Nederlandse ploeg voor Moskou rond an de Velde: man oor de toekomst Revanche voor Damen blijft uit t 20 dames en 65 heren 38 personen minder dan voor Montreal ntionaal kampioenschap kondigt generatiewisseling bij de profs aan Jac van Meer grijpt kampioenstrui bij de amateurs in de eindsprint enny Top: etsen og bijzaak Geen straf voor Thurau Jos Jacobs: van knecht tot kampioen Vollebregt in Kiel winnaar Ruiters laatsten (DAG 23 JUNI 1980 SPORT trouw/kwartet 9 haag In de tweede Uiting tussen het Neder- sch Olympisch Comité en (oninklijke Nederlandse iiek Unie is de Olympi- atletiekafvaardiging met deelnemers uitgebreid, jtster Els Vader en 400 >r hordenloper Hugo Pont eveneens voor Moskou ewezen. van Hugo Pont. die vorig [an de Olympische eis voldeed j dit seizoen door een blessure auwelijks in wedstrijden is kun- itkomen. geldt dat zijn inschrij- roorlopig is. Pont zal tot en met de gelegenheid krijgen een 400 horden te lopen. Hij zal de id dan moeten afleggen in mini- 50.00 seconden (electronische feting). Edine van Heezlk en ttondloper Oerard Tebroke tn in de ogen van het NOC geen vinden. Voor Edine van Hee- momenteel geblesseerd is. men dat met een 19-jarig talent, indien niet aan de limiet had dngstei J? afstand ie" i «d ^fcovei ,i3an' ïMn onnodig risico geno- mag worden. Oerard Tebroke werd afgewezen omdat hij niet aan de limiet op de tien kilometer (27.55.0) heeft voldaan. De samenstelling van de 4x400 meter ploeg bij de heren is ook ter sprake geweest. Voor deze formatie waren Harry Schulting en Koen Oijsbers reeds aangewezen. Voor de resteren de drie plaatsen zijn twee lopers ze ker. Het zijn Marcel Klarenbeek en Mario Westbroek. Voor de derde plaats komen twee atleten in aanmer king: Henk Brouwer en Raymond Heerenveen. Raymond Heerenveen zal tot van avond moeten wachten of hij naar Moskou mag. Hij is tijdens de Olym pische Spelen in Montreal uitgeko men voor de Nederlandse Antillen en mag op grond van de IOC-reglemen- ten nu niet voor Nederland starten. De KNAU heeft zijn rechtskundig adviseur laten onderzoeken of Hee renveen alsnog voor Nederland kan starten. Dit blijkt volgens de IOC- reglementen niet mogelijk. De KNAU heeft zich daarop gewend tot het be stuur van het IOC, die de KNAU verwezen heeft naar de z.g. verkies baarheidscommissie. waarvan de Westduitser Willi Daume voorzitter is. Daume is echter niet eerder dan maandag te bereiken. In het geval Heerenveen niet zal mogen starten zal Henk Brouwer naar Moskou reizen. Het Nederlands Olympisch Comité heeft eveneens de roeiafvaardiging voor Moskou aangewezen. De forma tie bestaat uit: Dames. Skiff: Hette Borrias; twee zonder: Joke Dlerdorp en Jacqueline Stefels; dubbel vier: Jos Compaan, Oreet Hellemans, Lily Meeuwisse. Ineke Donkervoort en Monique Pronk (stuurvrouw). Heren: dubbelvier: Ronald Florijn, Ronald Vervoort, Jeroen Vervoort en Victor Scheffers. Joke Dierdorp en Jacqueline Stefels, wachten de resultaten van de wed strijden om de Koninklijke Holland beker nog af, alvorens te beslissen al of niet naar Moskou te gaan. Aanvan kelijk had het tweetal met coach Wil lem Boeschoten door de matige resul taten tijdens de Rotsee regatta in Lu- zem er geen heil meer in gezien Olym pische strijd te leveren. De leden van de technische commissie van de Ko ninklijke Nederlandse Roelbond wis ten Joke Dierdorp en Jacqueline Ste fels afgelopen week te bewegen hun definitieve besluit op te schorten tot na de regatta om de Koninklijke Hol landbeker. het komende weekeinde op de Bosbaan in Amsterdam. Daar nemen onder meer de sterke twee zonder stuurvrouw van de Verenigde Staten en Canada deel. Met de aanwijzing van de roeiploegen en de aanvulling van de atletiekaf- vaardiging door het Nederlandsch Olympisch Comité heeft de samen stelling van de uiteindelijke Neder landse Olympische ploeg verder ge stalte gekregen. Zoals het er nu naar uitziet zal Nederland in Moskou met 85 sportmensen vertegenwoordigd zijn, van wie 20 dames en 65 heren. Dat is 38 personen minder dan vier jaar geleden in Montreal. Nederland is in Moskou in tien tak ken van sport actief: atletiek (2 da mes, 9 heren), handboogschieten (1 dame, 1 heer), judo (2 heren), kanova ren (2 dames. 4 heren), roeien (8 da mes, 5 heren), schieten (4 heren), wa terpolo (11 heren), wielrennen (9 he ren), zeilen (15 heren) en zwemmen (7 dames. 5 heren». Ten opzichte van Montreal is Nederland nu wel bij handboogschieten en judo aanwezig, maar niet bij hockey, paardensport en turnen. Wat betreft de definitieve samenstel ling van de Nederlandse Olympische ploeg zijn er nog een paar vraagte kens. Zo is atleet Hugo Pont dus onder voorbehoud ingeschreven en dient Ruud Wielart nog medisch ge keurd te worden. Bij de waterpoloërs, die net een toer nooi in de Griekse plaats Patras heb ben afgewerkt, dienen nog vijf van de geselecteerde zestien spelers af te val len. Tenslotte zullen de geselecteerde zeilers de komende dagen tijdens de Kieler Woche nogmaals hun deelne ming in Tallin ter discussie stellen. De voorlopige Nederlandse ploeg voor de Olympische Spelen in Mos kou ziet er als volgt uit: Atletiek: Sylvia Barlag, Els Vader, Harry Schulting, Koen Gijsbers, Cor Vriend, Gerard Nijboer, Hugo Pont (voorlopig), Ruud Wielart (nog medi sche keuring), Marcel Klarenbeek. Mario Westbroek en Henk Brouwer of Raymond Heerenveen. Handboogschieten: Carry Floris en Tini Reniers. Judo: Peter Adelaar en Henk Numan. Kanovaren: Marijke Kegge. Ineke Bakker, Jan Baayens. Gert Jan Leb bink. Ron Stevens en Rob van Weer denburg Roeien: Hette Borrias. Joke Dier dorp. Jacqueline Stefels, Jos Com paan. Greet Hellemans, Lily Meeu wisse. Ineke Donkervoort. Monique Pronk, Ronald Florijn. Ronald Ver voort, Jeroen Vervoort. Victor Schef fers en Rob Robbers (reserve). Schieten: Wibaut Jolles. Kiek van Ieperen, John Pierik en Chris van- Velzen. Waterpolo: Woelie de Bioe. Rudi Misdorp, Jan Evert Veer. Stan van Belkum, Dick Nieuwenhuizen, Jan- Jaap Korevaar.Ton Buunk, Hans van Zeeland. Aad van Mill, Nico Landeweerd en Eric Noordegraaf. Wielrennen: Peter Winnen, Jac van Meer, Adri van der Poel, Sjaak Hane- graaf, Theo Hogervorst. Johnny Broers, Guus Bierings, Egbert Koer sen en Lau Veldt. Zeilen: Geert en Steven Bakker, Dick Coster. Boudewijn Binkhorst, Jacob van den Berg, Eric en Sjoerd Volle- bregt, Henk van Gent, Jan Willem van den Hondel, Willem van Walt- meyer, Govert Brasser. Mark Neele- man en als reserves: Henri van der Aat, Frank de Vos en Cees Douze. Zwemmen: Jolanda de Rover. Mo nique Bosga, Conny van Bentum, Reggie de Jong, Annelies Maas. Wil- ma van Velsen. Monique Drost (reser ve). Fred Eefting. Kees Vervoorn, Al- bert Boonstra. Cees-Jan Winkel en Peter Drost. V Erik Oudshoorn OLLE Als de voortekenen, die de nationale titelstrijd bij de profs onomstotelijk hebben itoond. niet bedrieglijk zijn, zal de Tour de France straks een generatiewisseling te zien tn in het Nederlandse topwielrennen. Aan de voordeur staat de gloednieuwe kampioen an van de Velde te dringen om geheel in het profwereldje geaccepteerd te worden. Hij $kte samen met andere komende mannen als Theo de Rooy en de nog heel jonge neo-prof Wij nans een belangrijk stempel op de dans rondom de Slingerberg. Anderzijds lijken de ^onale verdetten als Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper geruisloos via een achterdeurtje het toneel te verdwijnen. Nederlands kampioenschap in imburgse Geulle groeide dus uit i titelstrijd van het alternatief, ver gezegd het alternatief van iren tachtig. Ploegleider Peter •1 neemt in de evolutie, die het rennen in Nederland op het ogen- irmaakt, een bijzondere posi- "ij levert namelijk de gaande jp Zoetemelk) maar ook de bttfc voor de toekomst (Johan van èfelde). Dit neemt overigens niet ij itf dat Post zorgwekkende tijden ":t. Zijn troef voor de alom fcfffrde zege in de Tour de France, »p Zoetemelk, die vorig jaar met S bombarie en ongetwijfeld hoop- geld werd aangetrokken, fietst dagen voor de start van het grote «uren in Frankfort nog als een nt „eeuwige tweede" uit Rijpwete- reeds gisteren maar moeizaam het Limburgse heuvelland- ontdekte halverwege dat uit- len van deze titelstrijd een martel- ig zou worden, en zette zijn fiets look resoluut aan de kant om met Ie trom naar het hotel te vertrek- Zijn tweede tegenvallende pres- e binnen één week. n de Ronde Zwitserland bleek Zoetemelk al der niet in staat de in een tijdrit overde leiderstrui ook in de zwaar- bergen te verdedigen. De officiële ng heet dat Zoetemelk en nog ele andere renners van de Post- tg op die bewuste donderdag piot- kregen van darmstoornis- mogelijk veroorzaakt door het tmen van verkeerd of bedorven dsel. Als enige kampte Zoetemelk leren nog met de naweeën ch ontspannen lachend verklaarde hij na van de fiets te zijn gestapt: „Ik had gewoon geen macht genoeg om door te rijden. Met minuten achter stand was het toch niet zinvol de koers af te maken. Normaal rijd ik van achteren naar voren, nu ging het juist andersom. De komende dagen stap ik absoluut niet meer op de fiets. Als ik veel rust en goed eet, moet het mogelijk zijn in vier dagen weer hele maal op te knappen. Echt, ik maak me geen enkele zorg. Ik veel pech gehad in het seizoen voor de Tour, maar het kan beter nu tegenzitten dan straks in Frankrijk" Peter Post zegt ook dat er geen vuil tje aan de lucht is, maar het zorgelij ke gezicht waarmee hij gisteren de felicitaties in ontvangst nam voor de overwinning van Van de Velde ver raadt anders. Post. „Er is echt geen reden tot paniek. Zoetemelk ver schijnt donderdag zo fit als een hoen tje aan de start. Het staat voor mij verder als een paal boven water, dat alleen hij de topman kan zijn en niet Van de Velde. Kijk, ik heb nog zoveel verstand van wielrennen, dat ik het vertrouwen in Joop nog niet heb ver loren." Maar daar later aan toevoe gend: „Joop vertrekt als kopman. De omstandigheden kunnen mij echter dwingen tot het uitvoeren van een ander opzet." De mogelijke stand-in van Zoetemelk de 23-jarige Johan van de Velde voelt zich nog lang niet rijp genoeg om de Post-trein in Frankrijk aan te voeren. Hoewel hij ook beseft, dat zijn staat van dienst er steeds indruk wekkender uit gaat zien. Dit seizoen veroverde hij de eerste prijs in de Dauphiné Libéré en een goede derde klassering in een andere zware koers, de Midi-Libre. Negentientachtig lijkt voor Van de Velde uit te groeien tot het jaar van de doorbraak. Niettemin stelt hij nog vol zelfkritiek: „Ik zou op dit moment nog geen kopman kun nen zijn in de Tour. Misschien dat ik in de bergen aardige resultaten kan boeken, maar wat ik daar win, verlies ik in de tijdritten. Nee, een dergelijke verantwoordelijkheid kunnen mijn schouders nog niet dragen. Daar ben ik gewoon nog te Jong voor. De ko mende dagen gaan we de tactiek voor de Tour de France doorspreken. Ik hoop vurig dat Joop Zoetemelk weer spoedig in topvorm raakt." Na een Jaar van betrekkelijke stil stand lijkt Van de Velde dus zijn opmerkelijke prestaties van 1978 (winnaar van de Ronden van Nor- mandiê, Nederland en Brittannië) weer op te pakken. Van de Velde: „Ik heb vorig jaar veel voor de ploeg Johan van de Velde. gedaan en misschien te weinig aan mezelf gedacht. Dit seizoen heeft Post me meer bewegingsvrijheid ge geven. Zo zei hij ook: „Stel zelf maar een wedstrijd kalender samen." Ik heb in het voorseizoen rustig aange daan en langzaam naar de Tour toe gewerkt. Het resultaat is nu dat ik met een geweldige moraal aan de Ronde van Frankrijk kan beginnen." Voordat Van de Velde zijn beslissen de ontsnapping uit een kopgroep for ceerde, vestigde eerst nog Ad Wij- nands langdurig en zeer nadrukkelijk de aandacht op zich. De Maastrichte naar, die pas twee weken in het bezit is van de prof-status, mocht van een steeds verder afbrokkelende achter volgende groep vijftig kilometer een zaam voorrijden. Met nog 25 kilome ter voor de boeg verloor hij steeds meer terrein en werd ten slotte door de groep opgeslokt. Nadat hij zich hersteld had van een lekke band was ten slotte de beurt aan Van de Velde om te demarreren. Raas hield de ach tervolgende groep met Kuiper, Van Houwelingen en De Rooy in bedwang en zo werd de jonge prof uit Rijsber- gen geen strobreed meer in de weg gelegd. Raas motiveerde die vriende lijke geste „Knetemann had de vorm van de dag niet en Zoetemelk reed al spoedig met dikke benen. Het lag voor de hand dat je dan Van de Velde als beschermde renner laat koersen." I Johan ran de Velde (Rtlabergeni. 226.4 Itllorae ter In 5 uur 50 minuten en 33 seconden. 2. Joe Schipper iKwadendammei op 1 minuut en 1 se conde. 3. Theo de Rooy (Erica). 4 Adri van Houwe lingen (Zaltbommel). 5 Jan Raas s-Heerenhoeki. 6. Joe Lammertink (Oldenzaai) op 3 minuten. 7 Bert Pronk (Oud-Turnhout. Belgtet. 8. Henk Lub- berdlng (Voorst). 9 Jo Maas (Maastricht). 10 WUly Maessen (Maashrachti. 11 Hennie Kuiper (Putte) op 3.12. 12. Frits Pirard (Breda) op 3.15. 13 Hans Langerijs (Blokker) op 3.26. 14. Jan Jonkers tOud- G as tel) op 3 43. 15 Ad Wljnands (Maastricht). IULLE Het Nederlands wegk&m- wischap voor dames is zaterdag in 1 kille Geulle gewonnen door een Ittlge vrouw, die wielrennen nog «Is als bijsport beschouwt. Henny prefereert nog altijd een loop- n als hardrijdster op de schaats. **ssen boekte de Gelderse op de «nen nog nauwelijks. Ze'gaat nog i winter proberen door te dringen de kernploeg. Lukt dat niet, dan lüj zich volgend jaar helemaal toe het wielrennen, want dat gaat v erg gemakkelijk af. n« jaar al reed Henny Top een ballend Nederlans kampioen- ÜP Op de Slingerberg was zij ["«maakster in de kopgroep en m zij in de sprint met minimale [f«e door oud-wereldkampioene Ti- pe Cole-Fopma verslagen. Zij werd «erdag met overmacht kampioene. [och wil ik liever schaatsen," zei *nny Top na de titelstrijd. „Wielren- is wel leuk. Ik doe het om basis- jiditie op te doen voor de winter. De "Partijen zijn echter vreselijk. Je "fdt soms verschrikkelijk toegeta- (id "wny Top (Wekerom) de 70.4 kilometer tn 2 uur "Juten en 6 aeconden. 2 Leontten ven der "wen i Bosch en Duim op 11 «ec3. Mery £Mre|l (Ooltgemplaet) op 19 «ec.. 4 Tineke wni (Nissei op 1.23, 5 Anne MOhlmann (Apel- r"1 op 1 55, 6 Truua van der Plaat (Oeldermal- '56. 7 Henny Ueverae (Hlllegom). 8 i. Michonua iH«ak»bergen). 9 Marijke van B "«8 'Optooi. 10 Corrte Oosterwaal (VUjmen) door Erik Oudshoorn GEULLE Peter Damen zal de komende dagen nog wel eens wakker liggen van het moment, dat hij op de streep net een half wiel te kort kwam om Jac van Meer van het Nederlands kampioenschap af te houden. Want de titelstrijd bij de amateurs werd na tweehonderd slopende kilometers een kwestie van centimeters. Jac van Meer het Limburgse heuvellandschap was een kolfje naar zijn hand toonde zich in de loterij die eindsprint heet, de meest gelukkige. Maar het had net zo goed ook andersom kunnen zijn. Die gedachte alleen al maakte Peter Damen nog lange tijd na de ontkno ping razend. Hevig slikkend liet hij zich in de schaduw van Jac van Meer huldigen voor de tweede prijs en zelfs de meestal verkwikkende douche, die daar op volgde, kon de bittere teleur stelling niet wegspoelen. Een paar simpele illusies was de on derhoudsmonteur uit DrunefTln een flits armer geworden: geen rood-wit- blauw-trui, geen uitzicht om de over gang naar de rijen der profs aanzien lijk te verkorten en vooral ook: geen revanche op bondscoach Rini Wagt- mans. O zo graag had Damen name lijk duidelijk gemaakt, dat hij wel degelijk thuishoort in de Olympische selectie. Voor hem stortte de wereld in, toen hij vorige week via de radio moest vernemen wie er voor een tic ket Jiaar Moskou in aanmerking ko- men*Zijn naam was daar niet bij en dat kwam hard aan „Ik heb zelfs geen officieel bericht van Wagtmans gekregen Mijn ploeggenoot Mut saars ontving tenminste nog een tele gram: dat kon er voor mij kennelijk niet af," aldus Damen. En even later vertwijfeld prevelend: „Als ik hier kampioen was geworden had Wagt mans toch op zijn beslissing moeten terugkomen?" Damen kan zich troosten met het gegeven dat de bondscoach ook in dat geval niet te vermurwen was ge weest Wagtmans: „Het is mij echt niet ontgaan dat Damen dit seizoen sterk heeft gereden. Ook in dit kam pioenschap heb ik hem heus wel ge zien. Toch acht ik Damen te licht voor Moskou. In Nederland rijdt hij goed (ondanks een val elfde in Olym piad tour, verder overwinningen in de K.O.-race en de Ronde van Limburg, red.) in het buitenland kan hij mij niet overtuigen. Ik moet straks ren ners motiveren voor een medaille. Een coureur die geen prijzen wint, kan ik moeilijk stimuleren. Damen is net Kees Kist: als het er op aankomt maakt hij het niet waar. Overigens heeft hij wel degelijk van mij een schrijven ontvangen. Maar ik heb voorspeld, dat hij het tegendeel zou beweren. Een bondscoach doet het nooit goed Als ik in plaats van acht. achttien van de twintig renners had geselecteerd waren er nog twee hevig verontwaardigd geweest." Damens ploegleider Henk Steevens spuwt bijna vuur als hij op de hoogte wordt gesteld van Wagtmans' uitla- Jac van Meer (links) drukt zijn wiel juist enkele centimeters voor Peter Damen over de streep. tingen. De ex-coureur uit Elsloo: „Wagtmans vertelt wel meer van dit soort leugens. Hij heeft nu een ploeg samengesteld met renners die in de Vredeskoers op uren zijn gereden. Al leen met Peter Winnen, notabene ook uit mijn ploeg, heeft hij zijn gezicht enigszins kunnen redden. En wel kan keren over de geringe medewerking van de ploegleiders. Als je Wagtmans nodig hebt moet je wekenlang bellen. Ik zou zo langzamerhand wel eens een goed gesprek met hem willen voeren waar ook de sportcommissie bij aanwezig is." Zoekend naar de diepere achtergron den denkt Damen het slachtoffer te zijn geworden van een al eerder slui merend conflict tussen hem en Wagt mans De eerste tekenen daarvan sta ken de kop op in de Franse etappe- wedstrijd in Breton Damen reed in deze amateurronde twee dagen in de LE LOCLE De Zwitserse com missie voor het bcroepswielren- nen heeft besloten geen straf zaak tegen de Westduitser Die trich Thurau aanhangig te ma ken. De commissie nam gisteren dit besluit tijdens zijn vergade ring in Le Loc ie, waar het ge meenschappelijke kampioen schap op de weg voor profs uit West-Duitsland, Zwitserland en Luxemburg plaats vond. Thurau was betrapt op het gebruik van verboden stimulerende midde len in de Ronde van Romandië in het Franstalige deel van Zwit serland. De Zwitserse commissie conformeerde zich daarmee aan het standpunt van de Westduit- se bond, die Thurau niet bestraf te omdat er procedurefouten zijn gemaakt nadat gebleken was dat de renner positief had gerea geerd bij het onderzoek naar ver boden stimulerende middelen. De Westduitse bond heeft Thu rau wel een ernstige waarschu wing gegeven. leiderstrui. Uitgerekend op de dag dat Wagtmans verstek moest laten gaan omdat zijn auto mankementen vertoonde, miste de Nederlandse ploeg de grote slag en werd iedereen op minuten gereden. De bondscoach uit Sint-Willebrord stelde Damen daarvoor later verantwoordelijk. Da men: „Wagtmans ging ontzettend te gen me te keer Ik heb het er natuur lijk niet bij laten zitten. Vanaf dat moment ben ik kennelijk bij hem in een slecht blaadje geraakt Hij heeft mij dit seizoen nauwelijks kansen ge boden Na Breton was ik geestelijk gebroken en niet meer in staat om ook nog de Vredeskoers te rijden Winnen heeft toen mijn plaats inge nomen." In de Nederlandse titelstrijd forceer de Damen vijf ronden voor de finish de beslissende ontsnapping. Hij trok zich op aan de moegestreden Johnny Broers, die op dat moment na een solo van vijftig kilometer werd inge lopen. Jac van Meer en Wim Jennen klampten zich vast aan het wiel van Damen. Het was niet verwonderlijk dat klimspecialist Jac van Meer na dertig keer de Slingerberg te hebben bestegen in de sprint over de langste adem bleek te beschikken. 1 Jac van Meer (Wouw) de 193,3 kilometer ln 4 uur 59 minuten en 31 seconden, 2 Peter Damen (Dru- nen). 3. Wim Jennen (Orevenblcht), 4. Jan Rooks (Heerhugowaard) op 9 sec.. 5 Peter Winnen (IJs- selstein) op 24 sec 6 Bert Wekema (Peizei op 32 sec 7 Adn van der Poel (Hoogerhelde) op 36 sec.. 8 Ad van der Poel iHoogerheide). 9. John Broers (Maartensdijk). 10 Matthe Pronk (Warmenhui- zeni. 11 Han Vaanhold (Haaksbergen). 12. Gijs Nederlof (Maassluis) op 48 sec 13 Maarten de Vos (Maastricht) op 1.01. 14 Peter Sleijn iWierden), 15 Toon van der Steen (Brulnlssei. 16 Jannes Slende- broek (Bellen). 17 Jacques Hanegraaf iRiJsbeT- gen). 18 Oerrlt Solleveld (De Lier), 19. Tonny Huyzen (Kloetlngei. 20 Jan Lammerts (Bergen op Zoom). 21 Tinl van Rijibergen iSprundel). 22 Henk Oeerkens (Slttard). 23 Ane Hassink Nee de). 24 Erik Kersten (Rosbergen). 25 Ron Snijder (Halfweg). KOEKELARE Jos Jacobs heeft in het Westvlaamse Koekelare de Belgi sche wielertitel op de weg bij de profs overgenomen van zijn stalgenoot Gerry Verlinden. Jacobs, als knecht van Willems en Demeyer gestart, was in de laatste meters van de koers over 275 kilometer iets sterker dan Dirk Heirweg. 1 Jos Jacobs. 2* kilometer in 6 uur en 21 minu ten. 2 Dirk Heirweg. 3 Eddy 8chepers. 4. Ronny Claes. 5 Michel Pollentler. 6. Jan Bogaert. 7 Oscar Dlertkx. 8 Ludo Peeters. 9 René Martens. 10 Frans van Looy, 11. John de Muynck. 12. André Dlerickx. 13 Herman van Sprtngel. 14. Benjamin Vermeulen, 15. Staf van Roosbroeck op 57 se conden. LE LOCLE De enige Luxemburger. Lucien Didier, heeft zondag twintig Westduitse profs en negentien Zwit serse verslagen in het gezamenlijke wielerkampioenschap van West- Duitsland. Zwitserland en Luxem burg op de weg voor professionals. Didier kwam na 224 kilometer in de buurt van het Westzwitserse Le Locle alleen aan met een voorsprong van 35 seconden op zijn naaste concurren ten. 1 Lucien Didier (Lux). 224 km ln 5 uur 23 minuten en 1 seconde. 21 Oregor Braun (WD!) op 35 secon den. 3. Klaus-Peter Thaler (WD1). 4. Oodl SchrauU (Zwl). 5 Dietrich Thurau (WDI). 6. Erwln Llenhard (Zwl) op 39 seconden. 7 Daniel Olslger (Zwl). 8 Oh Sutter Zwl). 9 Meinrad Vögele (Zwl) op 3 minuten 20 aeconden. 10 Peter Kehl (WDI) op 4 minuten 10 seconden. 11 Heinz BeU (WDI). 12. Hans-Peter Jakst (WDI). 13. Uwe Bolten (WDU. 14. Heiru Summermatter (Zwl). AREZZO Giuseppe 8aronni is de opvolger van Francesco Moser gewor den als Italiaans wielerkampioen op de weg. Saronni won de titelstrijd in Arezzo met tien seconden voorsprong op Battaglin, Baronchelli, Chinetti en Beccia. LES ECHELLES De Franse titel ging in Les Echelles naar Pierre Ray mond Villemiane uit de ploeg van Bernard Hinault. De winnaar van de Ronde van Italië werd tweede op af stand door Raymond Martin in de sprint te verslaan. AMPUERO Ju an Fernandez is de nieuwe Spaanse wegkampioen ge worden in Ampuero bij Santander. Fernandez was dit seizoen bergko ning in de Ronde van Spanje en won bovendien een etappe in de Ronde van Italië. KIEL De boycotoproep van preai dent Carter mag op het zeilfront ge slaagd genoemd worden. In Tallinn komen over enkele weken nog geen honderd boten op het water op jacht naar Olympisch eremetaal. Vooraan staande zeilnaties zoals de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Engeland en West-Duitsland mijden het vier jaarlijkse evenement, zodat de spor tieve waarde ervan in twijfel getrok ken kan worden. In vergelijking met de strijd voor de kust van Tallinn mag de 89e Kieler Woche eerder het predikaat „Olym pisch" worden verleend. De oudste zeilregatta kent een deelnemersveld van meer dan 1000 boten, dat in kwa litatief opzicht vrijwel de gehele wes terse top aan de start brengt. In de Olympische zeilklassen hebben de landen, die Tallinn wel op het pro gramma hebben staan, in de meeste gevallen hun complete afvaardiging naar de Westduitse stad gestuurd. Zo ook Nederland, dat in het weekje zeilen ln de Kieler bocht een uitste kende voorbereiding op het Olym pisch spektakel ziet Op de eerste dag was er voor de Nederlandse ploeg direct al enige suc ces weggelegd. In de Flying Dutch man wonnen de gebroeders Erik en Sjoerd Vollebregt zondag de eerste race. In de overige Olympische klas sen eindigden vrijwel alle Nederlan ders onder de eerste tien. Alleen Henk van Gent in de 470-klasse maakte hierop een uitzondering en behoorde niet tot de eerste tien die door de finish gleden. In de Soling arriveerde Bakker als vijfde aan de finish. Zesde plaatsen waren er voor de combinatie Willen van Walt Mayer en Govert Brasser in de Tornado's en voor Boudewijn Binkhorst en Ko van den Berg in de Star's. In de Finnjollen, werd Olym pisch zeiler Neeleman negende en „thuisblijver" Van Leeuwen achtste. LUIK Zo goed als de Nederlandse springruiters het onlangs tijdens het sterk bezette CHIO van Aken deden, zo matig presteerde een andere natio nale equipe tijdens de landenwed- strijd van het CHIO in Luik. De ploeg bestaande uit Emiel Hendrikx. Wiel Heber. Irma Smulders en veteraan Toon Ebben kon de zesde en laatste plaats niet ontlopen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9