Lubbers dreigt met crisis over aftrek hypotheekrente Harde reactie Israël en PLO Andrea Smits vaart uit ondanks vernielingen Oranje niet naar Rome to%% Kïesuwkado i 'Veto kabinet is scheppen heilig huisje' Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Veel bewolking HET WEER 1,8 Unanieme veroordeling van 'Venetië' Zoon Tolbert langehouden n ambassade Vooraanstaande APR'ers keren CDA rug toe Koningin in Lekkerkerk Met lading radioactief afval RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S., Man komt om bij brand in huis nra* BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: I I I I I I Plaats: I I I Lees een kraat met overtuiging: TfOUW^ 38STE JAARGANG NR 10966 - MAANDAG 16 JUNI 1980 met Veel bewolking en nu en dan wat regen, middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Tot vrij krachtig toenemende wind, windkracht vijf, uit zuid tot zuidwest. Morgen en overmorgen. Af en toe buien, maar ook zonnige perioden. Middagtemperatuur van 16 tot 20 graden. Zon op: 05.15 onder: 22.03 Maan op: 11.20 onder: 01 14 West-Duitsland DM 2.00 - Italië lire 900 - Luxemburg Bfr 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT 0) PAGINA 2: 'Armen verwarren de bijbel met grondslag van CDA' PAGINA 5: Zuid-Afrika maakt zich sterk PAGINA 11: Thurau weer in opspraak PAGINA 6: Dertien maanden opvang Unifillers JERUZALEM, BEIROET (Reuter, AFP) Zowel Israël als de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft een scherpe veroordeling uitgesproken over de vorige week vrijdag door de negen EG-landen uitgegeven verklaring over het Midden- Oosten. Israël weigert zelfs een Europese delegatie te ont vangen. üt Israëlische premier Menachem Begin kwalificeerde de topconferen tie van de Europese landen die eind vorige week in Venetië werd gehou den als een „nieuw München". Vene- üévonnt het bewijs dat Europa door de knieën is gegaan voor Arabische [in Palestijnse chantage. Hij onder- treepte nog eens dat Israël nooit zal nderhandelen met de Palestijnse be- rijdingsorganisatie, die Begin „de Arabische SS" noemde. )ok de Israëlische Arbeiderspartij ritiseerde de Europese uitspraak ver het Midden-Oosten, waarin voor eerst de PLO als onderhande- Dgspartner bij de besprekingen over rede in het Midden-Oosten wordt moemd. Europa benadeelt met deze •rklaring vooral zichzelf, aldus de rbeiderspartij. en het verliest hier- ee de mogelijkheid om invloed uit oefenen op Israël en die Arabische nden die echt vrede willen. Ook de raÉlische media zaten op deze lijn. laiietz schreef: Venetië, een succes de PLO en Maüriv noemde de top een aanmoediging voor fel alwijzingsfront. fflantage De Palestijnse Bevrijdingsorganisa tie noemde de Europese verklaring van de top in Venetië een produkt van Amerikaanse chantage. Reeds voor de verklaring van de Europese leiders vrijdag bekend gemaakt werd. zei de Palestijnse leider Jasser Arafat lat de Palestijnse rechten niet met ntemationale verklaringen, maar oor het geweer van de vrijheidsstrij- er veroverd zullen worden. ton zag het er dit weekeinde naar dat de PLO uiteindelijk toch iets ositiever zou reageren op de verkla- van Venetië. Een woordvoerder an de PLO verklaarde aanvankelijk at ze een aantal positieve elementen evatte, maar dat andere wezenlijke anten ontbrakea Na een vergade- ng van het uitvoerend comité van PLO in Damascus werd gisteren thter een uiterst harde reactie gege- 3i: de Europese verklaring voldoet iet aan de fundamentele vereisten lor een rechtvaardige en duurzame ïde in het Midden-Oosten en ze aat voorbij aan het centrale element in het Arabisch-Israëlische conflict, et name hekelde de PLO het niet ONROVIA (Reuter, AFP. AP) - tokrijk heeft fel geprotesteerd te-' i de inval in zijn ambassade in de feriaanse hoofdstad Monrovia, larbij het leger de zich daar schuil- ludende zoon van de vermoorde esident Tolbert heeft gearresteerd. soldaten drongen het gebouw bin- n toen de ambassadeur niet aange- 2ig was en hielden Adolfus Tolbert a terwijl hij in gebed was. t bewind in Monrovia heeft de re ling in Parijs gevraagd, ambassa- w Louis Dollot terug te roepen. jen openlijke en onaanvaardbare fending van de status van diplo- j itieke missies en een inbreuk op de «mationale regels" noemde het £nse ministerie van buitenlandse ton de actie van de militairen, die fes 13 april in Liberia aan de macht a. De Franse ambassadeur nam "bert jr. in het gebouw op vanwege buitengewoon ernstige toestand uit humanitaire overwegingen tot- it er een goede oplossing zou zijn vonden". Tolbert is vanaf april een a de meest gezochte vertegenwoor- gers van het oude bewind geweest. 1 de moord op Tolbert zijn dertien jen van zijn regering terechtge- eigens waarnemers zal Tolbert door J nieuwe bewind worden berecht, •sterke man in het land, sergeant heeft gezegd dat hij niet hoeft te ^en voor zijn behandeling. erkennen van deze organisatie als enige vertegenwoordiger van het Pa lestijnse volk. Egypte heeft de Europese verklaring begroet als een bijdrage aan het vredesproces. Minister van buiten landse zaken Boutros Ghali vond de uitspraken passen in het raam van de vredesakkoorden van Camp David. Meer reacties op Venetië op pag. 5 Van onze parlementsredactie DEN HAAG Vijfentwintig ARP'ers, onder wie generaal-majoor M. H. von Meyenfeldt, gouverneur van de Koninklijke Militaire Acade mie in Breda, hebben het CDA de rug toegekeerd. Zij hebben zich solidair verklaard met. prof. dr Bob Goud zwaard, de geestelijke vader van het CDA-beginselprogram „Niet bij brood alleen". Deze besloot vorige maand zijn werkzaamheden binnen het CDA te beëindigen en niet mee te gaan met de fusie op 11 oktober. De 25 hebben een verklaring onderte kend waarin zij zich in principe uit spreken voor herstel van het evange lische politiek alternatief. Volgens J. P. Feddema, lid van de werkgroep „Niet bij brood alleen", die vorige week zaterdag samen met W. B. Her stel een solidariteitsactie begon, zou deze gedachte kunnen uitmonden in een nieuwe politieke partij. Tot de ondertekenaars van de verkla ring behoren J. M. Bouterse. vooreit- ter van de AR-statencentrale Utrecht, dr. C. H. Koetsier, predikant in algemene missionaire dienst te Amsterdam, en de predikanten dr W. van der Zwaan te Leiden en ds E. Boswijk te Nieuwendam. De 25 zijn evenals Goudzwaard tot het inzicht gekomen dat het CDA er door de interne verdeeldheid niet in. slaagt het evangelie de gerechtigheid en het rentmeesterschap operatio neel te maken. Gewezen wordt onder meer op het Kamerdebat over de kernwapens. Verder hebben zij er be zwaar tegen dat het CDA de gedachte van politieke aanspreekbaarheid op het evangelie afwijst. Van onze parlementsredactie DEN HAAO CDA-fractleleider Lubbers heeft zaterdag gedreigd met een kabinetscrisis indien het kabinet niet bereid is iets te doen aan een beperking van de aftrek van hypotheek rente. Hij zei voor de TROS-radio dat een beperking van de aftrek boven 400.000 gulden voor zijn fractie een zwaar punt is. Blijft het kabinet toch vasthouden aan de onaantastbaar heid van de aftrek, dan zal de CDA-fractie zelf duidelijkheid scheppen, aldus Lubbers. PvdA-tracUelelder Den Uyl verklaar- zaterdag op de uitspraken van Lub de zaterdag tegelijkertijd dat hij het bers met de mededeling dat het niet CDA de komende weken op dit punt redelijk is de aftrek voor een eigen zal testen. Op de partijraad van de .huis te beperken. Hij zag ook geen PvdA in Amsterdam-Osdorp zet hij enkele aanleiding het kabinet te vra- De familie Man in 't Veld, die in een stacaravan is on dergebracht was een van degenen die de koningin op bezoek kregen. Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK Koningin Beatrix heeft zaterdag onver wacht een bezoek gebracht aan de bewoners van de door de gif vondst getroffen woonwijk in Lekkerkerk-West. De konin gin ging eerst naar het terrein „De Weide" waar een gedeelte van de bewoners, die hun huis hebben moeten ontruimen, is ondergebracht. Vervolgens ging zij naar het ijsbaanterrein, waar diverse gezinnen tijdelijk hun intrek in een stacaravan hebben genomen. Koningin Beatrix bracht huise lijke bezoeken aan vier gedu peerde gezinnen en informeer de bij de bewoners vooral naar de manier waarop zij het gif drama persoonlijk beleven, met name hoe het is als je van het ene moment op het andere van een keurig huis in een rij naar een wisselwoning midden in het weiland of een stacara van moet verhuizen. Ook ging zij diep in op de twijfel die velen hebben met betrekking tot hun toekomst. dat zijn fractie met eigen voorstellen zal komen over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Maar, aldus Den Uyl. wij zullen het CDA er niet van afhouden de daad bij het woord te voegen. De aftrekbaarheid van de hypotheek rente zal de komende weken aan de orde komen bij de behandeling van de zogeheten Hofstravoorstellen (in- flatieneutrale belastingheffing) ln de Tweede Kamer. Lubbers liet er geen twijfel over bestaan dat hij dan met een veto van het kabinet over de aftrek geen genoegen zal nemen. In een turbulente situatie waarin be houd van de koopkracht een centrale plaats inneemt, en waarin het kabi net met begrotingsmoeilijkheden zit, is het uitspreken van een veto het scheppen van een heilig huisje, aldus de CDA-fractieleiderd. „En dat is knagen aan de politieke vertrouwens basis." WD-fractieleider Rietkerk reageerde Van een onzer verslaggevers ZEEBRUGGE Het het ra dioactief afval geladen Neder landse schip „Andrea Smits" zou vannacht uit de haven van Zeebrugge vertrekken naar de Golf van Biscaje met het doel daar in de loop van vandaag drieduizend ton ker nafval in zee te storten. De beslissing tot uitvaren werd geno* men nadat de vernielingen die de leden van een Belgische actiegroep eerder op de dag in de stuurhut aan richtten provisorisch waren hersteld. Gistermorgen vroeg wisten tien leden van een Belgische actiegroep de poli- tieafzetting rondom het schip in de haven van Zeebrugge te doorbreken. Zij klommen aan boord en sloegen de inventaris van de stuurhut aan digge len. Vooral de navigatieinstnimenten moesten het ontgelden. Bij elkaar werd een schade aangericht van ruim een miljoen gulden. Van onze sportredactie AMSTERDAM Alleen wanneer het Nederlands elftal dinsdagavond de laatste wedstrijd tegen Tsjechoslowakije wint, heeft de ploeg nog uitzicht op een eervolle eindklasse ring tijdens de strijd om het Europees kampioen schap. Maar méér dan een' derde plaats zit er dan toch niet meer in. De nederlaag, die de Oranje-for matie zaterdag in Napels tegen rivaal West-Duitsland leed, is van die „bijna"-uitschakeling de oor zaak. Met 3-2 kwam de Nederland se ploeg overigens bijzonder goed weg, want een debacle leek bij een 3-0-achterstand eerder voor de hand liggend. Het verlies én de wetenschap, dat het gaan naar Rome voor de eind strijd er aanstaande zondag zeker niet meer bij is, kwam in de Neder landse groep hard aan. Kritiek was en is er ook ten aanzien van de te angstige opvatting van het spel en het falende optreden van met name de routiniers ln de ploeg van Jan Zwartkruis. Rigoreuze maat regelen zullen er moeten worden Uit een strafschop scoort Johnny Rep voor Nederland tegen. Doelman Schumacher ligt verslagen op de grond. genomen om morgen in leder ge val een nog enigszins gemotiveerd elftal tegen Tsjechoslowakije bin nen de lijnen te brengen. West-Duitsland is inmiddels zo goed als zeker van een plaats ln de finale. Wie daarin tegenstander zal zijn, wordt woensdagavond be kend, wanneer Italië en België te gen elkaar aantreden. België schaarde zich gisteravond als out sider plotseling bij de favorieten door Spanje te verslaan. Italië deed hetzelfde door van Engeland te winnen. Bij de vechtpartij tussen de actie voerders en de leden van de Belgische rijkswacht en de bemanning van het schip werden vier politiemannen en drie betogers gewond. In de loop van de dag zijn vijf perso nen gearresteerd, onder wie een vrouw. De overvallers waren ir. het bezit van bezinebommen. Volgens' vlugschriften, die ze bij zich hadden, waren ze van plan in het uiterste geval het schip op te blazen. De gearresteerden hebben tegen de politie gezegd dat ze elkaar zaterdag avond toevallig in Knokke haddén ontmoet. Toen hadden ze het plan. gemaakt, iets tegen het schJp met kernafval te ondernemen. Hun actie was naar hun zeggen „uit de hand gelopen". Demonstratie Zaterdag hadden driehonderd leden van milieugroepen reeds gedemon streerd tegen het in de oceaan storten van de kernafval dat afkomstig is uit Nederlandse, Belgische, Franse en Zwitserse ziekenhuizen, laboratoria en kerncentrales, met name die uit Borssele en Dodewaard. Het is de bedoeling het radioactieve afval op een diepte van vijfduizend meter in de Atlantische Oceaan te dumpen. Gevreesd wordt echter dat juist dit laatst er toe zal lelden, dat de vaten zullen openbarsten, omdat ze waar- sclüjnlijk niet bestand zullen zijn te gen de geweldige druk van de water massa. In een telegram aan de Belgische minister van volksgezondheid Califi- ce, hebben de actievoerders hun gro te ongerustheid kenbaar gemaakt AOVERTENTIEs Looptijd Vaste Rente 6 jaar10^% 5 jaar10'A% 4 jaar9 3 jaar8'/2% 2 jaar8'/,% 1 jaarV/A% Nadere informatie: 020-5912137 postgiro en rijkspostspaarbank „Kernafval ln zee dumpen is een mis daad tegen de mens nu en tegen komende generaties," aldus het tele gram, dat er tevens op wijst dat ker nafval „een veel langer bestaan heeft dan de vaten waarin het wordt opge slagen". gen terug te komen op het tot twee maal toe genomen besluit het eigen huis te beschermen. De VVD is bereid te praten over het beperken van extreme aftrekmoge lijkheden die niet redelijk zijn, maar laat ln vredesnaam het eigen huis daarbuiten, aldus Rietkerk. Hij zei dat zijn fractie zal vasthouden aan volledige aftrekbaarheid van de hy potheekrente voor alle eerste-huishy potheken. Testen PvdA-leider Den Uyl zei op de partij raad dat hij het CDA te komende weken ook zal testen op de woorden die het heeft gesproken over handha ving van de koopkracht voor de soci ale uitkeringstrekkers. Afgelopen za terdagavond verklaarde CDA-fractle leider Lubbers voor de VARA-tv dat zijn fractie het ook op dit punt hard zal gaan spelen. Den Uyl herinnerde aan de „zeldzaam grove manier" waarop premier Van Agt de koopkrachtwaarborg voor de laagstbetaalden voor het volgend jaar had laten vallen en ln feite een ontkoppeling van sociale uitkeringen en lonen had aangekondigd. „Minis ter Albeda heeft daar dan wel afstand van genomen, maar dit witwassen neemt intussen niet weg dat het kabi net weigert iets te doen om de koop kracht van de minima te waarbor gen," aldus Den Uyl. TERNEUZEN (ANP) De 61-jarige J. C. Dooms is zaterdag bij een brand ln zijn woning om het leven gekomen. Volgens de politie heeft de man in een stoel zitten roken en is hij in slaap gevallen. De stoel vloog in brand, waarbij de man vermoedelijk is ge stikt De brand werd snel geblust. Schroevedraaierset (A) Groie. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor exira gemak. I H"HW" Boetseerset (B) BoelseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. fj 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief. Als onder lègger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Adres: Mijn naam is:_ Adres:. Plaats:. Postcode:. .Giro: Postcode l -Tel.: Ik kies voor kado DA dB QC OD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1