Verkoop auto's stort volledig in Ginjaar: tweemaal paanvaardbaar Doden bij treffen in Zuid-Afrika DA dreigt met initiatiefwet 10%% Kopie Kiesuwkado 'n Renault loopt langeropeen liter. Gevaarlijke slang als verstekeling i deze krant FNV-bond vreest verlies van duizenden arbeidsplaatsen Trouw Vet Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Minder buien HET WEER KOERDISTAN Verzet tegen alphahulpen Verloederd Oranje terug naar af „Amendementen op milieuwet Topsalarissen Ambtenaren op juli omlaag Vijf mensen bewusteloos na kopje koffie Principe-akkoord bij AKZO voor CAO Minister akkoord met sluiting van Stork-Velsen Bij veto over aftrek hypotheekrente Bij DSM mogelijk arbeidstijdverkorting door extra vakantie RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Trouw Veilig Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfDUW H 38STE JAARGANG NR 10968 - WOENSDAG 18 JUNI 1980 rouw Afnemend buiig en ook af en toe zon. Middagtemperatuur ongeveer achttien graden. Matige wind, aan de kust nu en dan vrij krachtig tussen zuid en west. Morgen en overmorgen: eerst zonnige perioden, later regen. Weinig verandering in temperatuur. Morgen Zon op: 05.15 onder: 22.03 Maan op: 12.25 onder 01.30 een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPI-JTEN. maar óók kelims en curiosa. 20 soorten BERBERS. oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-13 11 78 ouderwetse service - volop parkeren WEST-DUITSLANO DM 2 00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG BFR 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT Pagina 3: Pagina 4: Vrije radio' in Frankrijk bestrijdt staatsmonopolie Pagina 7: ■Joegoslaven' kleine minderheid in Joegoslavië Pagina 9: Rel om kandidaat Eurocommissie Pagina sport: Pagina 5: CNV-bestuurder: werk moet plezierig zijn Pagina economie: Vakantiewerk kan studiebeurs in gevaar brengen Pagina service: Rubriek boeken, puzzel, strips, feuilleton, radio- en tv-progrem- i onze parlementsredactie HAAG Minister Ginjaar van milieuhygiëne heeft «ren uiterst verrassend tot tweemaal toe „onaanvaard- ir" laten horen in de Tweede Kamer tegen wijzigingsvoor- len van de oppositie. De minister gebruikte dat „paarde- Iddel" gistermiddag tijdens stemmingen over de wet alge bepalingen milieuhygiëne, die de Kamer enkele weken den in verscheidene debatten behandelde. Van onze redactie economie UTRECHT De Nederland se garagebedrijven worden bedreigd met een complete catastrofe. De industriebond FNV vreest, dat enkele dui zenden arbeidsplaatsen moe ten verdwijnen en dat enige honderden garagehouders de deuren zullen moeten sluiten. De Bovag, die van een ramp spreekt, is het met de bonden eens en heeft inmiddels bij de overheid aangeklopt om steunmaatregelen. In totaal werken er ongeveer 45.000 mensen in de ruim zevenduizend ga ragebedrijven die Nederland teit Af gelopen weken zijn de bonden over spoeld door paniekberichten van ga ragehouders, die zich beklaagden over het feit, dat er bijna geen nieuwe auto's worden verkocht. Hoewel een eerste inventarisatie van het aantal faillissementen, ontslagen en aanvragen voor arbeidstijdverkor ting pas morgen wordt gemaakt door de industriebonden in samenwerking met de Bovag, melden de bonden wel al, dat in Groningen in korte tijd meer dan honderd ontslagen zijn ge vallen bij garagebedrijven. In Friesland zijn enkele tientallen mensen aangemeld voor ontslag. Uit Drente worden ontslagen gemeld, in Utrecht zijn enkele kleine bedrijven failliet gegaan, in Rotterdam wordt werktijdverkorting aangevraagd, evenals in Amsterdam en Dordrecht, en in Den Haag is de Simca-garage van Van der Gun, waar tachtig men sen werkten, het eerste middelgrote bedrijf dat failliet is gegaan. net regelt voor het grootste deel I taak en de bevoegdheden van de fenJnte Raad voor de milieuhygië- w, mu orgaan van deskundigen, die 4e regering moet adviseren over aan gelegenheden die het milieubeleid ra tel. Tsee wijzigingsvoorstellen van Be PvdA. die gisteren in stemming hadden zullen komen, waren voor de minister „aanleiding om het wetsont- Wiegel haalt bakzeil onze soc.-econ. redactie EN HAAG Het ziet ernaar uit, it minister Wiegel (binnenlandse za lm) bereid is bakzeil te halen in de gestie over de verlaging van de ibtelijke topsalarissen. Jds enkele dagen vindt achter de vermen koortsachtig overleg its, met als vermoedelijke uit- mst een regeling die hetzij in de rm van een voorschotje, hetzij in vorm van terugwerkende kracht, verlaging van de topsalarissen met gang van 1 juli van dit jaar zal doen gaan. rt deze oplossing zou Wiegel tege- Kt komen aan de bezwaren van de wde Kamer, die vindt dat de rege- al te lang treuzelt met deze kwes- Het parlement onderstreepte dat fcren nog eens door nagenoeg una- voor een motie van het CDA- nerlid Van Rooi jen te stemmen, Tin als Ingangsdatum 1 juli wordt fcagd. dge week nog had minister Van i Stee (financiën) namens Wiegel fc motie met „klem ontraden." Hij ateerde hiervoor als argument, dat pen en reëel overleg" over deze 'estie met de betrokkenen nog *nde is en dat daarom „geen ingre- o! toegespitste voorschotten mo- ÜJk zijn." Bovendien zei de be- Msman. dat de hogere ambtena- 11 nu al extra matigen. inister Van der Stee wilde gisteren niet zeggen of het kabinet de ütie zal uitvoeren. Gegeven het wieg dat achter de schermen gaan- Is, is dit echter wel waarschijnlijk. werp opnieuw in zijn geheel in beraad te nemen", zo ze zouden worden aan vaard door de Kamer. Deze verkapte bewoording voor het onaanvaard baar was naar de mening van de Kamer absoluut onnodig, omdat ze toch door een meerderheid, bestaan de uit WD en CDA, zouden worden verworpen. Dat had de minister ook al duidelijk kunnen zijn uit de drie debatjes, die over het onderwerp zijn gevoerd. Niettemin was het volgens minister Ginjaar onderwerp van be raad geweest bij de ministerraad af gelopen vrijdag. Collega's van de minister, naar men aanneemt vooral die van economi sche zaken, verkeer en waterstaat en ruimtelijke ordening, wilden per se niet dat de minister zich op meer terreinen zou gaan begeven dan dat van milieuhygiëne alleen. Vervolg op pagina 5 Paniek Een woordvoerder van de Industrie bond FNV in Utrecht zegt, dat de bonden begin dit jaar al door de Bo vag attent werden gemaakt op stag nerende autoverkopen, maar dat aan vankelijk werd aangenomen dat de problemen van tijdelijke en niet van langdurige aard waren. Intussen ra ken echter meer en meer bedrijven in paniek. Niet alleen omdat er geen nieuwe auto's worden verkocht, maar ook omdat automobilisten onder houdsbeurten uitstellen, zodat naast de dealers ook de onderhoudsmon teurs met de armen over elkaar zitten. Daar komt nog bij, dat de benzinever- kopen van garagehouders in het grensgebied teruglopen, omdat auto mobilisten liever even over de grens In Duitsland tanken, waar de benzine tien tot twintig cent goedkoper is dan hier. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE DELFZIJL (ANP) Personeel van de Eemshaven BV terminal gaat morgen op zoek naar een gevaarlijke slang die zich volgens geruchten als verstekeling aan boord van het Westduitse schip Auguste S. zou bevinden. Het schip komt vanmiddag de Eemshaven binnen. Eén ruim van het schip, geladen met hout, zal de hele dag hermetisch gesloten blijven. Pas na het lossen van twee andere ruimen zal een ploeg vrijwilligers van de Eemshaven terminal, uitgerust met beschermende kledij en schoeisel, op zoek gaan naar het gevaarlijke dier. Een arts is dan op het schip aanwezig met een tegengif, voor het geval dat iemand gebeten wordt door de slang. De slang is een mamba uit Afrika en beschikt over een dodelijke beet. Het gedeelte van de kade waar het schip komt te liggen wordt voor onbevoegden afgesloten voor het geval het beest ontsnapt. De inspectie voor de volksgezondheid en diverse dierentuinen zijn voor de verschillende voorzorgsmaatregelen gewaarschuwd. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Vijf mensen zijn enige tijd buiten bewust zijn geraakt, nadat zij koffie hadden gedronken in verschil lende coffee-shops in de Am sterdamse binnenstad. De politie en de geneeskundi ge dienst stellen een onder zoek In. Dit gebeurt ln samen werking met de politie van Düsseldorf in West-Duitsland, waar vorige week zeven men sen hetzelfde overkwam. Maandag meldden zich vijf pa tiënten, die onwel waren ge worden hij de Amsterdamse GG en GD. Zij allen waren vrijwel onmiddellijk na het drinken van koffie buiten be wustzijn geraakt. In samenwerking met de Keu ringsdienst van Waren is de GG en GD een onderzoek be gonnen naar de veroorzakende stof. Volgens een woordvoer der van de gemeente is het waarschijnlijk een slaapmid del, maar dat was gisteren nog niet definitief vastgesteld. Volgens de gemeente gaat het met de vijf patiënten goed. Een van hen is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De Jordaanse koning Hoessein en zijn echtgenote Noor worden begroet bij hun aankomst in de Verenigde Staten. Meer nieuws over het onderhoud tussen Hoessein en president Carter staat op pag DEN HAAG (ANP) Het. VMF-con- cern mag zijn bedrijf in Velsen (Stork-Velsen) sluiten. Minister Van Aardenne van economische zaken -zegt in een brief aan de Tweede Ka mer hiertoe te hebben besloten. Er is de eerste jaren weinig werk te ver wachten voor dit bedrijf, dat kristalli- satoren vervaardigt. De onderne mingsraad van Stork-Velsen en de centrale ondernemingsraad verzetten zich niet meer tegen de sluiting van het bedrijf, aldus het ministerie. KAAPSTAD (Reuter, AP, AFP) Bij een treffen tussen de Zuidafrikaanse politie en een groep zwarten en kleurlingen in de woonsteden rondom Kaapstad is een nog onbekend aantal mensen om het leven gekomen. Dit heeft een woordvoerder van de politie meegedeeld. De woonstad Bonteheuvelwas eerder op de dag verboden terrein verklaard voor verslaggevers en fotografen na dat de politie met traangas en de wapenstok optrad tegen betogers die wegversperringen oprichten, voertui gen stenigden en gebouwen in brand staken. De politie is gisteren alle journalisten en cameraploegen dus ook Zuid afrikaanse gaan weren uit de gebie den waar de moeilijkheden met de gekleurde Zuidafrikanen zich voor doen. „Het is duidelijk geworden dat relien- schoppers op cameramensen en pers vertegenwoordigers zitten te wach ten" aldus een woordvoerder van de politie in Soweto. Journalisten die zonder toestemming en escorte de gebieden ingaan zullen worden gear- resteers. Bij de ongeregeldheden van maandag zijn tenminste 35 men sen gewond geraakt. Ruim de helft daarvan viel ln of om Johannesburg toen de politie schoot op een groep die met stenen gooide. De rest werd gewond toen ln Bloemfontein de poli tie op hen schoot. Geen van de ge wonden ls er ernstig aan toe. In Paarl, ln de Kaapprovincie, werden gister nacht twee benzinebommen naar een politiebureau geworpen maar er werd geen schade aangericht. In Oost Lon den heeft, naar de autoriteiten giste ren pas meedeelden, een explosie ge- ringen schade aangericht aan ae spoorlijn, maar het treinverkeer werd niet gestremd. De politie heeft meegedeeld dat drie prominente vertegenwoordigers van onze soc. econ. redactie BUKAAG Het CDA zal een tniti- «wet indienen als het kabinet niet leid is te praten over het binden [jj de aftrek van hypotheekrente wn maximum van vierhonderd- gulden. t dit plan wil de CDA-fractie de *ade opheffen, die het kabinet 1 opgeworpen rondom elk beper- E van de aftrekmogelijkheid van F hypotheekrente. Zaterdag al kon digde fractievoorzitter Lubbers aan dat „er geen kabinet meer is" wan neer het kabinet bij dit standpunt blijft. Tijdens het fractieberaad gistermor gen ging men er overigens van uit dat de regering zich uiteindelijk inschik kelijker zal opstellen. Mocht dat het geval zijn, dan is de indiening van een initiatiefwetsontwerp overbodig. Die veronderstelde inschikkelijkheid lijkt vooralsnog aan de optmlmiatl- sche kant. Minister Wiegel heeft al laten weten dat wat hem betreft het kabinet geen duimbreed zal wijken. De kans is daarom zeker niet gering dat het uiteindelijk toch tot de indie ning van het initiatief-wetsontwerp zal komen. Het tactische voordeel van zo'n wets ontwerp ls dat daarmee een onmid dellijke botsing met het kabinet kan worden vermeden. De CDA-fractie verwacht de wet niet eerder ln te kunnen dienen dan eind augustus. De behandeling ervan door de beide Ka mers zal ook wel de nodige tijd in beslag nemen, zodat pas over enkele maanden de hamvraag aan de orde zal komen, namelijk of het kabinet bereid is de wet mede te onderteke nen of niet. Ons commentaar staat op pag.5 studenten aan de universiteit van Kaapstad zijn aangehouden. Onder hen is Andrew Boraine, de voorzitter 1 van de nationale unie van Zuidafri kaanse studenten. Een reden voor de aanhouding is niet gegeven en het is niet duidelijk met de onrust onder de gekleurde studenten. UTRECHT (ANP) In het CAO- overleg bij DSM (12.000 werknemers) is een voor Nederland nieuw idee over de arbeidstijdverkorting gelanceerd. In het kort komt het erop neer. dat een verkorting van de werktijd op basis van het werkelijke aantal ge werkte dagen wordt gecreëerd. De verkorting van de werktijd wordt op geteld tot drieëntwintig extra vrije dagen met behoud van loon. Deze dagen komen dus extra bij de tot nu toe bestaande vakantiedagen. De invoering geschiedt in vijf fasen van telkens eenjaar. te beginnen in 1983. In 1987 wordt dan de beoogde tien procent arbeidstijdverkorting bereikt. ADVERTENTIE Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10'/, 4 jaar9 3 jaar 2 jaarS</%, jaarV/% Nadere informatie: -Aj 020-5912137 postgiro en rijkspostspaarbank ARNHEM (ANP) De directie van AKZO-Nederland en vakbonden heb ben gisteren vrij onverwacht een principe-akkoord bereikt over de nieuwe CAO's bij het concem. De CAO's hebben een looptijd van twee jaar. In die periode zal drie keer een volledige prijscompensatie worden toegepast zonder maximering. Dit is een succes voor de vakbonden Medio vorige maand werden de CAO- onderhandelingen bij AKZO-Neder land (ruim 24.000 werknemers) name lijk door de bonden afgebroken, om dat de AKZO-leiding onverkort vast hield aan een maximering van die prijscompensatie. De AKZO-leiding liet vorige weck echter die eis vallen, waarop gisteren werd verder gepraat. Het overkomt ons ook wel eens: een paar kopieën maken en het origineel in de machine laten zitten. Het is ons nooit gebeurd dat daarna de machine mét papieren als tweede-handsje het gebouw uit ging. De Binnenlandse veiligheidsdienst wel Baas boven baas. Boetseersel (A) BoetseerkJei met verf in 3 kleuren i penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve draaier in een Handgreepje met Authentiek Slavisch kieedje (C) met fraai diermolief Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang - >msla«>mechaniek. voor extra gemak. P,an^e P'us een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid omvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee; Adres nieuwe abonnee: tostcode en plaats:Giro Uw adres: Postcode en plaats:Tel.: Voor hei kwartaal abonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomsikoning van 7.50 Kado naar keuze: dA dB OD. (aankruisen a.u.h.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Ol bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformalie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1