Debat muziekcentrum beperkt tot kunstsector Raad Zoetermeer voor opzegging contract Bredero letopde grootvuilvakantie "De isst grotere motor van de Renault 4 GTLN iller en tegelijk zuiniger." 1 'Wit denkt u daar nu van? Delft wil woningzoekenden registreren per computer RENAULT4 Van Lier mag bouw Haagse concertzaal gaan voorbereiden Bouwbedrijf verliest miljoenenopdracht Dichtwedstrijd en 'Haagsche Dames' Bankovervallers waren te vroeg KORT Zomerfeest Demi van start gegaan 'n Renault loopt langer op een liter 'n Goede dealer bij de prijs inbegrepen. Regro DenHaag b.v. Auto Haag b.v. WOENSDAG 25 JUNI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Wethouder Van Lier van kunstzaken vindt de vrees ongegrond dat, door de bouw van een muziekcentrum aan het Haagse Spui, het Circustheater en het Nederlands Congresgebouw in de rode cijfers komen te zitten. Het nieuwe muziekcentrum zal een wervend effect hebben, het aanbod van het aantal concerten in Den Haag zal stijgen, zo voorspel de de wethouder maandagavond tijdens het raadsdebat over de' muziekzaal-plannen. Van Lier en zijn medestanders in de raad schermden met het zogenaamde „Doeleneffect" wanneer in de discus sie naar voren werd gebracht dat Den Haag wel eens door een teveel aan zalen met lege theaters zou kunnen komen te zitten. Het „Doeleneffect" was in Rotterdam te zien: Nadat daar de Doelen waren gebouwd bloeide het muziekleven in de stad snel op. Een zelfde ontwikeling was ook in Utrecht na de opening van het mu ziekcentrum, zo voerde Van Lier aan. De wethouder hield maandagavond in de raad een bevlogen rede over de voordelen van een muziekcentrum aan het Spui („Ik spreek bewust over een muziekcentrum, niet over een muziekzaal"). De wethouder ver wacht veel van een verplaatsing van de muziekinstrumentenafdeling van het Gemeentemuseum naar het mu ziekcentrum. De talloze instrumen ten die het Gemeentemuseum heeft verzameld zullen in de bebouwing bij de concertzaal beter en voor een gro ter publiek gebruikt kunnen worden. Het verwijt dat het Nederlands Con gresgebouw „cultureel dreigt te wor den uitgekleed", wanneer het Resi dentie Orkest over een paar jaar uit de Prins Willem Alexanderzaal ver huist naar de nieuwe concertzaal, wees Van Lier met grote klem van de hand. „We blijven het Congresge bouw altijd nodig hebben voor evene menten als North Sea Jazz-festival en het Songfestival. Ik wil daarmee niet zeggen dat dat de enige twee overge bleven evenementen voor het Con gresgebouw zullen zijn, maar het zijn voorbeelden." Beleidsprogramma Van een algemene discussie over fi nanciële gevolgen die de bouw van het muziekcentrum voor Den Haag heeft kwam het in de raad niet. Het raadslid Bakker (PvdA), tegenstan der van het project: „Alle argumen- Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER Een meerderheid in de gemeenteraad van Zoetermeer heeft zich uitgesproken voor het opzeggen van de samenwerking met de projectontwikkelaar Bredero's Bouw bedrijf Nederland, die wil deelnemen in de bouw van het Zoetermeerse stadscentrum. De raadsfracties zijn niet bereid de onderhandelingen met Bredero over de bouwopdracht te heropenen. In eerdere besprekingen bleken het stadsbestuur en het bouwbedrijf geen overeenstemming te kunnen be reiken over de stedebouwkundige aanpak van de toekomstige binnen- stadsbouw. De besluiten werden maandagavond genomen in een besloten vergadering van enkele raadscommissies. Mede delingen over deze vergadering zijn afkomstig uit goedingelichte kringen. Bredero verliest een miljoenenop dracht. De Haagse bouwonderne ming MAB maakt nu een goede kans behalve voor het haar toegewezen bouwterrein in de Zoetermeerse bin nenstad ook voor het Brederogebied de opdracht tot de bouw van winkels, woningen en kantoren te krijgen. Dit zou de deelneming van de MAB in de stadscentrumbouw verdubbelen. Het thema van het volgende nummer van Ramp: „De Haag- sche Dames". DEN HAAG Ter gelegenhèidV van het feit dat het binnenkort verschijnende tiende nummer geheel gewijd zal zijn aan Den Haag en „de Haagsche Dames", heeft het nog Jonge literaire blad Ramp een dichtersfestival en een dichtwedstrijd in Den Haag georganiseerd. Een ieder kan gedichten, die op de een of andere manier iets met de resi dentie te maken hebben, opstu ren naar de redactie, d.w.z. niet meer dan drie verzen en vóór 15 augustus. Op 4 september wordt in Thea,- ter aan de Haven de finale ge houden, waarin de prijswin naars hun werkstukken kunnen voorlezen. Behalve de finalisten lezen op dit festival ook de Haagse dichters Peter Berger, Bargman, Johan van den Berg, Jozeph Eyckmans, Gerard Fie- ret, Wim Oijsen, Jaap Harten, Lucette Oostenbroek en Ida Vos uit eigen werk. Wie aan de poëziewedstrijd wil meedoen, dient ziin gedichten te sturen aan Ramp, Schuyt- straat 73, Den Haag. Een jury bestaande uit Peter Berger, Co rine Engelbracht, Jaap Harten, Victoria Hefting. André Mattijs- se en Albert Vogels zal de werk stukken beoordelen. De onderhandelingen tussen b. en w. en Bredero zijn stukgelopen op de vraag of het stadscentrum gefaseerd moet worden gebouwd. Het bouwbe drijf was van mening dat de hoge kosten van het bouwen in meer fases het noodzakelijk maakt de binnen- stadsbouw in één keer te realiseren. Ten tweede verschilden het gemeen tebestuur en Bredero van mening over hoeveel publiekstrekkende grootwinkelbedrijven in het stads centrum moeten worden gevestigd. Na het afhaken van V&D acht Brede ro het niet mogelijk meer dan drie grootwinkelbedrijven in een Zoeter meerse vestiging te interesseren. Woordvoerders van Bredero hebben inmiddels gezegd dat de gemeente zich in de onderhandelingen te star opstelde. Er zou geen enkele opening zijn gemaakt in de richting van het bouwbedrijf. Bredero zou verder van de gemeente te weinig de beschik king hebben gekregen over cijferma teriaal over het stadscentrum, waar mee een goed stedebouwkundig plan had kunnen worden gemaakt. De Koninklijke Bijenkorf Beheer heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de aanpak van de binnenstadsbouw, die Bredero voorstaat. De KBB is de exploitant van één van de grootwin kelbedrijven, die in het stadscentrum moeten komen. Een woordvoerder van de KBB zei gisteren dat de onder neming „veel moeite heeft met het stedebouwkundig plan voor het stadscentrum van de MAB". De KBB beraadt zich nog over de eventuele terugtrekking uit het stadscentrum. Er is een minderheid van zes CDA- en D'66-raadsleden, die vindt dat verder moet worden onderhandeld met Bre dero. Volgens de raadsleden, onder wie CDA-fractleleider mevrouw Van Leeuwen, hebben b. en w. zich in de onderhandelingen met het bouwbe drijf te weinig flexibel opgesteld. Kluis nog dicht DEN HAAG (ANP) Drie of vier mannen waren gistermorgen te vroeg voor een overval op een filiaal van de Amro-bank aan de Escamplaan in Den Haag. Toen de mannen de bank binnenkwamen bleek dat de kluis nog dicht was en dat er ook geen geldcassettes aanwezig waren. De mannen vluchtten onverrichterzake in een auto, aldus een politiewoord voerder. Op het moment van de overval waren de beheerder, een baliemedewerkster en een klant in de bank aanwezig. De overvallers kwamen de bank binnen door aan de achterkant met een auto naar binnen te rijden, aldus de poli tiewoordvoerder. Volgens de beheer der stapten er drie of vier mannen, gekleed in overalls en bivakmutsen, uit, van wie er één vermoedelijk ge wapend was met een geweer. Toen de overvallèrs ontdekten dat er geen geld was, vluchtten zij met een ande re auto, die voor de bank stond. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. PAARD VAN TROJE In het Paard van Troje aan de Haagse Prin segracht vanavond (21.30) de film „The man who fell to Earth" met David Bowie. Morgenavond een op treden van de groep The Members. FONTEINKERK - In de Fontein- kerk in Voorburg vrijdagavond con cert door organist Wim Belgrim. Wer ken van Burtehude, Bach, Tunder,- Kittel en Krebs. Aanv. 20.15. Wilt u er rekening mee houden dat er in de periode van 1 juli tot en augustus geen grootvuil wordt opgehaald. Dank u! Het Forumgebied aan het Spui in Den Haag. Het muziekcentrum zal, volgens b. en w., geven aan de bouwwerken van kantoren en woningen die hier sullen verrijzen. a gezellige Impuls kunnen Dienst der Gemeentereiniging Newtonstraat 2, 2562 KR 's-Gravenhage. Telefoon: 070-654812 ten die pleiten voor de bouw van de concertzaal liggen binnen de kunst sector. Van een goede afweging is vanavond geen sprake geweest." Een tegenstander binnen de CDA- fractie, het raadslid Halleen, ging in op het feit dat het gebrek aan een goede concertzaal als een tekortko ming wordt aangemerkt in het be leidsprogramma 1978-1982 van het college van b. en w. „Maar het is geen kunst," aldus Halleen, „om één te kortkoming uit het beleidsprogram ma te pakken en daarna met verve te verdedigen dat die moet worden aan gepakt." Onder de tegenstander was ook twij fel te bespeuren over de gekozen lo- katie aan het Spui. Het muziekcen trum zou een gezellige sfeer moeten geven aan het Forumgebied, dat na afbouw toch voornamelijk gekarak- terisseerd zal zijn door hoogbouw en beton. Maar de raadsleden die twijfel den aan de plaats en zij die voorkeur gaven aan de bouw van een „gewone" concertzaal in plaats van een groots opgezet muziekcentrum, kregen in de raad geen kans omdat het college van b. en w. het raadsbesluit niet in on derdelen in stemming wilde brengen. Administratie met de hand niet meer te doen Van een onzer verslaggevers DELFT Het gemeentebestuur van Delft zal ln het kader van haar streven de woningnood efficiënter aan te pakken donderdag de gemeenteraad vragen akkoord te gaan met de automatisering van de ingeschreven woningzoekenden. Tege lijkertijd zal zij het puntensysteem, dat zonder computer- inbreng practisch niet bruikbaar is, ter goedkeuring aan de raad voorleggen. gezet dat het gebruik geen specifieke deskundigheid vereist, zodat het aan trekken van meer personeel niet noodzakelijk zal zijn. Daarbij merkt het gemeentebestuur op dat na de invoering van de nieuwe werkwijze er geen sprake zal zijn van een vermin dering van het personeelsbestand, maar dat hoogstens het huidige te- kort aan mankracht wordt opge- Paardendagen heven. zodat het in Den Haag ont< weer inliep, en er dan uitelndi toch maar gekozen is voor Wanneer de gemeenteraad automatisering instemt, zf stand woningzoekenden in geheel geautomatiseerd zijl B en w zetten hun voorstel om tot automatisering over te gaan kracht bij met een aantal gewichtige argu menten. Vanaf het moment dat men in Delft begon te praten over automa tisering (1978) tot nu toe is het aantal woningzoekenden verdubbeld tot rond de 10.000, en is het aantal veran deringen dermate aanzienlijk dat dat met de hand niet meer te verwerken is. Verder voert het college ten gunste van de automatisering aan dat de informatieverstrekking voor zowel de ambtenarij als voor de woningzoe kende zelf, sneller en accurater kan verlopen. Als laatste argument voert het gemeentebestuur aan dat het puntensysteem, dat woningzoeken den Indeelt in fijner urgentiecatego rieën dan voorheen, slechts mogelijk is wanneer de administratie geauto matiseerd wordt. Moeizaam Het computersysteem is zodanig op- Wanneer donderdag de gemeente raad akkoord gaat met het automati- seringsvoorstel, betekent dat het eind aan een uiterst moeizame weg. Aanvankelijk zag het er ln 1978 naar uit dat het Haagse systeem genomen zou worden, maar bleek dat allerlei technische problemen er voor zorg den dat er ander half Jaar vertraging zou optreden ln de voortgang. In Delft begon men driftig om te zien naar een ander, ditmaal commercieel systeem. Dit leed ook al vertraging, DEN HAAG Op de Haagse! weg is gisteravond weer het! dels traditioneel geworden feest van start gegaan. Met tl kraampjes wordt vooral de gelegd op lekker eten en drinla feest duurt t/m vrijdag. Moij overmorgen zijn de niet miné kende Paardendagen op het Voorthout weer bij te wonen. De Renault 4 GTL is een funktionele vloer, een wegklapbare achterbank en 'n wagen die volop ruimte en komfort biedt, vering waar uw rug blijvend dankbaar voor maar weinig benzine vraagt. Hij heeft is. Een heel sterk punt is z'n zuinigheid. De een flinke binnenruimte met een vlakke laad- nieuwe, zwaardere 1108 cc motor is pittiger maar toch zuiniger (1 op 18 bij 90 km/u kon- stant). Dat is vooral in deze tijd van energie besparing een welkom pluspunt. Maak 'ns een proefrit in die 4 GTL. Of in een ander type Renault 4. Dan kunt u tegelijk kennis maken met ons bedrijf. En weet u dat u ook voor de service bij ons goed zit. "2 CH u-1 CO (v/h Renault Nederland vestiging Den Haag en Kolthof B.V.) Regro B.V.,Loosduinseweg 1,2571 AA Den Haag, Postbus 9796,2507 BJ DenHaag, Tel. 070-643830, Westduinweg 196/Hoekschokkerweg, 2583 AJ Den Haag, Tel. 070- 549213. Werkplaatsen: Loosduinseweg 1,2571 AA Den Haag, Tel. 070-643830, Gaslaan 2.2562 LJ Den Haag, Tel. 070-643830, Dr. Lelykade 34,2583 CM Den Haag, Tel. 070-552602. Westduinweg 186b, 2583 AG Den Haag, Tel. 070-552600. Auto Haag B.V., Pletterijkade 14,2515 SE Den Haag, Tel. 070-858307 (Tussen SpuiI Rijswijkseplein). Werkplaatsen: Calandplein 2,2521 AB Den Haag, Tel. 070-889255, Beeklaan 147,2562 AD Den Haag, Tel. 070-634854, Okkernootstraat 82.2555ZJ Den Haag, Tel. 070-233760, Pletterijkade 14/Gouwestraat 2,2515 SE Den Haag, Tel. 070-859870, Stadhoudersplein 47,2241 EA Wassenaar, Tel. 01751-10682. Werk plaats Hofcampweg/Stadhpudersplein, 2241 EA Wassenaar, Tel. 01751-17400.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6