Kamer wijkt niet voor kabinet Parijs beproeft N-bom Woef Kiesuwkado buitenlanders verlaten kerken 'n Renault loopt langer op een liter. ■perking topsalaris Fellicht nog dit jaar ^Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnige perioden HET WEER deze krant Parlement blijft bij olieboycot tegen Zuid-Afrika Kritiek op Pais' beleid )A en WD slikken eis in Deel Tornado- fabriek dicht Amsterdam vergroot kans op vestiging grondstoffenfonds 7 laar dictatuur In Uruguay Trouw Waaks Bezorglrotrw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtmgmg: TfOUW d nodi t oom randje m chade Gebriti art en, vuur, aar. rouw H S 38 STE JAARGANG NR. 10976 - VRIJDAG 27 JUNI 1980. Zonnige perioden en vooral In het binnenland enkele buien en kans op onweer. Mlddagtemperatuur ongeveer zeventien graden. Matige noordwes ten wind, windkracht vier, aan de kust en op het Usselmeer nu en dan vrij krachtig, windkracht vijf. Morgen en overmorgen aanhoudend wisselvalig en koel. Morgen: Zon op: 05.1 onder: 22.04. Maan op: 21.56 onder: 05.41 Probeer eens wat anders) Vruchtenbowl natuurlijk met GOLD EXTRA koel, wit. sprankelend WesI-DuiBWnd DM 2 00 Nahé Ure 900 UneroOurg Btre 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT. 'AGINA 2: .utheranen zouden mene dwars- men 'AGINA 4: lilversum 4 in |de avonduren 'htba IAGINA 5: '.'^ritiek op ricsg iabyvoeding blijft el ma - 3op0 PAGINA 7: Giscard niet toklj sens met Carter tr, over Afghanistan PAGINA 9: 3INA 11: nimpremières IAGINA SPORT: netemann je In ïloog van Tour Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het parlement weigert een stap opzij te zetten voor het kabinet. Het blijft ondanks overwegende bezwaren van de regering onverkort vasthouden aan een olie-boycot tegen het racisti sche regime van Zuld-Afrika. Met deze opstelling balanceert Nederland sinds gisteravond op het randje van een kabinetscrisis. Want eerder deze week heeft het kabinet in een harde brief duidelijk gemaakt een olie-embargo niet op prijs te stellen. BIJ het ter perse aan ran deze editie was het kabinet er na een toen als zes uur durend beraad nog niet uit, hoe het aan deze crisissituatie het hoofd zou bieden. In principe kon het kiezen uit een drietal moge lijkheden: Een olieboycot blijven afwijzen. In dat geval dreigt een fatale botsing met de Tweede Kamer. Alsnog tegemoet komen aan de wil van het parlement. In dat geval zou nog heel wat worden afgepraat over de mate waarin het kabinet dan wel heeft toegegeven. Als kabinet verdeeld blijven over het vraagstuk. In dat geval zou een crisis in eigen boezem het resultaat zijn. De lange duur van het beraad duldde vooral op moeilijkheden in eigen kring. Er waren ministers die ook al waren ze aanvankelijk tegen een boycot toch vonden dat het parle ment nu niet ln de ogen van Pretoria voor schut kon worden gezet. Er wa ren ook ministers, onder wie hoofd rolspelers als premier Van Agt, Wie gel en Van der Klaauw, die onverkort wilden vasthouden aan een afwijzing van de boycot. Uiteindelijk koos het kabinet voor een tussenoplossing. Het zal, zo ver klaarde premier Van agt vannacht, contact opnemen met de Benelux- en Scandinavische landen om na te gaan of gezamenlijk een boycot op touw kan worden gezet. Daarmee heeft het kabinet, zo zei de premier, bewust af gezien van de tot nu toe ADVERTENTIE E(volgde lijn dat zonder de negen O-landen geen boycotactiviteiten kunnen worden ontwikkeld. Het zag I minister van binnenlandse zaken gisteren ln het debat met de Ka de zaak ln één adem met de dat aanpakken voor 1 Januari nagenoeg ondoenlijk is. al een hele toer om voor die te voeren met de betrok- ïmbtenaren en toppolitici, als- het Indienen van de nodige aldus Wiegel regeringspartijen rekenen erop september ln de Kamer ge- zal worden over nadere wet- voorstellen. Het CDA-Kamer- v er bond er de conclusie nog ln oktober een eerste kan worden gezet ter beperking topinkomens. Een eerste stap, ln Januari kan worden gevolgd een tweede, zo stelde Weijers. i Partij van de Arbeid diende een "'e, waarin het door de regering ln gevoerde beleid wordt betreurd. -Kamerlid Van denAnker Ie dat Wiegel overdrijft ln zijn tot goed overleg met be- 'n ambtenaren en politici. Van Anker: „Nieuw is de noodzaak het aanpakken van de toplnko- P aens allerminst. Het lijkt wel of de minister de betrokkenen één voor één - 11 aanspreken". Het PvdA-Kamerlid lette deze gang van zaken af tegen de belheid waarmee andere Inkomens •orden aangepakt. De bij dit debat er echter naar uit dat de meerderheid van de Kamer deze tegemoetkoming onvoldoende vond. De fractievoorzitter van het CDA, Lubbers, zette gisteren de zaak op scherp met een dramatische oproep op hetkabinet zich alsnog voor een olieboycot uit te spreken. „De rege ring is het aanzlchzelf verplicht geen crisis te veroorzaken. We mogen niet in onze actie tegen de apartheid ln zelfontbranding overgaan", aldus de fractie voozitter. De oproep van Lubbers was een maximale poging het kabinet van zijn harde afwijzende standpunt te- krijgen. Die harde opstelling van het kabinet was ook voor de fractievoor zitter van het CDA een complete ver rassing. Begin deze wek bereikte hij achter de schermen een principe-ak koord, dat er ln grote lijnen als volgt uitziet: de CDA-fractle zou zich soe pel opstellen Inzake de kwestie van de hypotheekrente en de verlaging van de topsalarissen van ambtena ren. Het kabinet daarentegen zou zich ln principe achter een olieboycot opstellen. Vervolg op pagina 3 Vandaag zijn de schoolvakan ties begonnen: het laatste obsta kel om naar gebieden met méér ingediende PvdA-moties werden ver- zon te vertrekken. Op de kanto- worpen. ren van reisbureaus wordt het nu extra druk. Ook de ANWB- De Kamer nam gisteren wel de motie factoren krijten reel memen van de oppositie aan waarin werd a. k-ii-o. die on bet laatste gevraagd de uclale uitkeringen niet op '"".V los te koppelen van het minimum- moment hun leisbescbeidftn WÜ- loon volgend Jaar. De Kamer steunde *en regelen. -Ier het ANWB-kan- ook een motie van CDA en WD die toor aan het Surinameplein in de regering verzoekt de koopkracht Amsterdam, waar de mensen rij- van de minimuminkomens voor ge- en dik geduldig op hun beurt zinnen dit Jaar te handhaven. wachten. nonze parlementsredactie I HAAG Minister Wiegel van binnenlandse zaken zal 1 januari volgend jaar de topsalarissen van ambtenaren en politici te beperken. Deze toezegging was de regeringspartijen CDA en WD voldoende om niet voet bij stuk te houden en de els de topsalarissen per 1 aan te pakken, zoals vorige week ln een door de hele aanvaarde motie werd gevraagd, te laten vallen. Driehonderd ontslagen Van onze redactie economie ETTEN LEUR-Tomado ln Etten-Leur gaat stoppen met de produktle van huishoude lijke apparaten. Dit betekent een verlies van 450 arbeids plaatsen, waaronder driehon derd gedwongen ontslagen. BIJ Tornado ln Etten-Leur, een doch teronderneming van het Belgische bedrijf Bekaert, werken in totaal zes honderdvijftig mensen. Naast huis houdelijke apparaten produceert To rnado ook draadprodukten, bestemd voor de Industrie. Vervolg op pagina 13 Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De kansen voor Am sterdam voor de vestiging van het Ondanks politieke spanningen in Den Haag wisten Kamerleden gisteren nog tijd te vinden om deel te "iLÏ nemen aan de jaarlijkse barbecue op het Binnenhof als afsluiting van het parlementaire jaar. De Jlnu^m een^mS fom£ indiener van de motie, waarin aan*edronfen wordt op een boycot teten Zuid-Afrika, het CDA- schommelingen van de grondstoffen- Kamerlid Scholten (midden) in gesprek met xijn fracatiegenoot Borgman (links) en de VVD'er Ploeg, prijzen moet voorkomen, ls door de Unctad ln Genève overeenstemming bereikt na vijf jaar onderhandelen. Evenwicht op de grondstoffenmarkt betekent zekerder inkomsten voor ontwikkelingslanden. Amsterdam wedijvert wat betreft de vestiging van het fonds nog met de Filippijnse hoofdstad Manila. Veel Afrikaanse landen pleiten voor een kantoor in Amsterdam, omdat dat voor hen gunstiger ligt dan Manila. Bovendien voelen zij er weinig voor een Aziatisch land „de eer te gunnen" voor een dergelijke instelling. Amsterdam heeft breedvoerig aan de VN-conferentie voor handel en ont wikkeling (Unctad) duidelijk ge maakt wat de mogelijkheden zijn voor een vestiging van het grondstof fenfonds aan het U. Mocht geen over eenstemming worden bereikt, dan be staat nog steeds de kans dat het fonds naar Genève gaat. Onder meer oud-minister Pronk, die tweede man wordt van Unctad, pielt daar voor. Meer over het grondstoffenfonds op pag. 7 PARUS (Reuter, ArP) De Franse president Discard d'Estalng heeft onthuld dat Frankrijk de eerste proeven heeft genomen met een neu tronenbom. Parijs zal echter niet voor 1982-1983 beslissen of het dit wapen in produktle neemt De produktle hangt volgens Discard af van de si tuatie van de kernbewape ning ln die tijd. De neutronenbom waarmee Frank rijk heeft geëxperimenteerd wordt beschouwd al* eentactiach kernwa pen dat weinig schade toebrengt aan materiaal maar wel effect heeft op mensen. Giscard verklaarde dat Frankrijk ln 1976 de beslissing nam om het gebruik van dit wapen te bestuderen. Volgens Giscard kan Frankrijk ln '82-'83 een beslissing ne men. Als Frankrijk een nog meer ge perfectioneerd wapen nastreeft dan' zal dat nog twee jaar langer duren, aldus de Franse president. Giscard liet tijdens zijn persconferen tie ln Parijs veel vragen ln het mid den. Volgens deskundigen ls het erg BORN (ANP) - De Industriebond FNV heeft de leiding van Volvo-Car ln Bom gisteren per brief laten weten ln te stemmen met de aangevraagde werktijdverkorting als tenminste aan een aantal voorwaarden wordt vol daan. Die voorwaarden houden in dat de werktijdverkorting van tijdelijke aard moet zijn en dat er maatregelen worden getroffen die bijdragen aan de oplossing van structurele pro blemen. TT Juni: 1S7S-1U landelijke manifestatie op de Noofdermarict te Amsterdam. CDA, CNV. CPN. D'60, FNV. PPR. PSP. PvdA en WD roepen iedereen op hier aanwerig te zijn: tégen de inatitutionefieenngspoMek van de Umguayeanee dictatuur. vóór een algemene en onbeperkte moeilijk om uit de opmerkingen van Giscard op te maken om wat voor soort experimenten met de neutro nenbom bet. gaat. Een maand geleden werden proefne- raenlngen met een dergelijk wapen nog ontkend door het ministerie van defensie, nadat er geruchten waren over proefnemingen op de atol Muru- roa ln de Stille Oceaan. Een woordvoerder van het Elysee zei gisteren dat verschillende delen van een neutronenbom waren getest maar dat de bom als geheel nog niet tot ontploffing was gebracht „We we ten nu dat we de bom kunnen ver vaardigen", aldus de zegsman. De neutronenbom wordt in NAVO-krin gen vooral als een wapen tegen een aanval van tanks gezien. Schandalen heb je ln maten en soorten. Misschien is het wel een verademing voor Lekkerkerk, dat daar ook nog eens een klein schandaal mogelijk ls. De affaire van de waakhond die de rijkste hond van Nederland wilde worden. Heel merkwaardig toch ook. Boetseerset (A) BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaicrset (B) Grote. Ueine en kruiskopsthroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren 'in een onzer verslaggevers ECHT De illegale bui- tolanders, die ln drie kerken Been school een schuilplaats ®bben gezocht, zullen op ®rte termijn ondergebracht [orden in vakantie-oorden, 'oosters, schoolgebouwen en Jij particulieren. Het asiel in "e kerken ln Amsterdam, Alk maar en Tilburg en ln een fchool in Umuiden wordt op geven, omdat het als wapen f8en dreigende uitzetting de buitenlanders weinig ««eet meer heeft. Een ander motief om de Illegalen, die grotendeels afkomstig zijn uit Marok ko, niet langer in kerken te laten zitten, ls het feit dat in politiek Den Haag de discussie over de wet op de arbeid van buitenlandse werknemers (de zogenoemde 1 november-wet) geen nieuwe gezichtspunten meer biedt. Een derde reden voor de ver huizingsoperatie is volgens het Lan delijk Actie Komité Wet Arbeid Bui tenlanders de constatering dat de buitenlanders al maanden lang in de kerken zitten en verschijnselen van lichamelijke en geestelijke uitputting beginnen te vertonen. Het kerkasiel als wapen tegen drei gende uitzetting door de overheid moet selectief gebruikt worden. meent woordvoerder Jan Nieasen van het actiecomité. „Het ia natuurlijk erg irritant voor een overheid als mensen zich onttrekken aan het ge zag. Daarom hebben we ruim een maand geleden besloten dit verhui zingsplan nader uit te werken. De komende dagen zal het worden uitge voerd." Volgens het actiecomité, waarin een aantal organisaties samenwerkt om de kwestie van de illegale arbeid aan de orde te stellen en de slachtoffers van de 1-novemberwet te bescher men, is het zaak dat de aandacht zich nu richt op het bestaan van illegale Hnnilpfo arbeid in plaat* van het kerkasiel. *JIl4uc,~ dat het comité gesprekken heeft ge voerd met de vakcentrales CNV en FNV en met de Raad van Kerken. *De Raad van Kerken, die zich vorige maand nog wilde neerleggen bij het standpunt van regering en Kamer dat de illegalen het land uitgezet moeten worden, is volgens Niessen „teruggekeerd op de dwalingen haars weegs". De raad zal volgende week in een brief aan de regering voorstellen doen om de problemen van de illega len op te lossen. „De Illegale arbeid moet aangepakt worden", aldus Niessen, die erop wees Het actiecomité ls van plan dit najaar een „nationale enquête" te houden over het verschijnsel Illegale arbeid, om de nalatigheid van het parlement op dit gebied recht te zetten, aldus Niessen. Met behulp van de enquête hoopt het comité oorzaken van illega le arbeid op te sporen en oplossingen aan te dragen. Als blijkt dat de politie na de verhuls- actie strenger gaat optreden tegen illegalen, zullen de buitenlanders weer kunnen terugkeren naar de schuilkerken. „Maar op dit moment hebben wij de indruk dat de kerken ook minder veiligheid biedea" De vrees voor politie-optreden groeide mede vanwege het overleg dat de burgemeester van de plaatsen waarin de asielkerken staan, de commissa rissen van de koningin en het minis terie van justitie voeren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee..: tostcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Bastcode en plaats: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: CDA. DB. CJD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1