Kabinet wil leerplicht een jaar vervroegen ka ns Albeda voor Europa' gestegen Toekomst industrie is alarmerend 10%% School Kïesuwkado 'n Renault loopt langer op een liter. 0 Carter vraagt eenheid westen tegen Moskou 1- Kinderen op hun vijfde naar de basisschool Drie doden bij aanslag in Bagdad Extra politiemacht naar Amsterdam opgeroepen I I I «Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Buien HET WEER leze krant 'In principe geen beloning stagiair' Koffie-slachtoffers GEEN 2 MILJARD Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in rapport: Jordanië koopt tanks in VS RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Trouw Speels Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw 38STE JAARGANG NR 10970 - VRIJDAG 20 JUNI 1980 Enkele buien en vooral later op de dag ook zonnige perioden. Middagtem- peratuur ongeveer zestien graden. Krachtige tot narde westen wind, windkracht zes tot zeven Morgen en overmorgen: wisselvallig en koel. Zon op: 05.16 onder: 22.04 Maan °P: 15 36 ondef 02 33 West-Ourtslaod DM 2 00 - Italië lire 900 - Luxemburg Bfr 14 Bel 020-936868 ■Kin >UM1 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 3: Vöor rellen is geen nieuw wapen nodig PAGINA 4: Midzomernachtsdroom zonder romantiek PAGINA 5: Beheersplan voor IJsselmeer nodig PAGINA 7: Europa zal kleur moeten bekennen PAGINA 14: Mevrouw Mugabe bepleit olieboycot Zuid-Afrika PAGINA 11: Nieuwe films DEN HAAG (ANP) Een stagiair is in de eerste plaats een leer ling. Daarom is een beloning voor de sta giair niet goed te ver dedigen. Dit schrijven minister Pais en staatssecretaris De Jong (onderwijs en wetenschappen) en minister Albeda (soci ale zaken) in de giste ren uitgebrachte con cept-beleidsnota stage. De bewindslieden vra gen zich wel af of werkgevers en stagi- ars geen afspraak kun nen maken over de hoogte van een belo ning, als de stagiairs produktieve arbeid verrichten. Een zekere harmonisatie per school of schoolsoort is daarbij wel ge wenst, aldus de nota. De ministeries van on derwijs en weten schappen, en sociale zaken zullen met het georganiseerd be drijfsleven en het on derwijsveld bekijken of er op dit punt geen onderzoek moet wor den verricht. PAGINA ECONOMIE: Wegenbouwers gebrek aan orders PAGINA SPORT: Mensen in de sport PODIUM: Hoe kan grondslag VU functioneren? BAGDAD (Reuter) Onbekenden hebben gisteren de Britse ambassade in Irak bestormd en een aantal bom men tot ontploffing gebracht. Drie aanvallers werden door Iraakse vei ligheidsagenten doodgeschoten. Bij de aanval vielen geen Britse slachtoffers. De aanvallers, van wie de identiteit nog niet bekend is ge maakt, drongen schietend het ge bouw in Beiroet binnen en brachten daar een aantal handgranaten tot ontploffing. De Iraakse politie, die door het ambassadepersoneel te hulp was geroepen, was snel ter plaatse en wisten één van de aanvallers te over meesteren. De andere drie kwamen bij het vuurgevecht om het leven. Meer nieuws op pagina 7. BRUSSEL (ANP) In het Antwerpse Stuyvenberg-ziekenhuis zijn gisteren vijf mensen opgenomen die na het drinken van koffie in verschillende café's vergiftigingsverschijnselen vertoonden. Allen zijn buitei) levens gevaar, aldus de verklaring van een arts van het ziekenhuis, maar drie van hen moesten behandeld worden op de afdeling intensieve behande ling. Onder de patiënten bevindt zich een Hagenaar. Er wordt wat afgedemonstreerd op het Binnenhof. Het decor de Ridderzaal blijft hetzelfde maar de entourage veran dert soms van uur tot uur. Gisteren waren het de onderwijzers. Die werden voorafgegaan door de gezamenlijke paardenspor torganisaties, die zelfs met koetsjes naar minister Braks trok ken om hun wensen op het gebied van de recreatieve paarden- sportbeoefening kracht bij te zetten. Van onze onderwijsredactie DEN HAAG De regering is van plan de leerplicht te laten gelden vanaf het vijfde jaar. Deze verlenging van de leer plicht zcu in augustus 1983 van kracht worden, tegelijk met de invoering van de nieu we wet op het basisonderwijs. Minister Pais en staatssecretaris Her mes schrijven dit in hun memorie van antwoord met betrekking tot het wetsontwerp, dat reeds door het vori ge kabinet werd ingediend De rege ring houdt vast aan het streven om de wet in 1983 in te voeren. De leerplicht geldt nu vanaf het zesde jaar en duurt in totaal tien jaar. Daar na volgt nog een jaar gedeeltelijke leerplicht (twee dagen per week). Mi nister Pais stelt nu een elfjarige volle dige leerplicht voor: van het vijfde tot het zestiende jaar. De vervroeging van de leerplicht hangt samen met de samenvoeging van kleuter- en lager onderwijs. De nieuwe basisschool zal als regel acht jaar duren: van het vierde tot het twaalfde jaar. Maar de regering sluit niet uit, dat individuele kinderen daar een jaar korter of langer over doen. Engels ADVERTENTIE Tan onze Haagse redactie »EN HAAG Het ziet er leeds meer naar uit, dat mi- ister Albeda van sociale za- in op 1 januari 1981 Vrede- TT-S zal opvolgen als lid van e EG-commissie in Brussel. ilbeda's kansen zijn sterk gestegen, iu steeds duidelijker wordt dat er linnen de Benelux en de andere EG- mden een groeiende voorkeur be- 4at voor de kanidatuur van Gaston torn, de liberale Luxemburgse mi nster van buitenlandse zaken, voor et voorzitterschap van de EG-com- tissie en de WD-ministers in het ibinet-Van Agt pertinent weigeren ledewerking te verlenen aan de be aming van een socialist in Brussel, leze week moet er worden beslist ADVERTENTIE DEMONSTRATIE Zaterdag 21 juni Amsterdam 2 uur Westermarkt MANIFESTATIE 3 uur Amstelveld ORGANISATIES: N, PPR. PSP. PvdA. ANJV, JS, I"''* j g., PSP j.g.. Log, NVV je, VD. SPREKERS IVV j.cMaarten Voster PRHerman Verbeek Hubert Smeets J8AWim van Velzen 'NMarcus Bakker Albeda. over het voorzitterschap. De namen van de andere leden van de nieuwe EG-commissie komen later dit jaar aan de orde. Leo Tindemans, de voorzitter van de Belgische christen-democraten, is nog steeds bereid het voorzitterschap te aanvaarden, mits zijn kandidatuur duidelijk gesteld wordt en onomstre den zal zijn. Aan beide voorwaarden is tot nu toe niet voldaan. De Belgische regering is er kennelijk niet happig op om Tindemans voor te dragen (tussen Tindemans en de christen-democratische premier Mar tens zit het niet lekker en ook de Belgische socialisten huiveren een beetje) en zowel in Bonn als Parijs beschouwt men Tindemans als een te uitgesproken politieke figuur. Met name Parijs is niet bereid de conclu sies uit het rapport-Tindemans over het functioneren van Europa te ver geten. In dat rapport bepleitte Tinde mans versterking van de commissie. Vervolg op pagina 9 WASHINGTON (AP, Reuter, UPI) President Jimmy Carter van Amerika heeft gisteren voor zijn vertrek naar Italië de Europese bondgenoten opgeroepen zich met hem te verenigen tegen de aggressie van de Sowjet Unie. „Wij worden niet geleid door vijan digheid. een zucht naar confrontatie of de terugkeer van de koude oorlog" aldus Carter, maar we moeten de Sowjets geen kans geven permanent te profiteren van hun inval in het neutrale Afghanistan. De president liet merken dat hij op de economi sche topconferentie in Venetië dit weekeinde geen perfecte eensgezind heid verwacht. We zijn het Warschau Pact niet, aldus Carter. Hij voorspelde dat het westen een- krachtiger stempel op de wereld zal nalaten dan de onderdrukkende com munistische regimes. ..De kracht van vrije democratische landen, die ver scheidenheid toejuichen, geen muren bouwen om hun eigen volk gevangen te zetten en bovenal de individuele vrijheid bevorderen in plaats van te knechten en de kracht van democra tie en vrijheid zullen de toekomst van de wereld bepalen." aldus Carter. Carter, die gisteravond om goed tien uur in Rome verwacht werd voor vooraf aan de topontmoeting be zoeken aan Italië en het Vaticaan zal een apart overleg met de West- duitse bondskanselier Schmidt voe ren naar aanleiding van Carters brief aan de kanselier waarin hij zegt dat Bonn niet van de NAVO-lijn mag afwijken als Schmidt eind deze maand naar Moskou gaat voor een ontmoeting met Breznjew. 8chmidt heeft Carter om het onderhoud ge vraagd. Een beschouwing over het bondgenootschap staat op pag. 7 JAKARTA (AFP) Tweehonderd zestien kinderen onder de zes Jaar zijn in een periode van twee maanden overleden aan mazelen in één district in het gebied van Fakfak, in de Indo nesische provincie Irian Jaya (Nieuw Guinea) AMSTERDAM Ongeveer vijfhon derd leden van de Mobiele Eenheid uit verschillende gemeenten waren gisteren naar Amsterdam geroepen. Een deel van hen heeft geholpen kra kers te beletten een woensdag ont ruimd pand op de Herengracht op nieuw te bezetten. Ongeveer dertig politiemensen waren gistermiddag met toestemming van de eigenaar in het gebouw getrokken Gisteravond zaten zij daar nog, terwijl op straat een groep van ten hoogste vijftig kra kers afwachtte. Zij hadden eerder op de avond met stenen en autobanden provisorisch de deuren van het pand aan de buitenkant gebarricadeerd. De politie besloot gisteren leden van de Mobiele Eenheid uit onder meer Velsen, Haarlem, Zaanstad en het Gooi naar Amsterdam te dirigeren omdat zij er lucht van had gekregen dat krakers voorbereidingen troffen om het pand weer in bezit te nemen! Deze grote macht liet zich niet zien toen ongeveer honderd krakers om streeks vier uur voor het bewuste pand verschenen. Ook de dertig agen ten in het gebouw hielden zich zoveel mogelijk schuil. WASHINGTON (Reuter) Jordanië kan bij de Verenigde Staten tweehon derd moderne tanks kopen. President Carter heeft hiertoe, in strijd met eerder genomen besluiten, beslist tij dens het bezoek van koning Hoessein van Jordanië. Verwacht wordt dat de beslissing op verzet zal stuiten bij Israël en zijn aanhangers in het Ame rikaanse congres. ADVERTENTIE De groep trok vervolgens naar het paleis van justitie aan de Prinsen gracht. Zij droegen een spandoek met zich mee met de leuze „Amsterdam politiestad". Aan het eind van de middag verscheen een kleinere groep weer op de Herengracht. In de nabij heid stonden acht busjes met politie mensen gereed Ook voor het hoofd bureau stond een aantal politiebus- jes. Er deden zich verder geen inci denten voor Over de invoering van het vak Engels schrijven de bewindslieden dat expe rimenten hebben uitgewezen dat het onderwijs in een vreemde taal het best kan beginnen tussen het achtste en tiende Jaar. Het is de bedoeling dat de toekomstige leerkrachten een zo danige opleiding krijgen, dat zij ook bevoegd zijn om Engels te geven. Minister Pais en staatssecretaris Her mes geven er de voorkeur aan, het buitengewoon onderwijs in een afzon derlijke wet te regelen. De samen hang binnen het buitengewoon on derwijs komt dan het best tot uit drukking. Wel zal gestreefd worden naar een nauwe relatie met het ge woon onderwijs. De memorie van antwoord bevat ver der een aantal wijzigingen ten aan zien van het openbaar onderwijs, het stimuleringsbeleid, het onderwijs aan kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond en de financiering van het onderwijs. Een alleraardigste gedachte van minister Pais: je kunt de leerplicht niet alieen naar voren uitbreiden.maar ook naar achteren. Hoewel wij ons afvragen of hier niet gedeeltelijk sprake moet zijn van een spéélplicht voor de vijfjarigen. Maar wij vragen ons wel vaker wat af. Boetseerset (A) BoetseerkJei met verf in J kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschróeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief Als onder legger of v(x»r de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee on Trouw hel ochtendblad mei een over- Vtn onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De Wetenschappelijke Raad voor het Rege- tingsbeleid heeft gisteren een alarmerende nota uitgebracht over de toekomst van de Nederlandse industrie. Op grond van ten uitvoerige studie concludeert de raad dat onze industrie 1,1 de jaren tot 1985: slechts een economische poei te zien zal geven van 2,5 3 procent; niet in staat zal zijn een "rdere afbrokkeling van de kerkgelegenheid een halt toe roepen; een voortdurend zorgelijke handelsbalans zal opleveren. Er zal slechts weinig nodig zijn voor een ingrijpende ver slechtering. De Raad bepleit daarom krachtige maatregelen ter versterking van de industriële structuur van ons land. Anders dan tot nu toe het geval was zal de overheid hierin een actieve, dynamische ro) moeten vervullen. Op basis van deskundigheid zal een rege ringscommissie moeten worden inge steld, die sleutelbedrijven gaat stich ten, samenwerkingsvormen stimu leert en dergelijke. In een verder ver schiet zal een nationale ontwikke lingsmaatschappij moeten worden opgericht Vooralsnog denkt de Raad dat met de reactivering van de industrie de komende jaren een bedrag gemoeid zal zijn van zeven miljard gulden. Hiervan zal circa twee miljard gulden moeten worden opgebracht door de overheid, de overige vijf miljard zal het bedrijfsleven zelf op moeten brengen. Een versterking van de industrie is volgens de Raad temeer noodzakelijk omdat een oplossing van het werk loosheidsprobleem via de diensten sector (waaronder een uitbreiding van overheids- of kwartaire sector) niet goed mogelijk is. Drie jaar gele den verwachtte dezelfde raad nog heel wat van deze sector, maar zo staat in het rapport de belangrijk ste voorwaarde hiervoor, de verster king van de bedrij vensector is vol gens de samenstellers van het rap port pas weer interessant als de in dustrie is aangetrokken. Vervolg op pagina 3 Ons commentaar staat op pag. 5 Looptijd Vaste Rente 6 jaar10' 5 jaar10' 4 jaar9 3 jaar8' 2 jaar8'/,",, 1 jaar7V,% Nadere informatie: 020-5912137 rj postgiro en VL rijkspostspaarbank Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee - Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _Giro I Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze DA. DB. DC DD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of hel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1