Scandinavië ziet niets in boycot Kïesuwkado Van Agt: de Kamer was verblind i f] sen extra bijdrage it jaar aan EG' Nieuw 'veiligheidsplan' Israël jze krant De rijke cultuur van >od en begraven Alleen olie-embargo via Veiligheidsraad (Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER Jchmidt op 3ek naar venwicht Goed nieuws uit Oost- Groningen Küjpfc Geheimen Vrouwen net van het zo vitaal kaasjeskruid als mannen )erde wereld Nederlandse noet meer successen :elf doen in de Tour STEUN X amnesty international Voor bezette gebieden 'Afloop debat is een klap voor zwarten' upolew stort eer bij Japan BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw P R 38STE JAARGANG NR. 10977 - ZATERDAG 28 JUNI 1980 Veel bewolking en vanuit het westen regen. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden Matige zuidwesten wind, windkracht 3 tot 4, aan de kust nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Morgen Zon op: 05.18 onder: 22 04 Maan op 22 46 onder 06.37 WEST-DUITSLAND DM 2,00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT IGINA 15: 1 f J fAGINA 17: PAGINA 19: WGINA 3: PAGINA SPORT: onze parlementsredactie HAAG Nederland is niet van plan dit jaar extra bij dragen aan de Europese Gemeenschap. Premier Van Agt rklaarde dit gisteren na afloop van het wekelijkse kabi- tsberaad, toen hij over zijn bezoek van morgen aan ndskanselier Schmidt in Hamburg sprak. „Ik kan u Kekeren dat de borrel en de vaartocht in Duitsland (Ierland niets kosten", aldus de premier. Duitse bondskanselier heeft eer- in bedekte termen onder meer irland aangesproken en geop- dat sommige landen die nu ver en aan de EG wellicht meer zou- kunnen gaan bijdragen aan de begroting. Schmidt heeft aten weten op de Europese top- erentie van half juni in Venetië. Agt bevestigde dat Nederland nu de EG verdient, dat wil zeggen, bijdragen van de gemeenschap Jigt, dan aan de begroting It bijgedragen. Nederland houdt aan ongeveer een mijard over, end jaar wordt dat zelfs ander- miljard. iremier hield wel de mogelijkheid dat deze kwestie volgend jaar opgelost als Nederland het tterschap van de gemeenschap ih neemt. Van Agt: „wind en 'dienende ben ik dat." lelijke verdeling van de lasten en n in de gemeenschap Duits- 1 draagt verreweg het meeste bij J naar het zich laat aanzien een igrijk onderwerp van gesprek tussen de premier en de bonds- selier. leiend "boeiende gespreksprogramma", 5 Van Agt het noemde zal verder ^werpen als kernbewapening, Igasprijzen en kernenergie bevat- ,"Nederland is," zo zei Van Agt, dispuut met Duitsland over hoge- dfdgasprijzen." Verder is er, aldus iremier „verschil van opvatting de sociaal-democraat Schmidt mkele geruchtmakende Nederlan der de toepassing van kemener- De Duitse bondskanselier staat iS bekend op het standpunt dat passing van kernenergie een nood- 's. Premier Van Agt heeft bij "e gelegenheden, onder meer in island, er geen geheim van ge- persoonlijk ook die opvatting Un toegedaan. Het bezoek aan Schmidt is volgens Van Agt sterk bekort, omdat de Duit se bondskanselier aan de vooravond van zijn bezoek aan Moskou in tijd nood zou komen als het oorspronke lijk programma bleef gehandhaafd. Het lag in de bedoeling om een be zoek te brengen aan de zeilweek in Kiel. Dat onderdeel is geschrapt. Meer nieuws op pagina 7 ADVERTENTIE WORD LID OF MAAK GELD OVER! Amnesty International Postbus 51501, 1005 HM Amsterdam postgiro 454000, tel. 020-847905 ook op zaterdag. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het is nog uiterst onzeker of België, Luxemburg en de Scandina vische landen een olieboycot van Nederland tegen Zuid- Afrika zullen steunen. De eer ste twee landen en Denemar ken hebben al eerder In EG- verband laten weten tegen een boycot te zijn. Daar komt bij dat Noorwegen alleen wil meedoen als een olie-embargo zou worden afgekondigd vla een resolutie van de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties. Dit verklaarde een woordvoerder van het Noorse ministerie van'buiten landse zaken gisteren. Hij reageerde hiermee op de verklaring van premier Van Agt tijdens het nachtelijke Ka merdebat over de boycot, dat het kabinet steun zal zoeken bij de Bene lux-partners en de Scandinavische landen. Van Agt sloot zelfs niet uit dat ook Finland gepolst zal worden. Tot donderdag hield het kabinet hardnekkig vast aan het standpunt dat een boycot tegen Zuid-Afrika al leen zinvol zou zijn als die door de negen partners van de Europese Ge meenschap gezamenlijk zou worden afgekondigd. Naar aanleiding van de „ernst van de situatie in Zuid-Afrika" gaf het kabinet die stelling een dag later prijs. Reces Het kabinet moet nu het zomerreces benutten om België, Luxemburg en de Scandinavische landen te consul teren. Levert dat geen resultaat (steun) op, dan is het nog een vol strekt open vraag of het kabinet als nog zal kiezen voor een eenzijdig door Nederland af te kondigen boycot te gen Zuid-Afrika. Een meerderheid in de Tweede Ka mer heeft zich daar tot tweemaal toe, ook donderdagnacht, voor uitgespro ken. maar de regering legde deze uit spraak naast zich neer. Mochten de gesprekken met de eerdergenoemde landen op een mislukking uitlopen dan zou het voor de hand liggen dat er alsnog een eenzijdige boycot komt. Het CDA-Kamerlid De Kwaadsteniet (ARP), die voor een eenzijdige boycot maar tegen de gisterochtend vroeg ingediende motie van afkeuring stemde, kondigde gisterochtend vroeg al aan dat hij in september stappen zal ondernemen als er dan nog geen besluit voor een boycot ligt. Ook van de oppositie mag worden verwacht dat zij in dat geval de aan vaarde motie-Scholten (voor eenzijdi ge boycot) opnieuw aan de orde zal stellen. Mocht de Kamer zich dan andermaal voor die motie uitspreken, dan is het de vraag of het kabinet opnieuw een „onaanvaardbaar" zal laten horen. Is dat het geval, dan komt er voor de tweede keer een motie van afkeuring ter tafel. De kans lijkt groot dat die motie dan wordt aangenomen en dat het kabinet naar huis wordt ge stuurd. Premier Van Agt wilde donderdag nacht niet uitspreken over wat het kabinet zal doen als de onderhande lingen mettle Benelux-partners en de Scandinavische landen zonder resul taat blijven. Letterlijk zei hij: „Wij besluiten niet nu reeds dat in dat geval zeker een eenzijdig olie-embar go door Nederland zal volgen. Wij besluiten dat is het complement evenmin nu reeds dat wij hoe dan ook zullen wensen een eenzijdige olieboy cot te blijven vermijden." Van Agt zei dat hij de gesprekken die Premier Van Agt en minister van buitenlandse zaken Van der Klaauw ruimen alle paperassen op: de strijd is gestreden. straks met de eerdergenoemde lan- den moeten worden gevoerd, niet al op voorhand daarmee wilde belasten. Niet in staat CDA-fractieleider Lubbers had de premier eerder de vraag voorgelegd wat het kabinet zou doen als de on derhandelingen op niets zouden uit lopen. „Maar," voegde hij eraan toe, „ik vraag niet om een antwoord. Ik acht de regering er eigenlijk niet goed toe in staat zulks te doen na zes uur beraad." Later echter legde hij Van Agt echter per interruptie dezelfde vraag (in een andere context) voor en wilde er nu wel antwoord op hebben. Lubbers vroeg toen met welke „beleidsinten tie" het kabinet deze zaak zou gaan aanpakken. „Is het kabinet, als het aan het einde van de weg is gekomen (dus na mislukking van de onderhan delingen - red.) bereid met mij te erkennen dat het is uitgekomen bij een eenzijdige maatregel?" Vervolg op pagina 3 Kamerlid Scholten: Van onze parlementsredactie DEN HAAG „Dit is een klap voor de zwarte bewoners van Zuid-Afri ka", zo oordeelde het CDA-kamerlid Jan Nico Scholten gisteren over de uitkomst van het Kamerdebat over de olieboycot, waarin hij een hoofdrol speelde. Volgens Scholten zal de weigering van de regering om tot een boycot over te gaan door het blanke apart heidsregering in Zuid-Afrika worden opgevat als: het zit wel snor in Neder land. „Ik zag dat de Zuidafrikaanse ambassadeur na het debat verheugd de Kamer verliet. Dat is een teken aan de wand." Schol ten kondigde aan direct na de zomervakantie op de zaak terug te komen. Tijdens het reces wil hij al proberen via schriftelijke vragen op heldering te verkrijgen over een aan tal zaken waarover premier Van Agt naar zijn mening vaag is gebleven. Het Kamerlid zei teleurgesteld te zijn over het feit, dat premier Van Agt zich met vage formuleringen over eind heeft weten te houden en dat de CD A-fractie, voor het blok gezet, voor de zoveelste keer is gezwicht. Scholten hoopt nochtans, dat het de regering zal lukken bij andere landen steun te krijgen voor een olieboycot. Hij heeft daarover echter zijn twij fels. Het Kamerlid zei zich ..zeer ge stoord" te hebben aan het feit. dat de regering optreden in EG-kader heeft losgelaten „vanwege de ernst van de situatie in Zuid-Afrika". „Een etmaal eerder noemde de regering het nog ondenkbaar dat buiten de EG-landen om een boycot zou kunnen worden ingesteld", aldus Scholten. PAGINA 3: Zes CDA'ers zeggen vertrou wen op PAGINA 5: Een Pyrrusoverwinning Ons commentaar PAGINA 9: 'Ik ben geen jankende dissi dent' VVD-top roept Keja tot de orde Bisschop Tutu voor boycot JERUZALEM (Reuter, AFP, AP) Israël heeft een militair „veiligheidsplan" opgesteld voor de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Het plan treedt in werking als de Palestijnen autonomie krij gen in deze gebieden. De Israëlische radio en een dagblad maakten donderdag het plan bekend, dat in scherpe tegenstelling is met de Egyptische ideeën over deze gebie den. De Israëlische regering maakte bekend dat er geen troepen worden geplaatst in de steden, maar wel op belangrijke verkeerswegen en berg passen in de buurt van kruispunten en bij Joodse nederzettingen. Tevens wordt gestreefd naar een aaneenge sloten gebied waarin de militaire steunpunten en de nederzettingen zich bevinden. Het plan voorziet in een volledige bewegingsvrijheid van de troepen zonder dat zij verantwoording hoe ven af te leggen aan autonome Pales tijnse instellingen. Het luchtruim bo ven de toekomstige autonome gebie- ADVERTENTIE den zou het exclusieve domein van Israël moeten worden. Het plan wordt voorgelegd aan de Egyptische en Amerikaanse delega ties die vanaf 2 juni in Washington aan de voorbereidende besprekingen over de Palestijnse autonomie mee doen. Bij de laatste besprekingen in april vormden de Israëlische militaire plannen één van de grootste struikel blokken. Een woordvoerder van premier Begin weigerde gisteren commentaar te ge ven op het „veiligheidsplan". Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschmeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. ADVERTENTIE verzekeringen ZEKER WETEN! T«. ox, suus HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 05202-16852 Authentiek Slavisch kleedje (Cl met fraai diermotief. Als onder lègger of voor de sier. Boetseerset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. ff 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. "0 IAP, Reuter, AFP) Bij het eiland Sado is een Russische ^enwerper van het type TU-16 Testort. De bommenwerper vloog een andere Tupolew op een ver- Nngsvlucht zeshonderd meter en een Japans marineschip. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister-presi dent Van Agt ontkent, dat na het nachtelijk debat over de olieboycot tegen Zuid-Afrika, de grondslag onder zijn kabi net is weggevallen. Hij ver klaarde dit gisteren na afloop van een korte kabinetsverga dering. „De motie-Den Uyl is met een krappe meerderheid verworpen, dat is niet verheugend, maar het betekent ook niet dat de meerderheid die wij als kabinet in de Kamer hebben met zes is teruggelopen. De motie was im mers heel duidelijk toegespitst op de olieboycot zelve en niet op het kabi netsbeleid in het algemeen," zo zei Van Agt. Fractieleider Lubbers van het CDA, heeft na afloop van het debat met tevredenheid vastgesteld, „dat de in spanningen van het kabinet in twee jaar een verschuiving te zien hebben gegeven in de richting van een olie boycot." „Onze ambities in het Zuid-Afrika- beleid lagen hoger, maar we moeten goed voor ogen houden dat de opvat tingen in het kabinet geen spiegel beeld zijn van de opvattingen in de CDA-fractie," aldus Lubbers. Oppositieleider Den Uyl is van me ning dat het vertrouwen in het kabi net is gedaald. .Het kabinet is uitge praat. Deze week en in deze nacht is gebleken," aldus Den Uyl, „dat het kabinet een een zijden draad hangt, en dat vind ik goed." Ook fractieleider Terlouw van D'66 stelde na afloop van het debat vast dat het kabinet naar zijn mening „aangeslagen en beschadigd aan de zeer moeilijke begrotingsbesprekin gen gaat beginnen. En of het kabinet dat tot een goed einde zal brengen kun je rustig betwijfelen," aldus Terlouw. Olieboycot Minister-president Van Agt zei giste ren niet te kunnen zeggen of hij ver heugd of teleurgesteld is over de af loop van het zeer langdurige debat. Hij verweet de Kamer verblind te zijn geweest door het middel van de olie boycot. In dat verband merkte hij op dat er van een „obsessie" sprake was, waar bij men geen oog meer had voor ande re middelen, die naar zijn mening minstens zo doeltreffend zijn. Op de vraag of de aanval op zijn kabinet niet uitsluitend is ingegeven door de boycot, zei Van Agt te twijfelen. „Ik ben nog bezig mijn gevoelens te orde nen en vraag me daarbij af of er niet nog meer was." „Wat uit het debat te leren valt, is dat er aan onze behoedzaamheid nog een el moet worden toegevoegd. Ik heb niemand van de CDA-leden afge schreven. maar het gebeuren heeft ons nog eens duidelijk gemaakt dat de meerderheid krap is." Scandinavië De premier maakte bekend dat mi nister Van der Klaauw van buiten landse zaken gisteren begonnen is met het leggen van contacten met Scandinavische landen. Reacties, die Van der Klaauw al had waren bemoe digend, zo zei Van Agt. Vooral van deze Scandinavische landen ver wacht Van Agt steun voor een boy cot. In dat verband schamperde hij over reacties uit de Kamer die naar zijn idee „Hier en daar laatdunkend waren over de medewerking van deze landen." „In eerdere gevallen," zo zei Van Agt. „was het altijd zo dat wij onze ogen moesten richten op een land als Zwe den, dat in verband met mensenrech ten altijd een belangrijke rol speelt. En nu ineens werd daar door sommi gen opmerkelijk laatdunkend over gedaan." Dat heeft me verbaasd.' Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. —mmm mmmn wtmtrnm mbh imh mmmm» mmmm mmmm mmÊmm I Naam: Adres:Postcode: Plaats:Giro: Mijn naam is: Adres: Plaats: Postcode .Tel, Ik kies voor kado A DB PC PD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1