M onumentenzorg meer uit 'Haagse sfeer' halen Droom even dat dit allemaal vanu piet klerkx rvaahvijk zanddonkb*; Van moord verdachte Chinees in handen politie Den Haag. KORT Dak Olympus DEN HAAG (ANP) De 21-Jarige Chinees K. W. T.. die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op een landgenoot tijdens een schietpartij in het Chinese restaurant Good Friend aan het Plein in Den Haag, is in handen van de Haagse politie. K. W. T. was samen met een nog onbekende persoon op 1 oktober vo rig jaar het restaurant binnen ge drongen en had vijf pistoolschoten gelost op een landgenoot, die dode lijk werd getroffen. Vijf mensen raak ten bij de schietpartij gewond. Na zijn vlucht schakelde de politie Inter pol in. Op 2 januari werd T. in het Engelse Cardiff aangehouden Daar na is hij aan Nederland uitgeleverd. 22ste Pasar Malam in Houtrusthallen DEN HAAG Bij de Haagse Pasar Malam Besar, die van vrijdag 20 t.m. zondag 29 juni in de Houtrusthallen wordt gehou den, ligt de nadruk op de „Indi sche Show." Dat gecombineerd met klassieke Javaanse en Bali- sche dansen, gamelanmuziek en voor het eerst, zang uit Sumatra en de Molukken. In de tien dagen durende Tong Tong van de oud-Indisch-gas- ten presenteren zich „Indische Toppers", als Wieteke van Dort (Tante Lien), The Tielman Bro thers en de drie Indische orkes ten, de Nachtsirenen van Guus Becker (oude krontjong), Rudy van Daim en his Raindrops en Rudy Wairats and his Suara Nu- santara (moderne krontjong en Hawaaiian). Exotische modeshows vinden op deze 22ste Pasar Malam plaats in de middaguren als aanvullilng op een amuse mentsprogramma. Donderdag 26 juni staat het avondprogram ma in het teken-van de „magie" rondom de fakir Ring Badja Sindra. Van de Oostersse vecht sporten Tang Soo Do en Pent- jak worden demonstraties gege ven. Op de beide Pasar-zaterda gen (21 en 28 juni) zijn Indische disco-avonden in de Houtrust hallen georganiseerd. EXPOSITIE Elf eindexamen kandidaten van de Koninklijke Aca demie van Beeldende Kunsten in Den Haag exposeren vanaf zaterdag tot en met 10 juli in de Haagse Pulc- hri Studio aan het Lange Voorhout. De expositieruimte is dan dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur en zondag van 13 tot 17 uur geopend. EXPOSITIE II In de Oegstgeest Pülchri Studio, aan de Kempenaer- straat, is vanaf morgen tot en met 21 augustus de jaarlijkse zomertentoon- stelling te zien. De studio is van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17,30 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur geopend. DANSCONCOURS Tien dans groepen doen zaterdag en zondag mee met een folkloristisch danscon- cours op de boulevard in Schevenin- gen, op beide dagen van 13 tot 17 uur. De dansgroepen worden muzikaal be geleid door vier orkesten van de Bal kaneilanden. WANDELING Ongeveer ander half uur duurt de natuurwandeling, die de afdeling Leiden van het Insti tuut voor Natuurbeschermingsedu catie zaterdag organiseert in het Kat- wijkse duingebied Berkheide. Om 14 uur wordt gestart bij de Soefitempel aan de Sportlaan. FOTOTENTOONSTELLING De Haagse fotograaf Ron de Rooij exposeert zijn foto's van het leven in Mexico vanaf zaterdag tot en met 29 september in het Museum voor het Onderwijs aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag. ORGELCONCERT De organist Gerard Bal concerteert zaterdag op het 150 jaar oude orgel van de Grote Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Hij speelt naast meren deels onbekende werken uit de mid deleeuwen en de renaissance werken van Purceli, Wesley en H&ndel. Aan vang: 20.15 uur, toegang: 4,50 en 3,50 gulden. FIETSDAG Voor de eerste maal wordt zaterdag de provinciale fiets dag georganiseerd. Acht fietsvereni- gingen aangesloten bij de Nederland se Rijwiel Toer Unie uit Lisse, Leiden, Boskoop, Bodegraven, Gouda, Leid- schendam, Bergschenhoek en Schie dam doen mee. De deelneming kost 3 gulden en er wordt om 8 en 17 uur gestart. LEO MEERVOORT De journa list/publicist Nico Scheepmaker opent vrijdag in Galerij M, Banka- straat 76 in Den Haag expositie van werk van Haagse naïeve schilder Leo Neervoort. KLANKSNOER De organisatie Marie-Therese Jehan, titulair orga- niste van de kathedraal van Nantes, verzorgt vandaag in de Oude Kerk te Rijswijk een klanksnoer-concert. Aanv. 20.30. Werken van Marchand. de Grigny, Nikolaus, Buxtehude en Bach. MAREKERK In de Leid»] rekerk geeft de Amsterdamse or nist Haite van der Schaaf vrij (20.15) een concert. Onder ander* j werken van Sweelinck, Pachelb Bach, Croft, Nares, Pool, Potholt Nieuwenhuijsen. ZOETERMEER Het ziet era uit, dat de bouwer van de meerse sportkoepel Olympus er delijk, ruim twee jaar na de optt in geslaagd is het dak lekvrij tel gen. Verschillende malen hebbt paratleploegen getracht de reti kieren in het dak te dichten, steeds moesten de gebruikers v hal constateren dat hun sport met regelmatige dweilpauzes oefend kon worden. Uitein schijnt de kitploeg van bouwer succes te hebben gehad. Bij del ste watertest van de brandweer het dak geen water meer door. spreiding betaling mogelijk franco thuisbezorging ook op maandag en zaterdag geopend vrijdag tot 9 uur koopavond Sierlijk eiken op zijn mooist Sierlijk bewerkte eiken kast uit 3 delen, met opmerkelijk vakmanschap gemaakt. Fraai geornamenteerd en met prachtig reliëf. 325 cm. brede luxe. Met ruime ruimte (T.V., bar met klep. servieskast, laden en nog veel meer) Droomprijs. nederlands grootste interieurverzorgingscentrum Tel. 04160-36981 Bij aankoop boven f 2.500,-; krijgt u de benzinekosten van uw auté of 2 dag retours vergoed. JPpNPi NDERDAG 19 JUNI 1980 TROUW/KWARTET door Henk Bakker AMSTERDAM De monu mentenzorg zit in het defen sief. Bezuinigingen van over heidswege zijn nogal hard aangekomen bij instellingen die zich met restauratie en behoud van bouwkundig erf goed bezighouden. Maar dat is niet het enige. Ook in de opebenbare mening moeten monumentenbeschermers op tornen tegen kritiek en ge- schamper. Er wordt gespro ken van het falen van monu mentenzorg. Monumenten zorg zou een sentimentele zaak zijn. En vooral: monu mentenzorg is elitair. Foei toch. Actievoerders in oude Amsterdamse wijken zijn in de jaren zeventig te hoop gelopen tegen de vorming van „goudkusten" in de oostelijke bin nenstad en op de westelijke eilanden. De prijzen van gerestaureerde wonin gen werden zo hoog dat alleen welge- stelden ze konden opbrengen, terwijl de buurtbewoners het nakijken had den. Zulke dingen komen wel voor. maar men kon nooit aantonen dat het ging om een duidelijke trend. Wat de Jordaan betrof bleek uit een on derzoek van Meindert Stokroos (1978) dat het aantal werkelijk ingrijpende en kostbare restauraties niet erg groot was De meeste restauraties in die buurt waren weinig ingrijpend. *.en arxikei aat vorig jaar verscheen in Intermediair is hard. Frits van En gelsdorp Gastelaars (socioloog) en Al- dert Dreimuller (bouwkundige) laak ten hierin het „falen van monumen tenzorg". Volgens hen zou deze activi teit erg elitair zijn, voornamelijk in zwang bij notabelen die eikaars con gressen bezoeken en die bij elkaar op Achoot zitten in stichtings- en vereni gingsbesturen. Monumentenzorg is volgens hen „maatschappelijk onvoldoende gele gitimeerd". Ofwel: de monumenten beschermers verdedigen hun zaak niet zodanig dat die in de hele maat schappij als nuttig en zinvol wordt erkend. Sentiment Tenslotte leverde een studiedag over stadsvernieuwing in Dordrecht, be gin dit jaar gehouden, ook heel wat kritische kanttekeningen op. Hier waarschuwde de architect en ex- rijksbouwmeester W. G. Quist tegen de sentimentaliteit die aan streven naar behoud en restauratie eigen zou zijn. En de Dordtse stadsontwikke laar A. W. Oskam pleitte voor nieuw bouw van woningen ir. de binnen stad; dat zou goedkoper en sociaal meer verantwoord zijn dan het mini- tueus restaureren van historische pandjes. Zo staan de hoeders van het gebouw de erfgoed te kijk. Als geveltjeskij- kende hobbyisten, als geldverspillers, als hinderpalen voor de stadsvernieu wing. In het blad van de Bond Heemschut is al een oproep afgedrukt om toch vooral meer leden voor de bond te werven, om tegenwicht te kunnen bieden aan de stroom van kritiek die over de monumentenzorg wordt uit gestort. Rotterdam In het jongste nummer van „Heem schut" neemt men de handschoen ook op meer principiële wijze op. Een van de nestoren van het Nederlandse monumentenwezen, ir J. A. C. Tille- ma, probeert de verwijten te ontzenu wen en niet zonder succes. Ruiterlijk erkent hij dat liefde voor oude gebou wen gepaard kan gaan met sentimen taliteit. zelfs met nostalgie. Maar met recht kan hij zichzelf als kroongetui ge opvoeren van het omgekeerde. Til- lema is namelijk hoofd geweest van Gemeentewerken in Rotterdam, hij was actief betrokken bij de naoorlog se wederopbouw van die stad. Rotterdam is geen plaats waar je sentimentaliteit en nostalgie ver wacht, maar, zegt Tillema, „dit belet te mij niet gedurende dertien jaar met animo lid van de Monumenten- raad te zijn. en dat zonder gevoel van een innerlijke conflictsituatie." Is monumentenzorg boven alle kri tiek verheven? Nee, aldus Tillema. Er zijn projecten waarbij Je vraagtekens kan zetten, zoals bij voorbeeld de grondige en dure restauratie van pa leis Het Loo in Apeldoorn. Een be rucht voorbeeld is ook de Stokstraat in Maastricht, die in 1973 zó afdoende was gerestaureerd dat er geen bewo ner meer was overgebleven. Woonhuizen Zulke voorbeelden trekken de kriti sche aandacht. Daarbij wordt echter gauw vergeten dat het grootste deel van de 40.000 geregistreerde Neder landse monumenten bestaat uit „ge wone" woonhuizen in Amsterdam, Leiden, Middelburg en andere oude steden. En dat het merendeel van subsidies voor restauraties niet be stemd is voor prestige-projecten. Kem van de kritiek is het elitaire karakter van monumentenzorg. Tille ma; dat kan voorkomen, maarhet uitgangspunt van monumentenzorg is dat zeker niet. Zorg voor waarde volle historische gebouwen en stads gezichten mag dan vooral een bezig heid zijn van intellectuelen en dra gers van dure namen, dat neemt niet weg dat die erfenis in zijn totaliteit er een is van het gehele volk. Histori sche panden staan niet geïsoleerd in afzonderlijke wijken; ze zijn te vin den in buurten waar alle rangen en standen zijn aan te treffen. Tillema noemt zijn artikel een harte- kreet. Het te pas en te onpas scher men met het woord „elitair" is vol gens hem een modeverschijnsel. Hij gelooft dat de geringe aandacht voor monumentenzorg op politiek niveau heeft te maken met een opvatting van democratie waar uiteindelijk nie mand mee gebaat is. De praktijk is wel dat monumentenzorg relatief gauw op de schopstoel zit als er bezui nigd gaat worden. Dat is inderdaad een ernstige zaak. Terecht wijst Tillema er op dat het bij monumentenzorg gaat om onver vangbare waarden. Wat eenmaal ver loren is gegaan kan niet meer worden teruggewonnen. Zo gezien is monu mentenzorg extra kwetsbaar. De cri tici beweren niet dat de zorg voor het bouwkundig erfgoed maar moet wor den vergeten, verre van dat. Aan de andere kant hebben zij ook geen al ternatief. En onverschilligheid en mo dieuze ideeën over wat „elitair" is dragen ertoe bij dat nu het verval wordt bevorderd. Stadsvernieuwing Er is echter meer aan de hand. Monu mentenzorg is niet los te zien van ■stadsvernieuwing. Tenslotte staan de meeste monumenten In oude binnen steden en stadswijken. Op die stads vernieuwing is de samenleving nog lang niet ingeschoten. Besturen staan vaak met de handen in het haar; bewonersgroepen en andere be langhebbenden (inclusief monumen tenbeschermers) zijn al te gauw ge neigd zich blind te staren op deelpro blemen. Door de bomen van de eigen problematiek zien zij vaak het bos van de stadsvernieuwing als geheel niet meer. Stadsvernieuwing en dus ook mo numentenzorg is niet allereerst een kwestie van geld en subsidies. Belangrijker is dat de kanalen, waar door die subsidies moeten lopen, ver-, stept zijn. Regelingen, beschikkingen en coördinatiebevoegdheden op rijksniveau zijn zo ingewikkeld ge worden, dat de rijksambtenaren het zélf vaak niet meer begrijpen. Laat staan de gemeentebesturen die zich hiernaar moeten richten. Die zijn bo vendien, dat geldt zeker voor Amster dam, zelf ook niet zo ingericht dat het bestuur de problemen gemakkelijk kan overcien. Monumentenzorg is een compliceren de factor. Terwijl de rijksbijdragen voor stadsvernieuwing meestal lopen via het ministerie van volkshuisves ting lopen de restauratiesubsidies via CRM. In dit licht gezien ligt het voor de hand dat die bevoegdheden den overgeheveld, maar daarvo« de restaurerende Instellingen weer huiverig. Zij menen dat hart 1 ging van het culturele asp*- CRM toch in betere handen is. Vrijheid Zowel bij Volkshuisvesting als CRM wordt hardop gedacht ov« centralisatie. Dat wil zeggen: gt, gemeenten meer vrijheid otn hun middelen te beslissen en u, minder afhankelijk zijn van m gen en voorwaarden op Haap veau. Die kant zal het inderdaad uitgaan. De huidige toestand is melijk onhoudbaar. Gigantisch ni lijk is die decentralisatie echter i Al was het alleen maar omdat t enkele ambtelijke Instantie zijn staansrecht graag ter discussie si Een echte decentralisatie betel namelijk dat veel taken op dep, menten overbodig gaan worden. Deze even belangrijke als goitdi problematiek staat bij monumea beschermers niet bijzonder ter cussie. Dat is jammer. Op langt i mijn gezien is zij een stuk gewicht dan tijdgebonden modekreten elltarisme. Wie zich daarop t staart loopt het risico dat de u waar het werkelijk om gaat fa hem heengaan. Komt u even dromen bij Piet Klerkx. Dromen, dat dit allemaal al bij u thuis staat. En mocht hét niet helemaal precies zijn wat u zoekt, kom dan-toch. Want bij Piet Klerkx vindt u een wereld van woonmogelijkheden. 'f En dichterbij dan u denkt. Tafel 1695." Stoel 398«" Eiken op zijn zwaarst Een zwaar eiken eettafel met 4 of 6 bijzondere stoelen. Hef grote blad (180 x 90 cm.) van de massieve tafef heeft een bijzonder onderstel met veel "beenruimte". En zag u ooit eerder zulke stoelen? Zes-kantige poten, iets heel bijzonders. Bekleed met diepgroen wollen velours. Soepel van lijn, elegant van vorm Vele. vele meters van het beste en zachtste rundleder werden verwerkt in deze aanbouwkombinatie. met een afmeting van 300 x 235 cm. De brede zittingen, de rug met voorgevormdê lendensteun en de dubbel gestoffeerde ronde hoek garanderen een volmaakte zit. In een kombinatie van 3-zits, 2-zits en hoek 'De fauteuil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16