EG-bijdrage moet omhoog Eis tegen Menten: 20 jaar en boete Bodem mogelijk vervuild in Krimpen aan de Lek Veilig Kiesuwkado i Laat dissidenten vrij 'n Renault loopt langer op een liter. metNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER GARAGE GRUNO B.V. Schmidt: Nederland en Denemarken verdienen teveel aan Europa Nieuwe films lïndemans volgt Jenkins niet op Westduitse marine brengt Urker vissersboot op Bedrijfsarts wil omroep droogleggen Joegoslavische intellectuelen: Regering geeft vijf landen extra steun Sloten gedempt met bouwafval Trouw Gevoel voor verhoudingen Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR 10964 - VRIJDAG 13 JUNI 1980 Eerst zonnig, later op de dag meer bewolking en mogelijk een bui. Middagtemperaturen van twintig graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Tot matig toenemende wind uit zuidoost tot oost windkracht vier. Morgen en overmorgen, wisselvallig en middagtemperaturen ongeveer 22 graden. Zon op: 05.16 zon onder. 22.01 Maan op 07.06 maan onder 23.15 West-Duitsland DM 2.00 - Italië lire 900 - Luxemburg Bfr 14 FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: De bijbel gezien met feministische ogen PAGINA 4: Duits toneel als concrete poëzie PAGINA S: Doorn zoekt veilige schoolroutes PAGINA 11: PAGINA ECONOMIE: Hoger gasverbruik door koude winter PAGINA SPORT: Belgen verrassend tegen Engeland PODIUM: De keerzijde van Lekkerkerk door Ferry Mingelen VENETIË Nederland zal minder mogen gaan verdienen aan de Europese Gemeenschap. Dit was de boodschap van de Westduitse bondskanselier Schmidt gisteren op de eerste dag van de Europese topconferentie in Venetië. PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuille ton, radio- en tv-programma's, wteroverzicht. Hoewel hij Nederland niet met name noemde, beklemtoonde Schmidt, dat het niet zo kan blijven dat West- Duitsland de rekeningen van de Eu ropese Gemeenschap betaalt, terwijl andere rijke landen (en dat zijn voor al Nederland en Denemarken) er uit sluitend de lusten van ondervinden. ..Wij voelen ons door de opmerkingen van Schmidt aangesproken," zei men gisteren in Nederlandse diplomatieke kringen in Venetië. De negen regeringsleiders en minis ters van buitenlandse zaken die op het zwaar bewaakte San Giorgio ei land in Venetië bijeen kwamen, heb ben nog geen beslissing genomen naar aanleiding van deze opmer kingen. Eerlijker BRUSSEL (DPA, AP. ANP) De Belgische oud-premier Tindemans til geen voorzitter van de Europese Commissie worden. Als meest waar schijnlijke opvolger van de Brit Roy Jenkins wordt nu gezien de Luxem burgse minister van buitenlandse za ken Gaston Thom. In Venetië werd gisteren duidelijk dat Nederland vrij vet zeker geen voorzitter zal leveren. lïndemans verklaarde na een onder- loud met de Belgische premier Mar lens over zijn kandidatuur dat hij iever partijvoorzitter blijft. Zijn par tij. de christendemocratische CVP, beeft hem nodig, zo liet Tinemans blijken De Duitse wens om de lasten en lus ten van de gemeenschap eerlijker te verdelen komt na de oplossing vorige maand van een langdurige crisis over de Britse bijdrage aan de Europese begroting. Onder grote Britse druk werd uiteindelijk de Engelse bijdrage door de EG van een kleine vijf mil jard naar 1,7 miljard dit jaar terugge bracht. West-Duitsland nam daarvan het grootste deel voor zijn rekening, okndanks veel binnenlandse kritiek op de gulheid van de bondsregering tegenover Engeland. West-Duitsland betaalt nu 4,7 miljard gulden meer aan de Gemeenschap dan wordt teru gontvangen via de landbouwsubsi dies. Nederland behoort met Dene marken tot de duidelijke profiteurs van het landbouwbeleid. Nederland houdt netto ongeveer een miljard gulden aan Europa over en dat wordt volgend jaar zelfs ander half miljard. Schmidt heeft in Vene tië nu het idee gelanceerd dat er aan de winst uit het Europese lidmaat- de moord moet worden aangemerkt als oorlogsmisdrijf en misdrijf tegen de menselijkheid. De vrijheidsstraf die hij eiste, is de hoogste van tijdelij ke duur die kan worden opgelegd. Levenslang gevangenisstraf zou Men- ten de mogelijkheid bieden na ver loop van tijd gratie te vragen, omdat die straf als regel In een tijdelijke wordt omgezet. Volgens de officier een gevangenisstraf van vijftien jaar wilde hij geen straf vorderen „die bij veroordeeld. Er was toen levenslang voorbaat verlening van enig gunstbe- geëist. Het vonnis werd een jaar later toon insluit." door de Hoge Raad vernietigd. „voor wie geld en goed kennelijk za ken van hoogste prioriteit waren," ook „in zijn vermogen wordt ge raakt". Op grond van een bepaling In het buitengewoon strafrecht zal deze vermogensstraf door de dood van de veroordeelde niet vervallen. Menten is in 1977 in Amsterdam tot De geëiste geldboete, eveneens een Meer nieuws op pag. 9. schap evenzeer een plafond moet worden gesteld als aan de lasten die men daardoor moet dragen, zoals bij Engeland nu is gebeurd. Van Agt Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Tegen Pieter Menten (81) is gisteren in Rotterdam twintig jaar gevangenisstraf en een geldboete van honderdduizend gulden geëist. Officier van justitie mr L. C. M. Beijers achtte bewezen dat Menten op 7 juli 1941 een „domi nerende actieve rol" heeft gespeeld bij een massamoord in het toenmalige Poolse dorp Podhorodce, die aan twintig tot dertig mensen het leven kostte. De officier zei in zijn requisitoir dat maximum, heeit tot doet dat Menten, Premier Van Agt heeft gisteren in Venetië nog geen standpunt ingeno men over de voorstellen van Schmidt. Op zichzelf vindt Nederland ook dat er een discussie nodig is over de Euro pese begroting. Zonder wijziging van met name het landbouwbeleid zou de begroting onaanvaardbaar de pan uitrijzen. Nu de Europese landen ak koord zijn gegaan met die stijging van delandbouwprijzen met vijf pro cent dit jaar, zal het niet lang meer duren totdat de Europese uitgaven de inkomsten (die bestaan o.a. uit de afdracht van één procent van de btw per land) ruim gaan overschrijden. Een keus is dan die btw-grens van één procent te verhogen dan wel de Euro pese uitgaven fors aan te pakken door herziening van met name het landbouwbeleid. Die keus is echter nog niet gemaakt. Midden-Oosten Tot gisteravond laat waren de minis ter van buitenlandse zaken afzonder lijk in de weer met de opstelling van een nieuwe Europese verklaring over het Midden-Oosten. Hoofdpunt daar uit wordt naar verwacht een Europe se oproep aan alle partijen in het Midden-Oosten. Israël, de Palestij- nen en de Arabische landen, weder zijdse verklaringen af te leggen over het afzien van het gebruik van ge weld. Europa hoopt op deze manier een basis te leggen voor een alles omvattende vredesregeling. Om het politieke overleg met de Ara bische landen te activeren zal de zo genaamde Ero-Arabische dialoog voortaan ook voor politiek overleg gebruikt worden. Dit zal op het hoog ste niveau moeten gebeuren door enerzijds de voorzitter van de Euro pese ministerraad (momenteel nog Italië) en anderzijds de voorzitter van de Arabische Liga (momenteel Oman). De indruk bestaat dat de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, die lid is van de Arabische Liga, op deze manier soepel ingeschakeld kan worden bij het politieke overleg over het Midden-Oostenconflict. KIEL (ANP) Voor de tweede maai binnen acht dagen is een Urker vis sersboot voor de Noordzeekust van Sleeswij k-Holstein door de Westduit se marine opgebracht. Een woord voerder van de deelstaatregering in Kiel deelde mee dat de kotter „Corne- lis Dirkje" gistermiddag bij het vis sen naar aal in de Elbemond binnen de driemij lszone voer. Het openbaar ministerie in Flensburg heeft voor de Urker kotter een borg som van vijfduizend mark vastge steld. Bovendien zijn netten en vangst in beslag genomen Acht dagen geleden werd een andere Urker vissersboot, de „Hendrik Schenk" door de Westduitse autori teiten opgebracht na vissen binnen de twaalfmijlszone. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De waarne mend directeur van de Stich ting bedrijfsgezondheid in de omroep drs. W. D. van Mourik, heeft de omroepen geadvi seerd de bedrijfskantines droog te leggen. Volgens de bedrijfsarts is een belangrijk deel van de probleemgevallen, die zich bij zijn dienst melden, te wijten aan alcoholcon- sumptse. Drs. Van Mourik heeft ervaren dat dit probleem de afgelopen jaren aanzienlijk is toegeno men. Daarom vindt hij het tijd de noodklok te luiden. Hij stelt voor bij de komende CAO-on- derhandelingen een bepaling te laten opnemen, waarin het gebruik van alcoholhoudende dranken in diensttijd wordt verboden. Hij vraagt ook maatregelen om de verkoop van alcoholhoudende dranken in de kantines van de omroe pen stop te zetten. De brief van de bedrijfsarts is opgenomen in Spreekbuis, het personeelsblad van de omroep. BELGRADO (Reuter, AFP) Een groep van vijfendertig Joegoslavische intellectuelen, schrijvers en kunstenaars heeft een beroep gedaan op de Joegoslavische leiders alle politieke dissidenten die in de gevangenis zitten, vrij te laten. De in ongenade gevallen oud vice- president Milovan Djilas heeft zijn instemming betuigd met het verzoek. Het is voor het eerst sedert de dood van maarschalk Tito op 4 mei van dit jaar. dat leden van de dissidente ge meenschap in Joegoslavië zich in het openbaar uiten. veer vijfduizend politieke gevange nen telde. Het Centrale comité van de Joegosla vische Communistische Partij heeft volgens de verwachting de 61-jarige Stevan Doronsj gekozen in de vaca ture van president Tito. Doronsj ki zal in het kader van het roulerend leider schap tot oktober de nieuw gecreëer- Rondom het eiland San Giorgio in Venetië, waar de Europese top Het één pagina tellende document, de functie van president van het par bijeen is, zijn zware veiligheidsmaatregelen getroffen. Hier contro- dat geadresseerd is aan het collectie- tijpresidium bekleden. Ondanks zijn m - - - - ve staatspresidentschap dat na de titel zal Doronjski zijn macht moeten dood van Tito is ingesteld, roept op delen met de 24 leden van het presi- tot vrijlating van degenen die veroor- dium. deeld zijn wegens „verbale politieke overtredingen". Drie jaar geleden gaf Een beschouwing over de situatie in Joegoslavië toe, dat het land onge- Joegoslavië staat op pagina 7. Dialoog leert een kikvorsman de funderingen van het gebouw waar de top plaats heeft. de iSraëlischt regering-Begin zal dui- delijk worden afgekeurd. De Europe se Gemeenschap meent dat de vesti ging van Israëlische nederzettingen op bezet gebied een vredesregeling alleen maar verder van huis kan brengen. Omdat Europa met deze verklaring noch Israël en de Verenigde Staten enerzijds op de tenen wil trappen, noch de Arabische landen te zeer wil teleurstellen, moest zorgvuldig wor den geschaafd om de tekst van het stuk dat vandaag op de topconferen tie naar buiten zal worden gebracht. ADVERTENTIE De Euro-Arabische dialoog leidde tot nu toe een wat bloedeloos bestaan omdat Europa daarin alleen over cul turele en economische betrekkingen wilde spreken. In de nieuwe Europese Mldden-Oosten-verklaring zal voorts het zelfbeschikkingsrecht van de Pa- lestijnen nog eens worden herhaald tegenover het recht van Israël om achter veilige en erkende grenzen te leven. De nederzettingenpolitiek van Het Palestina Komitee heeft gisteren in een open brief aan alle fracties in de Tweede Kamer aangedrongen op een meer tegemoetkomende houding van Nederland tegenover de Palestij- nen tijdens het beraad in Venetië. Het comité vraagt om het betrekken van de Palestijnse bevrijdingsorgani satie bij het vredesoverleg en druk op Israël om zich terug te trekken uit de bezette gebieden. DEN HAAG (ANP) De Nederland se regering heeft voor dit jaar extra financiële steun van bijna, tweehon derd miljoen gulden toegezegd aan vijf ontwikkelingslanden. Deze lan den die in een zeer slechte financiële positie verkeren, zijn Srilanka, Tan zania, Jamaica. Nicaragua en Laos. Dit heeft het ministerie van ontwik kelingssamenwerking gisteren be kendgemaakt. Aan Srilanka zal 38,5 miljoen gulden worden toegekend, aan Tanzania 57,5 miljoen gulden, aan Jamaica 35 miljoen gulden, aan Nicaragua 35 miljoen gulden en aan Laos 25,5 miljoen gulden. De hulp zal worden aangeboden in de vorm van betalingsbalanssteun. Van een onzer verslaggevers KRIMPEN AAN DE LEK —De bodem onder een nieuwbouw- vertonen met de Lekkerkerkse situa- wijk in de gemeente Krimpen aan de Lek is mogelijk veront- Ue- mae niet uitgesloten worden dat reinigd Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat zich grote meMne^etSd"nUaDai™0Sl,S hoeveelheden metaal m de bodem bevinden. De bevolking ten tot «nTtglLfd ond™reoek krijgt vandaag een brief van het gemeentebestuur met de Libiërs die het oneens zijn met de leider van hun land, en daarom maar liever in het buitenland wonen, zullen tot nader aankondiging niet meer ter plekke worden dood geschoten. Kolonel Khaddaffi heeft het daarop gerichte programma afgelast. Werkelijk keurig. ADVERTENTIE mededeling dat er een grondwater- en boddemonderzoek Vervolg op pag. 3, kol. 7 komt. Ook zal zo snel mogelijk een proef ontgraving worden uitgevoerd. Het Goudse waterleidingbedrijf zegt dat uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat het drinkwater in de wijk niet verontreinigd is. De moge lijkheid mag echter niet uitgesloten worden, zo zeggen ingewijden, dat er een situatie als die in Lekkerkerk- west kan ontstaan. Boetseerset (A) Boetseerklei mei verl in J kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhurd Schroevedraaiersel (B) Grole. kleine en kruiskopschroeve- dradier in een Handgreepje mei '>mslagmechaniek.\oor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotiel Als onder legger ol voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eteren. Ue wijk Neptunushof in Krimpen aan de Lek In de bewuste nieuwbouwwijk, de Neptunushof, staan 89 woningen. De wijk is gebouwd op een terrein waar in de jaren 1970 en 1971 sloten zijn gedempt met bouw- en sloopafval door het Rotterdamse bedrijf De Klok. Dit bedrijf deed dat in op dracht van het bagger- en construc tiebedrijf Klip uit Berkenwoude. De firma Klip kreeg in 1970 een hinder wetvergunning voor het gratis dem pen van de sloten in Krimpen aan de Lek, onder de voorwaarde dat uitslui tend puin- en sloopafval zou worden gestort. Dat er met behulp van detectoren grote concentraties metaal in de bo dem van de Neptunushof zijn aange troffen, is heel goed mogelijk, zeft directeur M. van Wijk van de Klok. Naar zijn zeggen bevonden zich in het door hem gestorte afval regelmatig metalen vaten. Deze waren echter leeg, zo zegt hij, en pertinent niet afkomstig uit de chemische industrie. Volgens Van Wijk is het uitgesloten dat hij chemisch afval heeft gestort, omdat hij naar zijn zeggen afval uit sluitend van bouwwerken betrekt. Projectgroep Het onderzoek in Krimpen aan de Lek staat onder leiding van een pro jectgroep met onder andere vertegen woordigen van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en de in spectie voor de volksgezondheid. Tot een onderzoek is besloten nadag naar aanleiding van de gifaffaire in Lek- kerkerkj dat op een afstand van nog geen vijf kilometer van Krimpen aan de Lek ligt een stroom van geruchten losgebarsten was in de ge meente. Verschillende bewoners heb ben klachten over een smerige stank die opstijgt uit de gootsteenafvoer of het toilet, vooral nadat het geregend heeft, waardoor het grondwate om hoog komt. Ook hebben inwoners van Krimpen aan de Lek verklaard dat in de periode dat de sloten ge dempt werden, er ook 's nachts ge stort is. Gezien dit klachtenpatroon en de aanwijzingen uit het verleden, die sterke overeenkomsten blijken te RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Looptijd Vast'- Rente 6 jaar10' ,"u 5 j:iar10' -t jxir9 3 jaar8' 2jaar..-.8' 1 jaar7" Nadere informatie 020-5912137 '\Jj postgiro en Vl rijkspostspaarbank Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochlendblad mei een over tuiging. I it erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats; w Giro: I w naam:.. I w-adres:. Tel.: Postcode en plaats Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorttng van 7.50 Kado naar keuze: DA DB. DD.(aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginlormatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1