.Wereldproduktie tarwe neemt sterk toe ABN Bank Geen gedwongen ontslag bij Philips 'Cosmos' bestrijdt op zee olieverontreiniging Psychologisch klimaat op de woningmarkt moet worden verbeterd Hoogovens neemt balans op in jaarverslag 1979 Hoogste spaarrentes. 9'/4% 10'/4% l! li Goudprijs zet nieuwe hoogtevlucht voort Opsporing olie en gas in Noordzee gevaarlijk Aanbeveling FNV: zes uur werken bij scheepswerf Minder vaak hypotheken afgesloten Geen verlichting echter in voedseltekorten Hypotheekrente per 1 juli Britse luchtvaartmij wil exploitatie van lage tarieven-dienst Reisbureaus moeten cijfers publiceren 2 DONDERDAG 3 JULI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET PRS 11- H 13 Van onze redactie economie AMSTERDAM De laatste jaren komt het probleem van het opruimen van olieverontrelnlging op zee steeds meer in de belangstelling te staan. Door Het Kanaal wordt per dag gemiddeld 1,4 miljoen ton vervoerd. Door dit zeegebied varen dagelijks 350 schepen, waaronder drie zeer grote supertankers. Ongelukken met tankers zijn dan ook niet uitgebleven. De ramp met de „Torrey Canyon" In 1967 voor de Engelse kust con fronteerde de wereld voor het eerst met de rampzalige gevolgen van kustvervuiling door olie. Onlangs bevuilde 220.000 ton olie de Franse kust. tengevolge van de ramp met de „Amoco Cadiz". Bij deze olierampen en de vele an dere van formaat, zijn tot nu toe geen effectieve bestrljdlngsmetho- den beschikbaar geweest. Zowel bij de ln het verleden veel toegepaste chemische bestrijding als bij de zandbezinkmethode blijft de olie nog geruime tijd in het milieu aan wezig. Reden, waarom men thans de voorkeur geeft aan mechanische bestrijdingsmethoden, waarbij de olie direct uit het water wordt ver wijderd. IHC Holland heeft in samenwer king met Rijkswaterstaat en een combinatie van Nederlandse aanne mers nu een vaartuig ontworpen, dat een grote oliebestrijdlngscapa- citeit combineert met een constant rendement op de investering. Het probleem is namelijk, dat een uit sluitend voor oliebestrijdlng ont worpen vaartuig de meeste tijd on rendabel ligt te wachten omdat het moeilijk inzetbaar is voor andere werkzaamheden. Het door IHC Holland ontworpen vaartuig (zie tekening), „Cosmos" genaamd, is niet alleen een oliebe- strljdingsvaartulg, maar tegelijk een sleephopperzuiger. De „Cos- mos" (waarde ongeveer 50 miljoen gulden), die op 11 juli a.s. te water zal worden gelaten bij IHC Smit in Kinderdijk, is door Rijkswaterstaat voor vijf jaar gecontracteerd voor baggerwerk in de havenmond van Hoek van Holland. Het schip kan echter bij tankerrampen ook 180.000 vlerkante meter zee per uur schoonmaken. Nederland is met de „Cosmos" het eerste land dat het Noordzee-oliebestrijdingsverdrag van 1969 nakomt. JONDEN (Reuter) De wereldproduktie van tarwe zal in het seizoen 1980-1981, dat 1 juli is begonnen, ongeveer vijf procent hoger uitvallen dan in het afgelopen seizoen. Dat zal echter geen verlichting brengen in de ernstige voedseltekorten in de lerde wereld. Dit staat in het jaarlijkse overzicht van vraag en hanbod op de wereldmarkt voor tarwe van de Internationale Tarweraad. Tegenover de toeneming van de roduktie staat namelijk een toene- ning van het verbruik als gevolg van e bevolkingsgroei en het ziet er naar it. dat de groei van vijf procent daar olledig door zal worden opgeslokt, ldus de raad. Een instelling van tar- re-exporterende en tarwe-importe- tende landen, die toezicht houdt op e internationale handel in tarwe. De aad laat uitkomen dat het probleem an de voedselvoorziening van de ar- ne landen ook op langere termijn Iet kan worden opgelost. )e wereldproduktie wordt voor het beginnende seizoen op 440 450 ljoen ton geraamd. De hoogste van twee ramingen komt overeen met recordoogst van 1978. In het afge- ppen seizoen bedroeg de produktie 14 miljoen ton. De tarweraad ver- icht, dat het verbruik in het komen- seizoen eveneens nagenoeg 450 ljoen zal bedragen. »e wereldvoorraad wordt voor het inde van het komende seizoen op |00 miljoen ton geraamd. Dat ls onge- eer evenveel als de hoeveelheid die iu in reserve wordt gehouden. Als sommige importerende landen hun voorraden, die in het afgelopen sei zoen zijn afgenomen, zullen aanvul len, zullen de voorraden ln de expor terende landen dienovereenkomstig verminderen, zo zegt de raad. Voorraden De voorraden in de vijf voornaamste exporterende landen Argentinië. Australië, Canada, de Europese Ge meenschap en de Verenigde Staten zullen aan het einde van het komende seizoen naar schatting 44 60 miljoen ton bedragen, vergeleken met 49,6 miljoen ton nu. De internationale Tarweraad ver wacht dat de wereldhandel in het komende seizoen even omvangrijk zal zijn als ln het afgelopen seizoen, mogelijk zelfs omvangrijker. Er zal naar schatting 80 ft 85 miljoen ton worden verhandeld, waarbij nog geen rekening is gehouden met een plotse linge toeneming van de vraag uit een of ander land. Wel is de raad bij zijn berekeningen uitgegaan van een gro tere vraag uit China. De toeneming van de produktie zal Van onze redactie eco- nie STERDAM Voor iet verminderen of op heffen van de moeilijk- den op de woning- arkt, dient het psy chologisch klimaat te porden verbeterd. Daarin past niet het ge- ikeel over de aftrek- irheid van (hypo- *k)rente. Ut schrijft de directie an de Bank voor de ouwnlj verheid in Am- terdam in het jaarver- lag 1979. Volgens de ank behoort ten aan- en van de aftrek van ;nte „voor eens en oor altijd" duidelijk- eid te bestaan en wel odanlg, dat de opvol- ende regeringen daar- an zijn gebonden. pgemerkt wordt, dat eze kwestie moeilijk te «wezenlijken zal zijn, mdat daarvoor de ouw van koopwonin- sn te veel in het poli- eke vlak ls gekomen iet een te veel aan re gerende maatregelen, welke de broodnodige litiatieven doden en elke desastreuze ge- olgen zullen hebben oor de ontwikkelingen i de koopsector en oor de werkgelegen er." lepleit wordt voor een beleid, dat is gericht op het tot rust brengen van de woningmarkt en voor de Juiste stimule rende maatregelen om de woningmarkt uit de impasse te halen. Belemmering Hierbij wordt gedacht aan het wegnemen van de verschillende ver- koopbelemmerende maatregelen; óók die welke door de lagere overheden in het leven zijn geroepen. Voorts wordt gedacht aan het verlagen van de woon lasten. door het geven van een rentesubsidie en in het algemeen aan het stimuleren van het eigen woningbezlt. Ook zou ernaar ge streefd moeten worden, de bouwkosten beter in de hand te houden. Daarbij dient in over weging te worden geno men of gezien de „ge zinsverdunning" niet veel meer kleinere, een voudiger hulzen moe ten worden gebouwd, om de stlchtingskosten te verlagen. Onzekerheid Intussen wordt de me ning uitgesproken, dat de voorgestelde leeg- standswet een tegen werkende factor voor de nieuwbouw zal blij ken te zijn. De huidige ontwikke ling op de woningmarkt wordt door de directie gezien, als een reactie op de hausse-periode in de afgelopen jaren. De ze reactie vloeit voort uit gebrek aan vertrou wen in de toekomst. Hierdoor wordt de eige naar/bewoner de moed ontnomen naar een an dere woning uit te zien, voordat zijn huis is ver kocht. Dat gebrek aan vertrouwen wordt nog versterkt door het hoge rentepeil, de al dan niet fiscale aftrekbaarheid van de rente, de onze kerheid over de inko mensontwikkeling en de gemeentelijke beper kingen ten aanzien van een woonvergunning. De directie van de bank heeft overigens de over tuiging, dat de belang stelling voor het eigen woningbezlt bij vele Ne derlanders nog onver minderd leeft. De huidi ge Inzinking wordt zo doende gezien als een teruggang van voorbij gaande aard. Bij terug keer van vertrouwen in de toekomst en een an der (overheids)beleld, wordt een herstel van de woningmarkt ver wacht. fOBI trekt procedure in i de Jaarrekeningsprocedures die 8tichting Onderzoek Bedrijfsln- "matie (SOBI) tegen Hoogovens en jen Gero had aangespannen, heeft 8tichting er één ingetrokken. jovens heeft gehoor gegeven aan i eis, een (enkelvoudige) balans op nemen in het jaarverslag over 1979. ^ar aanleiding daarvan heeft SOBI procedure ingetrokken. De stich- heeft. wel een aanklacht inge- 'i tegen de accountant van Hoog- s: Klynveld, Kraayenhof en Co. d°or slordigheid bij de controle van de jaarrekening zijn cliënt onno dig in opspraak heeft gebracht, zo deelt SOBI-vooizitter P. Lakeman De ondernemingskamer van het Am sterdamse gerechtshof heeft de eisen die de SOBI had gesteld aan de jaar rekening van Gero afgewezen. De SO BI ls teleurgesteld over het feit dat de Ondernemingskamer de eis van split sing van de omzet in bestek enerzijds en pannen en serviezen anderzijds, (gezamenlijke omzet ruim 26 miljoen gulden) niet heeft toegewezen. het resultaat zijn van uitbreiding van de tarweteelt in de Verenigde Staten en West-Europa en van een herstel van de oogst in de Sowjet-Unie en andere Oosteuropese landen, zo meent de raad. De oogstvoorultzlch- ten ln de ontwikkelingslanden zijn niet bepaald slecht, maar ze zullen toch meer moeten Invoeren als gevolg van de groei van hun bevolking. De ontwikkelingslanden zullen op nieuw meer dan de helft van de we reldimport van tarwe voor hun reke ning nemen. De grootste importeurs zijn Egypte. Brazilië. Bangladesj. Zuld-Korea en Algerije. India heeft misschien geen tarwe uit andere lan den nodig dankzij een omvangrijke reserve en een gunstig begin van de natte moeson van dit jaar. In 1979-80 heeft het land geen tarwe ingevoerd. voorlopige cijfers, ruim 90 miljoen ton binnengehaald. De raad betwijfelt of de grote tarwe- exporterende landen in staat zullen zijn hun produktie te vergroten in het tempo, waarin ze dat de afgelopen drie jaar hebben gedaan. De twijfel houdt verband met het feit dat de grond die tien jaar geleden aan de produktie werd onttrokken Inmid dels weer ln gebruik is genomen. Er is niet zo veel grond meer beschikbaar en in veel gevallen gaat het dan om Sowjet-Unie Ook de landen met een gelelde econo mie zullen een flink deel van het aanbod van tarwe afnemen. De Rus sische invoer zal vermoedelijk om vangrijk blijven, ook al wordt op een betere oogst gerekend. De Sowjet- Unie zal proberen haar voorraden, ln het afgelopen seizoen duchtig aange sproken, weer aan te vullen. De tar- weproduktie ln de Sowjet-Unie wordt voor dit jaar op 95 105 miljoen ton geraamd. Verleden jaar werd, volgens ROTTERDAM (ANP) De indu striebond FNV onderhandelt met de directie van Van der Giessen-de Noord Scheepswerf over de invoering van een werkdag van zes uur. Volgens de bond is deze verkorte werkdag een stap in de richting van verbeterde arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf. Bovendien zou het voor Van der Gies sen-de Noord rendabeler kunnen zijn. De leiding van het bedrijf zou „niet negatief" tegenover het plan van de bond staan. Zo wordt door de FNV meegedeeld. Van der Oiessen de Noord wil de produktiviteit in de ko mende vijf jaar opvoeren met elk jaar vier procent. In totaal werken er 2.200 mensen, van wie 400 uitzend krachten. DEN HAAG (ANP) Het aantal nieuwe hypotheken op woonhuizen en op de combinatie woonhuis-be drijfspand, is in de eerste vier maan den van dit Jaar in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar terug gelopen van 89.604 tot 82.335. In totaal was hiermee gedurende de eerste vier maanden van dit jaar een bedrag gemoeid van bijna veertien miljard gulden. Dat bedrag ligt hoger dan de 12,7 miljard over dezelfde peri ode van vorig jaar, zo blijkt uit gege vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag. In deze aantallen zitten zowel de ge wone hypotheken als de krediethypo theken (hypotheken die niet onmid dellijk helemaal worden opgenomen.) De twee categorieéen vertegenwoor digen ieder ongeveer de helft van het totaal. Het grootste aantal nieuwe hypothe ken zit tussen de 50.000 gulden en de twee ton. Tussen januari en mei wer den 50.000 van deze hypotheken afge sloten voor een totaalbedrag van 5,25 miljard gulden. ADVERTENTIE Dagelijks opneembaar. Vaste termijn. ABN Girospaar- Extra-rekening. Interessant als u uw spaargeld wat langer denkt te kunnen missen. Maar als het nodig is, kunt u er elke dag over beschikken. Storten/opnemen: eenvoudig door overschrijving van/ naar uw eigen bank- of giro rekening. Opnamekosten: 2% over het opgenomen bedrag. Eerste girale storting: f250,-. ABN Spaar- deposito's vast Vaste looptijd, vaste rente. 6 jaar 10'/4% 5 jaar 4 jaar 3 jaar 2 jaar 10'/4% 9 8 8'/4% De rentevergoeding komt jaarlijks ter beschikking. Concern doet toezegging aan bonden Van onze correspondent EINDHOVEN Philips geeft de garantie, dat er bij de reor ganisatie in de hoofdindu- striegroepen Glas en Elcoma geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Het bedrijf deed die toezegging in het slotge sprek met de vakbonden over de reorganisatieplannen. Inhoudelijk heeft Philips de plannen op geen enkel punt veranderd. De industriebonden CNV en FNV vinden dat teleurstellend, maar zien geen kans om de plannen tegen te houden. Volgens de reorganisatieplannen ver dwijnen in totaal 1500 arbeidsplaat sen ln Eindhoven, Winschoten, Stads kanaal en Maastricht. Twee gezonde bedrijven in Eindhoven verhulzen naar resp. Winschoten en Heerlen om daar de werkgelegenheid zoveel mo gelijk overeind te houden. Sinds Philips de reorganisatieplan nen op 17 Januari bekend maakte, hebben met name de industriebon den FNV en CNV zich uit alle macht tegen de voorstellen vertet. Werk neemsters van de vestiging in Maas tricht gingen in staking, er werd een landelijke manifestatie gehoudenin Etndhoveh en de arbeiders van de speciaal glasfabriek in Eindhoven or ganiseerden een werkonderbreking. J grond die minder opbrengt of die aan andere gewassen zou moeten worden onttrokken. De toeneming van de produktie in de afgelopen drie seizoen heeft de expor teurs niet alleen ln staat gesteld meer uit te voeren, maar ook hun voorra den aan te vullen. In sommige export landen worden voorraden van de markt gehouden uit hoofde van rege ringsprogramma's. Ze zullen echter vermoedelijk vlot worden vrijgege ven als de prijzen op de wereldmarkt flink gaan stijgen doordat de vraag het aanbod overtreft. Op langere termijn moet niettemin worden betwijfeld of de voorraden van de exporterende landen aan het. einde van het seizoen, nu ongeveer gelijk aan acht maanden export, wel op peil zullen blijven en het verschil ln vraag en aanbod als gevolg van goede en slechte oogsten zullen kun nen opvangen, zo meent de Interna tionale Tarweraad. De lnvoerbehoefte van China wordt het komende seizoen op negen elf miljoen ton geraamd vergeleken met acht miljoen ton ln het afgelopen seizoen. De Invoer zou nog groter uit kunnen vallen als de Chinese oogst sterker tegenvalt dan nu wordt ver moed, dat wil zeggen een produktie- vermindering met 3 tot 57 miljoen ton. De vijf grote tarwe-exportlanden hebben China al 4,5 miljoen ton ver kocht voor levering in het komende seizoen. Naam bank Rente vast gedurende (in jaren) Rentepercentages met 1 zonder gemeentegarantie Opg., bank werke lijk Opg. bank werke lijk Annuïteitenhypotli ABN eken 1 Jaar 5 jaar 1.5 1.5 11.25 11.25 11.95 11.95 11.25 11.5 11.95 12.22 Amrobank variabel 5 Jaar 1.5 1.5 11.0 11.25 11.51 11.77 11.25 11.5 11.77 12.04 Bouwfonds 2 Jaar 5 jaar 30 jaar 1.5 1.5 11.2 12.1 11.2 12.1 Centrumbank 5 Jaar 1 11.25 11.7 11.25 11.7 NMB 3 jaar 5 jaar 1 Jaar 1 1 11.0 11.25 10.75 11.94 12.22 11.66 11.0 11.5 10.75 11.94 12.5 11.66 Postgiro/RPS 5 Jaar 1 10.8 11.49 10.8 11.49 Rabobank (adviesrente) variabel 1.25 11.0 11.75 11.0 11.75 Rabo Hyp.bank 5 Jaar 1.5 11.3 12.12 11.3 12.12 Spaarbank R'dam 1 jaar 3/5 Jaar 2 1 11.25 11.7 11.25 11.7 Westland/Utrecht standaard 5/10 jaar 2 11.3 12.43 11.5 12.66 Levenhypotheken Centraal Beheer 10 jaar 10.6 11.03 10.6 11.03 Ennia 10 jaar - 10.6 11.03 10.6 11.03 NVL 5/10 Jaar - 10.6 11.03 10.6 11.03 Weer hebben enke deze gunstige ontv wordt dat de hype procent zal blijven (Publikatie samen e banken de hypotheekrente wat verlaagd. Ondanks irlkkeling blijft het algemene niveau hoog. Verwacht theekrente de komende tijd ln de buurt van de 11 gesteld door de Vereniging Eigen Huls Amersfoort) Van onze redactie economie AMSTERDAM De goud prijs zette ook woensdag zijn nieuwe hoogtevlucht voort. In Londen werd ln de loop van de ochtend een niveau van 672 dollar voor één ounce (31, l1- gram) bereikt. Dat is het hoogste peil sedert 1 lebruari van dit jaar, toen de goudprijs ln Londen op 674.50 dollar sloot. Dlnsdsgmlddag vu de slotnoterlng in Londen 660 dollar voor één ounce. Gisteren werd aan het einde van de dag een officiële slotnoterlng van 661,50 dollar opgemaakt. Het eerder bereikte hogere niveau kon dus niet worden behouden. Gestimuleerd door de aantrekkende goudprijs is ook de prijs van platina zich in opgaande lijn gaan bewegen. Nogal opmerkelijk, omdat de vraag naar dit metaal van de kant van de industrie de laatste tijd Juist wat ls verminderd. Kennelijk zijn het dus ook hier speculanten die zich, evenals dat bij goud het geval is, actief roe ren. De prijs voor platina bewoog zich gisteren in Londen rond de 707 dollar per ounce, dat ls ongeveer 80 dollar hoger dan de vorige week. De recente stijging van de goudprijs, zo menen handelaren in Londen, zal zich nog wel even doorzetten. Ge noemd is een bedrag van 715 dollar voor één ounce goud, dat binnen niet al te lange tijd zou zijn bereikt. On langs nam de bekende Amerikaanse beleggingsadviseur Harry Schulz zelf een goudprijs in de mond van 1200 dollar, welke prijs volgens hem over een half jaar bereikt zou wordne. Onrust De stijging van de goudprijs, zoals die zich momenteel voordoet, wordt ln verband gebracht met de toene mende politieke onrust in de wereld. Gewezen wordt ln dit verband op het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Verder zou ook een vermindering van het aanbod op de goudmarkt van invloed zijn. De officiële goudverkopen door het IMF en van de kant van de Ameri kaanse regering behoren tot het ver leden. Zuid-Afrika zou plannen koes teren om dit jaar ongeveer één mil joen ounces goud minder op de we reldmarkt te verkopen. Dit in een poging de goudprijs op peil te hou den. Ten slotte is er dan ook nog de rentedaling in de VS, die het „voorde lig" maakt dollars te lenen en daar mede in goud te speculeren. Milieu-organisaties waarschuwen: DEN HAAG (ANP) Vijf milleu-organlsatles hebben ln een brief aan minister Van Aardenne bezwaar gemaakt tegen een aanvraag van Bow Valley Industries en Kerr-McGee Corpora tion om aardolie of aardgas op te sporen in vier blokken van het continentaal plat langs de Nederlandse kust. In het overleg met Philips wezen de industriebonden de plannen resoluut van de hand. Industriebond FNV kwam met een groot aantal alterna tieve plannen. Al die reacties hebben tot geen enkele verandering geleid in de reorganisatieplannen. De ingediende alternatieven zijn, vol gens Philips, geen van alle bedrijfs economisch haalbaar. P. de Haan van de Industriebond CNV noemt dat bij zonder teleurstellend. „We moeten constateren, dat we over de Inhoud van de plannen helemaal niets te vertellen hebben gehad. We hebben alleen maar mogen meepraten over de sociale uitwerking. Het enig resultaat is dat er geen ge dwongen ontslagen vallen. Maar het heeft weinig zin om ons verder tegen de plannen te verzetten Philips doet toch wat hij wiL" De teleurstelling van de industrie bond CNV wordt gedeeld door de industriebond FNV. De Unie BLHP en de federatie van hoger Philipsper- soneel zijn best tevreden. Zij vinden dat er aan hun wens is tegemoet gekomen. De reorganisatieplannen zullen nu per vestiging verder worden uitge werkt. Per bedrijf zal een sociaal plan worden opgesteld in overleg met de vakbonden en de ondernemings raden. De milieugroepen vrezen dat in het drukke scheepvaartgebied de kans op ongelukken en extra risico's sterk zal toenemen. Daarbij bestaat het gevaar dat olie en schadelijke chemi sche stoffen in zee terecht komen. „Die stoffen worden vervolgens door de stroom meegevoerd naar het wad denzee-gebied," waarschuwt de Werkgroep Noordzee. Op zich hebben de milieugroepen geen bezwaar tegen de opsporing, maar zij vrezen dat als eenmaal toe stemming is gegeven tot het opspo ren van energiebronnen, de winning van gas of olie niet meer tegen te houden is. In een brief aan de minis ter, die wordt ondersteund door de Landelijke Vereniging tot Behoud LONDEN (AFP) De Britse lucht vaartmaatschappij Britisch Caledo nian is van plan regelmatig diensten te gaan onderhouden op 23 grote Eu ropese steden, tegen zeer lage tarie ven. Als de autoriteiten voor de bur gerluchtvaart daartoe een vergun ning verlenen, zal Britisch Caledoni an vanaf 1 oktober aanstaande ge bruik gaan maken van mini-tarieven in uren waarin vliegtuigen weinig passagiers hebben. Voor een enkele vlucht Londen-Parijs wordt de reiziger bij dit nieuwe sys teem een bedrag van 30 pond ln reke ning gebracht, wat ongeveer gelijk staat aan 140 gulden. Voor een vlucht op basis van „stand-by" wordt de helft betaald. Een rehourtje Rome gaat 60 pond kosten (ongeveer 280 gulden) of de helft „stand-by." van de Waddenzee, de 8tichting Mi lieubeheer Zuid-Holland, het Contact Milieu-bescherming Noord-Holland en de Werkgroep Milieu, wijst de Werkgroep Noordzee ook op risico's voor visserij en recreatie. Directeur Arke Reizen: AMSTERDAM (ANP) - Onafhanke lijke accountants moeten voortaan elk jaar de boeken van de Nederland se reisbureaus controleren. De coör dinatie hiervan moet in handen ko men van de Algemene Nederlandse Vereniging van Riesbureaus (ANVR). Dit idee is geopperd door directeur Fransen van Arke Reizen. Fransen, die ook bestuurslid is van de ANVR, zei het te betreuren dat de Nederland se reisbureaus zo geheimzinnig doen over hun cijfers. Hij pleitte voor een jaarlijkse publikatie, maar hij voegde er wel aan toe dat Arke Reizen uit concurrentie-overwegingen niet als eerste het goede voorbeeld zal geven. Meer openheid voorkomt, volgens Fransen, geruchtvorming en geeft ook een betere bescherming van de reiziger. De Arke-directeur zei voor de rest van de jaren tachtig geen verdere teruggang te verwachten op het ge bied van het toerisme. FRANKFORT Het Westdultse elektronicaconcern Grundig zal in oktober van dit jaar zijn fabriek in het Noordierse Dunmurry sluiten. Er werken daar 1.000 mensen. De afgelopen twee jaar is op de pro duktie van radiocassetterecordere verlies geleden door zowel de algeme ne economische achteruitgang als de groeiende concurrentie uit het Verre- Ooaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13