Reparatie Andrea Smits in open zee Zuidafrikaanse politie schiet weer met scherp AVO ontevreden over België 10%% Kïesuwkado X fynds wil verhoging an de AAW-premie Poes sticht brand Vooruitgang 8 n Meubelfabriek Ofefcerwijk Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Perioden met zon HET WEER O TJ Wereldraad over racisme The Fools opgeborgen in een reservaat Schip met radio-actief afval voor anker Yemie voor WAO kan omlaag Pas in 1983 neldplicht voor Hlle vacatures' Bijdrage omroep [tijgt vijf gulden Vooral aarzeling over kernwapens wekt bezorgdheid toonaangevend in eiken RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITOS. Vier gewonden bij explosies Turkse soldaten doden verdwaalde Belgische toerist Braks wil vangst haring heropenen Trouw Duidelijk Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtoiging: TrOUW 38STE JAARGANG NR 10967 DINSDAG 17 JUNI 1980 met Perioden met zon maar ook een enkele bui Middagtomperaluur ongeveer achttien graden Wind uit zuid tot zuidwest, in het binnenland matig, aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan krachtig Morgen en overmorgen Nu en dan regen ook opklaringen en wemig verandering u Morgen Zon op 05 15 Maan op 11 20 onder 22 03 onder 01 14 Deze kraiil heelt ecu speciaal tck-loon mimmcrvoor mensen die zin hebben in een abonnement; 020 (>5 93 88 WEST-DUITSLAND DM 2 00 ITAllr LIRE 900 LUXEMBURG BFR 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 PAGINA 3 Doek valt voor Okto PAGINA 5: Parlement PAGINA 4: Monument in Twente voor kloosterzusters PAGINA 10 De Kleine Krant PAGINA 7 Kans op guerrilla in Israël groter PAGINA ECONOMIE: Kunstgrind uit afyal centrale PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv-programma's. 3EN HAAG (ANP) Het bestuur van het Algemeen arbeids- ingeschiktheidsfonds, gaat morgen voorstellen de AAW-pre- lie Ie verhogen tot 4,75 procent van de premieplichtige loonsom. De premie bedraagt nu 4,2 procent. Dit staat in een nota over de financiële positie van het fonds, die morgen aan bet bestuur wordt aangeboden. Het fonds vindt de verhoging nodig om enig vermogens op te bouwen, zodat eventuele financieringstekor ten tonen worden opgevangen. Het fonds heeft uitgerekend dat het in liSUte kampen zal hebben met een leiift van 540 miljoen gulden. Dit as ontstaan doordat de inkomsten bier binnenkomen dan de uitgaven moeten worden gedaan. Vooral- in mei. als de vakantie-uitkeringen moe- en worden gedaan, loopt het tekort j. Het fonds moet dan geld lenen, it later uiteraard moet worden te- igbetaald In 1981 zou de AAW-pre- lie om dezelfde reden moeten wor- en verhoogd tot 4.9 procent. De'tota- le lasten van het fonds worden voor 1981 geschat op bijna acht miljard gulden: 23 procent meer dan in 1980. Door een verschuiving van de uitke ringen van WAO naar AAW. kan de premie voor WAO waarschijnlijk zak ken van de huidige 7,8 procent, naar 7,5 procent. Het totale aantal arbeids ongeschikten wordt in 1981 geschat op 676.000. Bijna 498.000 van hen heb ben een WAO-uitkering en 417.000 een AAW-uitkering Daarin zit een overlapping van 239.000 mensen, die zowel een AAW als een WAO-uitke ring hebben. Morgen wordt nog niet over de hoogte van de premies be slist. Dit gebeurt in het najaar. tan onze soc.-econ. redactie pSSS MAAG De commissie van aóviesvoor het arbeidsvoorzienings- beleid van de Raad voor de arbeids markt is voor invoering van een wet telijk verplichte melding van vacatu res door werkgevers. Daardoor wor den de mogelijkheden verruimd en komt er een beter inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De commissie stelt voor de regeling op 1 januari 1983 in te voeren. Eerder kan volgens haar niet, omdat bij de verplichte vacaturemelding de ge westelijke arbeidsbureaus moeten litbreiden en extra personeel nodig hebben. De commissie verwacht dat het aantal ingeschreven vacatures loor de verplichting zal verdubbelen. >e Raad voor de arbeidsmarkt, een leciale commissie van de Sociaal- Iconomische Raad. zal het advies olgende week woensdag behan- elen. timster Albeda van sociale zaken eelt vorig jaar mei de Raad voor de rbeidsmarkt advies gevraagd over et onderbrengen in de arbeidsbe- liddelingswet-van 1930. >e commissie van de raad. die het övies heeft uitgebracht, bestaat uit ertegenwoordigers van werkgevers i werknemers en onafhankelijke eskundigen. LVERSUM iANP) - De omroep- Irage voor 1981 is vastgesteld op gulden per jaar voor radio en' "'isie, en op 40 gulden per jaar alleen radio. Het besluit moet worden gepubliceerd in de atscourant. Pjt jaar bedraagt de omroepbijdrage joor radio en televisie 130 gulden en Pie voor radio alleen 37,50 gulden. SOWETO (Reuter. AP, AFP) De Zuidafrikaanse politie heeft gisteren voor het eerst sinds de nieuwe onge regeldheden in Soweto met scherp geschoten om een menigte die hen met stenen bekogelde uiteen te drijven. Een woordvoerder van de politie zei dat de menigte met stenen gooide naarMrie bussen, zes politieauto's en enkele andere voertuigen. Een wagen met flessen gas werd in brand gesto ken. Vier jongeren liepen bij opstoot jes in de nabijheid van Soweto lichte schotwonden op. In Kaapstad was gisternacht een blanke politieman doodgestoken, die meedeed aan een charge tegen een groep van tweehon derd zwarten die zich niets aantrok ken van het verbod op samenscholing Jonge betogers in Soweto vluchten weg voor de niesmachines die de Zuidafrikaanse politie tegen hen heeft ingezet. AMERSFOORT (ANP) Doordat de poes een brandende kaars omverliep is gisternacht brand uitgebroken in een flat in Amersfoort. De brand had ro'n omvang dat de politie de negen families uit het flatgebouw uit voorzorg liet evacueren. Na een half uur had de brandweer het vuur onder controle en konden de flatbewoners terug naar huis. De 36-jarige bewoonster van de uitgebrande flat kreeg lichte brandwonden. Van de poes is na de brand geen spoor meer gevonden. dat de autoriteiten vrijdag hadden afgekondigd. Bij de acties van gisteren gebruikte de Zuidafrikaanse politie naast de wapenstok, traangas en kogels ook „niesmachines". Die werden vooral ingezet tegen een groep mensen, die een gebedsdienst hield buiten de door de autoriteiten gehouden rooms katholieke kerk van Soweto. De ang licaanse bisschop van Zuid-Afrika Desmond Tutu zei ernstig bezorgd te zijn over het feit dat de autoriteiten met hun verbod op bijeenkomsten hadden willen voorkomen dat de op stand van Soweto van vier jaar gele den zou worden herdacht. „Als het betekent dat we alleen mogen rou wen als het de autoriteiten behaagt dan zijn we met Zuid Afrika wel op een droevig punt aangekomen", al dus Tutu. Een staking door zwarten en kleurlin gen. die nationaal had moeten zijn, zette in feite alleen geod door in het gebied van de Kaap. waar vooral tex tiel en havenarbeiders het lieten af weten In Kaapstad begon twee maanden geleden de boycot van de scholen door voornamelijk kleurlin gen, die zich sindsdien over heel Zuid- Afrika heeft uitgebreid. Verzet tegen rassenonderscheid in het onderwijs lag ook ten grondslag aan de rellen in Soweto van vier jaar geleden. Buitenlandse persvertegenwoordi gers worden sinds gisteren niet meer toegelaten tot niet-blanke gebieden in Zuid-Afrika. waar zich botsingen voordoen. Volgens een verklaring van het hoofd van de Zuidafrikaanse poli tie, generaal Mike Geldenhuys, zou den er aanwijzingen voor zijn dat bepaalde buitenlandse persvertegen woordigers jonge zwarten in Soweto en andere delen van het land openlijk aanzetten tot het gooien van stenen en het maken van oproer. ADVERTENTIE [BRUSSEL (Reuter. AP) De pAVO is ontevreden over de Nze waarop de Belgische re uring zich van haar defensie- pen kwijt. pk Joseph Luns, de secretaris-gene- Laa van verdragsorganisatie is L°orai bezorgd over de aarzeling van F regering in Brussel om nieuwe Lfmwapens °P haar grondgebied toe I 'aten. Luns en de Belgische pre- •ler Martens hebben elkaar het afge- I Pen weekeidne gesproken Minister win ait€nlandsc zaken Charles Fer ine! Nothomb had vorige week FS verklaard dat België zijn uitein Lj. e standpunt niet zal kunnen °P de NAVO-ministerraad die Ankara26 maand wordt gehouden in 06 ^'gische minister van landsver dediging, Charles Poswick, heeft een over 40 procent minder brandstof kan toelichting gegeven bij de besnoeiin- beschikken dan in vorige jaren, gen in de Belgische defensie in een Alle gepantserde transportvehikels brief die hij heeft gestuurd aan zijn en ongeveer eenderde van de 300 lco- collega's in het kabinet en waarvan pard tanks en artillerie waarover de de inhoud gisteren werd bekendge maakt. Een defensiewoordvoerder zei dat in de brief werd uiteengezet dat als gevolg van de sterke stijging van- de wereldolieprijzen de krijgsmacht iandmacht beschikt, zullen in de motteballen. blijven staan. Een oefe ning genaamd „Cross Fire" waaraan Belgische. Westduitse en Amerikaan se militairen zouden meedoen en die ADVERTENTIE gehouden zou worden in West-Duits- land, is geschrapt. De vlieguren voor de piloten van de luchtmacht zullen tot 120 per jaar worden terugge bracht. De NAVO eist 180 uur per jaar. De Belgische luchtmacht zal niet meer deelnemen aan de multinatio nal mobile force-activiteit van de NAVO en ook geen periodieke tacti sche evalueringen meer aan het bondgenootschap voorleggen, waar door de NAVO de Belgische squa drons zal gaan beschouwen als zijnde niet operationeel, aldus de woord voerder. De Belgische marine zal eveneens haar activiteit en deelneming aan in ternationale oefeningen beperken. Een Belgisch fregat, de „westdiep", werd in mei uit Lissabon teruggeroe pen, voordat het kon doorvaren naar de Middellandse Zee voor oefeningen. Looptijd Viste Rente 6 jxir10*/,% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaarK'/.'J, 2 jaar8'/,% Ijaar7V,% Nadere informatie: 020-5912137 V; postgiro en rijkspostspaarbank Van een onzer verslaggevers OOSTENDE Het met radio-actief afval geladen schip „Andrea Smits" ligt sinds gistermorgen op de Noordzee ter hoogte van Oostende voor anker. In open zee zal de appara tuur in de stuurhut, die zondagochtend door een Belgische actiegroep werd vernield, verder worden gerepareerd. Nadat noodvoorzieningen waren getroffen kon het schip gistermor gen vroeg de haven van Zeebrugge verlaten. Mogelijk zet het schip nog vandaag koers naar een reeds vastgestelde plek 1700 kilometer ten zuid-westen van Land's End in Engeland om daar het afval naar een diepte van vijfdui zend meter in de Atlantische Oceaan te laten verdwijnen. Van Belgische zijde was zondag ver teld dat het kernafval in de Golf van Biscaje zou worden gestort. Het mi nisterie van volksgezondheid en mili- euhugiëne in Den Haag heeft deze plannen echter tegengesproken. „Er is geen sprake van dat er op korte termijn vergunning kan worden ver leend tot dumpen op een andere plaats dan eerder werd overeengeko men", aldus een voordvoerder van het ministerie. Inspecteur Nederland Is nauw bij de zaak betrok ken, omdat een groot deel van het radio-actief afval uit ons land afkom stig is Aan boord van de „Andrea Smits" zijn twee inspecteurs, die erop Brandweerlieden doorzoeken de puinhopen van het pand aan de Amsterdamse Quellijnstraat naar mogelijke slachtoffers. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Een pand aan de Amsterdamse Quellijnstraat is giste ren door explosies, vermoedelijk van gasflessen, totaal verwoest Daarbij vielen vier gewonden, van wie er een moest worden opgenomen in het brandwondenziekenhuis in Bever wijk. De andere drie konden na be handeling weer naar huis. Wat de oorzaak van de explosies is geweest is nog niet bekend. De Am sterdamse recherche deelde gisteren laat mee, dat op de tweede verdieping van het pand een 35-jarige vrouw en een 38-jarige man woonden, die vol gens een woordvoerder beiden in kringen verkeerden die met explosie ven te maken hebben gehad. De poli tie is op zoek naar deze twee mensen. Men houdt echter ook rekening met de mogelijkheid, dat de explosie ont staan is op de parterre, waar een schildersbedrijf was gevestigd. De ei genaar daarvan is met vakantie. Een eerste explosie deed zich gister morgen om vier uur voor. waarna onmiddellijk brand uitbrak. Daarbij deden zich nieuwe explosies voor. De bewoners van de eerste twee etages wisten zich in veiligheid te brengen. Politie en brandweer vreesden aan vankelijk onder het puin nog meer slachtoffers aan te zullen treffen, maar later op de dag bleek dat de overige drie bewoners van het pand zich op een camping bevonden. De aan het ingestorte perceel gren zende panden liepen door de explo sies grote schade op. De politie acht de kans groot dat een van de panden moet worden afgebroken. Het echtpaar Prins uit Alphen aan den Rijn (beiden veertig jaar) is zon dagavond omgekomen bij een fronta le botsing op de weg langs de Zuidwil lemsvaart bij de gemeente Den Duri- gen. Hun beide zoons zijn ernstig gewond in ziekenhuizen in Tilburg en Den Bosch opgenomen. IZMIR (AP) Turkse soldaten heb ben een Belgische toerist doodge schoten. nadat die per ongeluk met zijn bootje in een verboden militaire zone terecht waren gekomen. Een an dere Belg werd gevangen genomen. De twee Belgen voeren in een rubbe ren bootje ongeveer veertig kilometer ten noorden van de kustplaats Izmir, toen een sterke wind het vaartuig in de richting van het eilandje Uzun dreef. Volgens het Turkse persbureau Anatolia beseften de Belgen te laat dat ze in verboden gebied terecht waren gekomen en waren ze niet in staat de waarschuwingen van de Turkse soldaten te begrijpen, die daarop het vuur openden. Turkse au toriteiten hebben aangekondigd een onderzoek in te zullen stellen naar het incident. toe zullen zien dat het afval precies op de vastgestelde plek wordt gestort. Het is de bedoeling dat de „Andrea Smits" na zich van de omstreden lading te hebben ontdaan koers zal zetten naar Nederland voor definitief herstel van de navigatic-apparatuur. LUXEMBURG (ANP) De Neder landse minister van landbouw, ir. G. Braks, wil dat Nederlandse vissers dit jaar wordt toegestaan om driedui zend tot vijfduizend ton maatjesha ring in de Noordzee te vangen. Hij heeft die eis op tafel gelegd in de Europese yisserijraad, die gisteren in Luxemburg werd gehouden. Braks kreeg voor zijn eis echter slechts geringe steun in de raad. De Franse delegatie stond achter hem, maar vooral de Denen en de Ieren en ook Europees landbouwcommissaris Oundelach voelen er niets voor om Nederlandse vissers weer maatjesha ringvangsten toe te staan. Over Braks' voorstel valt medio juli van dit jaar pas een besluit. Als dat positief uitvalt hebben de Nederland se vissers nog tot eind augustus de kans om op haring te gaan vissen. Maar in Europese kring wordt de kans op een positief besluit gering geacht. De minister stelde echter dat een heropening van de haringvangst vol ledig verantwoord is omdat het her stel van deze vissoort weer snel ver loopt. Bij zijn pleidooi voor een bescheiden Nederlandse haringvangst gaat Braks er vanuit dat de Nederlandse haringvloot nu al tot een derde van zijn vroegere omvang is terugge bracht. Als we dit jaar ook weer geen haring mogen vangen verliezen we ook het gehele distributieapparaat en de markt, aldus Braks Hij wilde daarmee aantonen dat er wel degelijk economisch-sociale aspecten aan deze zaak zijn. Op de publieke tribune van het Britse Lagerhuis wordt niet geschreven. Waarom niet? Traditie. O ja. Engeland natuurlijk. Maar wat kijgen we nu? Daar wil een geachte afgevaardigde die traditie afschaffen. En de man durft zich nog Conservatief te noemen ook. Foei. Boetseersef (A) Boctsccrklei nici verf in .1 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaiersel (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in ëcn Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief Als onder legger of" voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- piankje plus een zandlopert je als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abhnnee: Postcode en plaats: Uw naam-. Uw adres: _Giro Postcode en plaats: .Tel: Voor het kwartaalabonnement geldt vtx>r de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadonaar keuze DA. DB DD (aankruisen a ujv) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam ()l bel 020-6593X8 (uitsluitend voor opgaven) Voor hezorgintormaiie 020-91.1456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1