Nieuwe muntmeester benoemd i Ik neem tvoor mijn salaris. Ik neem t voor mijn vakanticbaan. Ik neem t voor mijn studiegeld. Ik neem t omdat ikgeen kopzorg wil. J Ik neem Giroblauw omdat ikvan simpel hou. Zorg van justitie voor gedetineerde ontroert maar privacy blijft bedreigd Vliegveld Markerwaard economisch geen succes PROVINCIALE STUDIETOELAGE- REGELING NOORD-HOLLAND provinciaal bestuur van noord-holland Trouw postgiro en rijkspostspaarbank ieder, arvoo, 'ngen dat d| «H 'n ij, ig alt it OV| n: g! om en Uj te» Haag, rdaad uid is Iscnrn chter adati eüjnl iMie betei idep, rden. den is in de zekerheid des Geloofs ontslapen in lieve vrouw, onze zorgzame moeder, lot- en overgrootmoeder Maria Antoinette Touwen- van der Boon leeftijd van 09 jaar. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer: Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven altijd van de dood ontheven. Psalm 42/7 B r ter langt wicht 'ten op de i lat lERPAG 19 JUNI 1980 Familieberichten Zeist, L. Touwen J. M. Touwen Wateringen, G. A. Lindhout-Touwen M. L. Lindhout Ferwerd, J. J. Touwen J. C. Touwen-Bijloo Rotterdam. C. J. Touwen klein- en achterkleinkinderen II WC Zeist, 18 juni 1 Looborch" ibergseweg 42 Geen bloemen. Jd«i begrafenis zal plaatshebben te Zeist op de mene Begraafplaats op maandag 23 juni om 14.00 uur. voorafgaande zal om 13.00 uur een uwdienst gehouden worden in „De Loo-. ch". iheid tot condoleren aldaar na afloop de rouwdienst. m'UP THE SAWDUST BAND CKENSTEIN - LA CONFRÉRIE DES FOUS WLEVEL RANTERS - PIEREMACHOCHEL CADDICK, PETER BOND TIM LAYCOCK HNES VAN DE VELDE- KETT S OAK- FLUfTEKRUID ENGELAHO NCOEm TON PLUT BAND - ALBION MORRIS MEN «U«C ENGELAND PA RAAT- MUCKRAM WAKES EIVICTORVBAND - GERARD VAN MAASAKKERS UWOA - GRUPPO FOLK INTERNAZIONALE n: LUNCHCONCER1EH p/A'AfS uur qroie M};- !0:IS in* t*rt4 MH, graf* MiV. kltmu (Fotoclub) «r Donoem.\G3juijin- no;VRrjaAacjuitn>j!f CERTÊN2UNGR*TtS TOEGANKELIJK atnaekiss* vtnötOelan 3»s»i,<iop«n»in 10-16 uur. t ZomWg* ra DoBHn. KrwMtrêH 2. 3012 CJ Rotfrdim de Doelen 3-4-5 JULI 1980 Ook voor het studiejaar 1980-1981 bestaat de mogelijkheid om een studietoelage te krijgen van de provincie Noord- Holland. Een studietoelage wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland toegekend in de vorm van een gift of een renteloos voorschot. WIE KOMT IN AANMERKING? - inwoners van Noord-Holland; bij minderjarigheid moeten de ouder(s) of verzorger(s) in Noord-Holland wonen - het bruto inkomen mag - afhankelijk van de gezins samenstelling - niet meer bedragen dan een bepaald maximum - los daarvan moet men volgens provinciale maatstaven niet in staat zijn de studie zelf helemaal te betalen. WELKE STUDIEKOSTEN? - school- of lesgeld - leermiddelen, materialen - dagelijkse reiskosten van en naar school - speciale schoolkleding (niet: sportkleding) LET OP: de studiekosten moeten tenminste fl. 450, bedragen. HOE GROOT IS DE STUDIETOELAGE? - de toelage is nooit hoger dan !6 van de studiekosten na aftrek van een eventuele eigen (ouderlijke) bijdrage - de maximum toelage bedraagt fl. 3470,- - toelagen beneden fl. 100 - worden niet toegekend. WELKE OPLEIDINGEN? - instellingen voor onderwijs of kunsten - kursussen - tweede-kans onderwijs (dagschool voor volwassenen) NIET- gewoon of buitengewoon lager onderwijs - hoger beroeps onderwijs - hogescholen - universiteiten WAAR EN WANNEER AANVRAGEN? - zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 1 oktober 1980 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3.2012 HR Haarlem - aangeraden wordt ook een aanvraag te richten tot het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Kempkensberg 4, te Groningen en tot de gemeente van inwoning. NADERE INFORMATIE Telefoon 023-163368/163370/163372 Elke zaterdag in bet oMterwiJ* vraagt vacatara ia ét fleaaadheifeaarg i hagerpcrsaaeel wclxijas ca voraiiugswcrk Zorg ervoor dat uw advertentiemateriaal donderdag met de eerste post in ons bezit is. Voor alle inlichtingen: Telefoon 020-913456 tst. 794,783 en 750 TROUW/KWARTET PR 15-HS 17 door Jac. Lelsz APELDOORN Tot 's rijks muntmeester is per 1 oktober 1980 benoemd Ir. J. de Jong (39) uit Wijchen. Hij volgt als zodanig dr. ir. M. van dien Brandhof te De Bilt op, die 'pp 1 januari van dit jaar met pensioen is gegaan. De heer De Jong, die aan de Techni sche Hogeschool te Delft stu deerde voor metaalkundig ih- genieur, vervult op het ogeh- blik een functie in het parti culiere bedrijfsleven. Wat moet men zich voorstellen tyj iemand, die aan het hoofd staat vah de Rijksmunt te Utrecht? 's Rijks muntmeester ia verantwoordelijke voor de muntslag. Met papiergeld heeft hij niets te maken, dat is eep zaak van De Nederlandsche Bank. Ook draagt hij, uiteraard, geen verb an twoordeiijkheid voor het muntbej- leid als zodanig, al zal hij wel in bepaalde opzichten adviseren. Of er nieuwe munten komen en hoe* veel, of ze rond blijven dan wel vierj 4e kant worden, of de rijksdaalder uit di circulatie gaat om plaats te makèrf voor een vijf guldens tuk, dat zijn alle-j maal zaken voor een politieke beslis-; sing op het ministerie van financiën, in dit geval de staatssecretaris.! ,,'s Rijks muntmeester is met name' verantwoordelijk voor de technische! kant. Hij staat aan het hoofd van een metaalwarenfabriek. Maar wel een; van een bijzonder soort," aldus een functionaris van het ministerie van! Teken financiën. Aan de vermaarde, wat scheef gezak te Waag in Deventer hangt nog zo'n ketel, waarin eens een stadmunt- meester is gestoofd tot de dood erop volgde. De man werd met kokende olie „gezoden". In de rekeningen van het jaar 1434 komt een post voor met de aantekening „ene ketel gecoft, daar die muntemeister in gezoden werd". Als bijkomende straf werd de dode niet in een kist begraven, maar ging hij in een ton de grond in. Het staat allemaal netjes in de munt wet beschreven waaruit onze munten moeten bestaan. Al komt de intrinsie ke waarde van de munt niet meer overeen met de door haar vertegen woordigde waarde, er moet nauwkeu rig worden toegezien op de voorge schreven samenstelling van de ver schillende metalen, 's Rijks munt meester draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de munt. Op het ministerie van financiën werd giste ren opgemerkt: „De laatste munt meesters van Nederland zijn, meestal gepensioneerd, naderhand op natuur lijke wijze aan hun eind gekomen." Op de Rijksmunt, die ook de munten voor Suriname enzovoorts heeft ge maakt, worden niet uitsluitend mun ten geslagen. Ook de Nederlandse eretekenen, zoals kruisen en medail les. En ook worden wel eens speciale opdrachten uitgevoerd, zoals onlangs voor een bank die een groot aantal gouden dukaten liet vervaardigen, geen wettig betaalmiddel meer en eigenlijk meer bedoeld -voor beleg- ginsgdoeleinden. In stille -weken is er ook nog wel eens tijd voor een in dit verband bijna triviale klus als de pro- duktie van penningen voor koffie- automaten. Ten slotte werken er bij de Rijksmunt 135 mensen. een haantje. Na 1 januari, toen de heer Van den Brandhof aftrad, is daar een sterretje aan toegevoegd. Alles, zoals gebruikelijk, zo minuscuul, dat het nauwelijks zichtbaar is. Het hui dige, tijdelijke muntmeestersteken wordt voorlopig gehandhaafd. Ook al oiil er het zeldzaamheidskarakter aan te ontnemen. Wel komt er een nieuw muntmeesters teken voordat de eer ste munten met de beeldenaar van koningin Beatrix worden geslagen. H^.'t laatste gebeurt pas over geruime tijd, misschien in 1981. Kamers van koophandel waarschuwen: Van een onzer verslaggevers J j BREDA De aanleg van een tweede nationale luchthaven in Ygezien onaanvaardbaar. Dit is de Markerwaard is economise! de conclusie van de Kami Brabant in een commentaar O] luchtvaartterreinen. van koophandel in Noord- het structuurschema burger- Volgens de Kamers slaat de regering de plank mis, wanneer zij overweegt een tweede nationale luchthaven aan te leggen buiten het gebied waar de grootste behoefte aan luchthavenac commodatie is, namelijk in de zuide lijke vleugel van de randstad. Zee land, Noord-Brabant, Limburg en de regio Arnhem-Venlo. In die streken- bevinden zich die industriële en dien-; stenbedrijven, die zowel in mensen! als goederen een belangrijk aandeel MiliPlI in het luchtverkeer hebben. van Nederland, aldus het commen taar. De Kamers pleiten er verder voor de luchthaven Zestienhoven een minder ondergeschikte rol in het nationale luchthavenplan toe te kennen en voorzieningen te treffen dat dit Rot terdamse vliegveld optimaal wordt gebruikt. Overigens loopt 's rijks muntmeester i op geen stukken na de risico's, die in j vroegere eeuwen aan de positie van muntmeester zaten. Vijf eeuwen gele- den kende ons land diverse stedelijke munten, (bijvoorbeeld in de LJsseLste- j' den), landschapsmunten (in het ge- west Overijssel) en landsheerlijke munten (onder anderen door Philips J n geslagen). Wanneer de muntmees- ter bedrog pleegde door er te weinig i edelmetaal in te doen en te veel lood, dan kon hij zwaar worden gestraft, in laatste instantie zelfs door letterlijk te worden gekookt. Op iedere munt, hoe klein ook en weinigen valt het inderdaad op, staat een muntmeestersteken. Zoiets als een garantie van 's Rijks muntmees ter dat de munt aan de eisen voldoet. Normaal wordt dit gewijzigd als een nieuwe muntmeester aantreedt. In dit geval is dat niet dadelijk per 1 oktober van dit jaar het geval. De staatssecretaris voor financiën heeft hiertoe besloten om speculatie te voorkomen. Hierbij speelt ook vooral de kwestie dat op 30 april de troons wisseling heeft plaats gehad. Het laatste muntmeestersteken was Een luchthaven in de Markerwaard zal volgens de Kamers zonder twijfel leiden tot afvloeiing van personen ery goederen naar buitenlandse luchthui vens. Wat de overheid ook doet, het verkeer zal zijn eigen weg zoeken, want de Markerwaard is voor bevol king en bedrijfsleven afgelegen, aldus de Kamers die hun commentaar de titel „De plank mis" hebben genoemd. In het rapport, waaraan ook de Ka mers van koophandel Rotterdam en Venlo meegewerkt hebben, wordt de regering aangeraden een supra-regio- nale luchthaven in Zuidwest-Neder- land mogelijk te maken, omdat de goederen- en passagiersstroom zich j in de driehoek Rotterdam-Antwer-1 pen-Ruhrgebied concentreert. Zo'n i vliegveld in Noord-Brabant zou juis,t een stimulans kunnen betekenen- voor de economische ontwikkeling Zestien organisaties op het gebied van natuur- en milieubescherming, visserij en watersport alsmede de ANWB hebben de regering gevraagd een studie te laten verrichten naar alternatieven voor de Markerwaard. Een beslissing over het al of niet inpolderen van dit deel van het IJs- selmeer, mag volgens de organisaties niet alleen afhangen van de bestaan de waarden, maar ook van de ontwik kelingsmogelijkheden die het IJssel- meer te bieden heeft voor natuur en landschap, de beroeps- en sportvisse- rij en de recreatie. In een brief aan de regering wordt er op gewezen dat onvoldoende duide lijk is welke keuze er is, als de Markerwaard er niet komt. Er is geen uitgewerkt alternatiaf plan voor be stemming, inrichting en beheer van het IJsselmeer, dat gericht is op het instandhouden en versterken van de huidige kwaliteit. door Koos van Weringh De minister van justitie, mr J. de Ruiter, heeft onlangs richtlijnen bekend gemaakt die in acht moeten worden genomen bij het verrichten van criminologisch onderzoek, voorzover daar gedetineerden en kinderen bij betrokken zijn die „onder justitie" vallen. De minister is hiermee tegemoet gekomen aan de Tweede Kamer die hierom gevraagd had. Dat wasUn april 1978 bij het debat over de toen in de publiciteit gekomen plannen van de in Leiden benoemde criminoloog Buikhuisen I Ik schrijf hier „plannen", maar in feite was daarvan toen nog in he£ geheel geen sprake. Het reclasse- ringsblad KRI was erachter gekomen dat Buikhuisen van plan was zich in Leiden toe te leggen op de biosociale criminologie en in de pubiikatie die het blad vervolgens aan de zaak wijd de heette het dat er hersenonderzoek onder delinquenten zou worden ge daan. Sindsdien is Buikhuisen met dat hersenonderzoek verbonden geraakt. Dat blijkt ook nu weer, nu hij in het nieuws is met zijn eerste echte plan nen. In verschillende kranten heb ik gelezen dat zijn eerdere plannen her senonderzoek te verrichten onder ge detineerden geen doorgang konden vinden. Maar die plannen zijn er hele maal niet geweest. Na zijn oratie van vorig jaar komt hij nu voor het eerst ,met een concreet voorstel voor onder- •zoek. Buikhuisen De aanleiding tot de ministeriële Je gaat van school en hebt een baan. Anderen gaan studeren of verdienen wat bij. Zo heb je allemaal een reden om je geldzaken goed te regelen. Wil je het niet ingewikkeld maken, dan kies je Giroblauw. Giroblauw is immers de kleur van de postrekening, 't Is j gratis. Geld ontvangen gaat automatisch. Contant halen kan,óók op zaterdag. Betalen is eenvoudig. Girobetaalkaarten krijg je bij voldoende inkomen op je postrekening. fl Sparen gaat makkelijk. Lenen kan na je eenentwintigste. En je regelt alles thuis. Simpel. 5 richtlijnen wordt dus gevormd door de kwestie-Buikhuisen. Dat heeft zo wel voor- als nadelen. Een voordeel is dat op betrekkelijk grote schaal be sproken wordt wat de gevolgen van wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn. Zo vaak gebeurt dat niet. Voor iedereen kan duidelijk worden dat over de beoefening van de weten schap en de uitgangspunten daarvan belangrijke controversen kunnen be staan. Het behoort tot de taak van het parlement ervoor te zorgen dat er regels komen die verhinderen dat „wetenschappers" zich maar kunnen uitleven op groepen mensen die zich niet kunnen verdedigen. In dit geval zijn door de Tweede Kamer enige voorzorgen genomen door de minis ter te vragen richtlijnen op te stellen voor het verrichten van onderzoek, waarbij gedetineerden betrokken zijn. De minister heeft dat vervolgens keurig gedaan. Niemand kan daarte gen zijn en ik ben dat ook niet. Niettemin lijkt het mij van belang op een aantal nevenaspecten te wijzen die in de gesprekken geheei over het hoofd worden gezien. De nu bekend gemaakte richtlijnen zijn het uit vloeisel van één felle discussie over een zaak, die nauwelijks precies te omschrijven was toen zij speelde. Alle aandacht was en is nog gericht op de mogelijke schending van de privacy door wetenschappelijke on derzoekers. Op dat ogenblik was die privacy door Buikhuisen nog niet ge schonden en die privacy is, voorzover mij bekend, nog nimmer door een criminologisch onderzoeker ge schonden. De suggestie is echter min of meer aanwezig dat het tijd wordt die on derzoekers eens aan banden te leg gen. De samenwerking tussen crimi- Schade nologische onderzoekers en „Justi tie" beweegt zich in Nederland op een redelijk niveau, al zijn er soms wel strubbelingen. Het ministerie heeft vele keren financiële middelen ter beschikking gesteld voor onderzoek in gevangenissen en instellingen van de kinderbescherming. toezicht. Een tijdje geleden heb ik een gedetineerde bezocht die stu deert en gedurende het uur dat ik in de bezoekersruimte van amper twee bij drie meter doorbracht zat er een bewaarder bij. Een paar maanden later mocht ik met hem alleen zitten» na daarom gevraagd te hebben. Zon der toezicht kon ik toen een door hem gemaakte scriptie met hem bespre ken, maar in het algemeen is bij het bezoek geen sprake van enige priva cy. In dit verband zou ik willen ver wijzen naar het in 1977 verschenen boek van Martin Moerings, De gevan genis uit, de maatschappij in, waarin zeer uitvoerig op de problemen van gedetineerden en hun families wordt ingegaan. Seksualiteit Over de seksualiteit van gedetineer den wordt zwaarwichtig gesproken in vergaderingen, waarvan de leden na afloop gewoon weer naar huis gaan.' Studies over de gevangene houden rich bijna allemaal bezig met eecj door het systeem „gesloopte" per soonlijkheid. In de beginselenwet ge vangeniswezen worden roerend e woorden gewijd aan de functie van die straf in het kader van de terugkeer van de gedetineerde naar de maat schappij. maar de eerste studie waar in te lezen valt dat er van die resocia lisatie ook maar iets terechtgekomen is zou ik graag vast willen houden. De parlementaire en ministeriële zorg voor het wel en wee van de eens in de zoveel tijd door een onderzoeker be dreigde gedetineerde is buitenge woon ontroerend, maar mooier zou nog zijn als de parlementariërs hun zorg zouden uitbreiden tot de dage lijkse problemen van de gevangenen. Misschien kunnen zij de minister ook zover krijgen dat deze betere regelin gen voor het bezoek ontwikkelt, om dat de privacy van de gedetineerde bij de huidige regelingen in ernstige mate wordt bedreigd. En als. zij toch bezig zijn kunnen ze wellicht ook de arbeid van de gedetineerden eens wat nader bekijken, want ook die draagt maar weinig bij tot de ontplooiing van de persoonlijkheid. Systeem IK NEEM EEN POSTREKENING. J IK HEET (ACHTERNAAM) I (VOORNAMEN VOLUIT) j IK WOON M/V POSTCODE/PLAATS j IK BEN GEBOREN OP IK BEN TE BELLEN OP I IK STUUR DEZE BON IN EEN ENVELOP ZONDER POSTZEGEL AAN: POSTGIRO EN RIJKSPOSTSPAARBANK, POSTBUS 99955,8900 GA LEEUWARDEN. Trouw-25 i i l -1 Wat uit die door het ministerie zelf betaalde onderzoeken blijkt is dat de privacy van gedetineerden in hoge mate wordt aangetast door het sys teem waarmee wij in Nederland den ken gevangenen te kunnen verbete ren of resocialiseren. Gedetineerden hebben geen enkele privacy. Hebt u daar ooit van gehoord. Ik behoor niet tot diegenen die van mening zijn dat de maatschappij het zonder gevangenissen kan stellen, zoals ik al verschillende keren in deze krant uiteengezet heb Maar dat bete kent niet dat wij tevreden moeten zijn met de plaats die de gedetineerde in het bestel inneemt. Het uitzitten van een door de rechter opgelegde straf hoeft nog niet te betekenen dat een gedetineerde als een tienjarige behandeld en van alle verantwoorde lijkheid beroofd wordt. Als een gedetineerde zijn vrouw, vriendin of wie dan ook op bezoek heeft, gebeurt dat bijna altijd onder In een toelichting op rie richtlijnen voor het onderzoek zei de minister in het televisieprogramma Brandpunt dat een verzoek wordt afgewezen als er „vrees voor schade'1 aanwezig ge acht wordt. De gedetineerden mogen op geen enkele wijze schade onder vinden. Zij mogen trouwens ook wei geren mee te doen. Dat lijkt mij nogal vanzelfsprekend, al kan „vrees voor schade" natuurlijk ook worden uitgelegd in een voor het justitiële beleid zeer gunstige rich ting. Wat de gevolgen van deze richt lijnen in dit opzicht rijn, zal moeten worden afgewacht. De vraag rijst echter wat het ministe rie doet als de gevangenen werkelijk schade ondervinden, bij voorbeeld door de persoonlijke levenssfeer aan tastende regelingen, waarmee zij elke dag te maken hebben. Het is niet te hopen dat de parlementariërs zich tevreden zullen stellen met een inci denteel succesje, waarmee in de pu bliciteit hoge ogen kunnen worden gegooid. Het tot stand komen van deze richtlijnen wordt hopelijk geen alibi het er verder maar weer bij te laten zitten wat de werkelijke proble men bij het gevangeniswezen betreft. Koos van Weringh is hoogleraar cri minologie aan de universiteit van Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17