Cabinet wil geen vermindering antal leden koninklijk huis oidL CDA stelt eisen aan meewerken abortuswet linde nabij voor zwakzinnigentehuis ZILVER IS GELUKKIG WEER BETAALBAAR KOM SNEL KUKEN BIJ DE JUW60 BIJZONDERE C0U1ERWEKEN BU SIEBEL. ver tien jaar 800.000 iensen in de WAO Lege bedden door personeelstekort Geding tegen bareigenaar wegens weigeren kleurling fE Rainbow Warrior' opgebracht door Spaanse marine SIEBEL HEEFT ER MEER VAN. Fractie wil duidelijkheid over verantwoordelijkheid arts een geld meer voor 'Het Hertejong' U laat de postcode toch ook op uw nieuwe visitekaartjes drukken? pttpost RDAG 19 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET H S frppHEN (ANP) - ..Ik dis mineer niet op huidskleur, lujk alleen welke houding mensen aannemen." Dat u gisteren bij de recht uit in Zutphen de kem van t verweer van een bareige- jr uit Deventer, die in een geding was gedagvaard zijn weigering kleur- ar ui' lingen in zijn zaak toe te laten. Het geding was aangespan nen door zes gekleurde leden van de actiegroep „Open Deur" in Deventer. Enige tijd geleden nam de actiegroep met tien blanke leden bij de bewuste bar de proef op de som. De blanke actievoerders werden zonder meer toegelaten. De gekleur de leden van de actiegroep drie Molukkers, twee Indi sche Nederlanders en een Turk werden naar hun zeggen zonder opgaaf van re denen geweigerd. De blanke collega's stelden vast dat het in de disco-bar niet vol was. De eigenaar van de bar voer de aan dat hij ondanks zijn cafévergunning geen „open bare gelegenheid heeft". Ik probeer mijn eigen besloten heid te creëren. Mensen moe ten daarom aanbellen. Zij begrijpen dan zelf wel de kans te lopen als gast te wor den geweigerd." Mr. Bellaart, de rechtbank president, doet 26 juni uit spraak. ^ll onze parlementsredactie om het aantal leden van het In» s HAAG De regering koninklijk huis verder te be lt grote bezwaren tegen perken. Premier Van Agt zei istellen van de oppositie gisteren in de Tweede Kamer, jorzitter arbeidsongeschiktheidsfonds N HAAG (ANP) Als de huidige ontwikkeling zich urtzet, zij het met een zekere matiging, dan zullen er over jaar zo'n 800.000 arbeidsongeschikten zijn in ons land. De J5 emie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die nu tmfl >g twaalf procent is, (AAW en WAO samen) zal dan zijn igelopen tot vijftien procent. Wlfctedsoni ■Pd irj 0 J sombere voorspelling deed gis- m de voorzitter van het Algemeen geschiktheidsfonds (AAF), 0, J- van der Hoeven, in een Btufflvergadering van het fonds, it de AA W-gelden beheert, in Den gjjbrkgevers- en werknemers- lordigers in het AAF-be- ;n eensgezind in hun ver regering en parlement dat 1 te laks zijn met het „volu- het beleid dat erop gericht ital beroepen op sociale uit- !n terug te dringen Van der Hoeven zei dat het oplo- van de premie tot vijftien pro- bépërking van de loonruimte int. Komt die ten laste van de werknemer dan komt dit neer op een aantasting van de koopkracht met een half procent per jaar, aldus Van der Hoeven. Schrikbarend Werkgeversvertegenwoordiger drs Ch. R. J. Laffrée van het VNÓ vindt het beeld „schrikbarend" en dat ter wijl de cijfers die drs. Van der Hoeven heeft gehanteerd nog gebaseerd zijn op de verwachting, dat de toeloop kan worden beperkt tot 15.000 per jaar. FNV vertegenwoordiger J. F Hoogland vond dat ook te optimis tisch. Volgens hem zal het aantal arbeidsongeschikten over tien jaar de miljoen zijn overschreden, als er geen beleid wordt ontwikkeld. dat de regering zich nader zal beraden, zo één van deze voorstellen wordt aanvaard. Dat kan Intrekking van het wetsontwerp betekenen. Dit ontwerp kent het lidmaatschap van het koninklijk huis toe aan alle Oranjes die in aanmerking komen voor troonopvolging. Een groot deel van de Kamer vindt deze kring te ruim. D'66 heeft een voorstel ingediend, waarbij de vier kinderen van prinses Margriet worden buitengesloten. De PvdA wil de kring verder beperken tot zes personen, de koningin, de af getreden koningin, de troonopvolger, en hun echtgenoten. Dit voorstel is kansloos, maar dat van D'66 zou mogelijk een meerderheid kunnen krijgen. Enkele leden van WD en CDA staan er sympathiek tegenover. Het is echter de vraag, of zij tot steun zullen overgaan in het vooruitzicht van helemaal geen rege ling Scheidslijn Voornaamste bezwaar van premier Van Agt tegen de oppositievoorstel- len is, dat zij een scheidslijn aanbren gen tussen de Oranjes met de meeste kans op troonopvolging en degenen die daarop een geringere kans heb ben. Volgens hem is het een zaak van willekeur, waar die scheidslijn wordt aangebracht. Hij voerde verder aan, dat aan de huidige ruime omvang van de konin- Koningin Beatrix en prins Claus kwamen gisteren in het kader van hun kennismakingsbezoeken aan de provincies naar Zeeland en Zuid-Holland. Hier is de koningin in gesprek met balletleerlingen van het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming in Middelburg, na de voorstelling die de kinderen voor het """inklijk paar gaven. klijke familie geen argumenten mo gen worden ontleend. Eén van de uitgangspunten van het wetsontwerp is de continuïteit van het koning schap te waarborgen. „Daarom mag de kring niet te eng zijn. Het konink lijk huis moet bestand zijn tegen on verwachte gebeurtenissen," aldus Van Agt. De minister-president zei, geen moei te te hebben met een voorstel van CDA en WD om af te zien van de regel „Eén maal lid, altijd lid". Dit betekent, dat de kinderen van prinses Margriet het lidmaatschap verliezen, zodra de kroonprins zijn moeder op volgt. Overigens raakt een Oranje ook het lidmaatschap kwijt, indien hij zonder toestemming van regering en parlement een huwelijk aangaat. Premier Van Agt zei, dat de ministers slechts voor de gedragingen van de koningin volledig aansprakelijk zijn. De onschendbaarheid geldt niet voor de andere leden van het koninklijk huis. Voor hun handel en wandel is de verantwoordelijkheid van de minis ters beperkt. „Zij kunnen geen aanspraak maken op absolute vrijwaring van de kant van de ministers. Hun gedragingen zullen moeten worden gewogen op de effecten op het openbaar belang," aldus premier Van Agt. DEN HAAG (ANP) Het schip de „Rainbow Warrior" van de organisa tie Greenpeace, die voor de Spaanse noordwestkust de jacht op walvissen poogde te verhinderen, heeft gister middag van de Spaanse marine op dracht gekregen in de richting van El Ferrol, de marinehaven nabij het Spaanse La Coruna te varen. Dit werd gisteravond door de organisatie meegedeeld in een communiqué. Vol gens Greenpeace werd het schip, af gezien van een aantal formele rede nen, opgebracht, omdat de organisa tie opnieuw Spaanse walvisjagers stoorde. In 1978 werd de „Rainbow Warrior" om deze reden ook al vast gehouden in La Coruna. ADVERTENTIE Deze weken een extra accent op zonnige zomer- sieraden, de z.g. shorty-colliers. Keuze uit honderden mogelijkheden met nu tijdelijk extra laag geprijsde aanbiedingen. Hier slechts enkele voorbeelden. Zie de uitgebreide collecties in de spedaal etalages. Gouden shorty-collier met 10 gouden bolletjes 208, Nu 158,- Gouden gourmet-colliers. 36 of 38 cm. Normaal 94 Nu 75,- 40 o'42 cm 114 Nu 89,- Wit- of geel gouden shorty-hanger met JUWELIERS Amsterdam, Kalverstraat 121-123. Rotterdam. Stadhuisplein 24-28. Den Haag. Lange Poten 9-11. Utrecht. Bakkerstraat 27-29. Haarlem. Grote Houtstraat 6365 Van onze parlementsredactie DEN HAAG De CDA-frac- tie heeft de regering drie voor waarden gesteld voor verdere medewerking aan het wets voorstel inzake abortus. Deze voorwaarden zijn: Dujidelijkheid over de ver antwoordelijkheid van de arts die de ingreep verricht. Nadere regels ter controle op de naleving van de wet. Een uitgewerkt plan voor alternatieven. De gehele fractie heeft zich verplicht verder mee te werken, indien aan deze drie wensen wordt voldaan. Geen van de fractieleden heeft giste renbij bespreking van de zaak laten wten desondanks bij een afwijzend standpunt te blijven Het CDA-Kamerlid Deetman zei 'We zijn in een stadium, dat we niet meer in een blanco-situatie verkeren. In de fractie is gevraagd: Wie tegenblijft. moet dat nu zeggen. Dat heeft nie mand gedaan.' Verslag De christen-democraten verlangen dudelijkheid over de verantwoorde lijkheid van de arts, omdat de passa ges in de memorie van antwoord daarover voor tweeérlei uitleg vat baar zijn gebleken.. Om te waarbor gen, dat de arts zich ervan vergewist dat de noodsituatie van de vrouw niet anders dan door abortus is op te Vervolg van pagina 1 Het feitelijk gevolg van deze maatre gel was dat per 1 mei jongstleden zo'n honderd uitzendkrachten werden ontslagen, waardoor onder meer de verplegingsdienst in de problemen kwam. Voor een heel jaar is de begro ting voor uitzendkrachten iets meer dan negen miljoen en daarvan was voor deze personeelsleden in de eer ste drie maanden van dit jaar al 3,5 miljoen uitgegeven. Schuld Dat de directie van het academisch ziekenhuis (waar behalve het WG ook het Binnengasthuis onder valt) dras tisch moet bezuinigen is ook te wijten aan het feit dat dit ziekenhuis nog steeds een „schuld" moet afbetalen. In 1976 werd de begroting (rond de 125 miljoen) namelijk met 16 miljoen overschreden. Vanaf 1978 wordt dit aan het ministerie van onderwijs te rugbetaald in termijnen van vier mil joen gulden per jaar en dit jaar zelfs met driekwart miljoen meer. Een andere oorzaak voor het perso neelsgebrek is iets waar welhaast elk ziekenhuis mee te kampen heeft, na melijk het niet kunnen krijgen van vooral verplegend personeel. Tot slot is een structureel personeelstekort te vinden in het ziekteverzuim dat in WG en BG vijftien procent is: drie r. Kees de Leeuw U HAAG Het ziet er zeer somber uit voor het voortbestaan van het tehuis voor zwakzinnigen Hertejong, in het Westbrabantse dorp Zevenbergschenhoek. Staatssecretaris Veder-Smit van «J jksgezondheid heeft in een brief aan bestuur en ouders laten weten geen kans te zien om nog aan .j t geld te komen voor het verblijf van de bewoners van Het Hertejong en daarmee lijkt het p odvonnis wel getekend. delegatie van de ervereniging biedt van- ag de voorzitter van de vas- Kamercommissie voor ^gezondheid mevrouw tal as-Berger (PvdA), als laat- ïol [reddingspoging een petitie tmaar gevreesd moet wor- dat dit alles maar weinig uithalen, nu de standpun- ao goed als vastliggen. Uit ia 'OVerleg van de commissie de staatssecretaris eind kwam immers al naar w, dat het voortbestaan 1 Het Hertejong nauwelijks wns kans heeft. En de ruitzichten zijn er sinds- niet beter op geworden, ondanks protesten van de werkers in het veld en harts tochtelijke pleidooien van deskundigen in de zwakzinni genzorg dit tehuis, dat gezien kan worden als een uniek ex periment zij het met tekortko mingen, toch vooral niet te laten verdwijnen. Eengezinswoningen Het Hertejong is namelijk niet zomaar een tehuis voor zwakzinnigen. In twee eenge zinswoningen, die met elkaar verbonden zijn en gewoon in het dorp staan, probeert men hier al jaren diep zwakzinnige kinderen te laten opgroeien in een meer menselijke omge ving. Het betreit ernstig ge stoorde pupillen, zoals dat heet, die normaal „gedoemd" zouden zijn hun leven te slij ten in een inrichting maar door Het Hertejong de moge lijkheid hebben gekregen zich in een huiselijke sfeer te ont plooien. En dankzij de liefde volle aandacht van de 12 ver pleegkundigen kennelijk met succes, want het medicijnver- bruik (geen slaaptabletten en kalmeringsmiddelen meer) is sterk afgenomen. Uitgangs punt is daarbij.,humanisering van de zorg", maar toch moet Het Hertejong dicht. Zeven tien Jaar nadat Fons Peijnen- borg, directeur van het tehuis. samen met zijn vrouw deze voorziening begon. Het gaat hier om een niet- erkende voorziening die voor heen bekostigd werd uit alge mene wet bijzondere ziekte kosten (kapitaal AWBZ), maar waaraan per 1 april van dit jaar een eind is gekomen, toen staatssecretaris Veder- Smit de zogenaamde 1 okto ber regeling ophief. Die rege ling dateert uit 1971 en was bedoeld als tijdelijke oplos sing voor mensen die in be paalde voorzieningen moes ten worden opgenomen, om dat er elders geen plaats was. Tekort Hoewel cijfers in een andere richting wijzen er zal in deze regio nog een tekort zijn aan ongeveer 600 bedden is er volgens het ministerie vol doende plaats. Mevrouw Ve der-Smit is dan ook van me ning dat de bewoners van Het Hertejong kunnen worden overgeplaatst naar de zwak zinnige inrichting 't Gruyt- veld in Terheyden, waar in middels een noodbarak is neergezet omdat de bouw plannen nog niet zijn vol tooid. In een brief aan de vaste Ka mercommissie laat de ouder vereniging weten ten einde raad te zijn. De ouders zijn bang voor een geestelijk en lichamelijke achteruitgang van hun kinderen bij over plaatsing en zeggen bereid te zijn mee te werken aan veran deringen mits eerst maar eens wordt duidelijk gemaakt wat de bezwaren nu precies zijn tegen Het Hertejong. „Wij menen recht te hebben op een duidelijk antwoord en zuivere argumenten, waarop we kunnen reageren. Waarom moeten onze kinderen naar een groot internaat? Omdat de gedachte dat diep gestoor de kinderen in een wijk wo nen, nog niet wordt geaccep teerd en niet past binnen de regels?", aldus de ouders. Het is een regelrechte nood kreet van wanhopige ouders, waarin veel bitterheid door klinkt. Maar gevreesd moet worden dat het allemaal maar weinig gewicht meer in de schaal zal leggen. Daarvoor lijkt de strijd om het voortbe staan van Het Hertejong te veel op een prestigegeslag, waarvan de ouders met hun kinderen uiteindelijk de dupe dreigen te worden. procent boven het landelijk gemid delde in ziekenhuizen Op een personeelsvergadering die vo rige maand naar aanleiding van het directioneel schrijven werd gehou den, eisten enkele honderden werkne mers dat zieke collega's door uitzend krachten zouden worden vervangen en dat het aantal formatieplaatsen weer teruggebracht zou worden naar honderd procent Actie Het zeer grote aantal lege bedden schijnt overigens ook gevolgen te krijgen voor de medische studenten Co-assistenten vrezen dat hun oplei ding in gevaar komt, omdat zeggen ze. bij minder bedden zij minder erva ring met minder patiénten op kunnen doen. Bovendien zouden zij hun exa mens slechter kunnen voorbereiden. Dit houdt ook verband met het feit dat op de door leegstand getroffen afdelingen minder operaties worden uitgevoerd en ook bepaalde onder zoeken zijn afgelast. Behalve neuro logie en interne geneeskunde geldt dit door interne, personele proble men ook voor de afdeling oogheel kunde. Medische studenten, verenigd in de subfaculteitsvereniging MFAS. heb ben een brief geschreven aan het col lege van bestuur van de Universtiteit van Amsterdam waarin zij deze zaak onder de aandacht brengen en vragen om de directie van het academisch ziekenhuis te verzoeken de medische opleiding te waarborgen. De studen ten overwegen actie te gaan voeren als dit geen resultaat oplevert. Het lid van het college van bestuur dat de academische ziekenhuizen in zijn portefeuille heeft, de heer Harm- sen, zei desgevraagd de brief nog met te hebben gezien. Hij beaamde dat het personeelstekort een groot pro bleem is waarvoor hij vooralsnog geen oplossing ziet. Hij verklaarde eventueel bereid te zijn. als hij over meergegevens beschikt, met de medi sche studenten samen naar oplossin gen te zoeken. Daarbij denkt hij, mocht de nood inderdaad hoog zijn, aan het zoeken naar plaatsen voor opleiding, tijdelijk of duurzaam, bij andere ziekenhuizen. lossen, wil de fractie at de arts een verslag maakt van de bevindingen van zijn gesprek met de vrouw Verder wordt voorgesteld bij dih ge sprek een deskundige in te schakelen. Hoe deze bij de beslissing moet wor den betrokken, zou nader moeten worden uitgewerkt Voorts wenst de fractie, dat de alter natieven voor abortus verder worden uitgewerkt. Deetman: 'Het komt vooc dat een vrouw abortus wil we gens financiële problemen. Daarvoor moet een oplossing zijn te bedenken.'. UTRECHT De industriebond CNV gaat in principe akkoord met het CAO-resuItaat bij DSM. De industrie-, bond FNV heeft zich nog niet uitge sproken over de uitkomsten van het CAO-overleg. In de tweejarige CAO. met een loop tijd tot 1 .april. 1982 is onder meer opgenomen een verhoging van de ploegentoeslag met twee procent. ADVERTENTIE Gebruik'm goed. ADVERTENTIE „Paps beloofde me een pony als ik een tien kreeg. Laat ik die nou hebben

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3