Meer koffie-verkeerd Stijging van werkloosheid en dalende rendementen Tientallen doden rondom Kaapstad Tweede Kamer zet conflict over olieboycot op scherp Ziek lOMo Kiesuwkado X Lege bedden door personeelstekort Planbureau schetst somber beeld voor 1981 Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolking HET WEER vander klugt Vier zieken in Rotterdam België in finale Kleurlingen blijven onrustig Neem ook 'n goede reis verzekering. Kom naar't ANWB- kantoor. Wilhelmina Gasthuis Amsterdam wijst patiënten door Spaans-Franse grens mogelijk geheel dicht Slang onvindbaar Grote meerderheid stemt vóór motie-Scholten Dit weekeinde grote drukte op Duitse snelwegen RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Trouw Volledig Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW H 38STE JAARGANG NR. 10969 DONDERDAG 19 JUNI 1980 net Veel bewolking en mogelijk wat regen. Middagtemperatuur ongeveer negentien graden. Matige zuidwesten wind windkracht vier, aan de kust en het IJsselmeer tot krachtig toenemend, windkracht zes Morgen en overmorgen: perioden met buien en koel. Zoo op: 15.15 onder 22 03 Maan op: 13 29 onöer: 0152 bedden centrum een ZAAK MET HAAT VOOR U West-Duitsland DM 2.00 Italië lire 900 Luxemburg Bfr 14 •matrassen dekens*ledikanten e.d.» LOSSE NUMMERS 65 CENT Van een onzer verslagge vers ROTTERDAM/AM STERDAM Behalve in Amsterdam zijn nu ook in Rotterdam mensen ziek geworden na het drinken van koffie, waaraan ver moedelijk een atropine- achtige stof was toege voegd. In totaal zijn tot nu toe negen mensen met verlammingsverschijnse len en hallucinaties opge nomen in ziekenhuizen. Hun toestand wordt be vredigend genoemd. Het ziektebeeld van deze mensen komt overeen met dat van zeven West duitsers, die vorige week in Düsseldorf ook onwel werden na het drinken van koffie. In alle geval len gaat het om in coffee shops gebruikte koffie. Inmiddels zijn Nederland se rechercheurs naar Düs seldorf vertrokken, om sa men met hun Duitse col- leega's de zaak te onder zoeken. Nadat maandag vijf men sen in Amsterdam ziek waren geworden na het drinken van koffie, over kwam dinsdag vier men sen in Rotterdam hetzelf de. Twee serveersters van een café aan de Lijnbaan en twee bezoekers werden onwel, kort nadat zij een kop koffie hadden ge dronken. Een toxicologisch onder zoek van de koffie in Am sterdam heeft tot nu toe geen aanwijzingen opge leverd omtrent de aard van de toegevoegde stof. Een dergelijk onderzoek is in Rotterdam nog niet uitgevoerd. De verschijn selen die de koffieslacht- offers vertonen doen vol gens de G.G. en G.D. in Amsterdam echter sterk denken aan dat van een patiënt die te veel atropi ne binnen heeft gekregen. Atropine is een medicijn dat onder meer in oog- druppels wordt gebruikt om pupilverwijding te veroorzaken. Ook wordt de stof gebruikt om spier krampen van het maag/ darm-kanaal op te heffen en als tegengif bij vergifti gingen met bepaalde In secticiden. Atropine is al leen op recept verkrijg baar. Hoe de atropine-achtige stof in de koffie terecht gekomen is, is nog onbe kend. De politie in Am sterdam en Rotterdam vermoedt echter, dat ie mand in een onbewaakt ogenblik de stof in poe der- of korreltjesvorm aan de koffie heeft toege voegd. Ook is het moge lijk, dat de slachtoffers via de suiker in de koffie het spul hebben binnen gekregen. Een signalement van de mogelijke dader kon en wilde de politie gister avond nog niet verstrek ken, omdat, zei een woordvoerder van de Rot terdamse politie, alle slachtoffers en andere be trokkenen nog niet zijn gehoord. Pagina 2: De Oranjeliefde van een bijbelshop Pagina 3: Omvang Koninklijk Huis niet beperkt Pagina sport: Pagina 4: John Bröcheler als explosieve Thijl Pagina 5: Aan de vooravond van Paralympics Pagina 7: Chirac weer slaags met Giscard Pagina service: Rubriek kinderboeken, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv- programma's Pagina 11: Israels armen in opstand Pagina 17: De privacy van gedetineerden blijft bedreigd KAAP! STAD (Reuter, AFP, AP) Het treffen tussen de Mdalrikaanse politie en betogers in de kleurlingenwijken Bndom Kaapstad heeft vrijwel zeker aan 42 mensen het leven tekost. Mogelijk zal dit aantal nog stijgen tot zestig De Klltiekogels hebben zeker tweehonderd gewonden gemaakt is journalisten nog steeds verbo- tde tonelen van de bloedigste op- d sinds die in Soweto vier jaar kleleden te betreden. Nadat er giste- A n even sprake was van een „gespan- tn rust" opende de politie weer het in de woonsteden Elsies Rivier SRavensmead. Ook in Uitenhage, in it oosten van de Kaapprovincie Czich ook de Volkswagenvesti- bevindt, zijn incidenten gemeld, nkele honderden werknemers van khbriek werden met traangas ver- De dodencijfers die de Zuldafrikaan- x kranten melden, van 36 tot 42, liggen aanzienlijk hoger dan het getal dat minister van politiezaken Legran- ge officieel bekend heeft gemaakt. Volgens zijn laatste gegevens waren er elf doden maar de minister stelde dat het er meer konden zijn. Vooral de tijk Elsies Rivier was gisteren het toneel van zwaargewapende politie patrouilles. Hier werd voor miljoenen ehade aangericht doordat gister- acht tal van winkels, scholen en lantaren ln brand werden gstoken. De politie heeft gisteren een versper ing opgericht op de snelweg naar lalan, het vliegveld van Kaapstad. >e weg loopt vlak langs de kleurlin- enwijken en het verkeer werd dins- agavond bekogeld met stenen. In )urban is het gisteren tot een treffen ekomen tussen politie en gekleurde tudenten, die het universiteitsge- »uw hadden bekogeld. Volgens ge- ulgen raakten vier studenten en drie lolitiemannen gewond. ADVERTENTIE Een woordvoerder van de politie in Kaapstad heeft verklaard dat gelei delijk aan de situatie ln de kleurlin genwijken weer normaal gaat wor den. De politie heeft Inmiddels uit andere delen van Zuld-Afrika verster king gekregen. Mike Geldenhuys, het hoofd van de politie, heeft verklaard dat zijn mensen met scherp moeten schieten op plunderaars, brandstich ters en mensen die het leven van politiemannen en burgers in gevaar brengen. Aanvankelijk was gezegd dat men zou schieten om te doden maar die mededeling trok Gelden huys later in. Toen maakte ook de radio er geen melding meer van. Minister Legrange heeft gezegd dat het nu niet meer gaat om betogers die het onderwijs boycotten. „Het gaat nu om misdadig geweld waar we mee dogenloos tegen zullen optreden. Ze steken de winkels van hun eigen men sen berokkenen" aldus de minister, die zei dat de politie hoe dan ook burgers zal beschermen die zich aan de wet houden. LA JUNGIERA (Reuter, UPI) Spaanse vrachtwagenchauffeurs dreigden gisteren de hele grens tus sen Spanje en Frankrijk te blokkeren uit protest tegen aanvallen van Fran se boeren op Spaanse vrachtwagens en goederentreinen. De Franse boeren, op hun beurt onte vreden over de import van goedkope Spaanse land- en tuinbouwproduk- ten, staan aan de Franse kant van de grens en versperren bij niet ver van de grens gelegen steden als Perthus en Port Bou andere vakantie-routes naar Spanje. Bij La Junquera, waar ongeveer duizend Spaanse vrachtwa gens de grensovergang blokkeren, stond woensdag een file vracht- en personenauto's van vijf kilometer. Zowel aan de Spaanse als aan de Franse kant van de grens houdt de oproerpolitie de situatie in de gaten. De onenigheid tussen de Franse boe ren en Spaanse vrachtwagenchauf feurs brak maandag in alle hevigheid uit, toen Franse boeren tien Spaanse vrachtwagens in brand staken. Dins dag vernielden de boeren tientallen tonnen Spaans fruit en groente dat in een trein, die op een station in het zuiden van Frankrijk stond, was geladen. De vrachtwagenchauffeurs besloten gistermiddag hun blokkade van de belangrijkste grensovergang tussen Spanje en Frankrijk voort te zetten. Ze weigeren ieder voertuig dat vanuit Frankrijk Spanje binnen wil de door gang. De motie was ingediend door het CDA-Kamerlid Scholten. Behalve WD. GPV, SOP en DS'70 stemden slechts elf leden van CDA-fractle te gen: Van Heel-Kasteel, Hennekam, Bremen. Van der Sanden, Van Dijk, Schakel, Mateman, Wisselink, Van Iersel, Van Dam en Van Rooijen. Scholten wist een groter aantal CDA- kamerleden dan verwacht achter de motie te krijgen door minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) een soort herkansing te gunnen. De minister had een eenzijdige boy cot met name afgewezen omdat deze volgens hem dè economische ontwik keling van de zwarte staten in zuide- DELFZIJL (ANP) Vrijwilli gers van de Eemshaven termi nal hebben gistermiddag het ruim van een Westduits schip onderzocht. Daarin zou zich een slang een zwarte mamba uit Afrika bevinden. In spe ciale pakken, gewapend met stokken en klewangs, losten de mannen een lading hout. De giftige slang werd niet ge vonden. lijk Afrika en vooral van het pas onafhankelijk geworden Zimbabwe zou verstoren. „De minister heeft de zwarte staten als kroongetuigen opgevoerd, zij zou den niet voor een olieboycot voelen. Ik zou graag willen dat de minister dit op korte termijn nog eens na gaat," zei Scholten, die overigens be nadrukte de argumenten van de mi nister sowieso niet te delen. Op het hoongelach uit de oppositiebanken, waar men meende dat het CDA de boycot weer wilde uitstellen, bena drukte Scholten dat de minister die gegevens, vroeg genoeg op tafel moet leggen om het boycotdebat nog vol gende week, voordat het zomerrecès begint, af te ronden. Huiswerk Minister Van der Klaauw bleek be reid zijn huiswerk nog eens over te doen: „Ik heb mijn conclusies over de boycot niet lichtvaardig getrokken, maar ik ben bereid nogmaals na te gaan of mijn gegevens juist zijn." De minister had vooral het uitstel van de speciale conferentie van de Verenig de Naties over sancties tegen Zuld- Afrika als aanwijzing gehanteerd dat de zwarte landen momenteel niet voor een olieboycot voelen. Volgens Scholten is dit echter onjuist. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Bijna een derde van °e bedden ln het Amsterdamse Wilhel- ®ina Gasthuis is op dit moment onbe- jft Dit academisch ziekenhuis van de universiteit van Amsterdam telt 900 oedden waarvan er nu ongeveer 260 leeg «in. De co-assistenten vrezen dat hier voor hun opleiding gevaar loopt. Perso- "telsleden van het WG noemen perso neelsgebrek als oorzaak van de grote leegstand. Officieel wordt slechts bevestigd dat wegens ge brek aan personeel 35 bedden gesloten zijn op de afdelingen interne geneeskunde en neurologie. Verder zouden, volgens een woordvoerder van het academisch ziekenhuis, ongeveer honderd bedden leeg zijn „mede door gebrek aan patiënten". Werk nemers van dit ziekenhuis zeggen echter dat er de laatste twee maanden sinds de „leegstand" sterk toenam patiënten zijn doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Het personeelsgebrek in het WG heeft een aantal oorzaken. Bezuinigingen op last van het ministe rie van onderwijs hebben ertoe geleid dat de directie van het academisch ziekenhuis besloot het aantal uitzendkrachten drastisch in te perken. In een brief, gedateerd 15 april van dit jaar, deelde de directie de afdelingshoofden mee dat het aan tal formatieplaatsen (personeel in vaste dienst) teruggebracht moest worden tot 98 procent en dat slechts als de bezetting op afdelingen onder de 95 procent zou komen, uitzendkrachten mochten worden ingeschakeld. Vervolg op pagina 3 Van onze sociaal-economische redactie Den haag Voortzetting van het huidige, toch al sterk op bezuiniging gerichte overheidsbeleid, zal volgend jaar een aanzienlijke stijging van de werkloosheid opleveren, alsmede een forse daling van de redementen van het bedrijfsleven. Dit sombere beeld schets het Cen traal Planbureau in een voorlopige raming van de sociaal-economische ontwikkeling in 1981. De werkloos heid zal bij ongewijzigd beleid toene men tot 240.000. De redementsvers- lechtering van het bedrijfsleven komt tot uitdrukking in de verwachte stij ging van de arbeidsinkomensquote (het aandeel van de lonen in het tota le Inkomen) van 93,5 naar maar liefst 96 pet. De raming van het planbureau vormt de basis voor de discussie in de minis terraad over de samenstelling van de begroting 1981, die over ruim een week begint. Uit deze raming van het planbureau kan gemakkelijk worden afgeleid voor welke grote problemen het kabinet komt te staan. Om zowel het redementsverlies, als de stijging van de werkloosheid te beperken zul len ombuigingen noodzakelijk zijn, in de orde van grootte van zes miljard gulden, ln combinatie met een aan zienlijke loonmatiging Koopkracht Een verdeeld CDA tijdens de stemming over de motie-Scholten te komen tot een olieboycot van Zuid- Afrika. Links de indiener van de motie. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gisteren het conflict met de regering over een eenzijdige Nederlandse olieboycot tegen Zuid-Afrika op scherp gezet. Ondanks de „grootst mogelijke bezwaren" van minister Van der Klaauw nam een grote meerderheid in de Kamer gisteren een motie aan, waarin de regering wordt verzocht „thans" deze boycot in te stellen. Het Centraal Planbureau verwacht voorts dat de meeste werknemers er volgend jaar in koopkracht op ach teruit zullen gaan. Weliswaar voor zien de tot nu toe afgesloten tweejari ge CAO's ln een volledige prijscom pensatie alsmede een verwerking van de thans onder de loonmaatregel toe gestane 26 gulden bruto in de scha len, maar het effect daarvan zal wor den ondergraven door een stijging van zowel de sociale premies als de belastingen. Al met al zal de inflatie volgend jaar toenemen met 6 6,5 pet en zal de loonkostenstijging op circa 8,5 pet uitkomen. Het financieringstekort van de overheid zal toenemen tot 6,5 pet. Daarmee ontstaat een precaire situatie, want tegenover dit tekort zal in feite geen dekking meer staan en wel omdat het nationaal inkomen niet langer met drie procent stijgt (zoals nog in de meerjarenraming wordt verondersteld), maar slechts met een half procent. DEN HAAG (ANP) - Het komende weekeinde beginnen de vakanties in Denemarken en de Westduitse deel staat Nordrhein-Westfalen. Dat zal op een aantal noord-zuidverbindin gen ln de Bondsrepubliek en bij ver schillende grensposten voor grote drukte zorgen, aldus de ANWB. De ANWB heeft een overzicht ge maakt van de wegen waar grote ver keersdrukte wordt verwacht in het weekeinde. Het zijn de autosnelwe gen Frankfurt-Neurenberg, Neuren- berg-München, München-Salzburg, Frankfurt-Basel en de autosnelwegen rond München. Lange wachttijden worden verwacht bij de grote grens overgangen Duitsland-Oostenrijk en Duitsland-Zwitserland, aldus de ANWB. Volgens de bond zullen de piekuren vooral op zaterdag 21 juni liggen tussen 7 uur 's ochtends en drie uur 's middags. In PvdA-kring werd dit bevestigd. Men wees er daar op dat de eenzijdige boycot een politiek gebaar naar Zuid- Afrika is en nooit een doeltreffend middel kan zijn. „Omdat de boycot economisch gezien niet effectief is, kunnen die zwarte landen er ook geen schade van ondervinden," redeneer de men. Minister Van der Klaauw deelde de Kamer, zoals verwacht werd, voorts mee dat het kabinet zich morgen over de boycotmotie zal beraden. Hij wei gerde in te gaan op vragen van de oppositie wat hij precies met zijn formulering „de grootst mogelijke be zwaren" tegen de motie, had bedoeld. Betekent dat soms onaanvaardbaar, vroeg de socialist Ter Beek, maar Van der Klaauw zei „ik heb die woorden met de grootst mogelijke zorgvuldig heid gekozen, ik heb daar niets aan toe te voegen". ADVERTENTIE Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaar8'/.% 2 jaar8'/,% I jaar7*/,% Nadere informatie: f 020-5912137 postgiro en rijkspostspaarbank En dan heb je ineens nog maar tweederde van een academisch ziekenhuis bij de universiteit van Amster dam. Kortom, het Wilhelminagasthuis is wat leeggelo pen, maar niet zozeer bij gebrek aan patiënten. Een verhaal met een voorgeschiedenis. Boetseerset (A) BoeiseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard Schnoevedraa ierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats. Uw naam: Uw adres? -Giro: Postcode en plaats: .Tel: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kadonaar keuze: OA DB. DD. (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1