Markerwaard wordt polder 'mi Kïesuwkado ilitie slaat stakers iid-Afrika uiteen Kabinet onduidelijk over bestemming Minister Scholten gaat naar Raad van State ^Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt en regen HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP profoto foto/film speciaalzaken deze krant iet stinkt nog steeds in krimpen aan den IJssel 'eel vrouwen rillen geen opfunctie Fietsers dreigen elkaar in de wielen te rijden Iet zachte venijn van ien Zuidafrikaans auteur *anz Josef Strauss ■Europees Parlement Is toch de laoeite waard Oppassen met stuntverkopen van woningen. Nog geen besluit kabinet over boycot Z.-Afrika Blokkade opgeheven Toxopeus naar Raad van State RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: I Lees een krant met «vertoiging: TrOUW H 38STE JAARGANG NR 10971 - ZATERDAG 21 JUNI 1980 Wisselend bewolkt en enkele buien Middagtemperatuur tot 16 graden. Vrij krachtige wind. windkracht 5 uit zuidwest tot west. Aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan hard. windkracht 7. Morgen en overmorgen. Af en toe buien, ook opklaringen en aanhoudend koel. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461. Loosduinse- II"* weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 WEST-DUITSLAND DM2 00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG BFR 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT AGINA 13 AGINA 15 PAGINA 17 AGINA 19 PAGINA 23 Duitslands pratende tegenstrijdigheid: Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet heeft zich gisteren uitgesproken vóór inpoldering van de Markerwaard tot een oppervlakte van 41.000 hectare. Daarbij zullen in dit deel van het IJsselmeer tussen de kust van Noord-Holland en de nieuwe polder randmeren met een oppervlakte van meer dan 20.000 ha overblijven. WAGINA 25 PAGINA 31 politie heeft meegedeeld dat in de fetreken van Port Elizabeth twee I innen door hagel uit karabijnen "Ven getroffen en dat in de buiten- iken van Kaapstad bij een beto- ig van kleurUngen dertig personen ren aangehouden. onrust in het gebied rond Port zabeth begon toen de fabrieken In Volkswagen en Ford door stakin- n van zwarte arbeiders hun poorten "pesten sluiten. De stakingen voor gere lonen hebben zich nu uitge- J naar nog acht andere ondeme- federatie van Zuid-Afrikaanse mden (Fosatu) een niet ras discriminerende organisatie lt gewaarschuwd dat het harde len van de overheid naar aan- van de maatschappelijke on- leidt tot stakingen in fabrieken et uitdijen van industriële ge- tillen tot andere terreinen. it officiële dodencijfer na de rellen re week bedraagt 32. zo heeft een oordvoerder van de politie meege- 'eld. Dertig doden zouden zijn ge len in Kaapstad en omgeving en in Bloemfontein. en rond Kaapstad zou de rust nu eer enigszins zijn weergekeerd. In 1 Kaapstadse kleurlir.genwijk El- s River en aangrenzende gebieden opt de schade volgens officiële ihattingen in de miljoenen guldens. De zwarte anglicaanse deken van Jo hannesburg, simeon Mokoena, heeft alle geestelijken en christenen in Zuid-Afrika gevraagd na de recente onlusten een week lang te vasten en te bidden. In een open brief spreekt hij de hoop uit dat dit een gesprek mogelijk zal maken tussen premier Pieter Botha en kerkleiders over de „steeds ernstiger crisis in ons land". De Zuidafrikaanse minister van poli tie, Louis Legrange, heeft gezegd dat journalisten alleen worden geweerd uit zwarte woonsteden waar vergun ningen vereist zijn. Volgens Legrange kunnen vertegenwoordigers van de media wel woongebieden van kleur lingen en Indiërs betreden, waar geen vergunning is vereist. De ministerraad is op grond van na dere onderzoekingen en beraadsla gingen in het afgelopen half jaar tot de slotsom gekomen, dat de weeg schaal zeer duidelijk doorslaat naar de keuze vóór de inpoldering. Volgens het kabinet kan hierdoor namelijk een belangrijke bijdrage worden gele verd aan het oplossen van toekomsti ge problemen in de sfeer van verste delijking, landbouw, bosbouw en re creatie. Deze functie kan alleen nog in de komende jaren worden vervuld door Zuidelijk-Flevoland, zo zegt het kabinet. Bij inpoldering komt hoog waardige grond tegen relatief lage kosten ter beschikking voor mogelij ke maatschappelijke ontwikkelin gen, die anders geen of weinig kans zouden krijgen. De kosten voor het indijken, droogleggen, de eerste in richting, het ontginnen en draineren zijn geraamd op rond 1.5 miljard gulden. Minister Tuijnman (verkeer en water staat) zei, dat het voorlopig om een principe-besluit ging. Het beleids voornemen van de regering zal nu de procedure van een planologische kernbeslissing gaan doorlopen. Dat houdt in, dat instanties en instellin gen, zowel van de overheid als van de brugerij alsmede individuele burgers, de komende tijd in de gelegenheid zullen zijn om een oordeel over deze voorlopige beslissing van het kabinet kenbaar te maken Nadat de regering mede naar aanleiding van deze in spraak nadere adviezen heeft inge wonnen, zal zij haar definitieve standpunt bepalen en haar beslissing aan de Tweede Kamer voorleggen. Verzet Tegen de inpoldering van de Marker waard die al jaren in de pen is, is in de afgelopen jaren veel verzet gerezen. fNESBURG (AP, Reuter, AFP) De Zuidafrikaanse olitie heeft gisteren een betoging van zevenduizend inde zwarte en gekleurde werknemers uit de automobiel- itrie met traangas en geweervuur uiteen gedreven. Bij it treffen in de stad Uitenhage werd één man in beide benen hoten. Twee betogers zijn aangehouden wegens openlijke ildpleging. Bij de stakende automobielarbeiders hebben vele zwarte gemeentearbeiders aangesloten. Scholten Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet heeft nog geen beslissing genomen over een eventuele olieboycot tegen Zuid-Afri ka. „Het kabinet vergadert daar maandag verder over," zei premier Van Agt gisteren op zijn wekelijkse persconferentie. Zoals bekend sprak een meerderheid van de Kamer zich deze week uit voor een boycot, ondanks verzet van mi nister Van der Klaauw van buiten landse zaken. Het kabinet zal zich dienen te beraden over de vraag of het de Kamer zal volgen in de wens voor een boycot, dan wel dat men volhardt in het verzet. Moeite De CHU'er Scholten volgde enkele jaren geleden zijn partijgenoot Krui- singa op. die tussentijds ontslag had genomen als minister van defensie, onder meer omdat hij zich niet vere nigen kon met de beleidslijn van het kabinet inzake de introductie van een nieuw kernwapen, de neutronenbom. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad 03200-21600 Kampen-05202-16852 ADVERTENTIE Het Programma ter Bestrijding van het Racisme (PCR) van de Wereldraad van Kerken moet sterker ondersteund worden. Dat bleek op de consultatie in Noordwijkerhout. Door het ra cisme verdrukte groepen reke- nen op de inzet van het PCR en tfe hulp van de kerken, speciaal in Zuid-Afrika en Namibië Steun de strijd tegen het racisme en toon uw solidariteit door een gift op giro 148000 t.n.v. Betaald Antwoord. Driebergen de Nederlandse Steungroep van het PCR. Duizenden mensen hebben lange tijd aan de Spaanse grens in Zuid-Frankrijk moeten wachten, voordat ze er door mochten. Na een blokkade van vijf dagen besloten de Spaanse vrachtwagenchauffeurs gisteren een einde aan de actie te maken, nadat Frankrijk de chauffeurs een veilige doortocht had gegarandeerd. De laatste dagen en vooral gisteren waren met name duizen den vakantiegangers de dupe van de acties. Op een bepaald ogenblik konden personenauto's Spanje wel uit, maar niet in komen. Voor auto's met een cara van was het vrijwel onmo gelijk een andere route te vinden. De actie was het gevolg van een aanval van boze Franse boeren, die tien Spaanse vrachtwagens maandag in brand staken. Ze protesteerden daarmee tegen de lage prijzen van de landbouwprodukten uit Spanje. Bovendien zou een deel van de invoer illegaal geschieden. Frankrijk heeft de boeren nu de ga rantie gegeven dat de prij zen zo nodig kunstmatig op peil gehouden zullen worden. met name in kringen van milieube schermers, vissers en watersporters. Vervolg op pagina 3 DOKKUM De tocht, die een inter nationaal gezelschap van zeventien wadlopers gisterochtend maakte van Ameland naar de Friese kust is in een drama geëindigd. De groep werd door opkomend water verrast, hoewel zij onder deskundige leiding stond. Een bootje van rijkswaterstaat slaag de er in zestien wadlopers op te pik ken. Een van hen de 42-jarige Chinees dr Tang is gistermiddag aan de ge volgen van het ongeluk in een*zieken- huis in Dokkum bezweken. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De huidige minister van defensie, mr. W. Scholten, zal per 1 oktober dr. M. Ruppert opvolgen als vice- voorzitter van de Raad van State. Het kabinet besloot tot deze benoe ming, ook al betekent dit dat de heer Scholten met deze benoeming vroeg tijdig zijn ministerschap zal moeten neerleggen. Premier Van Agt zei gis teravond, dat het kabinet deze com plicatie graag op de koop toe neemt, omdat het meent, „de best en ge schiktste persoon voor deze wellicht op één van de belangrijkste posten in Nederland te hebben benoemd." De premier wilde bevestigen noch ontkennen, of het kabinet ook andere personen voor deze post gepolst heeft. In dit verband is wel genoemd het socialistische lid van de Raad van State, de heer Van der Hoeven. In Den Helder zijn gisteren de jaarlijkse vloot dagen begon nen. Tot en met zondag zijn de vele marine schepen die in de haven liggen afgemeerd te bezichtigen. Gisteren stond het publiek zelfs in de rij om aan boord te mogen van het fregat de Hare Majesteit de Ruyter. Gefoto grafeerd mag er niet worden. Daarom moeten camera's en draagtassen worden afgege ven bij een stand van de marine. Van onze correspondent GRONINGEN Mr E. H. Toxopeus, commissaris van de koningin in Gro ningen is met ingang van 1 november benoemd tot lid van de Raad van State. Hij wordt lid van de afdeling geschillen van bestuur en plaatsver vangend lid van de afdeling recht spraak. De heer Toxopeus is sinds februari 1970 commissaris in Gronin gen. Daarvoor was hij advocaat in Breda totdat hij in 1959 voor een politieke carrière koos en minister van binnenlandse zaken (tot 1965) werd. Daarna was hij nog vier jaar fractievoorzitter van de WD en de Tweede Kamer. In een toelichting heeft de heer Toxo peus gisteravond gezegd dat het feit dat hij bij de Raad van State tot zijn zeventigste jaar kan aanblijven de doorslag heeft gegeven deze functie aan te nemen. Anders zou hij als commissaris van de koningin over twee jaar met pensioen zijn gegaan. Oud-minister dr L. Stuyt van volks gezondheid is benoemd tot staats raad in buitengewone dienst, wat neerkomt op een ere-lidmaatschap van de Raad van State. Deze benoe ming is 2 juni ingegaan. AMSTERDAM De grootste twee banken in de Verenigde Staten heb ben de „prime rate" verlaagd van 12'/2 tot 12 procent. Het zijn de Bank of America en Citibank. ADVERTENTIE ADVERTENTIE ZEKER WETEN! ui oio juus Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskópschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotiel'. Als onderlègger of voor de sier. Boetseerset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard 4 Houten (D) jj j eierdopjes op sierlijk blank houten hang plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaar8'/'>% 2 jaar871% 1 jaar7%% Nadere informatie; 020-5 912137 postgiro en rijkspostspaarbank Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Adres: Plaats: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode:- .Giro: Postcode:- .Tel.: Ik kies voor kado DA OB OC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1