ortugal benadert idonesië over Timor Marokko wil Polisario buiten OAE houden )uitsland na kwart eeuw NAVO's sterkste nvasietroepen eg uit Thailand Sowjet-Unie gaat leger versterken akasone belangrijkste premierkandidaat Japan derland geeft boodschappen door Opperrabbijn pleit voor Palestij nen Problemen voor regering Begin flSDAG 25 JUNI 1980 BUFTENLAND TROUW/KWARTET jan Halkes &BON Het Portugese ministerie van buitenlandse zaken zal binnen twee weken met oorstel komen inzake Oost-Timor. Freitas do Amaral, de Portugese minister van jandse zaken, wil daarbij het zelfbeschikkingsrecht van de Oosttimorese bevolking aal stellen. do Amaral is van mening dat dé bereid moet zijn een con- mmissie van de Verenigde Na- Oost Timor toe te laten. Vol ar zou er dan een volksstem- ehouden kunnen worden over isluiting van Oost-Timor bij siê. In ieder geval lijkt Portu- ülit initiatief wel bereid te zijn reekse contacten met Indone- te nemen, zonder daarmee de tslsche aanspraken op Oost-Ti- erkennen. oordvoerder van het Neder- mlnisterie van buitenlandse ontkende gisteren dat Neder- pweigerd zou hebben een he lende rol tussen Indonesië en al te spelen. Een bemiddeling iderland is in het geheel niet ter geweest tijdens het bezoek Portugese premier Sa Carnel- Freltas do Amaral aan hun fcandse collega's, vorige week. ^iriand werkt wel als een door voor Indonesische bood schappen aan Portugal en andersom. Na het verbreken van de diplomatie ke betrekkingen tussen Lissabon en Jakarta is Nederland in Indonesië zaakwaarnemer voor Portugal. Oplossing Bij het bezoek van premier van Agt aan Jakarta twee maanden geleden, liet Indonesië weten een oplossing voor een aantal humanitaire proble men te zoeken. Volgens Indonesië is Portugal verantwoordelijk voor de betaling van achterstallig salaris aan 3000 Oosttimorese ambtenaren die door de Portugese autoriteiten in 1975 in de steek werden gelaten. Ook wil Indonesië de repatriëring van 40 op Oost-Timor verblijvende Portuge se burgers. Indonesië is echter van mening dat het initiatief tot een op lossing zonder omwegen van Portu gal moet uitgaan. Enerzijds omdat Indonesië vindt dat afspraken in het verleden door Portugal niet nageko men zijn. Anders ziet Indonesië in een Portugees initiatief een eerste erken- nlng van de Indonesische heerschap pij op Oost-Timor. In Portugal wordt gesteld dat rechtstreeks overleg met Indonesië nog geen erkenning van de Indonesische aanspraken betekent. Als rechtstreeks overleg noodzakelijk is om tot een oplossing van de huma nitaire problemen te komen waar onder de grote hongersnood lijkt Portugal wel bereid deze stap te doen. In Indonesische kring lijkt men be reid de zaak opnieuw te bestuderen als Portugal als eerste over de brug komt. Al in 1976 werd door Indonesië een „volksstemming" georganiseerd waar tot integratie van Oost-Timor bij Indonesië besloten werd. Door middel van handopsteken op een kleine door de Indonesische militai ren georganiseerde massameeting in Dili werd dit besluit genomen. De Verenigde Naties en ook Nederland hebben bij Indonesië steeds aange drongen op een echte volksstemming onder VN controle. Het Indonesische standpunt was tot nog toe dat het ongeletterde volk van Oost-Timor aan een echte zelfbeschikking nog niet toe zou zijn. Voorstel Voordat het Portugese voorstel bij Indonesië op tafel ligt kan er nog heel wat water door de Taag stromen. Het voorstel moet namelijk behalve door President Carter en zijn Joegoslavische ambtgenoot Mijatowic begroeten ln Belgrado de toegestroom de Joegoslaven. Carter is na de topconferentie in Venetië doorgereisd naar dat land, waar hij de leiders heeft toegezegd dat de VS alles zullen doen om Joegoslavië te helpen bij het stabiliseren van de economische ontwikkeling. Carter noemde de 4 mei overleden Joegoslavische president Tito „één van de grootste mannen" van deze eeuw. Zijn eerste officiële daad was het plaatsen van een boeket rode rozen op de graftombe van Tito. Het ontbreken van Carter op de begrafenis had kritiek uitgelokt in het westen en was in Joegoslavië zelf met grote teleurstelling ontvangen. oi -voorsiei moei nameujK Denaive aoor d IQKOK (AFP, AP, Reuter) Thailand heeft een pro- de Portugese regering ook door presl- ;edlend bij de Verenigde Naties tegen de inval van dent Eanee worden goedgekeurd. :ese en Cambodjaanse troepen. Volgens Thaise lucht- ehalk Siddhl zijn de laatste troepen uit Thailand ver- De Vletnamezen en Cambodjanen zouden daarbij If e verliezen geleden hebben. oks de uitlatingen van Slddhi woordvoerder sneuvelden achttien Thaise en eenendertig Vietnamese soldaten. Een Thals verkennings vliegtuig en een helicopter werden neergeschoten. t het kamp voor gevluchte Pol nhangers bij het grensplaatsje Mark Noon nog steeds door de etroepen bezet te zijn. Een an- VjJamp bij Nong Chan was veria- aar werd nog vanuit Cambod- grondgebled bestookt, •n hebben de Invasietroepen gevechten geleverd met het leger ten noorden van Aranya- it, 225 kilometer ten oosten van ;ok. Volgens een Thaise leger- Het Internationaal Rode Kruis zegt dat honderdvijftig Cambodjaanse vluchtelingen verpleegd worden in het vluchtelingenkamp Khao I Dang, 12 kilometer landinwaards, volgens westerse bronnen zijn 350 Thaise bur gers in het ziekenhuis van Aranya- prathet opgenomen. Tussen deze twee bestaan de grootste moeilijkheden over onder meer de buitenlandse politiek. De gemengde commissie voor Oost-Timor die in december door Eanes en de regering 8a Carneiro werd benoemd is onlangs met ruzie uit elkaar gevallen. Presi dent Eanes betreurde dinsdag op een openbare bijeenkomst dat de com missie het niet eens kon worden over de eigen bevoegdheden van de rege ring in deze zaak. Volgens Eanes kan de Portugese regering alleen maar Inzake de humanitaire problematiek op Oost-Timor op eigen houtje han delen. Wat het recht op zelfbeschik king betreft schrijft de Portugese grondwet een gezamenlijk optreden van regering en president voor. FREETOWN (AFP, AP) Wat zijn de normen voor toelating van nieuwe leden tot de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), en kan op grond daarvan de onafhankelijkheidsbewe ging voor de West-Sahara (Polisario) lid worden? Dat wil Marokko weten van de OAE. Ministers van de aangesloten landen zijn op het ogenblik bijeen in Free town, de hoofdstad van Sierra Leone. ZIJ bereiden een topconferentie van Afrikaanse landen voor, welke vol gende week begint. Polisario, ofwel de Democratische Arabische repu bliek van de West-8ahara (RA8D) wil lid worden van de OAE. Volgens de Marokkaanse minister van buitenlandse zaken, M'hamed Boucetta, kan dat helemaal niet. Het handvest van de OAE schrijft voor dat ledenlanden onafhankelijke en soevereine staten zijn. Een lidmaat schap van Polisario is daarom niet mogelijk, aldus Boucetta. Volgens hem ls eventuele toelating een „ge vaarlijk precedent voor heel Afrika". 5 (AFP, AP, Reuter) Na de grote overwinning van de Liberaal ratische Partij (LDP) in het Japanse Lagerhuis ln de verkiezingen van of 14 Juli op een partijcongres de nieuwe premier zullen aanwijzen. Of- pen zondag, waarbij de partij een absolute meerderheid behaalde, heeft flcieel moet het Lagerhuis op 16 Juli In aan Intn h((aanvnm,( nvoF aan «LDP ook een confortabele meerderheid ln het Hogerhuis, verkregen. kiezers moesten zondag leden voor het Lagerhuis ook vertegenwoordigers kiezen de helft van de 252 zetels van het Ier belangrijke Hogerhuis. De won negen zetels in het Hoger- en heeft er nu 135. De grootste uniepartijen, de socialisten en loeddhisttsch georiënteerde Ko- opartij verloren respectievelijk en twee zetels, waardoor zij «ctievelijk 47 en 26 zetels over- lien. e strijd om het premierschap heeft Nakasone zich verzekerd van drie stromingen binnen de LDP die zijn kandidatuur steunen. Naast zijn eigen stroming vindt Nakasone ook steun bij de stroming van de voorma lige premier Kakoeel Tanaka en die van de voormalige minister van land bouw Zenko Suzuki, die de leiding van de groep van de onlangs overle den premier Massayoshi Ohira heeft overgenomen. Deze drie stromingen^ verenigen 153 van de gekozen 284—LDP-vertegen* woordlgers in het Lagerhuis, die op 13 ln een speciale bijeenkomst over een nieuwe premier stemmen, maar dat ls gezien de absolute meerderheid van de LDP een formaliteit. De publieke opinie heeft gematigd gereageerd op de overwininng van de LDP, waarbij de partij 284 van de 511 zetels behaalde. De Japanners vrezen dat de LDP door zijn machtige posi tie in het parlement impopulaire maatregelen zal nemen. De Japanners denken hierbij vooral aan het instellen van een BTW-belas- tlng. Ohira had hiervan één van zijn belangrijkste programmapunten ge maakt bij de verkiezingen ln 1979, hetgeen toen één van de oorzaken was voor een gevoelig verlies van de partij. Twee kranten ln Japan, de Asahl en de Mainichl, schrijven dat de LDP door de verkiezingsoverwinning niet moet denken „carte blanche" te heb- ben. Volgens deze kranten ia de over winning te danken aan het feit dat kiezers geen vertrouwen hadden in de oppositiepartijen. De financiële krant Nihon Kelzai schrijft dat de partij zich ervoor zal moeten hoeden na de verkiezingsuit slag weer verdeeld te raken. Waarne mers zeggen dat giften van industrië len aan het verkiezingsfonds van de LDP ter waarde van ongeveer twintig miljoen gulden pas afgestaan waren toen de partij beloofde een einde te maken aan de interne verdeeldheid. Gisteren waren het Biafra en Katan ga, morgen zijn het, als dit doorgaat, Cabinda, Eritrea en andere gebieden in Afrika, aldus de Marokkaanse mi nister. Verschillende opstandige re gio's van de Afrikaanse landen willen zelfstandig lid worden van de OAE, maar tot nu toe heeft deze Afrikaanse organisatie dat weten tegen te hou den. De vaak erg willekeurige gren zen, die bij de onafhankelijkheid van de verschillende landen bestonden worden als onaantastbaar be schouwd. De fosfaatrijke maar zeer dunbevolkte West-Sahara wordt door Marokko als Marokkaans gebied gezien. Spanje stond de West-Sahara ln 1978 af aan Marokko en Mauretanië. Se dertdien hebben guerrillastrijders van Polisario gevochten voor onai- hankelljkheid. Vorig Jaar sloot Mau retanië een vredesverdrag met Poli sario. Het zag af van iedere aan spraak op het gebied. Marokko heeft daarna de strijd tegen Polisario ver hevigd, waarbij het Mauretanië ervan beschuldigd nu steun te geven aan de opstandelingen van Polisario in plaats van ze te bestrijden. De Mauretaanse neutraliteit wordt in de Marokkaanse hoofdstad Rabat in twijfel getrokken, zeker na afgelopen zaterdag. Toen voerden troepen van Polisario een aanval uit op een Ma rokkaans garnizoen, vanaf Maure- taans gebied. Volgens Marokko zijn daarbij meer dan 600 leden van Poli sario gedood of gewond, tegen zestien doden en vijftien gewonden in eigen gelederen. Polisario spreekt echter over 120 gesneuvelde Marokkanen en vijftig gewonden. Veiligheidsraad Sierra Leone heeft tijdens de minis terconferentie van de OAE voorge steld een Afrikaanse veiligheidsraad op te richten van bijvoorbeeld vijf tien leden. Deze zou in actie moeten komen zodra Afrikaanse landen, op welke manier dan ook, bedreigd wor den. De bewindslieden in Freetown voelen wel voor een dergelijke raad, en aangenomen wordt dat volgende week ook de staats- en regeringslei ders ermee zullen akkoord gaan. CAIRO (AP. Reuter) De be langrijkste rabbijn ln Groot- Brittannlë heeft zich uitgespro ken voor de vestiging van een Palestijnse staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem. Rabbijn Emmanuel Jakobo- vltsj zei ln een vraaggesprek met het Egyptische dagblad Al-Ahram dat de vestiging van een Palestijnse staat pas moge lijk ls als er eerst „een periode van samenleven tussen de twee volken aan voorafgaat om de huidige bitterheid weg te nemen." Rabbijn JakobovltsJ vindt niet dat Jeruzalem per se de hoofd stad van Israël moet zijn. Hij keert zich ook tegen de Israëli sche nederzettingenpolitiek omdat er in het Oude Testa ment „niet opgeroepen wordt om op andermans land neder zettingen te vestigen". Boven dien staat in de Thora niet dat drie miljoen Palestij nen in ge vangenschap moeten leven die hen opgelegd ls door drie mil joen Israëli's, aldus rabbijn Ja kobovltsJ. Een woordvoerder van het kan toor van rabbijn JakobovltsJ in Londen ontkende gisteren dat hij dergelijke uitspraken had gedaan. „Er was geen officieel Interview gegeven door de rab bijn. De opmerkingen die aan hem worden toegeschreven zijn onjuist en verkeerd begre pen gezichtspunten die hij in een privé-gesprek tot uitdruk king bracht," aldus de woord voerder. JakobovltsJ had wel onlangs ln zijn huls in Londen een gesprek voor de vuist weg met een ver slaggever van Al-Ahram, zo werd toegegeven. JakobovltsJ ls opperrabbijn van het Britse Oemenebest. MOSKOU (AFP, AP) „De Sowjet-Unie moet voortgaan met een 'maximale versterking' van zijn militaire macht," zo luidt een resolutie van het centraal comité van de communistische partij. Olateren ls ln Moskou de opperste Sowjet bijeengekomen. Alle veertien leden waren aanwezig. Ook de minis ter van defensie Ustlnow die wegens ziekte sedert april niet meer ln het openbaar was verschenen, was onder de aanwezigen. JERUZALEM (AP. Reuter. AFP) De Israëlische regering heeft met gro te moeilijkheden te kampen nadat twee leden van de democratische par tij besloten het coalitiekabinet niet meer te steunen. Twee leden van de partij van premier Jadin besloten een onafhankelijke fractie te formeren. De regering Begin kan nu nog maar op de steun rekenen van 63 van de 120 leden van het parlement. De twee afvalligen zijn Shlomo Ella- hu en Shafik Assade. De resolutie die maandag door het comité ls aanvaard zegt dat de Sow Jet-Unle streeft naar een politiek van vrede en ontspanning, maar wijst ook op de oorlogsdreiging van de Verenig de Staten en „agressieve milieus in het westen". Het Centraal Comité verwijt de Amerikanen dat zij de wa penwedloop versnellen. Bovendien zegt de resolutie dat de band tussen de VS en China „een nieuw gevaarlijk verschijnsel" is. De Sowjet-Unie bouwt op het ogen blik een nieuw type onderzeeboot die twaalf tot twintig raketten met kern koppen kan afvuren. Dit meldde gis teren het Amerikaanse ministerie van defensie. De nieuwe onderzeeër is een stuk groter dan Iedere atoomon derzeeër die de Sowjet-Unie tot dus verre heeft gebouwd. Als tegenhan ger van deze onderzeeër bouwen de Amerikanen nu aan kruisers met een zeer geavanceerd verdedigingssys teem. Aan het eind van de jaren tach tig hopen de VS achttien van deze kruisers te hebben. een militaire medewerker kwart eeuw na toetreding tot de Noordatlantlsche Verdragsorgani- e, op 9 mei 1955, heeft de bondsrepubliek Duitsland nu het grootste lal parate landstrijdkrachten van de NAVO. De vredessterkte be- igt ongeveer 340.000 man, van wie 170.000 dienstplichtigen. De eerste ning duurt 15 maanden. Daarnaast is het mogelijk nog 1,3 miljoen te mobiliseren, maar dit aantal is te groot om in geval van oorlog allemaal tegelijkertijd op te roepen. Vandaar dat slechts ruim de (700.000) een functie heelt bij mobilisatie eenheden. De totale essterkte bedraagt ongeveer 495.000 man. tadstrijdkrachten (Bundeswehr) kun- vorden verdeeld in twee groepen, te a die welke onder NAVO-bevel optre- en die welke onder nationaal bevel ren. NAVO-aandeel bestaat uit 36 parate ades, waarvan zeventien pantserbriga- zestien pantserinfanteriebrigades Tvan twee voor optreden in de bergen) We luchtlandingsbrigades. Elke brigade aat uit vier bataljons. Per bataljon zijn 'er compagnieën, waarvan er één thuis iet klein verlof. ixibel deze organisatie wordt een maximum flexibiliteit verkregen en beschikt iede- 'mmandant zonder meer over een eigen rve. Daarenboven heeft de Bundeswehr eerste de consequenties getrokken uit toenemende verstedelijking van de Thans woont ongeveer 65 procent van Westduitsers in steden of verstedelijkte Wandsgemeenten. Aangezien de stads- reidingen nog steeds voortgaan zal de ^ruimte, nodig voor de ontplooiing van »Chaniseerde of gepantserde eenheden, e toekomst nog verder afnemen. Ook de NAVO-legers zullen mettertijd wel- als gevolg van deze verstedelijking un tactische principes moeten herzien >un organisatie moeten aanpassen. Bundeswehr is zeer modern bewapend nale onder andere ongeVeer 2400 Leopard 1 en 1300 Amerikaanse M48 tanks. Op moment zijn er 1800 Leopard 2 tanks in wuing, waarmee te zijner tijd veertien fle zeventien brigades zullen worden uitgerust. De pantserinfanterie beschikt over een zeer goed gepantserd gevechts voertuig, de Marder. De territoriale organisatie, die onder natio naal bevel opereert, bestaat ln vredestijd voornamelijk uit mobilisatie eenheden. De territoriale eenheden hebben met name tot taak om het achterland te beveiligen, zodat de NAVO-commandanten ln staat zijn de blik naar het Oosten gericht te houden. Voorts moeten zij kunnen optreden tegen vijandelijke infiltraties of doorgebroken eenheden, en tegen luchtlandingstroepen in de diepte en dienen zij de verplaatsing van NAVO-eenheden of voorraden veilig te stellen. De bewapening en uitrusting ls voor een deel afkomstig uit de Bundeswehr. De terri toriale organisatie wordt geleid door drie commando's: het Territoriaal Commando Zuid, Noord en Sleeswijk-Holstein. De Westduitse toetreding tot de NAVO heeft ook grote gevolgen gehad voor de verdediging van Nederland. Tot 1950 ging de koninklijke landmacht ervan uit dat de verdediging zou worden ge voerd langs de lijn Rijn-Ussel. In 1951 zag de eerste NAVO-strategie het licht: ook nu een defensief langs Rijn-IJssel, maar nieuw was dat het vertragend gevecht al zou beginnen in de lijn van het Dortmund-Emskanaal. Nederland werkte plannen uit om zo nodig gebie den langs Rijn en IJssel onder water te kunnen zetten. In 1954 waren de voorbe reidingen voltooid. Na toetreding van de Bondsrepubliek werd in 1957 een nieuwe strategie goed gekeurd. De plaats waar het defensief zou worden gevoerd schoof op naar de rivier de Weser, terwijl het vertragend gevecht ten oosten daarvan zou worden gevoerd. Naarmate de gevechtskracht van de Duitse troepen toenam en na de intrede van het tactische kernwapen schoof de verdedigingslijn uiteindelijk op naar de grens tussen de twee Duits- landen. In de defensienota van 1964 werd onder meer gesteld dat er van nu af minder kans was op gevechtshandelingen in Nederland, dat wil zeggen onmiddellijk na het uitbreken van een conflict. De voorbereidingen voor inundaties wer den ongedaan gemaakt en Den Haag kondigde plannen aan om Nederlandse eenheden op Westduits grondgebied te gaan legeren en daar ook voorrmadde- pots aan te leggen. Verdediging De verdediging van het Nederlandse grond gebied vindt op indirecte wijze plaats van uit de bondsrepubliek, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verdedi ging onder leiding van de NAVO-opperbe- velhebber (SACEUR). Deze ls verantwoor delijk voor de voorbereiding en uitvoering van de geïntegreerde verdediging. Nationa le planning is vervangen door internatio nale. Het Westduitse grondgebied, dat voor Ne derland een soort bufferfunctie vervult, wordt verdedigd door de landstrijdkrach ten van Denemarken. Nederland, België, de Verenigde Staten, Canada en de BRD. (Zie kaartje). Voorts bevindt zich nog een aantal Franse divisies op Westduits grondgebied. Sedert de uittreding van Frankrijk uit de militaire organisatie van de NAVO in 1966 is optre den van de Franss strijdkrachten binnen NAVO-verband alleen mogelijk op bevel van de Franse regering. Deze zal ingeval van een gewapend conflict haar beslissing zo spoedig mogelijk bekend maken. Tenein de niet te veel van de militaire organisatie te vervreemden zijn Franse verbindslngsof- ficleren opgenomen in de belangrijkste NAVO-hoofdkwartieren. Het grondgebied van West-Dutsland maakt tevens deel uit van de geïntegreerde NAVO- luchtverdedlging, die zich uitstrekt van Noord-Noorwegen tot en met Turkije. Naast ongeveer 35 squadrons vliegtuigen levert de bondsrepubliek nog eens zestig raketeenhe- den tegen vijandelijke vliegtuigen. De luchtverdediging wordt mede gecomple teerd door Nederlandse Nike- en Hawkeen- heden. Vanaf 1982 zal de luchtverdediging verder worden verbeterd door de plaatsing van de waarschuwings- en gevechtslei- dlngsvliegtuigen van het type Boeing E-3A AWACS (Airborne Waming And Control System). Last De permanente aanwezigheid van NAVO- strijdkrachten op Westduits grondgebied is al vaak onderwerp van gesprek geweest. Enerzijds kan de bondsrepubliek niet suc cesvol worden verdedigd zonder de overige NAVO-striJdkrachten, anderzijds vormt de aanwezigheid ervan in vredestijd een blij vende financiële en fysieke belasting. Tallo ze malen moest Bonn opdraaien voor een deel van de stationeringskosten. Daarnaast worden grote gebieden sinds 1945 periodiek gebruikt voor grootscheepse oefeningen. Het betekent een steeds terugkerende last voor veel lichamen van openbaar bestuur. Bij oefeningen buiten de oefenterreinen neemt de bereidwilligheid van de bewoners om NAVO-eenheden op particuliere terrei nen toe te laten, langzaam maar zeker af. Steeds vaker hoort men de klacht: „Es gibt hier immer nur Manöver". In de bondsrepubliek zijn ongeveer 6500 grote en kleine oefenterreinen voor de onge veer 225.000 Amerikanen, 65.000 Britten, 58.000 Fransen, 30.000 Belgen, 5.000 Cana dezen, de Bundeswehr en de Nederlandse De vakken langs de grens tussen de twee Duitslanden waarin de „voorwaartse ver dediging" zal worden gevoerd door (van boven naar beneden): Denen en Duitsers, Nederlanders, Duitsers, Britten en Belgen, Duitsers, Amerikanen en Duitsers. In de rug worden zij gesteund door de onder Duits bevel staande territoriale comman do's Noord, Zuid en Sleeswijk-Holstein. 41e Pantserbrigade en de overige Neder landse eenheden die permanent ln de BRD zijn gelegerd. De huidige defensiebegroting bedraagt ongeveer 35 miljarfd D-Mark. Dit bedrag komt overeen met ongeveer 3,4 pro cent van het bruto nationaal produkt. Als een der welvarendste lanaen ter wereld is Duitsland nog in staat moderne en effi ciënte strijdkrachten op de been te houden. Mede daardoor zal de invloed van Bonn binnen de NAVO nog toenemen. Voorts zullen op den duur de Verenigde Staten worden gedwongen tot een grotere samenwerking op het gebied van de militai re research en produktie. De eerste Ameri kaanse orders voor de levering van Duitse vrachtauto's voor een bedrag van 21 mil joen D-Mark en verbindingsapparatuur voor honderd miljoen, zijn al geplaatst ion het kader van het hiervoor genoemde AWACS-project. Voorts zal de bondsrepu bliek in toenemende mate een tegenwicht gaan vormen tegen de Verenigde Staten en samen met Frankrijk een directorium vor men over de kleinere Europese NAVO-lan- den. In de NAVO-hoofdkwartieren is het gewicht van de Duitsers dudelijk waarneembaar. In totaal zijn th ans 36 Duitse generaals en admiraals opgenomen ln de topstructuur van de NAVO. In Brussel worden vijf gene- raalsplaatsen bezet, terwijl admiraal Lu ther optreedt als plaatsvervangend NAVO- opperbevelhebber in het NAVO-hoofdkwar tier in Bergen in Henegouwen. Voorts staan de landstrijdkrachten in Cen- traal-Europa (hoofdkwartier Brunssum) on der bevel Duitse generaal dr Ferdinand von Senger und Etterlin. De luchtstrijdkrach ten in Centraal-Europa staan onder Ameri kaans bevel; zijn plaatsvervanger is hier generaal Emst Dieter Bemhard. Zowel bij de noordelijke als de centrale legergroep wordt de functie van chefstaf vervuld door Duitse generaals. Bij de geallieerde strijd krachten Noord-Europa, verantwoordelijk voor de operationele planning van Noord- kaap tot Elbe, worden vijf belangrijke pos ten bezet door Duitse generaais of admi raals. Langzaam maar zeker heeft de Bondsrepu bliek afgerekend met de traditionele verde ling van de belangrijkste posten zoals die geschiedde in de beginjaren van de NAVO. Qua troepensterkte onmiddellijk volgend op de Verenigde Staten heeft Duitsland zijn plaats opgeëist binnen de NAVO, en met succes. Een constatering die voor velen maar een slecht te verteren zaak is. Een nuchtere beoordeling van de feiten zal echter tot de conclusie leiden, dat West- Duitsland een uiterst loyaal lid van het bondgenootschap is. dat zijn verplichtingen ook in de minder sterke jaren tenvolle is nagekomen. Wie dat doet heeft ook recht van spreken en meespreken als de kardina le beslissingen moeten worden genomen. Dit geldt ook ingeval van een gewapend conflict in West-Europa waarbij het grond gebied van de Bondsrepubliek dan naar alle waarschijnlijkheid het lijdend voorwerp zal zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7