Het kan vriezen het kan dooien De vakantie-meeneem-mode van C&A. Nu op z'i 4a- 3a- 20; 18; 45; 45; 2a- 25.- 2a- Landbouwschap ongerust over komst Spanje in EG Tolueen in de grond b stortplaats in Brabant 12; Overgangstermijn van tien jaar bepleit Commissie bekijkt diagnostische verrichtingen Suriname-nota Bram Peper verdeelt PvdA Wintermode Wordt t luieren of heel aktief? Baden in zon en zee.DeCostadelSoL Of in'n tentje op de hei. Wat maakt tuit. Vakantie is overal fijn. Een heerlijke tyd, waar voor je speciaal de leuk ste, lekkerste nieuwe kleren uitkiest Iets anders dan het door-de- werkweekse.Bjj CdfA, want die is nü op z'n allervoor- deligst DONDERDAG 3 JULI 1980-TROUW/KWARTET PRS 8 - RIJSWIJK (ANP) Het landbouwschap maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschappen. Dit heeft niet alleen betrekking op het gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar eveneens op het functioneren van de gemeenschap en de financiering. De bezorgdheid bleek gisteren in de openbare vergadering van het bestuur van het landbouwschap. Volgens het landbouwschap is niet alleen de duur van de overgangster mijn, maar zijn ook de overgangs maatregelen van belang. Wat dit laat ste betreft zijn slechte ervaringen op gedaan met de onderhandelingen met Griekenland, waarbij met de land- en tuinbouwbelangen onvol doende rekening is gehouden, aldus het bestuur. Daar werd de uitbreiding van de EG behandeld naar aanleiding van een document van de Europese Commis sie. De toetreding van Spanje zal in het bijzonder gevolgen hebben voor de Nederlandse glastuinbouw, omdat Spanje op dit gebied veel kan preste ren. Het gevolg kan zijn dat de prijs ontwikkeling in de EG onder toene mende druk komt te staan. Het EG- beleid zal bovendien de produktie van tuinbouwprodukten sterk stimu leren in dat land. ge gevolgen mag hebben voor derde landen rondom de Middellandse Zee. Volgens het landbouwschap mag dat niet betekenen, dat na verloop van tijd naast een vergrote aanvoer uit Spanje met de invoer uit derde lan den de prijs voor groenten en fruit onder druk komt te staan. Daarom is het noodzakelijk dat de invoer uit derde landen strikt in de hand wordt gehouden en dat de lan den tegemoetgetreden worden met de algemene financiële middelen van de EG, die voor de gehele economi sche ontwikkeling in genoemde lan den moeten worden aangewend. In verband met de derde landen toont de Europese Commissie een negatie ve houding ten aanzien van de tuin bouw in verwarmde kassen en dat is een bedreigijig voor de tuinbouw in' Nederland. De glastuinbouw staat garant voor een constante levering van produkten, die goed van kwali teit zijn. Het bestuur wees ook op het gevaar dat de pluimveesector met een sterk toenemende concurrentie, te maken zal krijgen. LEIDEN8CHENDAM (ANP) Staatssecretaris Veder-8mit (volks gezondheid) heeft een „commissie diagnostische verrichtingen" geïn stalleerd die een onderzoek gaat in stellen naar de ontwikkelingen in de klinische en poliklinische diagnosti sche verrichtingen. De voorzieningen voor het stellen van diagnoses en het aantal diagnosti sche verrichtingen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen, evenals de ermee samenhangende kosten. De staatssecretaris wil daarom meer in zicht hebben in omvang, aard en rich ting van de medische diagnostiek. BAVEL (ANP) In het grondwater in de onmiddeli omgeving van de vuilstortplaats Bavel-Dorst komt tolu voor. Dat is gebleken uit een onderzoek van provinc waterstaat van Noord-Brabant. Het onderzoek is ihgesteli verband met geruchten dat er xyleen en tolueen gestort zijn. Het landbouwschap dringt daarom aan op een overgangstermijn van ten minste tien jaar. Daarin zal een gelei delijke integratie dienen plaats te n hebben om de tuinbouw in de EG de FllZClt mogelijkheid te geven zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen. In het bestuur werd naar voren ge bracht dat ook belanghebbenden in Spanje een voldoend lange aanpas singsperiode wensen, omdat het hui dige moeilijke besluitvormingsproces in de EG hen ook zorgen geeft. De Europese Commissie meent dat toetreding van Spanje geen ongunsti DEN HAAO (ANP) De fractiecom missies voor ontwikkelingssamen werking en buitenlandse zaken van de PvdA zijn het niet eens met de nota van partij-vicevoorzitter Bram Peper over de gebeurtenissen in Suri name. De fractie zit meer op de lijn van Jan Pronk, die kritisch tegenover het be wind in Suriname staat. Bram Peper bezocht Suriname an derhalve maand geleden. Hij schreef kort na zijn reis een nota, waarin hij stelt dat de PvdA zich constructief en positief jegens de regering-Chin A Sen moet opstellen. Peper zegt tot zijn stellingname te zijn gekomen na lezing van het regeringsprogramma en de bedoelingen van.de regering- Chin A Sen. Bij de leden van de fractiecommissies is de nota slecht gevallen. Ze zijn het met Pronk eens dat het bewind kri tisch moet worden bezien, ook gezien de sltuaUe van de mensenrechten. Onlangs is door de fractiecommissies afgesproken dat er een tegenrapport komt. Een delegatie van de Internationale Parlementaire Unie (IPU) gaat vol gende week de parlementaire situatie ln Suriname onderzoeken. Gedeputeerden hebben nu een breider onderzoek aangekondi een ruimere straal rond de plaats en op meer plaatsen en ten. Bij het onderzoek van de bije weken is op vijf plaatsen diepten variërend van negen to meter gepeild. De hoogst aange fen concentratie tolueen bedroe] gen microgram per liter grondw benzeen minder dan 0,2 microg Xyleen is niet gevonden, maar wel tolueen en kleine hoeveelheden ben zeen en tetrachloor-etheen. De zaak is aan het rollen gebracht door een ex-werknemer van Wagemakers verf- fabrieken B.V. in Breda, de heer P. Masereel uit Oosterhout. Hij zei in een bijeenkomst van een actiegroep, dat hij zelf de transporten van het chemisch afval naar Bavel gezien had. De beheerder van de vuilstort plaats, de Grontmij, heeft steeds ont- ien tetrachloor-etheen minder dal kend dat er chemisch afval gestort microgram, zou zijn. Wagemakers heeft Masereel De provincie Noord-Brabant in kort geding gelast zich op straffe het Bredase energie- en waterbe van een boete van 25.000 gulden per gevraagd te zorgen dat het drin keer te onthouden van verdere ver- ter, dat op enkele kilometers afs dachtmakingen in de richting van het van de vuilstortplaats wordt ge bedrijf. De president van de Bredase nen, vaak en goed gecontrol rechtbank heeft'in tussenvonnis ge- wordt. Nu hebben het college van steld, dat hij vrijdag drie getuigen wil geen aanwijzingen dat het drin horen, onder wie de beheerder van de ter voor Breda en omgeving a vuilstortplaats. gevaar oplevert. door Edlth Witzleb PARIJS Of we een stren ge winter of een druilerige krijgen daar tobben zelfs de „doorgewinterde" weerman- netjes over. Maar de mode ontwerpers ook. De ene ont werper wil ons warm inpak ken, de ander vindt dat het vast wel mee zal vallen en laat ons nogal luchtig door de winter stappen. In de nieuwe wintermode is eigen lijk tot nu toe geen vaste lijn te zien. Heus. het vak van modeontwerper is niet gemakkelijk. Zeker niet in deze tijd. nu de meeste vrouwen tamelijk zelfverzekerd zijn en alleen willen dragen „wat ze lekker vin den". Het valt dan echt niet mee om kleding voor de conferentie te ont werpen. Tenslotte moet de confectiekleding verkocht worden. Het lijkt erg moeilijk om het kopende publiek te leren kennen. Dat was in de jaren '50-'60 wel anders. Toen waren de grote filmsterren voor vele vrouwen het idool om na te apen. Dus was het niet zo verwonderlijk dat de ontwerpers deze zomer teruggrepen naar deze Jaren. Het was echter een misstap. Behalve een enkele uitzondering wilden de vrouwen niet meer op Marilyn Monroe, Marlène Dietrich of Brigitte Bardot lijken. Die mode „liep" gewoon niet. Maar wat nu met de nieuwe wintermode? Winter De roklengte varieert weer. Net zoals dat in het afgelopen seizoen ook was. Van tot op de kuit tot mini mini ver boven de dij. Kenzo bijvoorbeeld, de van oorsprong Ja panse ontwerper, die echter in Pa rijs een „Franse" naam op modege bied gemaakt heeft, brengt de mini weer helemaal terug. Of hij er suc ces mee heeft? In de confectie blijkt de minirok namelijk nog steeds niet door te zetten. Maar ook Montana De jumperjurk. Deze is ontworpen door Claude Mon- De plooirok zal het deze winter wel helemaal maken, tana. Deze is ontworpen door het modehuis Christian Dior. en Berreta, bekende Parijse ontwer pers, gokken op de minirok. Montana heeft echter nog wat an ders onder de kurk, namelijk de trapezelijn. Brede schouders en al les naar onderen smal toelopen. Zijn mannequins staat dat uitste kend, maar kan een Hollandse vrouw zich ermee vertonen? Waar een Hollandse vrouw zich wel mee kan vertonen is het gebreide twln- set dat het van de winter weer „he lemaal maakt". Dat dunne jumper- tje met een dun gebreid vestje erop is weer helemaal in de mode. Ook het zogenaamde Chanel-pak gaat weer meelopen. Dat is het wol len pakje, versierd met tressen en knopen. Wel een hulde aan de nog niet zo lang overleden Coco Chanel. Zij was de modeontwerp ster die het altijd echt vrouwelijk deed. Ze is ook na haar dood nog steeds onverwoestbaar en nog steeds geliefd om haar mooie crea ties. Mini Bij de keuze voor de minirok heb ben de ontwerpers wel ingezien dat kou lijden voor een vrouw ook niet alles is. Daarom hebben ze dikke gebreide kousen bij de minirok ont worpen. Bij andere rokken trou wens ook. Dikke gebreide kousen en die dan in alle kleuren. Ze moe ten natuurlijk wel bij de rok passen. Die kousen hebben de anderen, die lange rokken als het Ideaal zien, trouwens ook bedacht. Wat dat be treft hebben de modeontwerpers in Parijs wel één lijn getrokken. Ge kleurde, gebreide kousen, dat moet deze winter! Ook zijn de schoenen drastisch ver anderd. Geen naaldhakken, geen metershoge torens van hakken meer. Neen, we gaan weer plat. Veel schoenen hebben een queeniehak en ook de heel platte ballerina's komen weer op het toneel. De knie kult en enkellange laarzen, die men uit het modebeeld wou laten verdwijnen, zijn echter ook weer in oude glorie terug. Ze waren nu een maal een geliefd schoeisel en dat is dan moeilijk „uit te vlakken". Hou den vrouwen ervan, dan houden ze ook eraan vast Hemd Taille-loos De wijde hemdjurken zonder taille zijn er ook weer. Niet bepaald nieuw, maar wel aardig. Wat wel nieuw is, dat is de „reuze-jumper", een trui, die tot aan de knie reikt. De trui kan ook langer zijn. Dit is naar eigen keuze. Maar wel moet de trui met een gebreid boordje afslui ten. Staat een beetje gek en is even wennen, maar leuk vond ik het wel. Ook de blouson met een brede rand of een ceintuur over de heupen is er weer. Al met al komt het er een beetje op neer dat de taille verdwenen is. En dat terwijl we ons juist deze zomer zo moesten insnoeren om maar een hele dunne wespentaille te hebben. Ja, mode verandert nu eenmaal en wie mee wil doen moet zelf ook veranderen! Die kokernauwe rok die we misschien ook in de Nederlandse winkels deze winter zullen vinden, is niet bepaald ideaal. Jumperjurken maar wel in mini. Tenminste niet voor iemand die niet met een split tot aan de navel wil lopen om nog enige loopruim te te hebben. Die nauwe rok hebben de modeontwerpers echter afgewis seld met de zeer geliefde plissé- rok. Wuivend om Je benen bedekt die rok vele ongerechtigheden van je onderlijf, die je met een kokerrok nu eenmaal niet kunt verbergen. De jassen blijven lang en wijd. Ook capes zijn er nog steeds. De stoffen: rul, wollig, zacht en dik. Parijs Het was op de Parijse shows weer meer huilen dan lachen geblazen. De shows worden ln een groot hal lencomplex aan de Porte de Versi E le gehouden en gaan non-stop dot Het complex ligt wat buiten Pari Alles wat bij zo'n show hoort pt aan en er ln. Muziek, eten en maar shows maar mannequins en mannequh Maar de belangstelling is zo groc, dat zelfs wie een geldig toegangsb- wijs heeft er vaak niet in kan k men. Het is dringen en er mo ellebogenwerk aan te pas komen 1 je een plekje (als een haring in e ton) kunnen vinden. Resultaat natuurlijk: boze gezichten van h die buiten staan en er geen glin van op kunnen vangen. Al met weet iedereen zo'n beetje nu w wat we deze winter moeten draget Fijne, afgebiesde zomer, japon met gerimpelde se houders. 100% polyester. In diverse Meuren. 44-52 Badstof shirt. Meerdere Meuren. Katoen/ polyamide. 3&44 Spektakulaire Miami Beach sweater met superzachte binnenkant Katoen. 36^4 Bouclette blouse met gebor duurd randje langs kraag en manchet Polyester. 38-44 Zit altijd perfekt t Is een ka toenen stretch pantalon van Jinglers. Sneeuwwit 38-46 Sprankelend witte katoenen twill pantalon in cowboy-stijl. 36-44 Voor een zomeravondfeest Krullig gebreid vest van acryl. Diverse kleuren. 38-46 Zwierige gaberdine plooirok. Geheel gevoerd. 100% poly ester. 38^8 Schitterende kombinatie in sterrendessin. Leuk tri nachthemd. Katoen. 38-4) Schitterende pantalon van Bedford cord. O.a. in wit. Katoen/polyester. 34-42 Lekker makkelijke frotté I ochtendjas vai katoen/ polyester. 38-46

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10