se raëls armen nemen in eigen handen "Qmtzhxwehedkv blu" Strijd laait weer op in Oost-Timor Compromisvoorstel Meteen kostelijk kindercadeau van Philips. Philips portable cassetterecorders. Lekker luisteren. 11 II r^jel sympathie voor krakers in Jeruzalem I PHILIPS ai Een stevige portable cassette recorder. Drie Jetses-cassettes met sprookjes en kinderliedjes uit de tijd van Ot en Sien en Aap, Noot, Mies. Plus een kleurrijke poster. Een groot cadeau. In één doos. Zo helpt Philips u om de kleintjes te verwennen. De handige recorder N2228 loopt op batterij- en netvoeding. Het opnameniveau wordt auto matisch geregeld en het apparaat is voorzien van longlife koppen. De cassettes bevatten 45 vrolijke liedjes voor veijaardagen en kinderfeestjes en 47 bekende kleuter liedjes plus nog eens 12 complete sprookjes. Als sieraad voor de kinderkamer krijgt u er bovendien een prachtige poster van Jetses bij. Dat alles voor een adviesprijs van f 130- Hoera, hoera frj,I 1*1 i isf -jjÉRDW «EflDAG 19 JUNI 1980- TROUW/KWARTET 'nC^eritALEM Achttien maanden geleden werd in n ar">t £B, ten culturele organisatie voor Israëls arm- dorvonhet leven geroepen: Ohel. Het luxueuze kantoor 'pen.Ópg, in het centrum van de stad werd gefinancierd 31 u T*nt jn Genêve wonende Nissim Gaon, een vriend 'n 1 mier Begin. rampe oopte de frustraties weg te nemen onder de Jitend vwdie drie j#ar Pe,eden een belangrijke rol speel- icKer ene je onverwachte winst van Begins coalitie. Die 20 uw, mislukt. Tien dagen geleden besloten mensen tl At zaak in eigen hand te nemen. Op een erside «kt" terrein in Zuid-Jeruzalem stichtten zij Ohel >chniia^ verwijzing naar de Joodse nederzetting Elon bij Nabloes, die vorig jaar op last van het echtshof moest worden ontruimd, gelde deze week naar Jeruzalem om het conflict iegin en de krakers te beslechten, maar zijn dat hij miljoenen ter beschikking zou stellen - pingen voor jonge gezinnen werd niet serieus i. „Gaon was nauwelijks in Genève terugge keerd toen Begin de onderhandelingen met ons afbrek", aldus een vertegenwoordiger van Oleh City, zoals Oleh Moreh inmiddels is gaan heten. De bewoners van het tentenkamp genieten de sympa thie van velen en zelfs die van de gemeente Jeruzalem/ Volgens een woordvoerder van het gemeentebestuur de stad wordt bestuurd door de socialist Teddy Koliek is de actie Ohel geen poging de regering voor voldon gen feiten te plaatsen, maar een legitieme demonstratie. „Wij gaan niet bet vuile werk van de regering opknap pen", zei hij. Het enthousiasme van de buitenwereld wordt wel enigs zins getemperd door de financiële steun van Flatto- Sharon voor Ohel. Flatto-Sharon, een onafhankelijk parlementslid, vluchtte enkele jaren geleden uit Frank rijk toen de politie daar hem zocht voor belastingfrau de. „Het zal mij een zorg zijn", zegt een bewoner van Ohel City. „Flatto Sharon kwam ons te hulp toen we het nodig hebben en hij heeft beloofd ons te blijven steunen. Dat telt." Van onze correspondent LISSABON Vier Indonesi sche soldaten zijn vorige week door het Fretilin ge dood. Zij liepen in hinderla gen van de bevrijdingsbewe ging in de buurt van de Oost- timorese hoofdstad Dili. Mili taire woordvoerders bevestig den volgens het persbureau Reuter in Jakarta een treffen tussen het Fretilin en de Indo nesische bezettingstroepen vlak bij het televisiestation van Dili. Daarbij sneuvelden twee Indonesische militairen en een Fretilin-strijder. Na deze gebeurtenissen is de bewa king van openbare gebouwen en we gen door het Indonesische leger in Oost-Timor versterkt. Generaal Da ding Kabaudi. opperbevelhebber in Oost-Timor. vertrok vanuit Jakarta naar Dili om zich van de toestand op de hoogte te stellen. Het nieuws uit Jakarta bevestigt eer dere berichten uit Oost-Timor over het oplaaien van de guerrilla. Kort na de Indonesische invasie in december 1975 trok het Fretilin zich met het overgrote deel van de bevolking terug in de bergen van het eiland. Tot mid den 1978 wist men in de bergen rede lijk stand te houden. De nederzettin gen werden regelmatig verplaatst wanneer de Indonesische troepen tot de aanval overgingen. Na een luchtaanval op het Fretilin- hoofdkwartier werd de positie van de Oosttimorezen echter steeds moeilij ker. In grote groepen moest de bevol king zich aan de bezetters overgeven, terwijl belangrijke Fretilin leiders sneuvelden of gevangen werden ge zet. Binnen de Fretilin-leiding ont stond onenigheid en een aantal van hen liep naar de bezetter over. Medio 1979 werd aangenomen dat het Freti lin het op een handjevol strijders na verder zou laten afweten. Aanval Fretilin-woordvoerder Mari Alkatiri zei onlangs in Mozambique echter dat de „crisis binnen het Fretilin" voorbij is. Volgens hem hebben de vrijheidsstrijders zich in kleine groe pen over het eiland verspreid om met vijf of zes man verrassingsaanvallen te ondernemen. Op die manier is men minder kwetsbaar voor de Indonesi sche aanvallen vanuit de lucht, waar bij ook napalm gebruikt zou worden. Deze aanvallen zouden de belangrijk ste oorzaak van de heersende hon gersnood zijn. Volgens Mari Alkatiri zijn vooral ouderen en kinderen er het slachtoffer van geworden. De Jon geren zouden de strijd nog voort zetten. Voor een deel zou het Fretilin zelf de overgave van de bevolking aan het Indonesische leger hebben georgani seerd. ..Op die manier bevrijdden wij ons van de zware last de bevolking van voedsel te moeten voorzien." zei Alkatiri tegen het Mozambikaanse persbureau AIM. „Bovendien konden wij zo onze kaders naar het bezette gebied sturen om daar het onder grondse verzet te organiseren". Binnenkort opent het Fretilin een officieel informatiecentrum in Lissa bon. Fretilin-Ieider Jose Guterres is hiervoor van Mozambique naar Lissa bon verhuisd. Guterres legt de na druk op de noodzaak een oplossing te vinden voor de humanitaire proble men in de voormalige Portugese kolo nie. Zowel Indonesië als het Fretilin doet voor de debatten van dit najaar in de Verenigde Naties pogingen om de Westeuropese landen naar hun kant over te halen. Dank zij de neu trale positie van deze landen kon de Indonesische invasie door de VN wor den veroordeeld. Ook Nederland heeft zich bij deze resoluties tot nog toe van stemming onthouden. ■mes Dorsey [ALEM Vanaf de grote weg ziet de verzameling en oranje tenten er uit als een gewone camping, ■en voetballen, de mannen lopen er in een korte broek ind en vrouwen luisteren hier en daar naar de radio, '(dichterbij gekomen blijken de veertig jonge gezinnen „Ohel City" bivakkeren vastbesloten te zijn hier hun bouwen, met of zonder toestemming van de overheid. 5 hebben zij het terrein in het van Jeruzalem „gekraakt" en 5t soort stedelijke commune op- De maaltijden worden in de [schappelijke eettent genoten; ciens, loodgieters en timmer- «erken hard aan de infrastruc- Hegelmatig komt de raad bij- c de politieke koers uitstippelt dagelijkse problemen oplost. van Ohel City zijn joden de Arabische wereld, den. Sociaal en econo- Sycj de zwakste groep onder the joden en op hen druk- uomische problemen en de spanningen het zwaarst. |om nu betere en betaalbare l te krijgen is in feite te- a motie van wantrouwen voor iem Begin, want juist de sefar- j! joden hielpen zijn coalitie drie lieden aan de macht. „Ik zal de nacht van Begins verkie- y trwinning vergeten." zegt de 2* t, uit Jemen afkomstige Sha- er van beroep en vader van 505 deren. ..Toen ik nog een kind s Begin me al met de paplepel "en Ik was vreselijk blij drie eden. Ik had me hard inge- voor de verkiezingscampag- 2ci de Likoed. Bij mij thuis zijn jjJtijbijeenkomsten gehouden." 200 rog geleden betaalde Shalom ""is 500 pond voor een drie- big. Dank zij de inflatie is I drieduizend pond geworden. i verhuisde hij tien dagen te naar Ohel City. „Begin heeft j* bedrogen. Deze regering lost haar M to niet in, ze heeft geen be- stecht meer. ze moet ver dat hij de sociale problemen in Israël evenveel aandacht zou geven als de veiligheid van de staat. Nu, drie jaar later, menen de inwoners van Ohel City dat premier Begin de klassenver schillen groter heeft laten worden dan ze ooit zijn geweest. En zij voelen zich niet alleen bedrogen door de regering-Begin, maar ook beledigd. „Toen wij in 1971 de straat op gingen uit protest tegen de prijsverhogingen, noemde Oolda Meir ons onbeschaafd. Begin noemt ons nu brutaal,", zegt een jonge vrouw met haar baby op de arm. „Als ik nu terugkijk, hadden we het onder de Arbeiderspartij niet eens zo slecht." De jonge gezinnen in Ohel City heb ben in de periode Begin echter veel geleerd. Ze zien in dat pressiegroepen het in Israël ver brengen. De regering heeft niet de moed om nederzettin gen van de uiterst nationalistische kolonistenbeweging Ooesj Emoniem met geweld op te ruimen en zij moe digt soms zelfs zulk soort nederzettin gen aan. „Wij hebben evenveel rech ten als Goesj Emoniem", zegt een kraker. „De regering zegt geen geld te hebben voor huisvesting, maar trekt enorme bedragen uit voor de neder zettingen van Goesj Emoniem. Toen Elon Moreh vorig jaar op een andere plaats moest worden gesticht, had de regering binnen enkele uren 45 mil joen pond voor de verhuizing be schikbaar." soot; f i ii Oplossing J' b herinnert zich de toespraken ♦^yglntoen hij nog in de oppositie vertelde hoeveel miljarden steun Israël uit het buiten- fg en beschuldigde de rege- de Arbeiderspartij van ver- Maar wat doet zijn regering blijft dat geld?" 50J jaren veertig en vijftig emi- 200 m talloze Joden uit de Arabi- 2.oa *reld naar Israël. Economisch ft hun vaak minder goed dan terse Joden. De meestal slecht We, in feodale staten opge- t Joden keerden zich af van Lq. rabische verleden. Feller dan W groeperingen in Israël oor- 1 zij. dat vrede met de Arabie- raogelijk is, dat de Arabieren vertrouwen zijn. De compro- havik Begin vond bij hen een oor. .is ihd il loucfracistisch te willen zijn. _J t dat de Arabische Joden meer dere Joden begrijpen wat au- is." zegt een socioloog aan de ordi tuwse universiteit van Jeruza- iezijn gauw geneigd een cha- leider te volgen." digd bde verkiezingscampagne van «loofde oppositieleider Begin De bewoners van Ohel City eisen dat het geld dat nu in nieuwe nederzettin gen wordt gestoken, gebruikt wordt voor oplossing van Israëls sociale problemen. Israël, zegt Shalom, „is een sterk land en moet dat blijven. Maar er zijn veel methoden om de staat te versterken. Het land van an deren hebben we daarvoor niet nodig. Je kunt een volk niet de zee indrijven, niet de Joden en niet de Palestijnen. Je kunt een volk ook niet van de landkaart vegen. Wij hebben niet het recht om te doen wat wij doen in de bezette gebieden." Zijn buurman valt hem bij: „Je kunt de geschiedenis niet terugdraaien. De hele wereld beschouwt ons als een obstakel voor de vrede. Waarom moe ten wij ons de woede van de hele wereld op de hals halen? Ons land is groot genoeg zonder de bezette gebie den. Wij moeten nederzettingen stichten in de Negevwóestijn en in Galilea." De bewoners van Ohel City hebben voorlopig met hun brutale aanpak in navolging van Goesj Emoniem suc ces. De regering aarzelt of zij hen met geweld zal laten verwijderen. Gister nacht al liep de termijn van tien dagen af waarbinnen de overheid kra kers met geweld mag laten verwijde ren. Niettemin stelde premier Begin gisteren een nieuw ultimatum aan de krakers. Aangenomen wordt dat de regering niet de kraakdatum als be ginpunt van de periode van tien da gen zal hanteren, maar de dag waar op het water is aangesloten. Zo zou de regering toch nog het recht hebben de politie op Ohel City af te sturen. ICZALEM Zeker hun Winning maakten de bewo- 5 van Ohel City zich gister- wd op hun tentenstad op te *en. „De regering zit hoe dan 'n de moeilijkheden," merkte v»n hen vol tevredenheid op. ultimatum van premier Be- W om het gekraakte terrein gis te! W te verlaten, ging vergezeld 8 een voorstel, waarmee de «ers akkoord kunnen gaan. In 1 schrijven beloofde Begin hun Roek om een terrein, waar zij coöperatieve nederzetting oöcn stichten in de buurt van ^lem en binnen de grenzen J vóór de Zesdaagse oorlog, "willend te zullen bekijken. |js Begin zijn belofte niet in- *aan svij over drie maanden weuw actie voeren," aldus één «e leiders van Ohel City. '»nneer Begin wèl aan onze ei- oJÜ! Boop ik dat andere Jien!"Sne' OIU voorl>eeld zullen i gezinnen in Ohel City n voor|0piK terug naar hun voormalige woonplaatsen. Vijf tien van hen zullen de contracten van hun door de regering gesubsi dieerde huizen slechts met drie maanden verlengen. De overigen keren terug naar de huizen van hun ouders. Voor één gezin wordt het gedurende de komende weken weer tanden op elkaar houden: vader woont bij zijn ouders, moe der bij haar ouders en de kinde ren pendelen tussen beide wo ningen. De bewoners van Ohel City gelo ven hun politieke principes er kend te hebben gekregen. Er moet wat aan de huisvesting van ar men worden gedaan. De armen willen niet langer opdraaien voor de kosten van de voortdurende bezetting van de westelijke Jor- daan-oever en van de Gaza- strook. „Het gaat niet aan, de ko lonisten in Beit Haddassah (een door de joden in het centrum van de Palestijnse stad Hebron tegen de wil van de regering bezet huis) niet te ontruimen en ons in de ellende te laten stikken. Het is nu duidelijk, dat wij dat niet meer nemen," zegt één van de bewo ners van Ohel City.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11