eigen blijven overeind ranje: ook financiële flop Engeland heeft niets aan zege Tijgers wankelend naar zege Veldt naar Moskou ^assale schoppartij brengt Italië niet in finale Mogelijk ton verlies voor KNVB; spelers krijgen 33.000 gulden de man Ook geen ereplaats voor Spanje ;RM tegen nationale sportacademie Betty Stöve wint van Navratilova Duisternis beïnvloedt honkbalduels IOC wijst één baanrenner aan Zoetemelk neemt leiderstrui over Zweden verspeelt punt tegen Israël Nederlaag voor waterpoloploeg 6-RH [flNDERDAG 19 JUNI 1980 SPORT TROUW/KWARTET PR 17-HS 19 Matty Verkamman beis aHeen oME Via de in Italië meest gangbare uitslag heeft België - kam Ch ten koste van het thuisland geplaatst voor de finale van it Europese voetbalkampioenschap. Een daverende verras- et België staat er zaterdagavond finalist tegenover het favoriete W|est-Duitsland die bepaald geen re- m resentant van het mooie, aanvallen- len t voetbal mag worden genoemd. De /_300|»tsiders hebben met bekeken 00 u« iiuif-spel^hun verrassing gestalte uit de hand. In het weer niet voile Olympische sing, deze prestatie van de Belgen, die volstrekt krachteloze Italianen wel in de hand hebben gewerkt. Toen het er op aan kwam, bleken de geboren verdedigers niet in staat een goaltje te forceren. Bovendien speelde het geluk de thuisspelende ploeg nu eens niet in de kaart, zoals eerder wel tegen Spanje en Engeland. hoofd zag en bovendien een paar mi nuten te lang liet spelen. De arbiter leidde echter wel slecht. Ondanks gele kaarten voor Vander Eycken, Mommens, Van der Eist, Orioli en Causio liep de wedstrijd regelmatig jgeven. De veteraan Van Moer elde daarbij een hoofdrol, hoewel gisteren na een kaakslag van de rhureflEetbalbandiet Tardelli al na één en, ïft moest opgeven. In zijn leiding- .wor* vende daden werd Van Moer ge- Reacü e"nd door de eveneens op jaren udani raakte strateeg Cools. Andere uit- Tnkers waren de vleugelverdedigers wiquin, hij vooral, en Gerets plus de invaller Ceulemans. jn Italië werd België in de tweede 5*4 m, el langdurig in het defensief ge- Doest rongen. Maar het. enige reële gevaar 334-3 órmde een kans voor Causio, die liman Pfaff bezwoor. Stadion werd het opnieuw een wed strijd van verregaande voorzichtig heid. Het vervelende toernooi wordt daardoor al van de eerste dag geken merkt. Twee aanvallers is meer dan ooit de norm, maar zelfs dat beschei den aantal wordt lang niet altijd ge haald. De Belgen, die door htm soms flitsende spel tegen Spanje nog het beste figuur hebben geslagen, had den hun Europese topscorer Vanden Bergh in de glazen dug-out opgebor gen. De jongeling van Lierse SK le verde in de bijna spectaculaire daden van zijn landgenoten amper een aan deel en dat was voor de brave trainer Guy Thijs mede een reden om hem a overdreven hardheid lardeerde gis- uit de basis te schrappen. Anderzijds 'ETEn icravond opnieuw de strijd. Scheids- lag er een tactische gedachte van °p echter Garrido floot dit keer niet Thijs aan de wissen Vanden Bergh- Djjö partijdig, hoewel hij aan het slot twee Mommens ten grondslag. De verdedi- UR Heer een buitenspelgeval over het gende stellingen behoefden verster king en in dat verlangen paste de geblokte speler van Lokeren beter dan de frêle schutter. De Italianen hadden ongetwijfeld re kening gehouden met een tegenstan der die de nul van meet af aan wilde koesteren. Maar omdat dit voor het kijkspel zo dodelijke uitgangspunt door de Azzuri's zelf wordt aanbeden, hadden zij alle moeite om hun stre ven naar dat absoluut noodzakelijke Groep 2 lUlie-Belgie 0-0 Spanje-Engeland 1-2 België 3 1 2 0 4 3-2 Italië 3 1 2 0 4 1-0 Engeland 3 1113 3-3 1 Spmje 3 0 12 1 2-4 1 aetog. Napels: TsJechoslowakije-ItaUë. 2c«kg. Home: West-Duitslaud-België. doelpuntje gestalte te geven. Italië is het echte aanvallen naar Engels (competitie) voorbeeld al sinds de da gen van Hellenio Herrera verleerd. Het verderfelijke cattenacclo leek in Argentinië aanvankelijk plaats te maken voor een iets avontuurlijker speelwijze, maar achteraf is die aardi ge opleving niet veel meer dan een variatie op het diep gewortelde angst hazen-voetbal gebleken. Toch was de opdracht voor België loodzwaar. De fanatieke Romeinen schiepen een kakafonie van geluid en zo een helse sfeer zijn de Belgen in het interland-voetbal meestal niet ge wend. In eigen land verhindert de eeuwig durende twist tussen Vlaan deren en Wallonië dat zoiets als een nationaal voetbalelftal werkelijk kan gedijen. Zo werd de laatste oefenin terland voor het vertrek naar Italië, tegen Roemenië, door slechts 3.000 toeschouwers bijgewoond. Door de onverwachte ontwikkeling is de afge lopen dagen echter toch een voetbal sfeertje ontstaan in het Vlaams talige gedeelte van het gespleten land; Wal lonië heeft met Renquin en Dardenne slechts twee vertegenwoordigers in de selectie van twintig man en juicht hooguit op een bescheiden toontje mee. België vreesde vooraf verder de rol van Garrido. De buitenspelval hield grote gevaren in met deze Portugees, die zo een twijfelachtige faam als home-referee heeft opgebouwd. In de eerste helft hadden beide ploegen echter even veel last van de onder maatse spelleider. Hij liet weer veel te veel toe. De brand was al niet meer te blussen, toen hij eerst Oriali en later VanderEucken met gele kaarten be strafte. De Belg kreeg de strafkaart voor een schandelijke trap op het lichaam van de beste Italiaan, Antog- noni. De begaafde spelverdeler strompelde het stadion uit, zijn taak aan de onervaren invaller Baresi overlatend. Een geduchte tegenvaller voor de uitzichtsloos strijdende thuisploeg. Er was geen sprake van constant aanvalsvoetbal, hetgeen werd geaccentueerd door het feit. dat de onzichtbare Causio pas in de 26ste minuut voor het eerst een corner mocht nemen. België had toen allang een overdo sis hardheid in het spel gebracht, die door de ultra-geniepige tegenstan ders met elleboogstoten (Tardellie contra Van Moer) rake klappen (Be- netti sloeg Van Moer voor meerdere minuten tegen het gras, wat de malle Garrido zonder enige reactie liet pas seren) en gemene tackles (Oriali) werd beantwoord. Intussen bleef het een waardeloos kijkspel, dat de Bel gen met enige break-outs in hun voor deel trachtten te beslissen. Zij waren vóór rust heel dicht bij zo'n succes. De technisch uitstekende linksback Renquin nam Zoff tot tweemaal toe op de korrel en Vander Eist kreeg een prima kans van Ceulemans aangebo den. Ook bij die gelegenheid redde de oude Zoff zijn ploeg voor een sof. Aan de andere kant kreeg Graziani een geweldige kans in duplo, maar toen stak Pfaff er bekwaam zijn handen voor. Ook in de tweede helft redde de doel- Graziani schopt op doel, maar opnieuw staat de Belgische doelman Pfaff een Italiaanse treffer in de weg. man van Beveren zijn team een keer van de nederlaag, toen Causio vrij op hem af kwam. De Italianen deden in die tweede vijfenveertig minuten net alsof zij aan een overwicht werkten, maar eigenlijk was het niet meer dan een schijnoffensief. In drie wedstrij den hebben de blauwwitten nu pre cies één doelpunt gemaakt. Dat zegt alles over hun verschrikkelijk gebrek aan produktiviteit. De score is echter nog goed ook voor een plaats In de troostfinale, zaterdag tegen Tsje- choslowakije. Italië-België 0-0. Scheidsrechter Oarrldo (Por), toeschouwers 45.000. Geel: Oriali en Causio (Ita). Vander Eyken. Meeuws en Vander Eist (Bel). Italië: Zo»; sclrea. Oentile. CoUovati. Oriali (Alto-1 belli); Benetti. Tardelli. Antognoni (Barese); Cau sio. Graziani en Bettega België: Pfaff; Meeuws. Gerets, Millecamps. Ren quin; Cools. Vander Eycken. Van Moer (Verhey- en). Mommens (Vanden Bergh); Van der Eist en Ceulemans. NAPELS Engeland en Spanje hebben hun faam op het Europese voetbalkampioenschap niet waar kunnen maken. Na een mateloos saai onderling duel. dat uiteindelijk door Engeland met 2-1 werd gewonnen, rest er voor beide landen niets anders dan de terugreis naar huis. Geen ereplaatsen voor Engeland en Spanje derhalve en er moet veel schaafwerk verricht worden willen belde landen in 1982 (WK in Spanje) wel in aanmerking komen voor een medaille. bor Matty Verkamman DLAAN Na het (on)sportieve debacle van de nationale tbalploeg ln Italië, dreigt het Europees kamloenschap "WJoor de KNVB ook nog op een financiële strop uit te draaien, .üjn voorzichtige begroting was penningmeester Gilles ;veldt uitgegaan van 180.000 gulden winst, maar hij is al ig wanneer er straks quitte wordt gespeeld. Het begrootte gunstige resultaat was ;rd op 4 uitverkochte stadions in de groepswedstrijden, te weten de drie duels van gastland Italië, plus Xederland-West-Duitsland. In door- ppJoeewerd uitgegaan van 50 procent t bezetting der stadions. Het organisa- ité heeft dat de deelnemende inden ook altijd voorgespiegeld. In praktijk is daar dus niets van srecht gekomen. Het toeschouwers- inne komt tot dusverre amper de te boven, waarbij het nog een ie mag worden genoemd, dat (oor de meestal oninteressante partij de derde en vierde plaats in de 9900 s (lukji - DEN HAAG De overheid staat «willend tegenover het voorstel om et CIOS van Sittard (opleidingsin- tituut voor sportleiders) uit te brei den met een begeleiders- en bijscho- ngsprogramma ten behoeve van de ïpsport. Er komt voorlopig geen dlstandige nationale sportacade- iie Staatssecretaris van CRM Wallis (Vries zei in de commissie vergade- Qg over topsport, dat bij de huidige tperkte financiële middelen geen tooefte bestaat aan een dergelijk tstige-object, waarvan niet is aan- u (toond, dat het in een behoefte zal Oden. k georganiseerde sport is het eens ®et de staatssecretaris, dat aan een '«gelijke hogere beroepsopleiding »P dit moment niet gedacht moet ►orden, maar is het oneens met de •pvatting, zoals die ook door CDA- jamerlid Hennekam werd verwoord, at het daarvoor in de plaats komen- le hoogwaardige bijschoüngspro- [ramma aan een bestaande CIOS- iistelling dient te worden gekoppeld. De Nederlandse Sportfederatie (NSF) denkt aan een bundeling en verbete ns van de bestaande opleidingen en adercursussen, die in de bestaande nog te bouwen accommodatie van Pet nationale sportcentrum Papen- al zou kunnen worden onderge- voorverkoop al bijna 30.00G plaatsen aan de man zijn gebracht. Kruysveldt is ervan uitgegaan dat de totale inkomsten 12 miljoen gulden zouden bedragen. In het ongunstigste geval, wanneer Nederland zich niet bij de eerste vier zou plaatsen, bete kende dat voor de KNVB een winst van 180.000 gulden. Door de zwaar tegenvallende belangstelling is de in komsten-prognose van 12 miljoen al gekelderd naar 8 miljoen, maar ook dat bedrag is volgens insiders nog veel te hoog geschat. De KNVB houdt er rekening mee, dat het eindresul taat wel eens 6 miljoen zou kunnen zijn. Via een ingewikkelde calculatie heeft Kruysveldt becijferd, dat elk miljoen minder inkomsten, Neder land 45.000 gulden kost. Bij een eind resultaat van 8 miljoen gulden bete kent dit derhalve dat de begrootte winst van 180.000 gulden precies ver valt. Komt men op 6 miljoen uit, dan overschrijden de Hollandse uitgaven de inkomsten met 90.000 gulden. Op nieuw heeft de KNVB dan geen munt geslagen uit Oranje. Terwijl het Ne derlands elftal al sinds 1974 een enor me marktwaarde heeft, is er buiten het wereldkampioenschap in Argen tinië (waar de bond bijna 2 ton aan overhield) de laatste jaren alleen ver diend aan de oefenwedstrijden tegen Italië en Frankrijk (in totaal circa 5 ton). Die lucratieve uitstapjes lijken nu overigens niet meer in het ver schiet te liggen, daar men de goede naam in Italië te grabbel heeft gegooid. Ook de spelers zullen de financiële tegenvaller van dit toernooi enigszins voelen. Zij hadden de toezegging dat Jan Zwartkruis (r.) terug op Schiphol. Achter hem Willy en René van de Kerkhof. in het geval van winst de sponsorpot tot een half miljoen zou worden aan gevuld. Nü er helemaal geen sprake is van winst valt er ongeveer 4 ton te verdelen. Anders gezegd: een tegen valler van 5000 gulden per man. De buidel wordt de wanprestatie mede in aanmerking genomen voor een paar weekjes voetbal echter nog altijd uiterst royaal gevuld: 20 mille reclame en sponsoring en aan pre mies nog eens 13.000 gulden, in totaal dus 33.000 gulden. De voetbalbond mag zich enerzijds gelukkig prijzen dat de strijd om de derde en vierde plaats niet werd ge haald. ln dat geval wachtte de spelers een extra premie van 7000 gulden. Die extra uitgave van 140.000 gulden stond in geen verhouding tot het iets gunstiger recette-percentage voor de KNVB. Het tekort zou met nog eens ruim een ton zijn toegenomen. nuilllEll "UIUUI UIIUCI JE" "acht. In dat geval zou de overheids invloed meer indirect zijn. k staatssecretaris kondigde aan, H de lang verbeide nota van de terdepartementale werkgroep ge- is en wellicht een aanzet zal «veren voor een andere langgekoes- «de wens van de georganiseerde Wt: een nationaal sportmedisch ■tntrurn Daar zou onderzoek naar en •cntrole op het gebruik van doping nmnen worden verricht. CRM is erin sesiaagd de werkgelegenheid in de 'Port te vergroten. Via de landelijke ?«reaus is momenteel 26 man sport- ^nnisch kader geplaatst. Daar ko- Z\er noE vijftig bij plus tien top- i£n voor de nationale sportbon- JJoor laatste post is op de «groting een bedrag van een half ,oen gulden uitgetrokken. DIEMEN Roofbouw op werper Craig McGinnis van Giants heeft gis teravond zijn tol geëist in de wed strijd tussen de Diemer-ploeg en de heersend landskampioen Amstel Tij gers, die door Amstel Tijgers met 4-6 gewonnen werd. De sterwerper van Giants bleef slechts met veel kunst grepen overeind tegen de Amster damse aanvalskraclit en werd be hoorlijk geraakt. Maar zes innings lang bleef de schade beperkt tot drie punten. Pas in de zevende innings liep het goed mis toen de Diemer verdediging veranderde in een grab belton en drie Amsterdamse runs aan de al gescoorde punten konden wor den toegevoegd. Met een voorsprong van 6-1 leek er voor de Tijgers geen vuiltje meer aan de steeds donkerder wordende lucht. Niettemin gaven de Amsterdammers die zeker lijkende winst toch nog bij na uit handen en dat mag opmerke lijk worden genoemd voor de veel geroemde routine van de Tijgers. Na acht innigs lang niet in de proble men te zijn geweest nam Tijgers-wer per Sieval de wedstrijd toch wat te gemakkelijk op. In de negende in nings liepen de honken nog een keer vol en moesten de Tijgers nog drie punten incasseren. Sieval maakte dat einde overigens niet meer mee. Henk Boeren moest de partij uitgooien en deed dat met twee keer drie-slag bij zonder bekwaam onder de gegeven omstandigheden. In acht innings en drie man gooide de moeilijk te bespelen Sieval 2-1-7. McGinnis maakte voor Giants het einde trouwens ook niet mee. Moe gegooid werd de Amerikaan (7-1-8-2) na zeven innings door Sikkens (1-0-1- 0) vervangen. Want Giants kent nog steeds een onderbezetting in de wer persstaf. Helemaal nu ook Steef van der Sluis niet meer beschikbaar is, omdat de inwoner van Hoorn klaagt over zijn hart. Een opvallende rol aanslag bij Amstel Tijgers werd ver tolkt door Ed Kruis, die drie uit drie sloeg. Het hoofdklasse-competitie program ma van gisteravond kende overigens drie onvoltooide duels. Bij UW- ADO, Quick-HCAW en Kinheim-Ni- cols werd de wedstrijd wegens de invallende duisternis voortijdig ge stopt. De eindresultaten (in alle ge vallen een gelijk spel) tellen evenwel normaal in de competitiestand mee, aangezien er een voldoende aantal innings is afgewerkt. Hoofdklasse. UW-ADO 4-4 (na 10 innings gestopt vanwege invallende duisternis), Quick-HCAW 9-9 (na 9 Innings gestopt vanwege Invallende duister nis). Feyenood-Neptunus 3-7, Klnheim-Nlcols 2-2 (na 8 Innings gestopt vanwege Invallende duister nis). Oiants-Amstel Tijgers 4-6 Stand: Amstel Tijgers 18-27. Neptunus 18-29, Ni- cols 18-24, Olant 18-22, ADO 19-19. HCAW 18-19. Quick 18-17. Kinbeun 19-16, UW 19-13. Feyenoord EASTBOURNE Betty Stöve heeft Martina Navratilova tijdens het ten nistoernooi in Eastbourne duidelijk gemaakt dat er nog wel wat training op gras nodig is om haar Wimbled on- titel te prolongeren. De 34-jarige Ne derlandse was bovendien in een pri ma vorm en dat was voldoende om Navratilova uit te schakelen. Betty Stöve, die in 1977 de finale op Wim bledon bereikte via Navratilova, ze gevierde met 6-3, 3-6, 7-5 en speelt nu in de kwartfinales tegen de Zuidafri- kaanse Greer Stevens. Deze speelster won in de derde ronde van het Ameri kaanse talent Andrea Jaeger. Slechts gedurende een korte periode in de tweede set raakte Betty Stöve van slag. Zij verloor haar service in de zesde game en Navratilova leek de wedstrijd weer onder controle te heb ben. Zelfs toen Stöve in de derde set naar een voorsprong van 4-2 snelde leek er voor de Wimbledon-kampioe- ne niets aan de hand. Spanje heeft aan negatieve promotie voor het eindtoernooi om het wereld kampioenschap van 1982 in eigen land gedaan door in de strijd om de Europese titel zonder winst te blij ven. Spanje in de groep laatste met slechts één punt, behaald in een hoopvol gelijkspel in de openings wedstrijd tegen Italië. Engeland boekte de eerste overwinning van het toernooi na een gelijkspel met België en een nederlaag tegen Italië. Engeland had de overwinning voor een belangrijk deel te danken aan doelman Ray Clemence, die deze keer de voorkeur kreeg boven Peter Shil- ton. Niet alleen stopte hij negen mi nuten na rust bij de stand 1-1 een door invaller Dani ingeschoten straf schop, ook bij andere gelegenheden was Clemence paraat. Beide coaches, Ron Greenwood en Ladislao Kubaia. hadden voor deze gelegenheid andere spelers een kans gegeven. Zo speelden bij Engeland nu behalve Clemence ook Anderson, Hoddle en Brooking mee. Niettemin maakten beide ploegen in de eerste helft eer. vermoeide indruk. Uitblin ker Trevor Brooking zorgde in de 19e minuut voor het enige hoogtepunt door de bal na aangeven van Wood cock achter Arconada te schieten (1- 0). Meer dan een serie hoekschoppen konden de Engelsen voor de pauze niet afdwingen. De Spanjaarden wa ren enkele malen gevaarlijk met te genstoten, maar met name Juanito en Santillana faalden in de afwer king. Na de hervatting zette de scheidende coach Kubaia alles op één kaart. Hij bracht twee verse, offensief ingestel de spelers in de ploeg: Dani voor Janito en Carrasco voor Cardenosa. Dat had vrijwel onmiddellijk de ge lijkmaker tot gevolg. Na een overtre ding van doelman Clemence tegen de solerende Zamora kende de Oosten rijkse scheidsrechter Erich Linemayr Spanje een strafschop toe. Daaruit werd het door invaller Dani in de 48e •minuut 1-1. Vijf minuten later mocht Dani opnieuw van elf meter inschie ten toen Watson Saura ter. val had gebracht. Dani legde de bal in dezelf de hoek. maar Linemayr besliste dat de strafschop moest worden overge nomen omdat Dani bij zijn aanloop te lang had geaaizeld en zijn mede spelers te vroeg naar voren waren gelopen. Deze herkansing liet Cle mence zich niet ontgaan. Met een schitterende duik stopte hij de dit maal in de andere hoek geschoten bal van Dani. De wedstrijd begon steeds meer een open karakter te krijgen en beide ploegen kregen een groot aantal sco ringskansen. De enige die daarbij succes had was de voor FC Köln spelende Tony Woodcock. Hij stond- op de juiste plaats toen Arconada de bal wegstompte na een fraai afstand schot van McDermott (2-1). De Spanjaarden hadden bijzonder weinig geluk. In de 71e minuut moest Clemence zich gewonnen geven bij een schot, van Saura. Linemayr keur de de treffer echter af omdat Zamora in buitenspelpositie stond. En negen minuten voor tijd kopte Gordillo te gen de lat. Ook de Engelsen hadden diverse mogelijkheden een derde tref DEN HAAG Het bestuur van het Nederlandsch Olympisch Comité (NOC) heeft de wielerploeg en de schutters voor de Spelen in Moskou aangewezen. De vólgende wielrenners zijn gekozen: wegwedstrijd (individueel): Peter Winnen, Jac van Meer. Adri van der Poel, Sjaak Hanegraaf, Theo Hogervorst, Johnny Broers. Ploegentijdrit 100 km op de weg: in Moskou wordt gekozen uit Guus Bierings, Egbert Koersen. Theo Hogervorst, Adri van der Poel, Sjaak Hanegraaf en Johnny Broers. Baanwedstrijden: Lau Veldt (sprint) De volgende schutters zijn aangewezen, kleiduivenschieten (skeet): Kiek van Ieperen en Johnny Pierilc. Klein kaliber geweer: Chris van Velzen. Pistool: Wibaut Jolles. Chef d'equipe: A. G. Geerts. fer te laten aantekenen, maar Keegan en Mariner stuitten daarbij op doel man Arconada, die vooral sterk bleek in het tijdig uitlopen. Spanje-Engeland 1-2 (O-U 19. Brooking 0-1, 48 Dani (atrafschop) 1-1. 60. Woodcock 1-2. Scheids rechter Erich Linemayr (Oosl. toeschouwera: 10.000. Gele kaarten: Carrasco (Spa) en McDer mott (OB). Engeland: Clemence; Thompson. Anderson Cher ry). Watson. Mills: WUkins. Hoddle iMariner McDermott, Brooking; Keegan en Woodcock. Spanje: Arconada; Alesanco. Gordlllo. Olmo, Cundi; Una. Cardenosa (Carrasco). Saura. /«mo ra, Juanito (Dani) en Santillana. MENDRISIO Overeenkomstig de verwachtingen heeft Joop Zoetemelk na de tijdrit over de flanken van de Monte Generoso de leiding in de alge mene rangschikking van de Ronde van Zwitserland genomen. In het 11,3 kilometer lange bergtraject was Neer- lands beste etapperenner de Belg Da niel Willems ruimschoots te snel af. Met een verschil van bijna twee mi nuten werd Willems uit de goudkleu rige leiderstrui gereden Achtste etappe: 1. 8alm (Zwi> 66 km in 1 uur 32 min. 28 sec.; 2. 8prangers (Bel) z.t.; 3. Glslger (Zwt z.L; 4. Loro (Ita) z.t.; 5. Knetemann op 4 sec.; 11. Lammertink z.t: 19. Zijerveld z.t.; 21 Nieuwdorp op 26 sec.; 24 Zoetemelk z.t; 30. De Rooy z.t; 32. Pronk z.t; 40. Van TU'oorg op 7.36; 42. Van dongen z.t; 53- Wijnands z.t; 54. Van Peer z.t; 60 Havik z.t.; Gl.Sc hipper z.t Negende etappe, een bergtijdrit over 11,3 kilome ter: l. Fuchs (Zwl) 11,3 km ln 31.46 (gem. 21.342 km/u). 2. Zoetemelk op 11 sec., 3. Van Irnpe 'Bel op 16 sec., 4. Beccia (Ita) op 23 sec.. 5. Nieuwdorp op 54 sec., 7. Knetemann en Loos (Zwi) op 1.06,13. Pronk op 1 45.17. De Rooy op 2.34.28. Zijerveld op 4 05. 40. Van Peer op 5.45.47 Wijnands op 8.25.52. Van Dongen op 6 48. 55. Schipper op 7.37. 56. Lammertink op 7.48. 57. Havik op 7.47. 60. Van TUborg op 8.02. ukun,. Jan Impe (Bel) op i;__ Willems (Bel) op 1.12. 5. Guchs (Zwl) op 1.14, 8. De Rooy op 3.21.14. Pronk op 4.26.19. Knetemann op 8.50. 26. Nieuwdorp op 22.06. 35 Wijnands op 38.55. 36. Van Peer op 41.29. 37. Zijerveld op 42.2». 38. Schipper op 44.38. 53. Lammertink op 1 03.05. 58. Van Dongen op 1 22.16. 60. Van TUborg op 1 22,43. 62 Havik op 1.36.58. AUDE De Fransman Mare Durant heeft de tweede etappe van de ronde van de Aude gewonnen. De rit ging over 171 kilometer van Paziols naar Castel- naudary Tweede werd de Fransman Alain derde diens landgenoot Patric Perret, die de leiding heeft in het algemeen klassement met een voor sprong van drie seconden op de Belg Van den Haute. Tweede etappe: L Durant (Fra) 166 km in 4.2139 (met tljdvergoedlng: 43131) 2. De Carvalho (Fra), op drie seconden (met tijd vergoeding: 4.21.27). 2 Perret (Fra) op 6 seconden (met tijd vergoeding: 4 21.33). 4. Sanders (Fra) op 18 seconden. 5 Vlüe- miane (Fra) z.t., 8. Legeay (Fra) z.L. 7. Van de Poel (Ned) z.t„ 8. Van den Broucke (Bel) z.t., 9. Van den Haute (Bel) z.t., 10. Schepers (Bel) z.t.. 15 Maas (Ned) z.t. Algemeen klassement: J. Perret (Fra) 8.41.17, 2 Van den Haute (Bel) op 3 seconden. 3 Van den Broucke (Bel) op 5 sec.. 4. De Carvalho (Fra) op 6 sec.. 5. Seznec (Fra) op 6 sec 6. Legeay (Fra) op 9 sec.. 7. Villemiane (Fra: op 13 sec.. 3. Maas I Ned) op 16 sec.. 9. Bazzo (Fra) 16 sec.. 10. Sanders (Fra) op lti sec. STOCKHOLM Het Zweedse voet balelftal heeft in Stockholm in een wedstrijd voor Groep zes van de kwa lificatieronde voor de strijd om de wereldtitel aanlsraël een kostbaar punt moetn afstaan. Het werd 1-1 na een ruststand van 1-0 voor Zweden. In de 39ste minuut scoorde Ramberg, tien minutenvoor het einde zorgfde Damti voor de gelijkmaker. PATRAS Het Nederlands waterpo loteam heeft in het zevenlandentoer- nooi in de Griekse stad Patras zijn eerste nederlaag geleden. Nadat eer der van Bulgarije en West-Duitsland <6-5) was gewonnen, ging de formatie van trainer Ivo Trumbic tegen Joe goslavië met 5-8 ten onder. De perio destanden waren 0-4, 3-2, 0-1, 2-1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19