'ilffii ÊMl Schmidt: Afspraak over kernraketten Gemis Kïesuwkado Begin opgenomen in ziekenhuis Concentratie van nutsbedrijven In deze krant W>[ Meubelfabriek sSr Oistervvijk Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER TmBmHïïisT Bondskanselier doet appèl op Breznjew: UW ANWB ADVISEERT: Neem ook 'n goede reis verzekering. Kom naar't ANWB- j kantoor. I Arrestaties voor zwendel in vrachtauto's Terug van weggeweest Israëlisch premier onwel geworden Marokko meldt 180 doden in strijd tegen Polisario toonaangevend in eiken Provincie moet distributie verzorgen Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: 7?TOt/W Trouw met I38STE JAARGANG NR. 10979 - DINSDAG 1 JULI 1980 Veel bewolking en voornamelijk in de ochtend nog regen Middagtempera- tuur ongeveer zestien graden. Naar noordwest draaiende wind. in het binnenland matig, aan kust en op het IJsselmeer toenemend tot krachtig. Morgen en overmorgen: Overwegend droog en zonnige perioden Iets hogere temperaturen. Morgen zon op: 05.21 onder: 22.02 maan op: 00.03 onder: 10.09 TT W* n Bel 020-936868 .'i'n MINI L' hen-ikt mt-.T mt-1 LOSSE NUMMERS 65 CENT west-duitsland dm 200 - italiê lire 900 - Luxemburg bfrs ia MOSKOU (Reuter, DPA, AFP) De Westduitse bondskanse lier Helmut Schmidt heeft er bij president Leonid Breznjew van de Sowjet-Unie sterk op aangedrongen de Russische troepen volledig uit Afghanistan terug te trekken en verder onvoorwaardelijk onderhandelingen te beginnen over de mid dellange afstandraketten in Europa. ADVERTENTIE HAARLEM (ANP) In Haarlem, Monster en Den Haag zijn dertien mannen aangehouden, die hebben bekend voor ruim een half miljoen gulden gestolen vrachtauto's aan het Midden-Oosten te hebben verhan deld. Onder hen is de 35-jarige be drijfsleider van een autohandel uit Poeldijk, die is gespecialiseerd in het leveren van tweedehands vrachtwa gens aan landen in het Midden-Oos ten. De man kocht de gestolen auto's op en verkocht die privé. De politie van Monster hield de be drijfsleider al in januari aan, maar liet hem later weer vrij. In april pakte de politie twee Haarlemmers op, toen zij bij het bedrijf het geld kwamen ophalen voor een partij gestolen au to-onderdelen. Korte tijd later wer den nog eens vijf Haarlemmers aan gehouden. Een tweede groep verdachten ope reerde vanuit Den Haag. Hun aan houding leidde tot de hernieuwde ar restatie van de bedrijfsleider. De poli tie verwacht, dat de komende tijd nog enkele autodieven uit het com plot door de mand zullen vallen. JERUZALEM (AP, Reuter) De Israëlische premier Mena- chem Begin is gisteren tijdens een vergadering van de Knes set, het Israëlische parlement, onwel geworden. Hij word met spoed overgebrach naar een ziekenhuis, waar een lichte hartaanval werd geconstateerd. Op het vliegveld van Moskou werd de Westduitse bonds kanselier Helmuth Schmidt- begroet door de Russische president Breznjew. Schsetdf blijft twee dagrn in M„.£ou voor besprekingen mei de Russische top. Na de Jiegroe- ting insepecteerden tdhmidt en Breznjew de Russische ere wacht. Schmidt kwam gisteren met zijn mi nister van buitenlandse zaken, Haus- Dietrich Genscher, in Moskou aan voor een tweedaags „werkbezoek". Op het Moskouse vliegveld werd de Duitse delegatie vriendelijk ontvan gen door de leiders in het Kremlin, met aan het hoofd president en par tij-secretaris Breznjew. Schmidt deed zijn oproep aan de Sowjet-Unie in een tafelrede tijdens het staatsdiner, dat in het Kremlin was aangericht. Hij legde er de na druk op dat West-Duitsland stevig verankerd was in het westerse bondgenootschap, maar tegelijker tijd de relaties met het Sowjetrblok en de derde wereld wenste te verbete ren. Schmidt drong verder aan op Russische medewerking aan de op lossing van de kwestie van de Ameri kaanse gijzelaars in Teheran. Over Afghanistan zei Schmidt dat de Russische ingreep in dit land een zwarR schaduw had geworpen over de betrekkingen tusser. Oost en West en aanleiding heeft gegeven tot diepe bezorgdheid in de derde wereld, met name in-de Islamitische landen. „Wij moeten ons bekommeren om de stemmen in deze naties, voor wie het een kwestie is van veiligheid, vrijheid en zelfbeschikking," aldus de bonds kanselier. Hij zei dat de wereldvrede in toenemende mate afhangt van de vraag of alle landen, zelfs als zij niet De lijfarts van de Israëlische premier verklaarde gisteren dat de premier oververmoeid was en de laatste da gen te veel van zich zelf had ge vraagd. Het Israëlische parlement be raadde zich op het moment waarop de premier onwel werd over een voor stel waarin de regering gevraagd werd op te stappen er. vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Het voorstel werd uiteindelijk met zestig tegen vierenvijftig verworpen. Één parlementslid onthieldzich van stem ming. De Israëlische premier maakte de af gelopen weken een zeer fitte en vitale indruk, hoewel hij te kampen had met zware politieke moeilijkheden binnen eigen gelederen. Voorlopig worden zijn functies van premier en minister van defensie ad-interim waargenomen door vice-premier Ji gal Yadin. De verwachting is dat Be gin twee of drie dagen in het Hadas sah-ziekenhuis zal moeten blijven. De afgelopen week lieten twee parle mentariërs die tot de regenngscoali tie behoorden het afweten, waardooi Begin parlementaire meerderheid die aan het begin van zijn regerings periode 78 van de 120 parlementsle den omvatte, nu is teruggelopen tot 63. Het kabinet heeft al talrijke mo ties van wantrouwen in de afgelopen maanden overleefd. Libanon Israëlische militaire eenheden heb ben bij een actie ln het zuiden van Libanon tussen de tien en twintig Palestijnse guerrilla-strijders om het leven gebracht. Dit maakte de opper bevelhebber van het Israëlische leger, luitenant-generaal Eitan gisteren be kend. De Israëlische strijdmacht die een overval uitvoerde op een Pale stijnse basis ten noorden van Tyrus, overviel de guerrillastrijders bij ver rassing, aldus de generaal. Vijf hui zen, waarvan er drie in gebruik waren als munitiedepot, werden opgebla zen. Volgens Eitan was de overval de grootste militaire actie in Libanon van de afgelopen anderhalf jaar. De generaal sprak tegen als zouden slachtoffers zijn gevallen onder de burgerbevolking. Van zijn persconferentie maakte Ei tan gebruik om een beroep te doen op alle Israëliërs een dag loon af te staan voor de defensie van hun land. De aar in het zuiden van Libanon w gevoerd met behulp van beli ke en kannoneerboten. Volgens een rdvoerder van de Palestijnen zouden vijf guerrillastrijders om het leven zijn gekomen, allen leden van het pro-Iraakse Arabische bevrij dingsfront, dat eerder de verantwoor delijkheid op zich nam voor een over val op een kibboetz in het noorden van Israël. RABAT (Reuter) De Marokkaanse regering heeft gisteren bekend ge maakt dat naar schatting honderd tachtig guerillastrijders van het Poli sario front zijn gedood gedurende een aanval op de stad Akka in Zuidoost Marokko. De problemen in de westelijke Sahara zullen aan de orde komen op de conferentie van de Organistie van Afrikaanse Eenheid (OAE), die van daag in de hoofdstad Freetown van Sierra Leone begint. Een voorbeschouwing over deze top- staat op pag.7. Nieuw verkeers bord voor parkeren fietsen De Haarlemse wethouder A. J. A. Vos heeft gisteren een nieuw ver keersbord onthuld voor het parkeren var. fietsen. Het bord is ontworpen door de Echte Ne derlandse Fiet sersbond (ENFB), die het aan de ge meente Haarlem heeft aangeboden. De ENFB heeft geld voor het pro ject ingezameld onder foutgepar- keerde automobi listen, onder het motto „de vervui ler betaalt". ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Gas, water en elektriciteit dienen door dezelf de bedrijven te worden verzorgd. Provinciale of tenminste regionale bedrijven moeten de distributie hiervan op zich nemen, terwijl distriktskantoren de administratie verzorgen. Voor gas en elektriciteit moeten er landelijk gelijke tarieven komen voor gelijke gebruikers. Wordt vervolgd Dit stelt een Rotterdams organisatie bureau voor in een rapport over de concentratie voor nutsbedrijven. Het rapport is gemaakt in opdracht van de ministers Van Aardenne (economi sche zaken) en Ginjaar (volksgezond heid en milieuhygiëne) en staatsse cretaris Koning (binnenlandse za ken). Het is gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet wil nog deze regeerperiode een stand punt over de concentratie bepaien. Volgens het organisatiebureau Kre kel, Van der Woers en Woutersc kan de concentratie van nutsbedrijven, wanneer zij is voltooid, een besparing van enkele honderden miljoenen gul dens per jaar opleveren. Wanneer de voorstellen worden uitgevoerd, zullen er in een periode van tien tot twintig jaar wel vierduizend arbeidsplaatsen in de sectoren water en elektriciteit verdwijnen. Wanneer echter extra aandacht aan bij voorbeeld voorlich ting wordt besteed, worden weer ar beidsplaatsen geschapen, aldus di recteur Krekel van het organisatiebu reau. Hoogspanningsnetten Volgens het rapport van het organisa tiebureau dienen de verschillende elektriciteitscentrales en de hoog spanningsnetten van meer dan 110 kilovolt te worden samengebracht in een landelijke elektriciteitsmaat schappij. Deze zorgt dan voor de op wekking en het hoofdtransport, die daarmee gescheiden worden van de distributie. Alle levering van elektri citeit aan de openbare distributie dient te worden gebonden aan ver gunningen van het rijk. Het rapport wil een onderscheid ma ken tussen de drinkwatervoorziening en de winning van grondwater ener zijds en de winning van oppervlakte water en duinwater anderzijds. Gead viseerd wordt de grondwaterwinning onder te brengen bij de provinciale of regionale distributiebedrijven. Win ning. transport en zuivering van op pervlaktewater in west-Nederland moeten in één organisatie worden on dergebracht. Die organisatie levert dan aan de distributiebedrijven in west-Nederland. Aardgas Wat de produktle en het hoofdtrans- port van aardgas betreft, is het orga nisatiebureau ervan uitgegaan dat de Gasunie dat zal blijven verzorgen. De levering via het openbare net van andere soorten gas (bijvoorbeeld van kolenvergassing) moet aan vergun- tot een bondgenootschap behoren, er zeker van kunnen zijn dat hun soeve reiniteit en onafhankelijkheid ge handhaafd kunnen blijven. Terugtrekking Schmidt legde er de nadruk op dat West-Duitsland, Frankrijk en andere westerse landen en eveneens de grote meerderheid binnen de Verenigde Naties de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN, waarin terug trekking van de Russische troepen uit Afghanistan wordt geëist, onder steunen. Ook het standpunt van de islamitische conferentie, die even eens in het Pakistaanse Islamabad de Russische terugtrekking eiste, wordt door de Bondsrepubliek gedeeld, al dus Schmidt. De kanselier zei er zeker van te zijn dat Brezjev „in belanrjke mate zou kunnen bijdragen aan de oplossing van de crisis als hij zou kunnen mee delen dat de aangekondigde terug trekking van een aantal Sowjet-troe- pen uit Afghanistan het begin is van een voortdurend procs dat door zal gaan totdat er een volledige terug tocht bereikt is." Waarmee Schmidts woorden in Moskou bijna letterlijk dezelfdezijn. als die waarmee de ze ven westerse leiders vorige week hun topconferentie in Venetië beëindig den. seaeSchmidt besteedde ook veel aandacht aan de wapenbeheersing, althans de pogingen daartoe. Hij vroeg de Russischehet voorstel tot ontwapeningsonderhandelingen, dat de NAVO in december vorig jaar deed, samen met het besluit om haar kernapenarsenal in Europa te moder niseren, nog eens in overweging te nemen. Tot nu toe heeft Moskou steeds ge weigerd te onderhandelen over ont wapening zolang de NAVO dat mo- derniseringsbesluit niet ongedaan maakt. Schmidt greep terug naar een verklaring van het Warschau-pact van 15 mei, waarin gesproken wordt over een zekere bereidheid tot onder handelen over kernraketten voor de middellange afstand. De kanselier vroeg Moskou „deze bereidheid te concretiseren". Hij hoopte dat dan ook de Verenigde Staten zullen ver klaren zich aan het Salt II akkoord te houden, ook al is dat nog niet door de Amerikaanse Senaat geratificeerd. PAGINA 4: Kind geen partij voor automobilist PAGINA 5: Morgen (voor het laatst?) verkiezing helft Eerste Kamer PAGINA 7: Groeiende spanning tussen Teheran en Moskou PAGINA 9: Maurice Gilliams prijs der eenzaamheid Laatste woord van Menten duurt zes uur PAGINA SPORT: Godefroot: wielrennen ook verdwazing PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverizcht, ra dio- en tv-programma's. „De Organisatie van Afrikaanse Eenheid zal Rhodesië nog missen." Een hoogst originele gedachte weer. daar op pagina 7. Gelukkig hebben ze Zuid-Afrika nog wel even, maar inderdaad, samen ergens tegen zijn, verenigt altijd makkelijk. Een woelig werelddeel vergadert. Trouw Om het overzichtelijk te houden Boetseerset (A) Authentiek Slavisch BoeLseerklei met verf in 3 kleuren en kJeedie (C) nonseeltie Wordt 7onder ovpn r J met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) penseeltje. Wordt zonder oven oven hard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in éen Handgrwpje mei f "'"W WanUloulen hang - omslagmechanrek. voor extra gemak PlankJe P,us«n andlopenjeak garantie voor zacht gekookte eieren. ningen worden gebonden. De minis ter kan dan beslissen of de levering moet plaatsvinden door de Gasunie of door de distributiebedrijven. Op het ogenblik is de gas-, water- en elektriciteitsvoorziening nog in han den van tweehonderd bedrijven, die zich elk met een van de drie bezighou den. Volgens het rapport moeten de provinciale of regionale bedrijven die de distributie verzorgen minstens 120.000 verbruikers (rond 400.000 in woners) omvatten. De districtskanto ren. die een onderdeel van deze pro vinciale bedrijven worden, moeten tenminste tienduizend verbruikers bedienen. Ook deze kantoren moeten zich met zowel gas, water als elektri citeit bezighouden; zij worden be heerd door de gemeenten. De reorganisatie van de nutsbedrij ven is van belang voor de toekomsti ge energievoorziening, zo zei voorzit ter Vergeer van de commissie coördi natie nutsbedrijven. Deze commissie zal naar aanleiding van het rapport aanbevelingen opstellen voor het be leid. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: .Tel: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van ƒ7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginl'ormalie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1