db7-c8; 54. Df3-f6 Kh6-b7; 55. Df6-f7 Zwart geeft op. niek blijken. Zijn enige serieuze be dreigers sljn Ree en Unzicker. Kroongroep vijfde ronde: Van der Wiel (Wed) - Hort (T«J) Timman (NedhLaiaen (Den) i*-5/». Soaonko (NedNRlbU <Hon) '*."6. Karpov (Sowv Dolmatov (Sowi 15 8tand 1 Karpov 3v> punten. 23. Timman en Hort S. 4/5. Dolmatov en Soaonko 2'r 87 Rlbtl en Larsen 2, 8. Van der Wiel l'ft. Orootmeeatergroep: vijfde ronde: Rogoff (VS>- Ree (Ned) 0-1, Panno (ArfJ-SmeJkal (TaJ) 15, Sanaplk (PoD-Borm (Ned) 1-0, Hofland (Nedv Böhm (Ned) af|„ Unzicker (WDD-Llgterlnk (Ned) 1-0. Van Wljgerden (Ned>-Lang«weg (Ned) ■/>-|v Stand: 1. Böhm 3 'i en 1 afg.. 23 Unzicker en Ree I 4. Langeweg S 5/7 Panno. Llgtertnk en Van Wljgerden 2 8 Rogoff 3, 9. Hofland 1 >4en 1 afg.. 10/13. Bonn Bmtjkal en Sznaplk 1 door Johan Woldendorp COMPIEONE De Franse professor Plas heeft zich vorig jaar bezig gehouden met de vraag hoeveel topsporters de vluchtweg naar de verboden stimulerende middelen ne men. Het antwoord was ver bijsterend. Driekwart gedeel te van het elitegezelschap ris keert het om op de doping controle door de mand te vallen." Die verleiding kon wortel schieten door de vele leemten, die de wetten op dat gebied tot een soort Emmen- thaler kaas maken. Het ls gewaagder om met een snelheid van 120 kilome ter per uur over de snelweg te rijden. Het wielrennen staat bekend als een tak van sport, waarin Intensief op doping wordt gecontroleerd. Maar ook ln dat metier ls ruimte voor tal van ontsnappingsmogelijkheden ge laten. Het aantal renner», dat dage lijks een urinestaal moeten Inleveren, ls letterlijk op de vingers van een hand te tellen. Onder hen bevinden zich altijd de winnaar van de etappe, de nummer twee van de uitslag en de drager van de leiderstrui. In de Ron de van Frankrijk worden daarnaast twee reneers door het lot aangewe zen. Onder druk van de op publiciteit beluste sponsors hoeft het nauwelijks een kwestie van wikken of wegen te zijn om de apotheek van de solgneur aan te spreken. Let wel, hoeft, want over onontdekt dopinggebrulk worden nooit harde feiten gepubliceerd. Wanneer een loopbaan is afgerond, wil een enke ling wel eens een boekje open doen over de brandstof, die hij tot zich heeft genomen. Jacques AnquetU maakte er enkele Jaren geleden geen geheim van, dat hij de medische con trole altijd een slag voor was. Hij beschikte over een arts, die het vin den van illegale foefjes tot een sport had verheven. De vroegere Tourdok ter Dumas beweerde elf ajar geleden over Rudi Altig (nu als ploegleider ln de circuskaravaan aanwezig - red): „Dat ls een fietsende apotheek." Vo rig jaar werd de Belg Francis van Looy in een zware Pyreneeënrit op het gebruik van verboden stimuleren de middelen betrapt. Van Looy ls een vertegenwoordiger van de lichting die een uitholling overdwars voor een col van de eerste categorie aan ziet. Hij werd geklopt door het lot, terwijl gelet op de stelling van Plaa veel „geestverwante" collega's vrijuit gingen. Het is de vraag, welk als dopÉDf uo- De kopgroep op weg naar Compiegne. Rechts winnaar Jean- Louis Gauthier, naast hem Gerrie Knetemann en Bernard Bourreau geduid middel ethisch en lichamelijk verantwoord mag worden genoemd, en welk produkt echt op de t&boelljst moet worden bijgeschreven. Op con gressen van de UCI komt het maat schappelijke aspect zelden aan de orde. Naar doktoren wordt nog min der geluisterd. Die verstarde stelling- name berooft in theorie menig be roepsrenner van werkgelegenheid ge durende enkele lucratieve maanden (de Tour de France krijgt altijd een vervolg in tientallen criteria). Indien iedereen gecontroleerd zou worden, zou het slagveld waarschijnlijk niet te overzien zijn. Gelet althans op het onderaoek, dat Plas heeft verricht. Toch ls er veel voor te zeggen om iedere, vrij scherp geselecteerde deel nemer aan de zware Ronde van Frankrijk de kans te gunnen Parijs te halen. Gerrie Knetemann, lijdend aan hooikoorts (het scheelde niet veel of hij had ln Francorchamps de Tour verlaten), moet zich behelpen met appelazijn, waar ieder ander bij de drogist een onschuldig drankje kan aanschaffen. Het geval-Knetemann staat op zichzelf. Anders ls het met praktisch het gehele peloton dat na weken van zware lichamelijke in spanning met gewichtsverlies krijgt te maken. Onschuldige middelen, die dat tegengaan, prijken op de zwarte lijst. Misschien legt Ruud Bakker, solgneur van de ploeg Post, het el van Columbus, wanneer hij opmerkt: „De Tourdokter zou een produkt voor moeten schrijven, dat niet schadelijk ls voor de gezondheid van de renner, maar dat hem bij gewichtsverlies (waarvoor Zoetemelk erg gevoelig Is - red.) wel sterker maakt." Een revolutie is op dit punt niet te verwachten. Tour-directeur Felix Le- vttan houdt zich liever bezig met pot sierlijke plannen om binnen afzienba re tijd een Ronde van de Wereld (in elf dagen) te organiseren. Hieruit moet overigens niet worden afgeleid, dat dit verhaal een pleidooi voor on geremd dopinggebrulk is. Integen deel. Het vraagstuk van de stimule rende middelen wordt terecht door menigeen het grootste probleem van de topsport genoemd. Er moet alleen vrij baan voor enkele onschuldige en goed gereglementeerde nuances wor den gemaakt. Het sportwereldje zal daarmee overi gens niet van zijn belangrijkste zorg worden bevrijd. In de derde eeuw voor Christus constateerde de Griek se filosoof Philostratos al, dat het onkruid van de doping welig ln de tuin van de oude Olympische Spelen tierde. Precies honderd jaar geleden werden bij Franse wielrenners speren van coffelne aangetroffen en slurpten anderen alcoholhoudende dranken naar binnen, ln 1886 werd het eerste sterfgeval ten gevolge van doping be treurd. De Brit Llnton viel ln Bor deaux-Parijs van zijn fiets. De toe- geijlde arts kon slechts constateren, dat de levensgeesten geweken waren. Sindsdien ls het veel erger geworden en ontstond er een „creatieve" Jacht op het plegen van fraude. Een heillo ze weg. En terecht. De peer van Pol- lentler (twee Jaar geleden pleegde de Belg ln de Ronde van Frankrijk be drog, doordat hij urine van een ander wilde Inleveren) ls het meest recente voorbeeld. „Aardig" ls de ervaring van de Zeeuw Plet Rentmeester, die na een onderzoek kreeg te horen, dat hij zwanger was. Hij had de urine van zijn vrouw aan de Juryleden gegeven. In dit wielerseizoen rusten zware be denkingen op Dietrich Thurau. In de Ronde van Romandlê werden nicotl- nesporen ln zijn urine aangetroffen. Aangezien de Westduitser niet rookt, denkt menigeen dat hij vreemde uri ne afscheidde. Die zou hij volgens de Zwitserse arts Hans Howald vla een injectie in de blaas toegediend heb ben gekregen. Thurau houdt de schijn tegen zich (de afgelopen maan den ls hij drie keer positief bevon den;, minstens één keer ls er een procedurefout gemaakt). Temeer daar hij zich vaak op het laatste ogenblik bij de controle meldt Eer gisteren ln Rijssel. moesten de arts en de medisch inspecteur bijna een uur op de Frankforter wachten. etappe. 1 Jean-Louis Oauthler (Fra-Dan- gulllaume). 319.5 km van Rijssel naar Complègne In 5 uur 57 minuten en 11 seconden. 2 Oerry Vertinden (Bel-Oodefroot) 5 57 12. 3 Bernard Bourreau (Fra-De Muen. 4 Oerrle Knetemann (Ned-Post). 5. Patrle Bonnet (Fra-Oulmard). 6. Sean Kelly (Ter-De Kimpe) 5 57.50, 7 Yvon Bertln (Fra-Oulmard). 8. Jacques Osmont (Fra-Lauwers). 9 Johan van de Velde (Ned-Poat). 10 Frank Hoste Bei-Lef*vr*i 11 Jan Jonkers (Ned-Lauwers). 12. Paul 8herwen (OBr-Crepel). 19- Roger Legeay Fra-De Muer). 14 Ertc Jsgsch (Oost-Lauwert'. 15. Joa Jacobs (Bel-Oodefroot), 16 Jacques Bossis (Fra-De Muer). 17 Didler vsn Overschelde iFra- Crepel). 19 Regis Ovlon (Fra-AlUg). 19 Mariano Martinez (Fra-Crepel), 20. Philippe Durel (Fra- Lauwers). 31 Benny Vermeulen (Bel-Lauwers). 22. Dirk Helrweg (Bel-D« Bruyne), 23. Oerhard Schönbacher (Oos-Lefevre). 24. Dirk Wayenberg (Bel-Oodefroot). 25. Herman Bayssens (Bel-De Klmpe), 28. Bernard Htnault (Fra-Oulmard). 32 Cees Priem (Ned-Post). 38. Bert Oosterbotch (Ned- Post). 41. Rudy Pevenage (Bel-De Bruyne), 45. Henk Lubberdlng (Ned-Post). 52. Leo van Vliet (Ned-Poat). 53 Jan Raas (Ned-Post). 55 Hennie Kuiper (Ned-De Muer). 62 Hans Langertjs (Ned- De Bruynei, 64 Joop Zoetemelk (Ned-Post). 66. Jos Schipper 'Ned-Lefevre). 81 Hennie 8tamsnlJ- der (Ned-De Bruyne). 101 Jo Maas i Ned-De Bruy ne), Felipe Yanez i Spa-Carrasco) «taakte de atrljd. Algemeen klassement: 1. Rudy Pevenage (Bel- Oodefroot) 33 uur 59 minuten en 55 seconden, 2. Pierre Bazzo (Fra-Crepel) op 1 minuut en 4 secon den. 3. Bernard Htnault (Fra-Oulmard) op 3.50. 4. Hennie Kuiper (Ned-De Muer) op 649, 5. Henk Lubberdlng (Ned-Post) op 7 06. 6. Joop Zoetemelk (Ned-Post) op 1.1 L 7. Ronny Claes (Bel-Oodefroot) op 7 20. 8. Jean-Lue Vandenbroucka (Bel-Crtpel) op 7.48. 9 Johan van de Velde (Ned-Poat i op 7.48, 10. Patrick Bonnet (Fra-Oulmard) op 8 48. 11. Jean-Rene Bernaudeau (Fra-Oulmard) op 8.57.12. Johan de Muynck (Bel-De Klmpe) op 047, 13. Eddy Schepera (Bel-De Bruyne) op 9.50. 14 Jean Chassang (Fra-Oulmard) op 10.01, lo. Michel Pol- lentler (Bel-De Klmpe) op 10.07, 16 Christian Saanec (Fra-Dangulllaume) op 10.14.17. Raymond Martin (Fra-Dangulllaume) op 10.15. 18 Patrle Perret (Fra-De Muer) op 10.31. 18. Sven-Ake Nlla- son (Zwe-Dangu lila urne) op 1048. 20. Oerry Ver- linden (Bel-Oodefroot) op 10 52. 21 Lucien van Impe (Bel-Lefavre) op 10 54. 22 Ouy Nulens Bei- Da Bruyne) op 11 19. 23. Pascal Slmon (Fra-De Muer) op 11-21. 24 Oraham Jones (GBr-De Muer) op 11.25, >5. Oerrle Knetemann (Ned-Poat) op 13.11. 42. Jo Maas (Ned-De Bruyne) op 17.57. 49 Joa Schipper (Ned-Lefevra) op 18.27. 51 Jan Jon kera (Ned-Lauwera) op 19.20, 58. Jan Raas (Ned- Post) op 20.25, 68. Bert Oosterbosch (Ned-Posti op 23.53. 75. Leo van Vliet (Ned-Poat) op 24 34. 86 Hana Langerljs (Ned-De Bruyne) op 26.45.99. Ceea Priem (Ned-Poat) op 31.38, 104. Hennie Stamsnij- der (Ned-De Bruyne) op 33.14 Doorkomst Co'te de Thlescourt (vierde categorie) 1 Nllason (Zwe-Dangulllauma) 4 punten. 3 Sche pers (Bal-De Bruyne) 2 punten. 3. Vandenbroucke (Bal-C ra pel) 1 punt Van onze speciale verslaggever COMPIEONE De combine misluk te ln de rustige, ter elfder ure van hinderlijke kasseien gevrijwaarde etappe tussen Rijssel en Compiegne. Oerrie Knetemann en Gery Verlin den waren van plan geen van de drie Fransen in de kopgroep (Patric Bon net, Bernard Bourreau en Jean-Louls Gauthier) de ritzege te gunnen, maar door gebrek aan eenheid ln het ver bond liep het anders af. Gauthier profiteerde van de vete tussen de Nederlander en de Belg. De combine rustte op wantrouwen. „Toen Knetemann tegen mij riep. dat Ut weg moest springen dacht lk bij mezelf: „ik ben niet gek," reconstru eerde Verllnden de gebeurtenissen. „In dat geval was hij aan mijn wiel gaan zitten om alsnog te proberen de etappe te winnen." Knetemann ont hield zich van commentaar: „Ik fiet ste vooraan. Ik kon niet zien wat er allemaal gebeurde." De eerste Tour-etappe op Frans grondgebied kenmerkte zich verder door een valpartij, veertig kilometer voor de finish (slachtoffers waren on der andere Lubberdlng, Oosterbosch en Bazzo), een een opvallende passi viteit van de ploeg-Post. De equipe ondernam geen enkele poging om de schade, die eergisteren door de over winning van Bernard Hinault werd opgelopen, te repareren. 3 7 SO S]\ Ma. 65 km"4-' 92 km ÏRTT 1 R0UEN Gournay fF,eI l'"s la Si leger du Bourg Dems BEAUVAIS St Just-en Chaussee COMPIEGNE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15