vfnrlerLuit NS stoppen met speciale treinen voor rolstoelen Begrafenissen - Crematies Transporten Vrachtauto rijdt in op vijf fietsers Personeel blijft als Dodewaard tijdelijk sluit Financiële regels voor notarissen worden strakker Kamer akk/111" met contact Europa-PL( Gestolen vaatjes weer in museum betalen beloning Juliana opent gebouwencomplex blindenbibliotheek Universiteit van Leiden tegen nu meer inschrijfge WOENSDAG 25 JUNI 1960 BINNENLAND De meeste vrachtwagen chauffeurs eten fussen 12 en 2 uur. Op wegen mei veel vrachtverkeer kun nen de toeristen dan beter doorrijden want er 2ijn minder vrachtauto* op de weg. De kaart geeft oa. div. doorgaande autoroutes, alternatieve doorgaande routes, een nachtroute voor hen die 'snachts willen rijden en een aantrekkelijke kustgebiedenroute waarlangs ga. heel mooie stranden zijn te ontdekken. De kaart laat ook zien waar de hoge berggebieden zijn. UTRECHT (ANP) Wegens gebrek aan belangstelling stoppen de spoor wegen met ingang van donderdag de speciale treindiensten voor de Olym pische Spelen vöor gehandicapten. Speciaal voor rolstoelgebruikers wa ren zes oude treinstellen omgebouwd, die 's ochtends en 's avonds een ver binding verzorgden tussen de spelen, in Arnhem en Veenendaal, en Gronin gen, Roosendaal, Maastricht, Rotter dam en Alkmaar. Ondanks allerlei publiciteit bleven de treinen op een enkele uitzondering na bijna leeg. De spoorwegen weten niet waaraan die geringe belangstelling ligt. Na donderdag rijdt er alleen nog vrijdag een rolstoel-trein van en naar •Maastricht omdat er die dag wel be langstelling voor bestaat De spelen duren nog tot 6 juli en rolstoelgebruikers die met de trein mee willen moeten dat melden bij de spoorwegèn. Die zorgen dan voor een plaatsje in de treinen die volgens de normale dienstregeling rijden. ADVERTENTIE In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid Willem de Zuijgerlaan 179 Postbus 432. 2300 AK Leiden. Telefoon 071 -142644* MIERLO (ANP) Een vrachtwagen Is gistermiddag omstreeks vier uur op de kruising Geldropseweg-Brande- voort in het Brabantse Mierlo ingere den op vijf fietsers. Het vijftal, een vader met een kind en een moeder met twee kinderen, allen afkomstig uit Mierlo, werd zwaar gewond en moest worden opgenomen in het zie kenhuis ln Helmond. De vrachtwagenchauffeur moest remmen voor een voorgesorteerde auto voor hem. Daarbij slipte de vrachtauto naar rechts en kwam te recht op het fietspad. ARNHEM (ANP) Een eventueel besluit om de kerncentrale in Dode waard stil te zetten gedurende de brede maatschappelijke discussie over kernenergie, zal niet lelden tot ontslag van de circa tachtig personen centralepersoneel. Alleen enkele ad ministratieve krachten zouden tij dens de stillegging gemist kunnen worden. Gedeputeerde Staten van Gelderland antwoorden dit op vragen uit Provinciale Staten die vandaag een debat aan Dodewaard wijden. Het provinciaal bestuur gaat er van uit dat de brede maatschappelijke discussie ongeveer twee Jaar zal du ren. Het stilleggen van de centrale betekent meer dan „het omdraaien van een knop' en „het sluiten van een deur", aldus GS. Het houdt ln dat de systemen in de centrale bewaakt en geconserveerd moeten worden. Ook het technisch en bouwkundig onder houd moet gewoon doorsraan DEN HAAG (ANP) Er komen voor de 850 notarissen ln het land strakke re regels op financieel, particulier en fiscaal gebied. De koninklijke nota riële broederschap, waarin de notaris sen en aankomend notarissen zijn verenigd, heeft nieuwe richtlijnen op gesteld. Ze zullen binnenkort aan de negentien kamers van toezicht wor den gestuurd. De kamers (tuchtcolle ges voor de notariaten) hebben nu nog eigen regels voor de advocaten, maar zij vinden met de broederschap dat daar meer eenheid in moet ko men, aldus secretaris mr. P. Henge- veld van de broederschap. De ontwerpregeling houdt onder meer in dat bij beleggingen in gebou wen de notaris zijn eigen zaak niet mag behandelen. Ook het geld van cliënten, waarvan hij moet zorgen dat het rente draagt, mag hij zelf niet meer beleggen. Dat moet in overleg met zijn cliënt gebeuren. De komst van de richtlijnen is versneld door de financiële gedragingen van een Am sterdamse en een Haagse notaris. Zij zijn door de broederschap geroyeerd. Van onze parlemenl DEN HAAG De Kamer gaat er mee dat de Europese G schap contact opneei de Palestijnse bevrijd een o ganlsatle PLO voor HA/ overleg over de sltuatli Ier cti Midden-Oosten. Dat zal B gisteren tijdens een di iar of de Kamer over de Oos verhouding en over de pese veiligheid en san "^et king. en r ie lo! Een grote meederheld ln dj betoc Juicht het toe dat de EG-lidsi reed; stapje dichter bij de PLO a atieve men om te pogen een dia eer tv stand te brengen tussen de nen en Israël. Daarover werd klaring uitgegeven op de top ln Venetië op 13 juni. Alleen WD-woordvoerder stein had aanvankelijk bezwc verwees naar een congres vai tah, een deelorganisatie vani waarop bijzonder harde wooi ren gevallen over de vernleü4)tten het zionisme. Hij vond dati ijn: s een dergelijke situatie niet wordt door een verklaring van de EG-partners in Veni Later trok hij echter bij en Israël er niet aan kan on1" de PLO te onderhandelen. De een feit dat niet weggaat d< ontkennen, aldus het WD-J Minister Van der Klaauw uitgei pjojecl 1984 unner wore loose 1 va: bij de werb: re var tot landse zaken) zei gisteren dat male dialoog met de Palestijnen nis en de weg zal gaan. Maar hij acht verbo noodzakelijk dat de regeit keer klaar staat om met Paj ln Nederland te spreken. 1 hiermee op de twee verba tljnse burgermeesters van d lijke-Jordaanoever die vor^ bij een bezoek aan ons lai geefs bij de minister aankloj een gesprek. Van der Klaaid het El Fatah-congres medi had gespeeld bij zijn beslui) Palestijnen niet te woord t „Ik wil geen gevoelens onna sen", aldus de bewindsman OIÏ Steun Van der Klaauw betuigde samfcf H de Kamer steun aan het initialvc bondskanselier Schmidt oml j kou te gaan pleiten voor onde; lingen over de middellange als raketten ln Europa. Schmidt doen op basis van een zog de plaatsingsmoratorium. Dat tr w' gen dat er voorlopig geen rake aai Europa geplaatst zouden mogt,an den (dus wel geproduceerd). Pur'1 Het gaat hier met name om naamde SS-20 raketten van i Jets en de kruis- en Pershlng-J van de NAVO-landen. Hetf1 van de bondskanselier pj minister van der Klaauw het besluit dat de NAVO-pa cember vorig Jaar namen o\ duktie en plaatsing van de aire raketten voor Europa, sing zou namelijk pas eind stal te moeten krijgen. De Kamer was het er ook ovafc po dat het SALT-II akkoord nusf dal moet worden geratificeerd. Pi: D'66 dienden over dit punt eo jept, het initiatief van bondskan de Schmidt een motie ln, die zal* atd aanvaard. joei de) Volgens die motie is de ratificat het Salt-II akkoord onontbeefl «k grondslag voor pogingen tot nu iijei re wapenbeheersing. Ook staat iine motie dat er een Europese ont yui| nlngsconferentie moet komen. jn, over zou overeenstemming m cie: worden bereikt tijdens de zogen i jj de vervolgconferentie over veil n en samenwerking in Madrid 1 m vember. Daar zullen de slotal den van Helsinki worden ge: onder meer op het punt van de senrechten en de veiligheid. Aan Zichtenburglaan DEN HAAG Prinses Juliana zal morgenochtend officieel het nieuwe gebouwencomplex van de Nederland- sche Blindenbibliotheek aan de Zich tenburglaan ln Den Haag openen. Volgens het programma zal de prin ses om 10.30 uur bij de bibliotheek arriveren, waar zij zal worden begroet door voorzitter van het bestuur W. Pluygers en waarnemend directeur C. Tinga. Onder de aanwezigen bevinden zich mr. M. Vrolijk, commissaris van de koningin ln Zuid-Holland, mevr. M. W. M. Vos-van Gortel, wethouder van Financiën en Organisatie en dr. G. Hendriks, directeur-generaal op het ministerie van CRM. Nadat aan vrijwillige brailleerders en voorlezers als onderscheiding „gou den handjes" zijn uitgereikt door dhr Pluygers, zal ook de prinses een der gelijke onderscheiding met briljant- jes ontvangen. Met het ondertekenen van- een Oorkonde zal prinses Juliana rond 11 uur de bibliotheek openen. AMSTERDAM (ANP) ren zoutvaatjes, die uit het His museum te Amsterdam werd stolen, zijn terug nadat aan ea kende een beloning van tien van de verzekerde waarde is taald. De zoutvaatjes werden door de Amsterdamse edelsu hannes Lutma vervaardigd 200.000 gulden per stuk waart hoeveel zij waren verzekerd wi museum niet zeggen. Ongeveer anderhalve week diefstal, waarbij nog ander zilv ter waarde van enkele duizend dens werd ontvreemd, werd al gearresteerd de 22-jarige damse drugsverslaafde R.V. D vaatjes werden echter pas spoord na wat hoofdinspecteur van de Amsterdamse politie „een moeizaam recherches zoek". LEIDEN (ANP) - Het college bestuur van de Rijksuniversite den heeft ernstig bezwaar teg plannen van minister Pais «H wijs) om het inschrijfgeld voel denten met terugwerkende krafl 1 juli 1980 te verhogen van 100 te gulden en studenten ook na het' studiejaar collegegeld te betalen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8