layer belooft minder chemisch :fval te lozen dan toegestaan Onderzoek naar besteden subsidie school projecten Veel uitkeringen op 1 juli omhoog beidsplaatsenplan iet op de tocht' j^Jtuur en Milieu toont twijfels op zitting Raad van State mT Salarisbeleid voor leraren wordt herzien In opdracht van Pais in Amsterdam Suiker acht cent duurder Fonds vergoedt bevallingen in poliklinieken Krant hoeft niet te rectificeren Kinderbijslag eerste kind blijft ongewijzigd iNSPAG 25 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET S ?ntsr lee e g •neen vrljd onzer verslaggevers >or J HAAG Het Westduitse bedrijf Bayer AG uit Leverkusen zal dit jaar aanzienlijk uatle Ier chemisch afval in de Noordzee lozen dan op grond van de vergunning is toegestaan. Dat zal Bayer de hoeveelheid organische halogeenverbindingen in het afval aan het eind van de iar of het begin van volgend jaar met ongeveer negentig procent hebben teruggebracht. Oos de iedrilf zel dlt Kisteren voor de euhygiëne) Bayer toestemming om de DUhllcltelt is eekomen iilotse- nog maximaal tWee Jaar 550.000 ton ae P gekomen, plotse afval In de Noordzee te dumpen. can, van State tijdens de behande- an het beroep dat de Stichting j en milieu heeft aangetekend de lozingsvergunning. Namens In d» betoogde mr G. D. Wickart dat l-Udsl reeds jaren op zoek Is naar LO A atieve produktiemethoden en 1 dial ieer tweehonderd miljoen mark n del uitgegeven aan onderzoek en w«d irojecten. Het bedrijf verwacht de E j 1984/85 de processen zo gewij- [unnen zijn dat het afval dat nu e wordt gestort, niet meer ont- rder bezm es va; t loosde het afval, een complex vanj sel van zuuroplosslngen die vrij- woori n bij de bereiding van tussen- nietlj ikten en kleurstoffen, tot 1969 in dati ijn: sindsdien wordt het met 'iet gi ien naar de Noordzee gebracht ing 2t ior de kust van Hoek van Hol benen geloosd. In het afval bevinden «rare metalen en organische ha- 1J en verbindingen, die op de zwarte ;":<os i n. De t do D-K van deze stoffen is inmiddels i de totstandkoming van de inter- idll lie verd agen van Oslo en Lon- n nlel en de wet verontreiniging zeewa- cht verboden. Minister Tuijnman en waterstaat) verleende in it instemming van zijn colle- (volksgezondheld en mili- Volgens Bayer wordt de omvang van de lozing al teruggebracht tot 280.000 ton. Dit is, aldus mr Wickart, een gevolg van de afnemende vraag en van verbeterde produktietechnieken. Deze tendens zal zich de komende jaren voortzetten. Bayer zegt dat niet zonder meer een eind kan worden gemaakt aan een jarenlange praktijk, temeer omdat Bayer reeds een eind op weg is naar nieuwe produktietech nieken en het leed naar verwachting in luttele jaren zal zijn geleden. In West-Duitsland heeft Bayer laten doorschemeren, dat bij een verbod van de lozingen in de Noordzee vier duizend arbeidsplaatsen op de tocht komen te staan. Nadat Natuur en milieu in beroep was gegaan, vroeg Bayer aan de Westduitse autoriteiten alvast toestemming weer een kwart miljoen ton verdund zuur in de Rijn te lozea Publicitei t Natuur en milieu meent dat minister Tuijnman nooit toestemming had mogen geven voor de lozing van het afval op de Noordzee en vindt dat de lozingen onmiddellijk moeten wor den stopgezet. Ir. Jurjen Keuning van Natuur en Milieu noemt het opval lend dat Bayer, nu de zaak uitvoerig onze sociaal-economische redactie saall HAAG Het kabinet zal proberen het arbeidsplaatsen- J* i volledig uit te voeren. Minister Van der Stee (financiën) t dit gisteren in de Tweede Kamer meegedeeld. ide: eai amer was bezorgd, dat het plan de extra bezuinigingen op de was komen te staan. Uit de laarsnota, (een tussentijdse ba- 10gJvan de uitvoering van de lopende iting) was gebleken dat de mi- van financiën geld had overge- iop deze post. r Van der Stee verzekerde de echter, dat het kabinet alles :rk zal stellen om het geld uit Een motie van het PvdA- Kombrink, waarin om vol- ultvoering van het plan wordt noemde hij daarom over- Minister Albeda (sociale za- j ;rpzal de Kamer deze week uitvoeri- iren. kritiek op de Voorjaarsnota zelf ora groot. De Kamer vond het dubi- dat de ministers mee- en tegen- ers tegen elkaar hebben wegge- ept De algemene verwachting is it tegenvallers zullen toenemen, w at de minister met zijn wegstreep- weuvres uiteindelijk over te wei- dekking zal beschikken. piekende het CDA-Kamerlid Van de minister voor, dat het aa: toet dit Jaar wel zoveel aan echte mk lulgingsmaatregelen heeft laten 'u d, dat alleen daardoor al de fi- cleringsproblematiek voor vol- 8®{ t Jaar met zo'n tweeëneenhalf miljard gulden zal worden ver tal gel toezegging deed dat de gaten volgend Jaar volledig gecompenseerd zullen worden. Hij verwachtte een uiterma te zwaar karwei voor het kabinet en voorspelde dat „zeer ingrijpende maatregelen" nodig zullen zijn. Aan het slot van het debatje diende het Kamerlid Engwirda (D'66) een motie in waarin gevraagd wordt de financiering van isolatiesubsidies vei lig te stellen. ling met een plan komt voor het be ëindigen van de huidige produktle- processen. De vermindering van de hoeveelheid chemisch afval tot 280.000 ton zegt volgens Ir Keuning weinig, omdat niet bekend is wat de concentraties van de giftige stoffen in het afval zijn. Hij wijst er op dat Bayer onder meer tegen de verleende vergunning bij de kroon in beroep is gegaan, omdat de toegestane maxi ma voor kwik en cadmium vijf keer zo hoog zouden moeten zijn. Natuur en Milieu toonde zich tijdens de behandeling van haar beroep ver baasd over het plan waarmee Bayer voor de dag is gekomen. Ir Keuning wees er op dat Bayer bij de aanvraag van de vergunning in 1977 niets ver meldde over het onderzoeks- en ont wikkelingswerk, terwijl ook in april van dit jaar, toen Bayer bij de kroon in beroep ging, met geen woord is gerept over de tweehonderdduizend mark die, zoals de voorzitter van de raad van bestuur van Bayer, prof. dr. H. Grünewald, vorige week bekend maakte, tot nu toe zijn geïnvesteerd. Volgens ir Keuning zijn de plannen erg vaag en overschrijden zij in ieder geval de uiterste termijn van maart 1982, waarop de lozingen moeten zijn afgelopen. Arbeidsplaatsen Minister Tuijnman is zelf evenmin gelukkig met de lozingen op de Noordzee en de ontheffing van het lozingsverbod heeft duidelijk het ka rakter van een weigering op termijn, aldus mr L. B. Gelpke van het minis terie van verkeer en waterstaat. Wan neer de vergunning ineens was gewei gerd zou dat tot gevolg hebben gehad dat ofwel een complete serie produk- tieprocessen, waar vierduizend ar beidsplaatsen bij zijn betrokken, zou moeten worden stilgelegd, ofwel dat Bayer andere wegen voor het lozen van het afval zou hebben gezocht. Het TNO heeft op verzoek van rijks waterstaat en Bayer onderzoek ver richt naar de giftigheid van de stof fen, met name van de organische hal- logeenverbindingen. Volgens Natuur en Milieu vertoont het onderzoek te kortkomingen en had op grond van de resultaten de lozingen onmiddel lijk moeten worden stopgezet. Volgens dr H. J. Hueck van TNO heeft het onderzoek zes maanden ge duurd en hebben er twintig mensen aan gewerkt. Een volledig onderzoek had zeker nog twee jaar langer ge duurd. Dr Hueck vindt dat er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de organische hallogeenverbin- dingen door bacterleën In onschuldi ger verbindingen worden omgezet. Het mengsel is middelmatig giftig en deels snel afbreekbaar. Het is beter, zo zei hij. de lozingen te stoppen, maar het is niet hard te maken dat dat direct moet gebeuren. Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM De directeuren van de tien nieuwe lerarenopleidingen in Nederland willen een ander salarisbe leid voor de medewerkers en docen ten in hun instituten. In een voorstel aan Het Orgaan voor overleg en sa menwerking experimentele leraren opleidingen wordt een hogere inscha ling voorbereid voor praktijkmede werkers en hoofden van bibliotheken. In het voorstel wordt ook gevraagd om de toekenning van twee extra dienstjaren voor adjunct-directeu ren. De nieuwe lerarenopleidingen zijn be gonnen in 1970. Voor de inschaling van de medewerkers en docenten van deze nieuwe instituten werd destijds vooral gekeken naar de hoogte van de salarissen die de medewerkers eerder hadden verdiend. Zo werd bijvoor beeld een praktijkmedewerker voor het vak huishoudkunde betaald vol gens de normen, die in het huishoud- onderwijs golden. Praktijkmedewer kers voor de kunstzinnige vakken kregen meer salaris, omdat zij vol gens de nonnen van het kunstonder wijs werden betaald. De directeuren van de lerarenoplei dingen hebben aan deze ongelijkheid een einde willen maken door een nieuwe schaalindeling voor te stellen. De verhoging van de salarissen gaat ten koste van het aantal hoofddocen ten, dat wordt teruggebracht van een vijfentwintig procent naar tien pro cent. Het voorstel van de directeuren zal eerst in het orgaan worden be sproken. Daarna wordt contact opge nomen met de ambtenarencentrales en de bonden voor nader overleg. Het ministerie van onderwijs heeft jaren terug al toestemming gegeven voor de herstructurering van de salarissen op voorwaarde dat de operatie geen extra geld mocht kosten. Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM De rijksverificatiedienst stelt een onderzoek In naar de besteding van subsidiegelden door de leiding van het innovatieproject te Amsterdam. De rijksaccountants doen dit in opdracht van minister Pais van onderwijs. Het innovatieproject, dat van augustus 1971 tot augustus 1978 heeft geduurd, is een groots opgezet onderwijsproject, dat betere kansen wilde bieden aan kinderen uit arbeiderswijken. chtbreien liberaal Joekes legde de els op I dat het kabinet alles wat er nu ls gegaan volgend jaar zal moe- rechtbreien. Het regeringsplan tek '81 dient Integraal te worden evoerd. Echt hard viel de Kamer ninister overigens niet aan. Te- r niet waar Van der Stee de ruime De subsidie voor dit miljoenenpro ject werd gegeven door de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO), de ministeries van onderwijs en CRM, de gemeente Amsterdam en de Bernard van Leer foundation. Het onderzoek naar de besteding van de subsidiegelden moet meer duidelijk heid scheppen over de aard en het gebruik van de middelen. Een handi cap bij het onderzoek is dat de subsi die via verschillende kanalen ls verlo pen, waardoor een totaal overzicht van de ontvangsten en de bestedin gen nog ontbreekt. De stichting Instrumentarium zal in het accountantsonderzoek worden betrokken. In deze stichting zijn de psychologische testen onderge bracht, die door dr Co van Calcar. de projectleider, eerder waren ontwik keld. Voor het gebruik van de testen en ander onderzoeksmateriaal ls door de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs in de jaren 1971 tot en met 1974 bijna 65.000 gulden overge maakt naar de stichting Instrumen tarium. Eindverslag Bill Trampleasoe, postbode in Berkeley (Californië) heeft vakantie. Als een goed Amerikaan „doet" hij Europa, echter niet om Volen- dam of Madurodam te bezoeken. Bill demonstreert. In zijn postpak iieeft hij de vlaggen van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties aan één vlaggestok gehouden om die vóór het Vredespaleis in Den Haag in de wind te houden. Ontwapening, vrede en steun aan de Verenigde Naties zijn de leuzen waar Bill voor staat. Ook zonder medisch advies Van een onzer verslaggevers AMSTELVEEN De ziekenfondsen mogen voortaan ook bevallingen in poliklinieken, die plaatsvinden op niet-medische indicatie, betalen. De commissie verstrekkingen van de Ziekenfondsraad acht dit redelijk, ge let op het toenemende aantal polikli nische bevallingen in ziekenhuizen zonder dat er een medische reden voor aanwezig is. Dit aantal is geste gen van 2,5 procent van het aantal normale bevallingen in 1970 tot zo'n zeventien procent vorig jaar. Momenteel betaalt het ziekenfonds bij een dergelijke bevalling alleen het honorarium van de verloskundige of als die er niet is, de eigen huisarts. De hulp van een andere arts of specialist en de kosten van de verloskamer zijn bij de bevalling, die niet op dokters voorschrift in een ziekenhuis gebeurt, nu nog voor rekening van de verze kerde. Een poliklinische bevalling in het zie kenhuis, die wel op medisch advies gebeurt, wordt ook nu al volledig door het ziekenfonds vergoed. De commissie verstrekkingen vindt, dat veel vrouwen op medisch voorschrift in een ziekenhuis bevallen en daar dan ook vaak de kraambedperiode doorbrengen zonder dat dit eigenlijk noodzakelijk is. De meeste leden gaan ervanuit dat de nu voorgestelde regeling, waarover de Ziekenfondsraad donderdag be slist, aan deze ongewenste situatie wellicht een eind kan maken. DEN HAAG De kans zit erin, dat de suiker volgende week dinsdag 1 juli acht cent per kilo duurder wordt. Deze week worden de besprekingen over een verhoging van de suikerprijs tussen het Centraal Bureau Levens middelen en het ministerie van Eco nomische Zaken afgerond. De woord voerder van het ministerie, die deze mededeling deed. kon gisteren de hoogte van de prijsstijging overigens nog niet bevestigen. De suikerprijsverhoging houdt ver band met de verhoging van de inter ventieprijzen van de Europese Ge meenschap op 1 juli. ROTTERDAM (ANP) De krant NRC-Handelsblad hoeft geen woord terug te nemen van zijn berichten over het Instituut voor ontwikke lingspsychologie in Utrecht en in het bijzonder over de projectgroep Het Narrenschip. Dit heeft de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. F. J. M. Nivard, bepaald in een kort geding tegen de NRC. DEN HAAG (ANP) Het ministerie van sociale zaken heeft een overzicht gegeven van de uitkeringsbedragen van de sociale verzekeringen per 1 Juli. De beperking van de stijging van de uitkeringen, die vorige week door de Tweede Kamer is aanvaard, moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Daarvan is van uitgegaan bij berekening van onderstaande bedragen. Dat zijn achtereenvolgens bruto maanduitkering en bruto vakantie-uitkering per maand): A.O.W. Gehuwde bejaarden 1.449,75 en 103,74. Ongehuwde bejaarden 1.009,65 en 72,62. In april werd door Van Calcar zijn eigen eindverslag over het innovatie project gepubliceerd. Het is volgens Van Calcar mogelijk de kansen voor kinderen uit achterstandsituaties blijvend te verbeteren. Voorwaarde is wel dat er wordt uitgegaan van de directe belevingswereld van het kind. Ook moeten de buurt en de ouders nauw bij het onderwijs worden be trokken. Over het innovatieproject wordt nog een eindverslag gepubliceerd. Het Kohnstamm-instituut in Amsterdam en het Hoogeveld instituut in Nijme gen hebben op basis van de bestaan de onderzoeksrapporten een eindver slag geschreven, dat in augustus het licht moet zien. Vervolgonderzoek Het bestuur van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs heeft vorige week negatief gereageerd op de aanvraag voor een vervolgstudie op het innovatieproject te Amster dam. De aanvraag was ingediend door de onderzoeksgroep „Onderwijs en Samenleving", die is voortgeko men uit het Innovatieproject. De on derzoeksgroep maakt deel uit van het Research Instituut voor Toegepaste Psychologie. De groep had eerder deze maand het gebouw van het RITP bezet, omdat nog meer ontsla gen werden gevreesd. De bezetting werd opgeheven toen de directie en het bestuur van het RITP hadden toegezegd, dat zij de aanvraag voor subsidie voor het vervolgonderzoek zouden steunen. A.W.W. Weduwen met kinderen 1.449,75 en 103,74. Weduwen zonder kinderen ƒ1009,65 en 72,62. Wezen tot 10 Jaar 323,08 en 23,23. Wezen van 10 tot 16 jaar 484,63 en 34,85. Wezen van 16 tot 27 Jaar ƒ646,17 en 46.47. procent met een maximum van ƒ2,41. De minimumdaglonen in de W.A.O., de W.W. en de W.W.V. worden per 1 juli als volgt: WAO. ƒ111,86, W.W. ƒ115,51 en W.W.V. 123,29. Het maximum-dagloon, waarnaar de uitkeringen ingevolge de W.A.O., de Z.W.. de W.W. en de W.W.V. worden berekend, bedraagt per 1 juli 1980 237,03. Uitbetaling Kinderbijslag dÏ Kn Beatrix en P"ns Claus hebben gisteren een bezoek gebracht aan de provincies Limburg en wfl-Brabant. Vaandelzwaaiers legden met hun vaandels een loper voor de koningin. Dit ceremoni- 13 slechts voorbehouden aan een regerend vorst. Ondanks deze bemiddeling is de aan vraag nu toch afgewezen, omdat het bestuur van de SVO meent dat de aanvraag ondeizoekstechnisch niet goed is onderbouwd. Het vervolgon derzoek zou het effect hebben moe- W.W.V ten meten van de kinderen uit het innovatieproject, die naar scholen voor voortgezet onderwijs zijn gegaan. De kinderbijslagen worden per 1 juli per kwartaal verhoogd: Voor een tweede kind tot 428, voor een derde kind tot ƒ432, voor een vierde en vijfde kind tot 522, voor een zesde en zevende kind tot 575 en voor een achtste en volgende kin deren tot 634. Als gevolg van de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind, blijft deze bijslag gehandhaafd op: 130 per kwar taal voor een eerste kind, geboren na 1 Januari 1979 en 259 voor de overi ge eerste kinderen. AAW In verband met de koopkracht zijn de AAW-grondslagen verhoogd met een tijdelijke toeslag. Deze grondslagen, inclusief toeslag-bedragen per 1 juli Individuele grondslag voor 21-jarigen en ouder 68,75; voor 20-jarigen 60,78; voor 19-jarigen 52,89; voor 18-jarigen 44,84. Grondslag voor ge huwden met inkomsten van henzelf of van echtgenoot: tot 15 procent van de grondslag 98 tot 30 procent van de grondslag 8033. WAO Voor de uitkeringen krachtens de wet op de arbeidsongeschiktheidsverze kering (WAO) vervalt op 1 juli 1980 de tijdelijke verhoging van 0,5 procent die op 1 januari 1980 in de daglonen is verwerkt. Per 1 juli 1980 worden ver volgens de daglonen met 2,16 procent verhoogd, met een maximum van 235. De nieuwe uitkeringsbedragen inge volge de AOW en de AWW zullen met ingang van de uitbetaling over de maand juli 1980 worden uitgekeerd. De uitbetaling van de kinderbijsla gen door de Raden van Arbeid vindt in het algemeen plaats na afloop van het kwartaal. De verhoogde kinder bijslagen zullen dus in het algemeen eerst na afloop van het derde kwar taal 1980 betaalbaar worden gesteld. In afwijking hiervan vindt de uitbeta ling over het derde kwartaal 1980 aan het overheidspersoneel dat tot 1 januari 1980 de kinderbijslag per maand ontving plaats vóór 15 sep tember 1980. Deze vervroegde uitbe taling geldt ook voor degenen die een uitkering van de Algemene Bij standswet ontvangen. De uitbetaling van de verhoogde ar beidsongeschiktheidsuitkeringen door het Gemeenschappelijk Admi nistratiekantoor of de bedrijfsvereni gingen zal spoedig mogelijk plaats vinden. Het zal in een aantal gevallen niet mogelijk zijn de verhoogde uit keringsbedragen reeds in juli 1980 uit te betalen. In augustus 1980 zal dan een nabetaling over juli met de nieu we bedragen worden uitbetaald. Bejaardenziekenfondsverzekering De toelatingsgrens voor de bejaar denziekenfondsverzekering wordt per 1 juli ƒ22.434. De verzekerden moeten vanaf die datum de volgende premies betalen: (ongewijzigd). Voor studerende, inva lide dan wel de moeder vervangende kinderen tussen 16 en 27 jaar is vanaf 1 januari 1980 een premie verschul digd van 65,30 per maand. B. Gehuwden jonger dan 65 Jaar (on gewijzigd). Hier te lande wonende ge huwde verzekerden met een inkomen dat in 1979 niet hoger was dan 26.700 zijn de volgende premies ver schuldigd (tenzij de premie van het fonds lager is); Inkomensklasse (inkomen ln 1979) 21.400 tot 24.050 210,10 105,05 PP) ƒ24.050 tot ƒ26.700 244,- 122.- P-P.) C. Premiereductieregeling voor ge huwde bejaarden in de vrijwillige verzekering. Hier te lande wonende behuwde bejaarden ln de vrijwillige verzekering met een inkomen dat niet hoger is dan 28.601,24, zullende volgende premies verschuldigd zijn, (tenzij de premie van het fonds lager is): inkomensklasse (Inkomen in 1980V ƒ22.434,- tot ƒ25.517,62 ƒ210,10 105.05 p.p.) ƒ25.517,62 tot ƒ28.601,24 244,- 122,- p.p.) D. Premiereductieregeling in de vrij willige ziekenfondsverzekering voor ongehuwden met een A.A.W.-uitke- ring. Voor verzekerden die niet gehuwd zijn en recht hebben op een uitkering krachtens de A.A.W., berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80 procent of meer en die niet ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden verpleegd in een (voorlopig) erkende inrichting of een tehuis, geldt een premiereductie indien het inkomen in 1980 niet meer bedraagt dan 15.590 gulden. De premies zijn voor ongehuwden beneden 35 jaar 65,30, voor onge huwden boven 35 jaar: 105,05. ongehuwden Inkomensklasse (inkomen in '80) tot 17.837 17.837 tot 18.277 18.277 tot 18.719 18.719 tot 22.434 gehuwden Inkomensklasse tot 17.837 17.837 tot 18.277 18.277 tot 18.719 18 719 tot 20.577 20.577 tot 22.434 Eigen bijdrage in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte- maandpremie kosten: 28,40 56,65 84,85 113,05 maandpremie 28,40 56.65 84,85 113,05 169,50 De daglonen ingevolge de Wet Werk loosheidsvoorziening (W.W.V.) wor den per 1 juli 1980 verhoogd met 2 Reductieregeling vrijwillige zieken fondsverzekering Ongehuwden: het minimaal ter vrije besteding overblijvende bedrag wordt verhoogd tot 266,40 per maand. De maximale eigen bijdrage tot 717,25 per maand. Gehuwden: met minimaal ter vrije besteding overblijvende bedrag wordt verhoogd tot 532,80 per maand. De maximale eigen bijdrage wordt 860,25 per maand. Voor de bepaling van het inkomen waarop de bijdrage van toepassing is, blijft voor de gehuwde een bedrag van 60,28 per maand buiten beschou wing en voor de ongehuwde een be drag van ƒ86,11 per maand.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9