itie op het gebied 0 docent ürRECHT FAMILIEBERICHTEN aardrijkskunde «mm*.» WOENSDAG 25 JUNI 1980 TROUWKWARTET p 'O f De Utrecht handhaaft Bijna een vijfde deel van de premies voor levensver zekeringen (in vaktermen: individuele kapitaal- en rente verzekeringen) komt over het afgelopen jaar als winstdeling aan verzekerden ten goede. Daarmee handhaaft de Utrecht zich aan de top óp het gebied van winstdeling. (Dat mag ook wel als je het al sinds 1883* doet). KF< ijei •De Utrecht legde als eerste en enige N.V. het recht op winstdcling bij de oprichting (1883) in de statuten vast. een AMEV -onderneming 1930 1980 Op vrijdag 27 juni a.s. zijn J. Snippe en D. Snippe-Janssen 50 jaar getrouwd. We hopen met elkaar dit heuglijk feit.té vierèn in 't Praethuys bij de Dichterse molen, Kilderseweg 6. Gelegenheid tot persoonlijke gelukwensen van 17.00- 18.30 uur. Doetinehem, Vonnenmate 14, tot voor kort IJssel- straat 36. Ons 50-jarig huwelijksfeest was voor ons, onze kinde ren en kleinkinderen een onvergetelijke dag. Allen die ons in welke vorm ook verrast hebben met hun blijk van belangstelling onze hartelijke dank. A. Dwars waard l Breezand# M. Dwarswaard-Vos Met droefheid delen wij mee dat door een ernstig ongeval van ons is weggenomen onze leerlinge Lydia Brouwer op de jeugdige leeftijd van 5 jaar. Wij bidden dat God de ouders en verdere familie van Lydia de kracht zal geven om dit verlies te dragen. Bestuur van de chr. kleuterschool „Kleutervreugd" H. Bosch, voorzitter H. Huysman, secretaris Sprang-Capelle, 22 juni 1980. Met droefheid delen wij mee dat door een ernstig ongeval van ons is weggenomen onze leerlinge Lydia Brouwer op de jeugdige leeftijd van 5 jaar Wij bidden dat God de ouders en verdere familie van Lydia de kracht zal geven om dit verlies te dragen. Personeel, oudercommissie en leerlin gen van de Chr. kleuterschool „Kleuter- vreugd" Sprang-Capelle, 22 juni 1980. Ps 4:3 Ik kan gaan slapen, zonder zorgen Want slapend kom ik bij U thuis Alleen bij V ben ik geborgen Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Voor ons onverwacht werd door de Heer in zijn slaap thuisgehaald onze geliefde vader, groot- en overgrootvader Christiaan Dekker geboren 16 april 1898 sinds 23 januari 1947 weduwnaar van Dina Jacomina Baaijens. St. Laurens: Chris en Nel - Wieringerwerf: Adam en Jo Serooskerke (Z.): Rinus en Francin Lewedorp: v" Mien en Pau Vv Kleverskerke: Jan en Joke St Laürens: Rie en Han St. Laurens: Han en Hanny Grijpskerke: Dien en Ko Klein- en achterkleinkinderen. Middelburg, 24 juni 1980 Huize „Swerf-Rust", L. Stommesvyeg 1 Correspondentie-adres: Burg. Baaslaan 26 (St. Laurens), 4333 LK Middelburg. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van huize „Swerf-Rust" Lourens Stommeswég 1. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden vrijdag 27 juni a.s. om 12.00 uur op de begraafplaats te Kleverskerke. Hieraan voorafgaande vindt een rouwdienst plaats voor familie en belang stellenden in de zaal van huize „Swerf-Rust" die aanvangt om 11.00 uur en geleid wordt door de Weleerwaarde heer ds. Streefkerk. Gelegenheid de familie te condoleren voor aanvang van deze dienst in de bovengenoemde zaal. Vertrek vanaf huize „Swerf-Rust" om 11.30 uur. In het verlangen naar het vaderhuis met de vele woningen, is na een liefdevolle verpleging in „de Halderhofvan ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame pleegmoeder, zus ter, schoonzuster en tante Anna Maria Folkerts echtgenote van Maarten Groot op de leeftijd van 86 jaar Joh. 14 vers 1 t/m 6 Etten-Leur: Joop en Lida Will Hetty Nijmegen: L. K. Will-Folkerts Wageningen: .F. Bouwèr-Folkerts E. v.d. Lugt-Folkerts G. 'J. v.d. Lugt Wageningen: B. Folkerts Wormerveer: P. Groot T. Groot-van Dijk C. Tobér-Groot neven en nichten 671.1 PW Ede. 22 juni 1980 Stationsweg 92 Flat 607 Liever geen bezoek aan huis De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Prot. Chr. Streekziekenhuis te Bennekom, ingang Boerhavelaan. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden donderdag 26 juni om 13.00 uur in de aula van het ziekenhuis; aan sluitend zal de begrafenis om 14.00 uur plaats hebben op de algemene begraafplaats te Wage ningen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in bovengenoemde aula. Üit Chilanga (Zambia) ontvingen wij het ont stellende bericht; dat aldaar op 58-jarige leef tijd is overleden onze dierbare broer, zwager en oom ing. Carl Landwehr tropisch landbouwkundige Rotterdam: J. H. Landwehr S. C. Landwehr-Westerhoff Zeist: H. E. Landwehr-Ockerse 's Gravenhage: B. C. van Niekerken-Landwehr G. van Niekerken Voorschoten; J. H. Landwehr J. M. T. C. Landwehr-Vogels Rotterdam: J. E. de Roos-Landwehr J. de Roos Neven en nichten. Rotterdam, 12 juni 1980. Heemraadssingel 114. De teraardebestelling zal plaatshebben op vrij dag^ juni a.s., te 14.00 uur op de begraaf plaats „Oud-Kralingen", Kralingseweg 334, Rotterdam. De Hèere zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openb. 21:4) Na een kortstondige ziekte is heden in zijn Heer en Heiland ontslapen onze lieve vader, opa en overgrootvader Evert de Lange Weduwnaar van Jantje Jansen. Eerder gehuwd geweest met Cornelia J antina Jongman in de leeftijd van 93 jaar. Voorthuizen: M. W. Bloten burg-de Lange Schaesberg (L.): M. C. van der Sluis-de Lange H. van der Sluis Soest: J. W. de Lange M. C. L. de Lange-van der Waal Soest: C. J. Jongkind-de Lange J. Jongkind - Amersfoort: E. den Uyl-de Lange S. den Uyl i-anot» Klein- en achterkleinkinderen Soest, 23 juni 1980 Chr. Bejaardencentrum „Groot Engendaal", Dalweg 42 Corresp.adres: Schaepmanstraat 98 Geen bloemen Geen bezoek aan huis. Pa is opgebaard in „Groot Engendaal". De dienst van woord en gebed zal D.V. worden gehouden op vrijdag 27 juni a.s., om 10.30 uur, in de Julianakerk, Julianalaan 19, Soestdijk, waarna aansluitend om ca. 11.30 uur de teraar debestelling zal plaats hebben op de algemene begraafplaats aan de Veldweg te Soest. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Hij mocht naar Huis, zijn diensttijd was voorbij, God wist hoeveel hij graag nog af wou ronden, toen heeft Hij stil Zijn engelen ge zonden, om hem te halen en toen was hij vrij en in het Vaderhuis werd hij verwacht. De last werd van zijn schouders afge nomen het werk waarmee hij zelf niet klaar kon komen was door de Zoon alsvoor de knecht volbracht. In de verwachting van het eeuwige leven is heden in de ouderdom van 83 jaar van ons heengegaan onze zeer beminde en zorgzame Vader, Groot- en Overgrootvader Heijmen Friedrich Westerveld drager van het Kruis van Verdienste en van de King's Medal for Courage in the Cause of Freedom, weduwnaar van Maria Antonia de Bruin, eerder weduwnaar van Carolina Henriëtta Charlotta Moen Wij zullen hem nooit vergeten. Soest: J. B. van der Steeg-Westerveld A. W. van der Steeg Rijswijk (Z.H.): C. Ch. Westerveld A. Westerveld-Schalken Amsterdam: B. J. Westerveld M. Westerveld-de Kuiper Amsterdam: H. F. Westerveld S. Weaterveld-Boelhouwer Kleinkinderen en achterkleinkinderen 23 juni 1980 Bilderdijklaan 27 3768 XX Soest Gelegenheid tot condoleren vrijdag 27 juni 19.30-21.00 uur in het Bejaardencentrum „De Veste", Koningin Wilhelminalaan 1 te Naarden. Geen bloemen geen toespraken. De rouwdienst waarin zal voorgaan Ds Sj. Gerbrandy, Hervormd predikant te Naarden zal worden gehouden op zaterdag 28 juni te 11.00 uur in de Witte Kerk aan de Koningin Wilhelminalaan te Naarden, waarna de teraar debestelling zal plaatsvinden te ca. 12.15 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Valkeveenselaan te Naarden. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven. Johannes 11 25 Voor ons onverwacht maar op Zijn tijd heeft de Here tot Zich genomen in Zijn eeuwige heerlijkheid onze geliefde schoonzuster en tante Aaltje Thijs in de gezegende ouderdom van 91 jaar. Haar wens is in vervulling gegaan. Namens de familie: neven en nichten Beilen, 24 juni 1980 Correspondentieadres: K. Thijs, Nijhofgaarde 38 7414 WG Deventer. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 27 juni om 14.00 uur vanuit het Herman Bavinckhuis, Hoofdstraat 97 te Hoogeveen. Gelegenheid tot condoleren van 13.00-13.30 uur. Aanvang van de rouwdienst om 13.30 uur. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, is in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland rustig van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve altijd zorgende moeder, schoonmoeder en oma Janny Woudstra-van Koeveringe, op de leeftijd van 69 jaar. Openbaring 21:1 t/m 4 9675 KP Winschoten, 22 juni 1980 Vossenkamp 190 Y. Woudstra Anton Alphen a.d. Rijn: Meta en Anne Meeden: Wim en Aly Hoogkerk: Lena en Alie Harderwijk: Rein en Metta Thesinge: Rinske en Wim Rotterdam: Wil en Bert en kleinkinderen De begrafenis is bepaald op donderdag 26 juni a.s. op de begraafplaats aan de Acacialaan. Zij, die met ons de rouwdienst wensen bij te wonen, worden verzocht om 13.00 uur aanwe zig te zijn in de Geref. Kerk aan de Venne. De rouwdienst vangt aan om 13.30 uur. Het vertrek is bepaald op 14.00 uur. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren Rom. 14 8 Met droefheid delen wij U mede dat vanmor gen op 63-jarige leeftijd is overleden mijn beste man, onze lieve vader en grootvader Gerhard Huls pred.-directeur van het Diaconessenhuis Officier in de Orde van Oranje Nassau Gouda: E. Huls-Snoep A. E. A. Bik-Huls J. J. H. Bik Elisabeth, Charlotte, Arjan Poortugaal: A G. Bik-Huls W. A. Th. Bik Sophie, Herman, Clara Utrecht: M. B. N. A. Bast-Huls E. J. E. G. Bast Henriëtte, Ernestine Eindhoven: N. J. H. Huls 23 juni, 1980 Sophiastraat 83, 2805 H. C. Gouda. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Bleulandziekenhuis, ingang Büchner- pad. Condoleancebezoek daar woensdag van 19.00-20.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden donder dag 26 juni om 12.00 uur in de Pauluskerk aan het van Hogendorpplein te Gouda. Gelegenheid tot condoleren na de dienst in een der zalen van de kerk. De teraardebestelling zal daarna plaatshebben op de algemene begraafplaats „IJsselhof" te Gouda om 14.00 uur. Verzoeke geen bloemen. Geheel onvërwacht werd tot onze grote droef heid uit onze familie weggenomen onze lieve zwager en oom Gerhard Huls Hij wist zijn leven en sterven in Gods handen. Gouda, J. Snoep C. H. Snoep-Ubbens Schiedam, H. Snoep J. Snoep-Marrée Middelburg, A. Hooij-Snoep J. Hooij neven en nichten. 23 juni, 1980 Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen. Gez. 223 Met verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van Dr. Gerh. Huls Dankbaar gedenken wij hoe hij als predikant- direkteur van het Diaconessenhuis „De Wijk" gedurende bijna 20 jaar zijn krachten inzette voor de Diaconessenarbeid zowel in het zie kenhuis als in het verpleeghuis „Catharina". Namens Het Bestuur van de Stichting Het Diaconessenhuis: Voorz. P. Binee Secr. C. van Leeuwen. Gouda, 23 juni 1980. Bedroefd geven wij kennis van het plotseling overlijden van de heer dr. Gerh. Huls bestuurslid van onze vereniging Zijn bijdrage aan het werk van onze organisa tie en zijn inzet voor het protestants-christelijk onderwijs zullen wij ons blijven herinneren. Namens het bestuur van de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad, J. Gunneman, voorzitter drs. B. de Haan, secretaris CHR. PEDAGOGISCHE AKADEMIE DA COSTA SANTPOORT-ZUID Gevraagd per 1 augustus 1980 volledig bevoegd (11 uur HAVO-top en 7 uur PA.) Positieve instelling to.v. het christelijk onderwijs is nodig. Sollicitaties aan: P. Kroeger, Roos en Peshlasn 42, 2071 TE Santpoort. Want uw wegen zijn niet MIJN u JMitm In de vaste zekerheid van de liefde vanj voor haar is overleden onze zuster, i ter en tante Pleuntje Alblas-van Berkel oud 44 jaar. Familie van Berkel familie Alblas. Andel (N B). 23 juni 1980 Middenweg 25 Geen bloemen isn sis m paai stb: Wa irspi balk de i zij b; im be Net idea De teraardebestelling zal plaatsvinden DJ zaterdag 28 juni op de algemene begraaf zelf' te Andel. Vooraf zal er een rouwdienst wa gehouden in de Gereformeerde Kerk ted d om 13.30 uur. ge' Gelegenheid tot condoleren: na de begrijp!* in „de Schutskooi" te Andel. Thans heeft God uit ons midden wegga] onze geliefde schoonzuster en tante Grietje Hekman op de leeftijd van 71 jaar, echtgenote van Hendrik ten Hoor Psalm 73:9 Klazienaveen F. ten Hoor N. ten Hoor-Bleijerveen J. ten Hoor C. ten Hoor-Verdonk Hoogeveen. L. P. T. van Lente C. van Lente-Ten Hoor Amsterdam, W. van Dijk J. van Dijk-ten Hoor Zuidlaren 22 juni 1980 Veenplasweg 28 Graag wilde ik op deze Wijze bedanken en fijne reacties die Arjan en ik en ontvingen na het overlijden van Ad. Het is fijn om te weten, dat er zoveel mensen hebben meegeleefd en nog met ons meelew Lidy Aanen In plaats van kaarten. Wij wisten dat velen van mijn geliefde mu vader Heijme L. Beukelman hielden. i 1 -' Dat zó velen, per brief, In de kerk, bij het corvit lieten merken dat zij hem zullen missen, heé verrast en goed gedaan. Heel hartelijk dank voor. E. C. Beukelman-Lagerwerf Hans en Els Rhoon, juni 1980. Gemeente Rcrpcbcnhoek De burgemeester van Berg- schenhoek maakt ter voldoe ning aan het bepaalde in arti kel 22 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dal de raad in zijn openbare ver gadering van 9 juni 1980 heeft besloten, dat voor het op de bij het besluit behorende kaart met ononderbroken zwarte lijn aangegeven ge bied, begrensd door de Em- mastraat. de Julianalaan en de Dorpsstraat, een bestem mingsplan wordt voorbereid. Het besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter gemeente secretarie ter inzage Berg Schenhoek. 25 juni 1980. De burgemeester Da Costaschool Alphen a/d Rijn Na velé jaren zijn beste krachten aaft onderwijs gegeven te hebben, legt de he* J. J. Scholten aan het eind van dit echooljaaf lijn laak Receptie: 25 jurtf 1980 van 19.30-21 00 uur, Da CöÜ school. Da Costastraat 7. Alphen a/d Rijn. Het is elke dag MINI-dag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14