Onderzoek naar ambtsopleiding weer mogelijk Prachtkans voor oecumene Pattaya, werkplaats voor evangelisatie Fraai kerkmeubilair door brand verwoest Trouw Jeugdleider kerk in Taiwan in arrest predikant (m/v) Onderwijs in Iran gescheiden Nieuwe boel WOENSDAG 25 JUNI 1980 TROUW/KWARTET Van onze kerkredactie AMSTERDAM Gisteren heeft in Rome de vergadering plaatsgevonden van de bijzondere raad voor de bisschoppen synode die bijeengeroepen was omdat de Nederlandse rk bisschoppen in een impasse waren geraakt over het onderzoek naar de ambtsopleiding. Een oplossing is gevonden, zo ver klaarde bisschop Bluyssen. De Impasse was ontstaan toen bis schop Oysen zich (zoals ook al eerder) negatief had uitgelaten over de hoge school voor theologie en pastoraat in Heerlen en andere betrokkenen niet wilden meewerken aan een onder zoek waarvan de uitkomst kennelijk al vast stond. Oijsen was een van de leden van de commissie van drie (met Ernst en Möller) die de ambts- en theologieopleiding moet gaan onder zoeken. De bijzondere raad is tijdens de syno de in januari in het leven geroepen om te waken over de uitvoering van de besluiten en om te dienen als een soort Willebrands en bisschop Bluys sen (voorzitter en vicevoorzltter van de Nederlandse bisschoppenconfe rentie) en staat onder voorzitterschap van de Franse kardinaal Garrone, die jarenlang het departement voor de seminaries beheerde. Garrone, Willebrands en Bluyssen hebben samen met de vaste secreta ris-generaal van de syhode, mgr Tom- ko vergaderd en hebben gisteren met de paus een oplossing gevonden waarvan volgens Bluyssen verwacht mag woren dat het overleg er weer door op gang komt. Tijdnood Over de inhoud van deze oplossing werd niets meegedeeld, omdat een en ander eerst thuis besproken gaat wor den, vooral met de betrokken com missieleden. Kennelijk heeft men haast willen maken met de procedu re, temeer daar de commissie al in tijdnood zit. Volgens plan moet de kwestie van de ambtsopleiding vóór het eind van het jaar zijn opgelost en verdere stagna tie zou dat al helemaal onmogelijk TAIPEH (EPD) In de Zuidtalwane- se stad Kaosioeng is de voorzitter van de Jeugdcommissie van de prebyteri- aanse kerk van Taiwan, Joe Foe Joeng (38) gearresteerd. Joe, in het dagelijks leven bankdirecteur, wordt beschuldigd van onregelmatigheden in de devlezenhandel. Hij zit ook in de leiding van het kerkblad Taiwan Church News. dat al meermalen door de autoriteiten gewaardschuwd is. Werkweek voor kerkmuziek geor ganiseerd door de lutherse werkgroep voor kerkmuziek o.l.v. Willem Mudde en Dick Troost, 13-26 Juli, Sint Willi- brordinternaat, Deurne. Aanm. en inl. ds. A. J. Allan, tel. 045-721068. waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidae Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O. Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-913456 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Nad Credietbank Rekeningnr 23 001»2 574 Gemeentegiro Amsterdam XI1000 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam fel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redacttei tel 115700 (uitsluitend voo' advertenties) Westblaak 4 Rotterdam v REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactife) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101.90 Per par f 201,60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag. Op' zondag van 18-20 uur telef 020- 913456. Opgave mfn(-advertenties lef 020-936868 of schfitteb|k aan Mini-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswi|zingen uitsluitend schnf- lelijk aan onze Amsterdamse maken. Problemen zijn er nog genoeg als de commissie wèl aan het werk kan. Zo blijkt het succesrijke semina rie van Rolduc bij velen binnen de rk kerk op ernstige weerstanden te stui ten en zijn door Rome min of meer goedgekeurde en door sommige bis schoppen nagestreefde convicten nog geen succes. Bij deze „convicten" is het de bedoeling dat jongens die rk priester willen worden gewoon een theologische vorming krijgen aan een van de bestaande vijf instituten en verder in één huis bij elkaar wonen voor geestelijke vorming. Dit blijkt nog niet te werken: in Utrecht begon vorig Jaar zo'n huis met zes studen ten, van wie er vijf al weer hebben afgehaakt. In Amsterdam lukt het niet om met zoiets volgens de Ro meinse verlangens echt te beginnen. De oorzaak zou onder meer liggen in het feit dat er nu eenmaal minder onmiddellijke beroepsgericht gestu deerd wordt, ook in andere vakken. Het streven naar seminaries en con victen zou, voorzover het succes heeft, dan ook Juist de verkeerde mensen aantrekken. De raad heeft In Rome van de gele genheid gebruik gemaakt de gang van zaken rondom en na de synode te bespreken. Er bleek, zo werd gezegd, begrip voor de vele weerstanden, die de synode ook had opgeroepen. Men vond het niet alarmerend dat de Ne derlandse bisschoppen er niet me teen in slaagden de bekende „com- munio" ten volle te realiseren. P.ilatip Kpucöpalt.* fiüff.famt tor l>faü Het bisschoppelijk paleis Augsburg. door dr. G. J. van de Poll Vandaag 25 juni wordt in de Duitse stad Augsburg her dacht, dat daar 450 jaar gele den de eerste reformatorische confessie aan Karei V werd aangeboden en aan de r.k. vorsten en stenden. Behalve laatstgenoemden waren vele .anderen getuige van de aanbieding, want de vensters van de kapittelzaal ,van het bisschoppelijk paleis waren HAIFA Ter gelegen heid van haar 450-jarig bestaan aal nog dit jaar een vertaling van de Angsbnrgse belijdenis verschijnen in het mo dern Hebreeuws. Het wordt een uitgave van de kleine lutherse kerk In Israel. Het boekje sal Augsburgse belijdenis in Hebreeuws de eerste 21 artikelen bevatten, samen met een inleiding en bijbel teksten. In de Inleiding wordt nitgelegd, dat dese belijdenis staat In een traditie, die terug gaat op de oude belijde nis van Israel „Hoor, Israel, de Here Is onse God, de Here is een" (Deuteronomium 6, vers 4). ADVERTENTIE De kerkeraad van de HERVORMDE GEMEENTE HENGELO, wijk Oost, voor deze vacante wijkgemeente. Onze gedachten gaan uit naar een predikant(e) die in de2e wijk de opbouw en pastorale begeleiding mede vorm kan geven en in een team van ambtsdragers en medewerkers stimulerend kan werken. De kerkeraad zal graag in contact treden met predikanten die een beroep in overweging willen nemen. We denken aan een leeftijd tot 50 jaar. De voorzitter van de beroepingscommissie, Ds M. W. Hamer, is bereid nadere inlichtingen te geven: tel 074 - 912460. Een uitvoerige docu mentatiemap is verkrijgbaar bij de secretaris van de beroepingscom missie: B. M. de Bruin, Lupinestraat 24, 7552 HK Hengelo-Ov. /- geopend. Daardoor konden talrijke toehoorders de langzaam en luid voorgelezen tekst volgen. Men hoefde zich niet in te spannen, want de tekst was zeer eenvoudig gehouden. Deze voorlezing van de confessie was voor Luther „een daad van betekenis, de overwinning van het goddelijk woord over alle vijanden en vrien den". Daarom geeft hij die vrienden allerlei erenamen als: martelaars, dis cipelen van Christus, trouwe getui gen. De inhoud van het document door Melanchthon opgesteld was voor hem van minder belang. Viering Van een onzer verslaggevers GROOT AMMERS BIJ de brand, die maandag een timmer fabriek en een verfopslag in Groot Ammers verwoestte, Is veel onvervangbaar kerkmeubilair verloren gegaan. Het meubilair lag ln afwachting van restauratie opgeslagen op een zolder van een loods, die het bedrijf Den Ouden-Kortlever uit het naburige Nieuwpoort had gehuurd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het restaureren van kerkinterieur. Hoewel de schade in de tonnen loopt, is het verlies aan historische waarde voor de betrokke nen kerken nog groter. Het meubilair was verzekerd Het zwaarst gedupeerd werd de her vormde gemeente van Kerk-Ave- zaath. Deze gemeente verloor bij de brand het volledige interieur: de preekstoel, alle banken, koorhekken en enkele panelen van het orgel. Het geheel stamde uit de zeventiende en achttiende eeuw. De hervormde ge meente van Brakel raakte een uit 1685 daterende her^nbank kwijt. Deze bank, bestaande uit twee rijen van vier zitplaatsen, behoorde vroe ger toe aan een adellijke familie en werd tot voor kort nog steeds ge bruikt door nakomelingen van deze familie. Omdat het verloren gegane meubilair onvervangbaar is. hebben vertegen woordigers van belde kerken contact opgenomen met Monumentenzorg. Via deze overheidsinstelling willen zij proberen interieur over te nemen van kerken, die op de nominatie staan gesloopt te worden. De preekstoel van de hervormde kerk van Lekkerkerk, die eveneens is ver brand, kan worden, nagemaakt. Dat gebeurt aan de hand van foto's en de originele bouwtekeningen die van de uit 1615 daterende preekstoel be waard zijn gebleven. Bovendien zijn het klankbord en het koperwerk be waard gebleven. Deze onderdelen la gen op het moment van de brand elders opgeslagen. We leven echter in de 20e eeuw; heeft zo'n oude belijdenis nog wel veel om het lijf? Nu ja, onze buren over de grens weten van historische evene menten iets te mqken en deze week wordt dit feit uitbundig herdacht met theologische en culturele voordrach ten, ln godsdienstoefeningen, concer ten (de „Messias" van Hftndel en or gelbespelingen) en een toneelstuk, waarin de gebeurtenissen van 1530 nog eens tot leven worden gebracht Kerkhistorisch is er zeer veel te ver tellen, maar dat valt buiten het be stek van dit artikel. We volstaan met enkele redenen te noemen, die ervoor pleiten wat uitvoeriger bij dit feit stil te staan. Hebben we wel met een heuse belijdenis te maken? Functio neert zo'n confessie nog wel? Is de Augsburgse confessie (voortaan af te korten: C.A.) strikt genomen een lu therse belijdenis? Hoe staat de rooms-kathoiieke kerk tegenover de C.A.? Heeft zij deze belijdenis „er kend"? Er is nogal eens van rooms- katholieke kant beweerd, dat de Her vorming van het begin af een politie ke zaak was en dat de in de kerk ingeslopen misbruiken bijzaak wa ren. Met name de Duitse vorsten en stenden hebben een belangrijke rol gespeeld. Zonder hen zouden de her vormers het niet zover gebracht heb ben. De Rijksdag te Augsburg ge tuigt ervan. Er zou daar oorspronkelijk een ge sprek gevoerd worden met de katho-. lleke stenden. Keurvorst Johann van crKennlng Saksen droeg Luther (die in de ban r*was), Melanchthon e.a. ter voorberei ding van de rijksdag op een korte samenvatting op te stellen van de reformatorische geloofsleer en afwij kende gebruiken. als uitgangspunt. Het was zeer ver zoeningsgezind en beperkte zich tot de hoofdzaken. Zo werden de pause lijke heerschappij, het vagevuur en andere hete hangijzers niet vermeld. Ook in de voorrede wordt bevestigd dat men aan het verlangen van de keizer wil voldoen om „ln Lleb und Gutigkeit" te bespreken hoe de on enigheid kan worden opgelost „tot een enige, ware religie, hoe wij allen onder één Christus leven en strijden en Christus moeten belijden" (uit een Bekenntnlsschrift van de evangelisch Lutherlschen Kirche, 1967). In de eerste deel, de artikelen 1-21 geeft Melanchthon een uiteenzetting van de rechtvaardiging des geloofs en van de kerk, waaruit zal blijken dat zijn opvattingen overeenstemmen met de heilige schrift en met de leer van de universele kerk. Slechts de artikelen 22-28 houden zich bezig met de misbruiken, die in de kerk zijn ontstaan zoals de communicatie on der één gedaante (wèl brood, geen wijn). De tegenpartij antwoordde met een reeks beschuldigingen, die wer den samengevat in de „Confutatlo". Daarmee vond Karei V de C.A. vol doende weerlegd. Melanchthon had nu voldoende tijd een veel uitvoeriger belijdenis uit te werken, die meer polemisch en schriftuurlijk was en meer het karakter van een belijdenis vertoonde dan de eigenlijke C.A. De C.A. wordt als een luthers docu ment gewaardeerd. Maar men kan in 1530 nog niet spreken van luthera nen. Er werd niet gestreefd naar een afscheiding van de kerk. De meesten wilden een herstel van de éne kerk. Van katholieke zijde sprak men wel van oudgelovigen en nieuwlichters. Willem de Zwijger wilde de C.A. ln Nederland ook invoeren en Calvijn had geen overwegend bezwaar tegen deze belijdenis. Er is in die bewogen jaren geen dogmatische eensgezind heid ontstaan; van leerstelligheid was feitelijk geen sprake. Het was volgens Luther een laatste kans ge weest: „Ik vrees dat wij nooit meer zo dicht bij elkaar zullen komen als in Augsburg" (Luther. Tischreden, WA 4,495,7). Verzoenend Toen Karei V bij de opening van de rijksdag (20 Juni) vroeg of de partijen hun inzichten in het Duits en Latijn mondeling en schriftelijk kenbaar wilden maken, diende dit document Maar is er dan geen sprake geweest van een erkenning door de r.k. kerk van de C.A.? Wel degelijk. Alleen al tussen 1970-1980 is veel over de C.A. gepubliceerd door protestanten en katholieken. Juist de milde toon van de C.A. vroeg om een toenadering. Was dat vroeger ook niet geprobeerd door kardinaal Lorenzo Campeggio, de pauselijke legaat, die samen met Melanchthon en Jonas en de keizerlij ke gevolmachtigde een geheim stuk had opgesteld op 22 juli, waar over de voornaamste punten overeenstem- tutu 'OUd k mlng bestond. Biedt een jubileum van de C.A. met zijn katholieke inslag de r.k. kerk niet een prachtkans de C.A. te erkennen? Deze belijdenis be vat geen leerstuk die de verdeeldheid van de kerken rechtvaardigt en ze kan als een getuigenis van het alge meen kerkelijk geloof aanvaard worden. De kardinaal-aartsbisschop van München, Ratzinger, heeft kort gele den gepleit voor een erkenning. Deze zou meer zijn dan een overeenkomst tussen theologen en historici. „Het zou veeleer een concrete geestelijke beslissing zijn en zo aan belde zijden een nieuwe historische stap. Voor de protestanten zou het betekenen dat ze deze tekst, die voor verschillende verklaringen vatbaar ls zouden ver staan en beleven in de oorspronkelij ke bedoelde zin: in vereniging met het oudkerkelijk dogma en zijn ker kelijke oergestalte". Dat zou een geestelijke beslissing zijn gericht naar het hart van de reformatie. Rat-- zinger denkt dan aan een ontwikke ling naar een corporatieve vereniging van beide kerken. Is er in die 47. eeuw niet veel veran derd ln belde kerken? Het concilie van Trente is verder op de weg van scheiding gegaan. Vaticanum I bood geen enkele mogelijkheid tot een ge sprek. De afstand tussen beide ker ken is niet verkleind door het Marla- dogma en de onfeilbaarheid van de Paus. Vatlcanum II heelt enkele wen sen vervuld ook van de C.A. En daar door kan het gesprek weer op gang komen. Consequenties We spreken van erkenning. Is het niet beter te spreken van revisie? En kun Je maar zo één belijdenis gaan erken nen en de andere verwante er- bulten laten? Een belijdenis erken nen, betekent toch de kerk, die er het meest mee te maken heeft, erkennen. Een eventuele erkenning heeft vele consequenties. Zijn wij in staat deze te aanvaarden, gezien de verminder de aandacht voor het oecumenisch werk? En misschien wel de belangrijkste vraag: Is de lutherse kerk er wel mee gebaat Staat deze kerk eigenlijk wel achter de C.A Bevindt de lu therse kerk b.v. in Duitsland zich niet in een Isolement? Men spreekt wel van „Open belijdenissen". Het is wen selijk dat rondom de herdenking van de C.A. een vruchtbare discussie op gang komt, die het belijden levendi ger en oorspronkelijker maakt. Dr. G. J. van de Poll is (kerkhistori cus te Emmen TEHERAN (BIP) De christelijke scholen ln Iran mogen met ingang van het nieuwe schooljaar geen mos limleerlingen meer aannemen. Maar moslims die al op deze scholen zitten, mogen hun studie er wel afmaken. Het Iraanse ministerie van onderwijs heeft verder bepaald, dat het onder wijs aan jongens en meisjes geschei den moet zijn. KBDIS IS MEER DAN M« ALLEEN fla ille „Als iemand achter mij wil kc die moet zichzelf verloochen S zijn kruis opnemen, iedere di mij volgen" (Lukas 9 vers 23) Het kruis waarover Jezus spn 0 niet alleen een teken van het I dat het volgen van Hem meet Ook zijn eigen kruis staat niet T zichzelf. Als Paulus later zegt besloten heeft niets te weten Jezus Christus en die gekruid bedoelt hij niet dat de inh< zijn boodschap alleen het sterven van Jezus Inhoudt. 1 is niets zonder de opstanding omgekeerd. Het kruis alleen b ondergang en dood, maar doet opstanding ls het een teken tj w De hoop voor ons leven ligt di ook niet ln ons leven zelf, of in 1 „leventje", maar ln het kruis t pn opgestane, of ln de opstandinj gekruisigde. Daarom is dat ,Jt opnemen" ook meer dan een ef bereidheid om te lijden. Het bi n( mede in: leven en handelen alt Iemand die van de opstanding! de hoop weet. Wie zijn kruis op achter Jezus die staat op. Zijn 1 en handelen wordt nu gekenn door de doorbraak door de dot wanhoop heen. Dood en wanb vullen onze nieuwsberichten.^ en wanhoop spreken uit al dit documenten van het doem-da P maar ook uit onze zg. realist' beslissingen. Bij die be; worden we geleid door een als: dat kan je niet doen, gebeurt dat en dat. De di de opstanding (en dus van betekent dat je ondanks allt wat gedaan moet worden in navolging van Jezus. Werkf hoop van zegen. Vanuit de de opstandtng van Jezus in heeft doen ontvlammen. VOORBUGANl Beroepingswerk NED. BERV. KERK Beroepen te Mlddelharnli (to i Molenaar te Groots Ammers; tl 0! voor buitengew. werkz. (lucht pred.): C. L. Glastra te Brumi Aangenomen naar Amity (toez.): W. de Greef te Dokkum Beek-Urmond-Geleen West: J!,| kand. te Zwolle. f Bedankt voor Woubrugge: bergen te Enter. GEREF. KERKEN Aangenomen de benoeming H toraal medewerker te Eernew F. Klein, pastoraal medewi Pieterburen-Den Andel. Bedankt voor Kampen (ni sllssing): K. Dijk te Haren. Beroepbaar verklaard door d Amsterdam: M. R. Langelai Adenauerstede 44-67, 4463 GEREF. KERKEN (VRIJGJ I Beroepen te Waardhuizen: F.If kand. te Kampen; te Devent Roosenbrand, kand. te Kal Heerenveen-Mildam: K. Veti Paramaribo (Suriname). Bedankt voor Enschede-Zul M. Brandes te Ermelo. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Nijkerk: J. Kin Opheusden; te Ouddorp (ZH): Tanis, kand. te Sommelsdljk. VRIJE BAPT. GEM. Aangenomen naar Ridder te Den Haag- I. Franeker l j-Zoe termen Juglall Van een medewerker PATTAYA (Thailand) De consul tatie voor wereldevangelisatie in Pat taya heeft heel weinig weg van een gewone zendingsconferentie. Het is meer een grote werkplaats waar ze ventien mini-consultaties worden ge houden om de naar schatting 30.000 groepen in de wereld die naar taal, stam, godsdienst, cultuur en locatie zich van elkaar onderscheiden, met het evangelie te bereiken. Deze zeventien mini-consultaties houden zich onder meer bezig met het bereiken van de mensen in de centra van de wereldsteden, de verstedelijkte gebieden, de geseculariseerde mens. de nominale protestanten, de marxisten, de moslims, de hindoes, de boeddhisten, dege nen die de traditionele religies aanhangen in Azië. Afrika en Latijns-Amerika, de Chinezen, de twaalf miljoen vluchtelingen in de wereld etc. In deze mini-consultaties, die reeds gedurende twee jaar in honderden werkgroepen over de gehele wereld zijn voorbereid, vindt een gron dige bezinning plaats over de bijbelse uitgangspunten, de achtergronden en leefwe reld van genoemde groepen om op grond hier van tot een verantwoorde benadering te ko men. Na de consultaüe zullen de resultaten van deze zeventien mini-consultaUes in vele talen worden uitgegeven. China Hoe belangrijk deze mini-consultaties bij kun nen dragen in vele actuele en concrete situa ties in de wereld bleek uit de woorden van Thomas Wang, een Chinees uit Hongkong: „Wij brengen allemaal onze eigen manier van leven met ons, maar de wezenlijke elementen van het evangelie gaan alle culturen te boven. Het evangelie is al-omvattend. Het ls bedoeld voor ieder volk en iedere stam in de wereld." Wang sprak speciaal met betrekking tot het bereiken van de Chinezen, die zoals hij duide lijk maakte een kwart uitmaken van de wereld bevolking. „We kunnen ln China nu duizenden mensen ontmoeten die vrijmoedig van hun geloof ln Christus als hun Heer en Meester getuigen." Chlna-deskundigen, aldus Wang, geloven dat we op het moment op de drempel staan van de grootste overgang van Chinezen tot het christelijk geloof die de geschiedenis ooit heeft gekend na de komst van het evange lie in dit gebied. Wat van de Chinezen vermeld wordt, kan ook gezegd worden van de honderdduizenden vluchtelingen uit Laos, Vietnam en Cambodja, die gedurende de laatste jaren de grenzen van Thailand hebben overspoeld. Duizenden vluchtelingen zijn van honger en ontbering in de jungle van Cambodja omgekomen voordat zij de weg naar de vrijheid konden bereiken. Groot is het lijden dat het volk van Cambodja doormaakt. De kerk in Cambodja vormde tot dusver een zeer kleine minderheid. Des te verrassender is het, dat er in de vluchtelingen kampen een grote honger naar het evangelie blijkt te bestaan. Soortgelijke rapporten komen uit andere delen van de wereld, zoals uit Pakistan, waar bijna een miljoen vluchtelingen onder zeer moeilijke omstandigheden uit Afghanistan zijn aange komen. Er bestaat een kamp, dat alleen uit weduwen en kinderen is samengesteld, die onder afschuwelijke omstandigheden moesten vluchten, nadat hun echtgenoten en jonge mannen boven de twaalf jaar 1.700 in getal in een grote massa-executie waren terecht gesteld. Het is duidelijk dat deze vrouwen en kinderen meer nodig hebben dan onderdak en voedsel. Het zijn vooral „evangelical" hulpverleningsin stanties die in de afgelopen tijd het evangelie in praktijk trachten te brengen in woord en daad onder de vluchtelingen. De consultatie voor wereldevangelisatie in Pattaya heeft in verband met de schrijnende nood, waarin mil joenen vluchtelingen leven, gisteren dan ook een wereldwijd appel doen uitgaan om werke lijke offers te brengen om dit lijden te helpen verlichten. Wanneer bij voorbeeld niet spoedig hulp komt in Cambodja, dreigen binnenkort opnieuw een miljoen mensen om te komen. Latijns-Amerika Op Si-Jarige leeftijd K onver overleden de Surinaamse oud* ter onderwijs W.E. Juglall. In dtf gelische broedergemeente n een grote plaats in. Juglall i van de eersten uit de hindoeri bevolkingsgroep, die het chrii onderwijs in Suriname diende, i meer als directeur van de nor school en hoofd van de Annie# een kleine school met ovens hindoestaanse leerlingen. Ni pensionering ging hij naar 1 land, waar hij functies bekleed het kabinet van de gevolm# minister van Suriname. Ook voorzitter van de hindoestaanil telijke werkgroepen in ons laai begrafenis is vanmiddag om drit op Zorgvlied te Amsterdam Röger Schutz Van Roger Schutz, de prior vu oecumenische kloostergemeen# Taizé, is een vierde boekje met' boeknotities verschenen. De» strijken de periode 1974 tot 1971 geverij Ten Have geeft het bund uit in Nederlandse vertaling enoi de titel: „Weg van een liefde" pag. klein formaat, prijs 11,901 Tijdens de consulatie werd ook voor het eerst een evangelische alliantie van christenen uit Spaans en Portugees sprekend Amerika ge vormd. Zij vertegenwoordigen twaalf landen en vijftien verschillende kerken en organisa ties. De Mexicaan ds Marcelino Ortiz zei „Wij hebben maatschappelijke hulp in praktijk ge bracht en zullen dat blijven doen. Tegelijker tijd zijn we van mening dat onze naties meer nodig hebben voor hun toekomst. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Meer dan negen tig procent van de protestantse kerk in La tijns-Amerika is „evangelical", is missionair- gezind en vindt haar basis in de bijbel en wil voorrang geven aan de evangelieverkondiging. Latijns-Amerika heeft meer dan twintig mil joen „evangelicals" en zij maken een snelle groei mee," aldus de woordvoerder van de nieuwe evangelische alliantie voor Latijns- Amerika. Nieuwe levensstijl, voor alM zich geïnspireerd weten door d« 9 kerkelijke „Nieuwe LevenssUjr weging en die hun eigen leef* bespreekbaar willen maken (o.i. en eetgewoonten, consumptief nen, samenlevingsvormen), 19-B De Klencke, Oosterhesselen 05248-1651). Meditatie, verschillende medlt vormen, voor beginners en gev# den, maar zonder therapeutisch* tenties, 19-25 juli, Kerk en f Driebergen (tel. 03438-2241). Alleen wonen, voor jongere» I jaar. 19-25 juli. De Hunnesctoa* del (tel. 05770-1441)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2