Kabinet koerst aan op botsing aal ambassade tit Jeruzalem' Kinderen van Margriet niet bij koninklijk huis Bel Kiesuwkado Controle op olie voor Zuid-Afrika 'n Renault loopt langer op een liter. Op drie punten te weinig concessies aan Kamer EG begint zomertijd op dezelfde datum deze krant etNïeuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt HET WEER KOERDISTAN k maant Nederland: A 'rijs Nederlandse etteren naar laurice Gilliams Plan van Afrikaanse landen: Meerderheid van Tweede Kamer: Carter pleit voor regeling Afghanistan Trouw Ordelijk BezorgTroow een nieuwe abonnee Len een krant met ovtrttópof TfDUW H «38STE JAARGANG NR. 10974 - WOENSDAG 25 JUNI 1980 Wisselend bewolkt, enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ongeveer zestien graden. Zwakke (ot matige wind uit uiteenlopende Morgen en overmorgen: Enkele buien, later meer zon. Aanhoudend koel. Zon op: 05.17 onder 22.04. Maan op: 19.58 onder: 04.17. een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa, 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIOEN Korevaarstr., Hogewoerd (071 «13 11 78) ouderwetse service - volop parkeren WEST-DUfTSLAND DM 200 - ITAUÉ URE 900 - LUXEMBURG BFRS t4 LOSSE NUMMERS 65 CENT 'AGINA 2: )plossing voor k-ambtsopleiding zicht: 'AGINA 3: 3oud van de Lutine blijft trekken PAGINA 5: Meer doen aan onderzoek energiebronnen PAGINA 7: West-Duitsland NAVO's sterkste PAGINA 9: Bayer loost minder afval PAGINA ECONOMIE: Bewoners in protest tegen dwang gemeenten PAGINA SPORT: Route Tour de Franc» or Johan ten Hove V «ren begon de Veiligheidsraad i de Verenigde Naties een zitting r Jeruzalem. Palcis tan riep, mede lens andere islamitische landen, jot maatregelen tegen Israel als ïzalem uitroept tot hoofdstad. minister van buitenlandse Agha Shabi zijn de Israëlische taken ln strijd met de Interna- s moraal en het internationale lem moet volgens de Israeli- premier Begin de onverdeelde eeuwige Israëlische hoofdstad De Israëlische regering heeft er «rscheldene regeringen op aan- n hun ambassades in Jeru- te vestigen om daarmee erken- voor dit standpunt te krijgen, bt op heden met niet al te veel icces De Verenigde Staten hebben verplaatsing naar Jeruzalem van in ambassade geweigerd. Canada, it had aangekondigd zijn ambassa- ln Jeruzalem te vestigen, heeft dat andpunt heizien. Slechts negen lan- hebben hun ambassade ln Jeru- De Nederlandse ambassade al sinds de uitroeping van de staat in Jeruzalem Dat is een orn in het oog van de Arabische weid, die eist dat Israël zich uit alle zette gebieden, dus ook uit Oost- ruzalem terugtrekt, en verder vindt anapi Q hel M?. Bf HAAG (ANP) De Prijs der derlandse Letteren 1960 is toege- nd aan de Belgische dichter Mauri- OUllams in Antwerpen. HIJ krijgt te driejaarlijkse prijs (18.000 gul- n) voor zijn hele werk. Minister idenlers (CRM) en haar Belgische Uega, De Backer-Van Ocken heb- hlertoe besloten. oningin Beatrix zal de prijs op 4 tober ln het palels ln Amsterdam wlken, prinses Juliana zal daarbij nwezlg zijn. Met hun besluit volgen ministers het advies van een Bel- «h-Nederiandae jury. je Prijs der Nederlandse Letteren n& ln 1956 voor het eerst naar Her- &n Teirlinck en vervolgens naar A. Wand Holst (1959). Stijn Streuvels 962), Jac. C. Bloem (1965), Oerard ajschap (1968). Simon Vestdijk 971), Mamix GIJ sen (1974) en WU- ta FVederik Hermans (1977). Van onze parlementsredactle DEN HAAG Het kabinet koerst op de valreep van het zomerreces toch nog aan op een vrij harde botsing met het parlement. Zo werd gisteravond duidelijk dat het op een drietal punten onvoldoende tegemoet is gekomen, dan wel zal komen aan de wensen van de Tweede Kamer. Die drie punten zijn: De olieboycot tegen Zuld- Afrika. Het kabinet zoekt koortsachtig naar een oplos sing die het ongeveer houdt tussen wel en geen boycot. De topsalarissen van amb tenaren. Het kabinet heeft be sloten tegen de nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer ln eerst per 1 Januari een ver laging voor te stellen. De beperking van de al trekbaarheid van hypotheek rente op de eigen woning. De CDA-fractle vindt dat het ka binet zich te vaag over deze kwestie heeft uitgelaten. In samenhang met elkaar hebben deze punten de politieke spanning in Den Haag aanzienlijk opgevoerd. Het moeilijkste punt is vooralsnog de olieboycot tegen Zuld-Afrika. Een ruime meerderheid van het parle ment vindt, dat Nederland thans, desnoods eenzijdig, dit wapen tegen het racistische regime in Zuld-Afrika ln stelling moet brengen. Het kabinet bleef tot gisteravond echter grote be zwaren houden tegen deze „ongenu anceerde" opstelling. Zes ministers uit het kabinet, die zich de afgelopen dagen druk met het probleem hebben bezig gehouden, hebben uiteindelijk een tweetal zwaarwegende argumenten ter tafel gebracht, die tegen een ongenuan ceerde boycot van Zuld-Afrika zou den pleiten. Het eerste argument is, dat een olieboycot de omringende landen van Zuld-Afrika onevenredig zwaar zou treffen. Het kabinet be- kablnet de Tweede Kamer toch een elndweegs tegemoet wil komen. Er zijn nogal wat ministers, die vinden dat het kabinet nu niet zonder meer een boycot kan afwijzen, omdat Pre toria een dergelijk besluit als een overwinning zou kunnen uitleggen. Weer andere ministers voelen er wei nig voor te zwichten voor de druk van het linkerdeel van de CDA-fractle. Een minister Het zich zelfs ontvallen niet te zullen wijken „voor de kami kaze-neigingen van de CDA-woord- voerder Jan Nico 8cholten". BIJ het ter perse gaan van deze editie zag het er naar uit dat het kabinet per saldo te weinig tegemoet is gekomen aan de wenen van de Kamer. Zo hoog ls Inmiddels de politieke spanning opgelopen dat de vlce-frac tie voorzit ter van het CDA, Hans de Boer, gis teravond vroegtijdig is teruggekeerd van een congres in Portugal. Na het kernwapendebat voelt het linkerdeel van de CDA-fractle er weinig voor andermaal een nederlaag te Inkasse- ren. Maar ook de meerderheid van de CDA-fractle die voor de boycotmotie heeft gestemd maakte een standvas tige Indruk. schikt inmiddels overbrieven van staatshoofden van deze landen waar uit Inderdaad blijkt dat zij voor hun energievoorziening sterk afhankelijk zijn van Zuid-Afrika. Over de wense lijkheid van een boucot laten zij zich, wellicht om tactische redenen, niet uit. Een bijeenkomst dit weekeinde van Afrikaanse staten heeft zich ech ter unaniem voor drukvergrotlng op Zuld-Afrika uitgesproken. Een tweede, voor het kabinet zwaar wegend argument la, dat Nederland de olieboycot op eigen houtje moet gaan beginnen. Het kabinet vindt dat onverstandig. Bovendien zou het niet ln de lijn passen die het kabinet tot nu toe heeft ontwikkeld. Uit de be handeling van de sanctieweg ln de Eerste Kamer heeft de regering een geïsoleerde opstelling van Nederland ln dit soort kwesties van de hand gewezen. Dit alles neemt niet weg, dat het Een regeling voor een matiging van de top-salarlssen van ambtenaren ls een ander gevoelig punt. Minister Wiegel (binnenlandse zaken) ls nu wel zo ver, dat hij met spoed een regeling wil, maar hij weigert c.q. ziet geen kans al per 1 Juli wat te doen, zoals een meerderheid van de Kamer wil. Zijn voornaamste argument ls wel, dat het ondoenlijk ls de salarissen aan te pakken zonder een wettelijke basis. Het ls nog maar de vraag, of de Kamer dit accepteert. Men wijst erop, dat het destijds wel mogelijk was, de sociale uitkeringen op voor schot-basis te korten. Ten slotte ls de CDA-fractle ontevre den over de vaagheid, waarmee mi nister Van der Stee zich heeft uitgela ten over het vraagstuk van de aftrek baarheid van de hypotheekrente. Weliswaar ls deze kwestie nu voor het kabinet bespreekbaar geworden, maar niemand kan voorspellen wan neer het kabinet met voorstellen komt. Overwogen wordt, de beraads lagingen over dit onderwerp te hero penen. Wanneer dit gebeurt, dreigt er een regelrechte kablnescrlsls, omdat de regeringsploeg het over dit vraag stuk ln hoge mate oneens ls. GDAD De betrekkingen tussen Nederland en Irak len ernstig verstoord worden als Nederland zijn ambassade Israël niet uit Jeruzalem terugtrekt en overbrengt naar een vi dere Israëlische stad. De Iraakse regering heeft dit de •i derlandse autoriteiten laten weten. Gisteren legde de akse staatssecretaris van buitenlandse zaken, Ismad Kit- er ln een vraaggesprek met deze krant nog eens sterk de k op. dat Jeruzalem op zijn hoogst een in ternationale stad kan worden. In le der geval niet de hoofdstad van de staat Israël. Na de Russische invasie ln Afghanis tan, eind vorig Jaar, heeft een islami tische topconferentie ln de Pakis taanse hoofdstad Islamabad deze in greep veroordeeld en geëist dat de Russen hun troepen zouden terug trekken. Maar tevens werd Israël om zijn Jeruzalem-polltiek veroordeeld en werd gedreigd dat de deelnemrs aan de top in Islamabad hun betrek kingen zouden verbreken met die lan den die hun ambassades in Jeruza lem gevestigd hadden en handhaven. Irak was ook ln Islamabad vertegen woordigd. Irak ls ook een sterk voor stander van deze resolutie en staats secretaris Ismad Klttani zei gisteren dat Irak van een duidelijke en princi piële buitenlandse politiek houdt en niet aarzelt die politiek uit te voeren. ..Irak neemt deze zaak ernstig en kan er niet over zwijgen," aldus de onder minister. HIJ ging niet ln op de vraag' wat er zal gebeuren met de betrekkin gen tussen Nederland en Irak en op welke termijn er Iets zou gebeuren. Tot zover onze verslaggever Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken ln Den Haag zei desgevraagd dat de Nederlandse regering niets heeft vernomen van dergelijke Iraakse dreigementen. HU noemde de betrekkingen met Irak „uitstekend." De Nederlandse regering deelt de be zorgdheid van VN-eecretaris-generaal Kurt Waldheim over de Israëlische plannen om een kantoor van de pre mier in Oost-Jeruzalem te vestigen. Geheel ln overeenstemming met wat de negen landen van de Europese Gemeenschap eerder deze maand ln Venetië hebben verklaard zei de woordvoerder dat Nederland „Iedere handeling die kan lelden tot een een zijdige wijziging van de status van Jeruzalem afkeurt" FREETOWN (AFP) Er moet een Instituut komen dat ln de gaten houdt waar Zuld-Afrika zijn olie vandaan haalt, en dat druk uitoefent op de westerse landen een olie-embargo tegen dat land af te kondigen. Kamervoorzitter Dolman raadpleegt het reglement van orde, nadat in de Tweede Kamer deining was ontstaan over zijn voorstel vier Kamerleden alsnog de kans te geven bon stem nit te brengen. Zij voerden aan dat zij bij de stemming over regeling van bet lidmaatschap van bet koninklijk bnis niet aanwezig waren, omdat de bel niet bad gerinkeld. Dolman trok zijn voorstel in. Links op de toto PvdA- fractieleider Den UyL Dat is de mening van de ministers van buitenlandse zaken van de Orga nisatie van Afrikaanse Eenheid. ZU zUn op bet ogenblik in Sierra Leone bijeen, voor het voorbereiden van een topconferentie van hun staats- en re geringsleiders die er volgende week bijeenkomen. Deze moeten formeel hun goedkeuring geven en het voor stel van de ministers, maar het ziet er wel naar uit dat dit zal gebeuren De bewindslieden dringen er bU de Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties op aan het standpunt over een olie-embargo nog eens luid en duide lijk naar bulten te brengen. Dat aan Zuld-Afrika grenzende zwarte landen economische schade zouden onder vinden van een olie-embargo tegen Zuld-Afrika ln Nederland een argu ment van tegenstanders van een boy cot —houdt volgens de OAE-mlnls- ters geen steeek. De nadelen kunnen worden gecompenseerd door het op richten van een speciaal fonds om Lesotho, Botswana. Zimbabwe en Swaziland te helpen. De OPEC zou steun moeten geven aan een dergeljk fonds. Gedacht wordt aan speciale vergadering over deze zaak ln Leso tho, waaraan naast de olielanden ook de VN-commissie tegen apartheid zou moeten deelnemea De voorzitter van deze commlsle, Ak- porode Clark, heeft het Komltee Zui delijk Afrika en de werkgroep Kalros vanuit Freetown bedankt voor de in spanningen om een Nederlands olie embargo tegen Zuld-Afrika te be werkstelligen. Van onze parlementsredactle DEN HAAG Een wettelijke regeling van het lidmaat schap van het koninklijk huls lijkt voorlopig van de baan. De Tweede Kamer besloot gisteren tegen de sin van de regering de kinderen van prinses Margriet van het lid maatschap uit te sluiten. Ver wacht wordt dat de regering nu zal besluiten tot Intrek king van haar wetsvoorstel, dat het lidmaatschap toekent LUXEMBURG (ANP) Volgend jaar voor het eerst voeren alle lidstaten van de Europese Gemeenschap op hetzelfde tijdstip de zomertijd. Maar het einde van de zomertijd zal nog niet op één datum vallen. Een gelijke zomertijd periode voor alle EG-lldstaten wordt van groot belang geacht voor bijvoorbeeld het lucht- en treinver keer. De Europese Commissie, „dage lijks bestuur" van de EO. heeft dan ook sinds februari 1976 voor zo'n gelijke zomertijdperiode ge pleit. Haar wens ls gisteren ln Luxemburg, door de besluit van de Europese verkeersministers, voor een deel ln vervulling gegaan. In elke lidstaat van de Europese Gemeenschap begint volgend Jaar de zomertijd op 29 maart om 02.00 uur. Een jaar later, dus ln 1982, begint de zomertijd ln alle EO- UdsUten op (phpi om 02.00 uur. Nederland, maar ook België. Luxemburg, Duits land. Frankrijk en Itali? eindigen volgend Jaar de zomertijd op 27 september om 02.00 uur en ln 1982 op 26 september, op hetzelfde uur. Denemarken heeft nog geen be sluit over de einddatum van de zomertijd in 1981 en '82 genomen. Het Verenigd Koninkrijk en Ier land laten volgend jaar hun zo mertijd aflopen op 25 oktober om 02.00 uur en ln 1982 op 24 oktober, OB descllde tod. aan alle Oranjes die voor troonopvolging ln aanmer king komen. Minister Wiegel van binnenlandse za ken vroeg na de verrassende stem ming, die ln enig tumult eindigde, om schorsing van de beraadslagingen. Dat betekent, dat de regering zich nader wil beraden. Intrekken van het wetsvoorstel ligt voor de hand, omdat premier Van Agt vorige week grote bezwaren aanvoerde tegen voorstel len van de oppositie om het konink lijk huls ln omvang te beperken. (Desondanks aanvaardde de Kamer met krappe meerderheid bet voorstel van het D'66-Kamerlid Brinkhorst (70-68), waarbij de kinderen van prin ses Margriet worden uitgesloten. Het kreeg de steun van de linkse opposi tie plus de WI>-Kamerleden Kap- peyne van de Coppello, Keja, KrtJ- nen, De Beer en Blaauw en het enige DS-70 Kamerlid NUbof. Stemmingsbel Na stemming brak rumoer loe op een voorstel van Kamervoorzitter Dol man om vier Kamerleden die niet aan de stemming hadden deelgenomen, alsnog de kans te geven zulks te doen. Hiervoor zou van het reglement van orde moeten worden afgeweken. Na protest tegen deze procedure van PvdA-dJde. trok Dolman zijn voor stel ln. Vervolg op pagina 3 BELGRADO (AFP) President Car ter heeft gisteren ln Belgrado ver klaard dat de Verenigde Staten be reid zUn „een overgangsregeling" ln de kwestie Afghanistan te bestude ren. Maar de Russen moet zich vol gens Carter dan wel tegeUJkerttJd snel terugtrekken. Carters bereidheid om een over gangsregering te accepteren in Af ghanistan kwam tot uiting op een toast bij het diner dat hem bij zijn eendaagse bezoek aan Joegoslavië werd aangeboden. De verklaring van Carter wordt ge zien als een reactie op de terugtrek king van ongeveer vijf- tot zesdui zend Russische soldaten uit Afgha nistan. Volgens de Amerikaanse rege ring bevinden zich nog steeds onge veer 30.000 Russische soldaten aan de grens tussen de 8owJet-Unie en Af ghanistan. Verwarring In 'stands vergaderzaal door een kleine onoplettenheld erbuiten. Kamervoorzitter Dolman maakt zich op voor een kosmetlsche afwijking van het regelement van orde. doch wordt door fractiegenoten teruggefloten. Een alternatieve prinsjesdag, eigenlijk. Boetseerset (A) Boetseerktei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schrocvedraa ierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje <C) met fraai diermonef. Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje ah garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Ftasicode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: ADVERTENTIE Postcode en plaats:Tel.: Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkortingvan 7.50 Kado-naar keuze: CIA OB OD (aankruisen a.u.h.1 Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Anlwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven I. Voor bezoiginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1