Bob Marley op hoog niveau, maar elan is afgezwakt Balletfestival rijk geprogrammeerd Zenderkleuring blijft omstreden zaak Unieke jamsessies verwacht op Midzomernachtspektakel Bescheiden rol voor het beeld Twee premières op laatste seizoensdag Omroepen hanteren verschillende principes voor nieuws en popmuziek En dan nog Nieuwe boeki Den Haag gaat door met plan muziekcentrum WOENSDAG 25 JUNI 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET door Stan Rijven ROTTERDAM Bob Marley In het Ahoy-Sportpaleis! Goed voor 13.000 kaartjes, maar „slechts" 8.000 bezoekers konden maandag avond de man zien die nog steeds als onbetwiste leider van de reggae geldt. De populariteit heeft hij mede te danken aan zijn charisma en de spirituele wijze waarop hij concerten tot sensationele ge beurtenissen weet te maken. Een uitzonder lijk concert was het zeker in Rotterdam, alleen de bijna spreekwoordelijke sfeer liet wat lang op zich wachten. Misschien werd dat veroorzaakt door het feit dat ook Marley langzaam maar zeker een superster is geworden voor wie de rasta- leer een commercieel vehikel is geworden. Vanuit Jamaica vormt hij in feite de verbin dingsman voor het zwart bewustzijn In Afri ka en zwart-Amerika, zij het met minder revolutionair elan dan vroeger. De kwalifi catie .zwarte Dylan" krijgt meer en meer betekenis nu Dylan zichzelf als re 11 pop ar tiest ontpopt. In Ahoy wist Marley een bijna rituele sfeer te scheppen. Als vanouds had hij zijn acht- mans formatie meegenomen die glashelder de repeterende reggaeritmes van rijke ver sleringen voorzagen. Het vaste koortje, de fleurig uitgedoste I Threes, accentueerden met hun antwoordzang het liturgische ka rakter. Marley wist zich. klein van stuk. groot te maken met zijn bezwerende geba ren en maaiende manen, een profeet die zijn- beeldende teksten met schorre stem uit droeg. Aan Natty Dread, Rastaman Vibra tion en vooral de twee laatste elpees werd het meest ontleend. Uiteraard werden I shot the sheriff en No woman no cry niet verge ten, die beide iets ruiger dan anders klonken. Het ritmetandem van bassist Aston Barrett en zijn broer Carlton was goed op dreef terwijl de sologitaristen Junior Marvin en Al Anderson voor subtiele aanvullen zorg den. De kracht van deze muziek ligt in het weglaten en Juist deze band wist beter dan ooit daarmee een gaaf geluld te bewerkstel ligen, gelaagd maar nooit dichtgeslibd. Het toetsenwerk van Tyrone Do wie en Earl Lin- do voegde daar nog een extra dimensie aan toe. Vooral de synthesizers deden het goed, zoals in Exodus. De toegift die daarop volgde bleek een tweede helft In te luiden met Marley alleen op akoestisch gitaar in Redemption Song waarna de hele band bijviel. Could you beloved en Africa Unite toonden met hun ritmische verschuivingen aan hoe de reggae zich nog steeds vernieuwt. Uiteindelijk kwam het lang verwachte Get up stand up waarbij het „iojojo" door de zaal rondzong en een Police-achtige sfeer ontstond. Mar ley liet zich nu pas werkelijk zien, het „cha- rismarley" was compleet In Rotterdam toonde hij aan nog steeds in staat te zijn zich te vernieuwen en als geen ander met zo'n professionele band voor een concert van hoog niveau te zorgen. Bob Marley in het Ahoy-sportpaleis door Jac. Lelsz DEDEMSVAART De Tui nen van Mien Ruys zijn nog altijd een begrip in het land. Na Jaren hebben ze nog niets aan charme ingeboet, on danks enig achterstallig on derhoud Nog steeds zijn ze goed voor een - dagje uit en gehoopt wordt dat het aantal bezoekers van deze in De- demsvaart gelegen tuinen dit jaar oploopt tot 25.000. Aan de bekoorlijk heid van de tuinen wordt deze zomer nog een accent toegevoegd door de opstelling van een aantal beelden. Ze vervullen echter een bescheiden rol, want. de organisatoren staan op het standpunt dat de beelden geen eigen leven mogen gaan leven. Ze moeten harmonieus in het geheel van de tui nen gaan meespelen. De tuinen van Mien Ruys in deze Noordoost-Overijsselse gemeente zijn modeltulnen. Proeftuinen wor den ze ook wel genoemd, want er wordt geëxperimenteerd met de toe passing van vaste planten in de tui narchitectuur. Al meer dan een halve eeuw gebeurt dat. waarbij wel op de actualiteit wordt ingespeeld. Zo zijn op het ogenblik daktuinen voor hen die op het balkon iets aan de natuur willen doen, iets nieuws. Er liggen achttien tuinen in Dedemsvaart waaronder een verdiepte tuin, een stenentuln, een watertuin, een heide-, kruiden- en een verwilderlngstuin. Mien Ruys was niet alleen de tuin Br it ar in Beek: Olifantje. Henk Rasman: Schelpentros chitecte die ze ontwierp, ze werkte er ondanks haar hoge leeftijd tot voor kort ook nog eigenhandig in, waaraan door een ongeval een einde kwam. Enige jaren geleden dreigden de tuinen verloren te gaan. Financi eel was de zaak niet bij te benen vanwege de arbeidsintensieve bewer king en dus ook een hoge loonkosten- post. Er is toen een stichting Tuinen van Mien Ruys opgericht, die gelden voor dit. doel bijeenbrengt Mede hier door is deze verrukkelijke plek tot nogtoe intact gebleven en tevens dank zij de hulp van enkele vrijwilli gers die van tijd tot tijd komen schof felen. Er ls deze zomer dus nog een extra attractie in de vorm van een expositie van het werk van acht beeldhouwers. Niet opvallend in de ruimte, maar op weinig in het oog lopende plaatsjes die meestal belommerd zijn. Ze staan meestal tegen of bijna tussen het groen of laag bij de grond aan de rand van bij voorbeeld een vijvertje. Van Karin Beek is er bij voorbeeld een Dansend paar. een wat boertig taf reel met grove en zware vormen. Volle vormen, gepaard aan een zekere plompheid zie je vaak bij haar, of dat nu een olifantje of een zogende vrouw betreft Robuustheid is er eveneens bij Marga Brey, die dit jaar opnieuw hier ten toonstelt. Het zijn vereenvoudigde, ronde en enigszins afgeplatte vor men, soms ook krachtig. Opmerkelijk is een beeldje van Elly van den Broek. Het toont moeder en kind, verstren geld en bijna in bolvorm, daardoor treffend van uitdrukking in intimiteit en geborgenheid. Luchtiger en tevens autonomer is de vormentaal van Henk Rusman, zoals zijn beeld Schel pentros. Het aantal buitenbeelden is beperkt. Meer plastieken op klein formaat veelal zijn in een der gebouwen te vinden. Andere exposanten zijn Ans Hey, Eric Claus, Frans Deeleman en Gerard La ge man Door het ontbre ken van namen, titels of nummers is er dikwijls geen touw aan vast te knopen welke maker bij welk beeld hoort; jammen Dromerig turen Bijzonder lichtvoetig zijn de figuur tjes van Gerard La ge man. Hij houdt van beweging, al is die dan gefixeerd. Een Friese polsstokspringer, een wielrenner, een steltloper, een Jongen met een loopfiets, het zijn meestal ranke en ook grappige personages, soms een beetje verstild en dromerig in de verte turend. Tnlnen van Mlen Ruys, Moerheim- straat in Dedemsvaart, tot 17 augus tus. Geopend op maandag tot en met zaterdag van 10-17 uur, op zondag van 13-16 uur. Van onze kunst redactie EINDHOVEN On der het motto „Stich ting Orion verbreed uw horizon" verzorgt deze organisatie voor de vierde maal in suc cessie het Midzomer- nachtspektakel. In de nacht van donderdag op vrijdag zal ln het EW- stadlon te Eindhoven groot aantal muzikanten uit ver schillende disciplines een zestal Jamsessies verzorgen. Een uniek gebeuren in de popmuziek aangezien dat vooral gekenmerkt wordt door vaste formaties die een eigen repertoire afdraaien waarin het woord improvi satie niet vaak voorkomt. De voorgaande Jaren trok dit spektakel steeds meer belangstelling. Vorig jaar waren er zo'n 15.000 mensen op de been toen Nina Ha- gen, The Brecker Brothers en Eric Burdon het buiten land vertegenwoordigden. Dit jaar ls daar nog meer het accent op komen te lig gen. Voor het publiek zit dan ook het bijzondere in de unieke combinaties die op het podium zullen musice ren. Geen voorspelbaar pro gramma. maar een totaal onverwacht gebeuren. De drie dagen voor het festival zullen de diverse muzikan ten besteden aan muzikale contacten, die via repetities de basis moeten leggen voor de spektakelnacht zelf. Om half tien begint deze marathon die tot zes uur zal duren. Een set rond de aartsvader van de Engelse blues, Alexis Korner, opent de reeks. Hij zal onder ande re worden begeleid door „zesde Stone" Ian Stewart op piano, saxofonist Mei Collins (Camel, King Crim son, Kokomo) en bassist Co lin Hodgkinson van de Jan Hammer Band. Hanneke Kappen verzorgt het tweede gedeelte, waar mee ze haar eerste optreden doet sinds ze White Honey verliet. Tonnie Jansen (drums), Harrle Kappen (bas), Jan Bechurn (gitaar). Koop Hofman (gitaar) en Sander de Vos (sax) begelei den haar. Bertus Borgers, een van de initiatiefnemers en afkom stig uit het Eindhovense vormt de „vaste prik" van dit spektakel. Saxofoniste Rosa King en de zangers Michel van Dijk en Daniel Sahukela doen mee in deze derde set, terwijl de ritme sectie verzorgd wordt door bassist Rinus Gerritsen (Golden Earring), drummer Hans Waterman (Solution) en percussionist Neppie Noya. John Cale ls een interessan te muzikant die met uiteen lopende combinaties heeft gespeeld van Velvet Under ground, Terry Riley tot Pat- ty Smith. Zijn band is nog niet bekend, maar vast staat dat hij pianist Chris Thomas met zich mee neemt. Net als Cale komt drummer Bllly Cobham speciaal voor Of laa nx deze Midzomernacht Eindhoven. Gitarist nkli Akkerman, toet Joachim Kühn, Gene Sentini en T< ge op sax zullen h< leiden. De Duitse zangei Rumpf vormt dit hekkeslulter Niemi der dan synthesi Jasper van t Hof begeleiden. Alsof dit niet gen< de Engels-Jamaica] gae-poeet Linton Johnson, overigens band, tussendoor den verzorgen. Del zanger/gitarist Patri| gerald eveneens. Met de lasershow eni spektakels is er geno*tii wezig voor een echte™ memachtsdroom. k( Gerard Lageman: Wielrenner Van onze kunstredactie AMSTERDAM. Voor de dan sers van het Nederlands Danstheater en Het Nationale Ballet is het theaterseizoen met het Holland Festival be slist nog niet afgelopen. Als een machtig toetje na een overla den maaltijd staat tot en met 16 juli het jaarlijks terugkerende Balletfes tival in de Stadsschouwburg in Am sterdam op het programma. Voor hen die geen gelegenheid hebben gehad om de betrekkelijk dure kaarten voor de veelal uitverkochte voorstellingen van het afgelopen Holland Festival te bemachtigen, is dit een goede moge lijkheid om de crème de la crème van hedendaagse balletkunst te zien, te gen lagere prijzen. De kaarten (verkrijgbaar bij de CIS- CA-tlcketshop en de Amsterdamse Stadsschouwburg tel. 020-242311), va riëren in prijs van vijf tot twintig gulden voor het Nederlands Dansthe ater en voor Het Nationale Ballet van 5,50 tot 16 gulden. Bezitters van het Cultureel Jongeren Paspoort en Pas 65plus krijgen op de twee duurste rangen bij beide gezelschappen voor de helft korting. Het is bekend dat de twee gevestigde balletgroepen een zeer rijk en pro- duktief seizoen hebben gehad. Ook dit Jaar zijn ze in het Holland Festival met indrukwekkende voorstellingen gekomen. Het Balletfestival toont al lereerst van het Nederlands Dansthe ater Jeugdherinneringen van de Zweed Mats Ek, naast Dream Dances en Msa Glagolskaja van Jiri Kllian (vanavond). Voor donderdag, vrijdag en zaterdag staan Soldatenmis, Ari adne, en Sinfonietta, alledrie van Kl lian op het programma. Op zichzelf een interessante samenstelling, want Soldatenmis is een choreografie van door Jan van Galen HILVERSUM Met Ingang van 1 april 1979 hebben de yler Hilversumse radiozen ders een eigen herkenbaar heid gekregen, een eigen Speciaal vandaag „kleur". Tenminste dat was het plan van Initiatiefnemer Gerard Hulshof, programma leider bij. de KRO. Maar wat is er nu eigenlijk terechtgeko men "van de zenderkleuring? Cijfers Houden de omroepen zich aan de gemaakte afspraken? Conclusie: de meeste omroe pen maken er doorgaans maar een potje van. Roole Haan op Hilversum 1 uitzendt, en dat de EO de Muzikale Fruitmand laat horen op Hilversum 3. Het zijn maar een paar voorbeelden. Voor de omroepen staan de luistercij fers voorop. Hilversum 3 is nog altijd verreweg de meest beluisterde zen der, al mag Hilversum 1 zich ook meer en meer in een groeiende be langstelling verheugen. In die zin is er terd. In voorgaande Jaren trok Hilver sum 3 tachtig procent van het pu bliek. Nu stemt bijna veertig procent regelmatig af op Hilversum 1. Er zijn verschuivingen ln het luistergedrag te constateren. Men kiest bewuster SlGUIGIGn dan vroeger. Helaas komt Hilversum 2 nog op de laatste plaats." vroeg of laat in op de informatieve zender." Over wonen gaat het in het v IKON-gezinsprogramma Hef paard van Troye. Vragen ko men aan de orde als: Hoe kij ken kinderen tegen wonen aan? Wat Snerken ce van de woonproblemen waar hun ou ders mee te maken hebben. Daaronder wordt ook gere kend de huurverhoging. Een kijkje wordt genomen in de Rotterdamse wijk Crooswijk Ned.2/18.59 Alle malen zal ik we nen "is een NOS-bericht naar aanleiding van de overdracht enkele dagen geleden van de< Nederlandse bijdrage a*n de permanente tentoonstelling in het voormalige concentratie kamp Auschwitz in Polen Ned. 1/22.10 De Britse televisie maakte een tv-film in zes delen naar de spionageroman van John ie Carré, die werd vertaald in Vrouw, koning, aas, spion. In de hoofdrol Alec Guinness DtsL2/21JS0 VARA-Zomerkwartaal een nieuw blokprogramma voor de komende negen weken met als gastpresentator Ischa Meijer en dagboeknotities van een lid. van de BAN Breek Atoomketen Nederland Hilv.2/vanaf 7.20 Oerttrd Hulshof stond ruim een aar geleden een formule voor ogen waar- In "de programmasoorten gerang schikt zouden worden en onderge bracht op duidelijk van elkaar ver schillende radiozenders. Op zichzelf was die gedachte nog zo gek niet, want uit onderzoeken van de afdeling kijk- en luisteronderzoek van de N08 bleek dat de geml.ddelde luisteraar baalde van het aanbod. Voor de meest beluisterde zender Hilversum 3 had men over het algemeen geen goed woord over. Er werd op 3 afge stemd bij gebrek aan beter. Hilver sum 1 en 2 haalden helemaal weinig opwekkende cijfers: de belangstel ling was nihil. Na lange en chaotische discussies gingen de omroepen toch akkoord met het idee van Hulshof. De zenderkleuring werd een feit. Maar Hilversum zou Hilversum niet zijn als de omroepen zich aan de uitgestippelde richtlijnen hadden ge houden. Die richtlijnen waren de vol gende: Hilversum 1 werd een familie zender met veel lichte muziek en niet al te veel moeilijke praatjes: Hilver sum 2 werd dé zender van de informa tie. Veel gesproken woord weinig mu ziek. Hilversum 3 zou de popzender bij uitstek worden: disco, punk, rock and roll en reggae. Hilversum 4 bood louter en alleen klassieke muziek. Hoewel de grote lijnen er nog wel zijn fietsen de meeste omroepen met voor andere zenders bedoelde program ma's door de kleuring heen. Zo kan het gebeuren dat de VARA (de overigens uitstekende, maar zwa re) programma's als ZI. en In de dus wel enige sprake van succes. Aan de andere kant wordt die teniet ge daan door het gebrek aan belangstel ling voor Hilversum 2. De meeste Nederlanders blijken ln „zware" in formatie weinig trek te hebben, juist ook omdat de „gezellige" zenders 1 en 3 toch ook regelmatig nieuws uitzen den. De omroepen gooien de popu lairste programma's dan ook liever op 1 of 3. Hilversum 4 is mogelijk het duidelijkst gekleurd, maar daar komt binnenkort weer een eind aan als Teleac op deze zender vijf uur per week extra mag gaan vullen. In omroepkringen ls men uiterst ver deeld over het succes of het falen van de kleuring. Degenen die er vanaf het begin voor waren zijn dat over het algemeen nog, de tegenstanders van het eerste uur blijven bij hun stand punt. Dat viel gistermiddag weer eens te beluisteren in het KRO-pro- gramma Ratel (Hilversum 2, op de juiste zender dus) waar enige pro grammamakers met elkaar ln discus sie gingen over deze materie. Hoewel presentatrice Maartje van Weegen haar best deed de discussie nieuw leven in te blazen, bleven de opmer kingen van Vincent van Engelen (KRO). Wlm Ramaker (NCRV), Jan Haasbroek (VPRO) en Gerard Huls hof (KRO) hangen in vage theoreti sche stellingen die zo langzamerhand als bekend verondersteld mogen worden. Succes Hulshof hield vol dat er wel degelijk sprake is van succes. In ieder geval wordt Hilversum 1 veel meer beluis- Jan Haasbroek die vanaf het begin tegenstander was van de zenderkleu ring zei de huidige situatie wel een stap vooruit, maar bij lange na niet voldoende te vinden." Natuurlijk heeft de VPRO heel andere belangen dan de grote omroepen. Wij vinden het best dat er zenders zijn waar minder naar geluisterd wordt Meer nieuws op 1 vinden wij een goede zaak, maar een grote teleurstelling is dat Hilversum 2 niet de echte infor matieve zender is geworden die be loofd was. We willen een zender met al het nieuws en dan dag en nacht. Nu kun je op de popzender ook nog regel matig actualiteiten beluisteren en daar hoort het niet thuis." Hulshof vreest dat de vaste Hilver- sum-3-lulsteraar dan helemaal van nieuws verstoken blijft. Haasbroek vindt dat betuttelend. „Als iemand echt geïnteresseerd ls prikt hij toch Hulshof en Haasbroek, die de ex treemste opvattingen over zender kleuring verkondigen, bleven aan het woord, de anderen kwamen er nauwe lijks aan te pas. Hulshof is overigens wel van mening dat er aan de kleu ring in de komende jaren nog flink gesleuteld moet worden om op die manier aan vier volwaardige zenders te komen. Dat zou dan moeten gebeu ren door zendtijduitbreiding van Hil versum 4 en Hilversum 2. „Dan kun nen de omroepen bepaalde program ma's verplaatsen naar de juiste zen der", aldus de KRO-man. Het wachten is voorlopig op de resul taten van een evaluatieonderzoek van de NOS. Met die gegevens in de hand kunnen de zaken mogelijk wor den bijgestuurd. Over een ding is iedereen het eens. er is meer zendtijd nodig om de zenderkleuring verder uit te bouwen. Maar de discussie over wat nu precies popmuziek of informa tie is zal wel eeuwig duren. 12 mannen en Ariadne uitsluitend voor danseressen. Net als bij het Holland Festival wordt het Danstheater begeleid door het Utrechts Symfonie Orkest onder Da vid Porcelijn, het koor van de Slo- venska Filharmonie en de solisten Bernard Kruysen, Lucia Meeuwsen en de pianist Daniel Wayenberg. Op 29 en 30 juni wordt het podium ge bruikt door De Springplank, de aspi ranten van het Danstheater, die hier mee de gelegenheid te baat nemen voor een grote zaal op te treden. Zij brengen Blue Skin (Kilian), Interac tions (Bruce) en een nieuw ballet van hun balletmeesteres Hilary Cart- wright, getiteld Groenewegje Octet. Romeo en Julia Van 6 tot 16 juli wordt de schouwbu rg bespeeld door Het Nationale Bal let. Het begint met vier uitvoeringen van Romeo en Julia (Rudi van Dant- zig). De hoofdrollen worden achter eenvolgens gedanst door Karin Schnabel en Clint Farha, Maria Aradi en Han Ebbelaar, Alexandra Radius en Henny Jurriëns en nogmaals ma- ria Aradi en Han Ebbelaar. Voor 10 en 11 juli staan Adagio Ham merklavier (Van Manen), Antwoord Gevend (Van Dantzig) en Four Tem peraments (Balanchine) op het pro gramma en voor 12 tot en met 14 juli Agon (Balanchine), Pyrrische Dansen m (Van Schayk) en Etudes (Lander) Het Nationale Ballet wordt begeleid door het Nederlands Balletorkest on der Adam Gatehouse. Met deze ne gen avonden geeft dit gezelschap een duidelijk overzicht van haar uitge breide repertoire op dit ogenblik, dat zowel een conserverend karakter heeft (de museumfunctie) als nieuwe produkties bevat. Debuut Het festival wordt afgesloten met de traditionele choreografieshop, waar in acht dansers van Het Nationale Ballet hun eigen choreografische ex perimenten laten zien. Vier van hen debuteren als choreograaf. In alfabe tische volgorde gaat het hier om Leo Besseling, Jerry Boeye, Clint Farha, Josiane Geys, Jan Linkens, Hlif Sva- varsdottir, John Wisman en Rob van Woerkom. Zoals gebruikelijk bij deze works hops ligt de volledige artistieke ver antwoordelijkheid en de produktie- technische begeleiding bij het team van de jonge choreografen en dansers. Voor het eerst zijn dit jaar twee uit voeringen, op 15 en 16 juli op het En programma geplaatst, omd er alle acht balletten in één pro| verwerkt kunnen worden. Z Het Nationale Ballet zelfs opff ste dag van het seizoen l9Tfl| met twee premières een ovf bewijs van haar creatieve p telt. Roelof van Driesten wol gang van het seizoen 198S1I" dirigent van het Noordhol»11 kest. Hij volgt in deze fiB( h Poolse dirigent Jerzy Kal wiens driejarige contract op] tember 1982 afloopt. Van die in 1944 werd geboren, v« afgelopen jaren diverse gastdf d( bij orkesten als het USO, Filharmonisch, het Nederl merorkest, het Residents ook bij het NPO. in Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Er mogen plannen worden ontwikkeld voor de bouw van een muziekcentrum met concertzaal in het centrum van Den Haag. Het door de hoge kosten omstreden pro ject kan in 1986 gereed zijn. Na een roerig raadsdebat heeft PvdA- wethouder Van Lier van kunstzaken maandagnacht een meerderheid van de raadsleden achter zijn plannen voor de bouw van het muziekcentrum aan het Spui gekregen. De nieuwe muziekzaal moet in de eerste plaats als vast onderkomen dienen voor het Residentie Orkest. Het Haagse or kest is ontevreden over de zaal, waar momenteel de concerten worden ge geven, de Prins Willem Alexander- zaal van het Nederlands Congresge bouw. Deze zaal heeft akoestische gebreken en is bovendien niet vaak genoeg vrij voor repetities van het orkest. Behalve een concertzaal komen er in het muziekcentrum een muziek- en gewone bibliotheek en wordt het mu- ziekmuseum van het Haagse gemeen temuseum er ondergebracht. De bouwkosten van het „muziekwaren- huis" worden geschat tussen zestig en zeventig miljoen gulden. Na de opening van heh gebouw verwacht Den Haag jaarlijks nog eens een te kort van tenminste zeven miljoen gulden te moeten opvangen. Het voorstel van B en W werd met een meerderheid van 26 tegen 17 stem men aanvaard. De fracties van CDA en PvdA stemden verdeeld, tegen standers van het muziekcentrum wa ren verder het PPR-raadslid en drie koppige D'66-fractie. De tegenstanders menen dat het dure muziekcentrum te zwaar zal gaan drukken op de toch al schraler wor dende begroting van de door een da lend inwonertal getergde stad Den Haag. Paloverde, familiesage doorJ kin. Uitg. Luitingh, Laren. 481 38,90. Boe erger hoe beter, de paradoi therapie, door A. Fay. Uil V Toorts, Haarlem. 131 blz. Kaleidoscoplsch, een selectie verzamelde vereen (1920-1980) R H. de Groot. Uitg. De Beuk, A dam. (240 blz 35.-). Van d uitgeverij is de gedichtenbun jongste dag van T. Olthuis 9,50) Bij uitgeverij SIJthoff te Alpl Rijn zijn herdrukken verschel* de detectives van M. Mons (J mem van twee Haagse dal derde druk van Inspecteur fi en de moord op Derk AUandd en Inspecteur Perquin en dei valsmoord (168 blz.). Prijs pe 12,90. Uitgeverij Van Gorcum te stuurde: Waar gebeurd en tod gen. Over fictie en niet-fictie Vil van Zoest (79 blz 11,90).! Hellemans Tanka, Haiku, Senfl leiding tot de Japanse poëzie! 13,90) en Het vlsoeneba Hadewijch. Uitgegeven naar schrift 941 van de bibliothe rijksuniversiteit te Gent. Meti taling en commentaar door H. W. J. Vekeman. Het visoe» kan beschouwd worden als van de middelnederlandse g ke prozakunst en als literaire van de extatische vrouwenbe ln de 13e eeuw. (250 blz ƒ3 Van uitgeverij Tiebosch in dam zijn: Wacht even met si korte verhalen van G. Dijk met tekeningen van H. Kante blz. 16,50) en De prijspofl het jaar van A. Buchwald (110! 14.50). Plantenrijk, wilde planten landschap door W. Schroeven den Hengst. Uitg. Spectrum, tJ# 175 blz. - ƒ29.50 In 1978 k uitgave bij Kosmos verschenk boek van de maand. Bij uitgeverij Servire in Ka» verschenen: Krokodillenstad' neringen aan Soerabaia door H tenweg (254 blz. 35). Van dd schrijver is: De laatste tempo® 2e druk. 208 blz. - 45

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4