PTT-gelddienst mag aan bedrijven krediet geven PCGD+RPS Kïesuwkado CDA niet eens over olieboycot Z.-Afrika Greenpeace maakt sind aan blokkade Moeizame start Nederland Smit-Kroes opent Amsterdams hoofdkantoor: HET WEER Haddad weigert ex- Unifillers Oliesmaak aan drinkwater van Rotterdam RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Japanse premier Ohira overleden Trouw Een naam om te onthouden Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW ADvtRramÊsf metNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw H 33STE JAARGANG NR 10963 - DONDERDAG 12 JUNI 1980 Ia overleg met minister Ginjaar jraanse minister werlegt in Oslo Clark acht straf belachelijk Perioden met zon en mogelijk een bui. In de ochtend nog mistbanken Middagtemperatuur van achttien graden aan zee tgt circa drieëntwintig graden in het binnenland. Matige wind uit zuidoost tot zuidwest. Morgen en overmorgen: Zonnige perioden en kans op een bui. Vrij warm. Zon op: 05.16 onder: 22.01 PAGINA 2: PAGINA 11: Is er ooit een Kamer wil lagere atheïst bestraft? btw op film PAGINA 3: PAGINA 7: Schijngevechten Moskous boven Waddenzee bondgenoten? PAGINA 4: geen koude Omroepen hebben oorlog weinig ideeën PAGINA 9: voor de zomer Uit de weekbladen PAGINA 15: Bij Van Gelder grotere verliezen PAGINA 17: 'Overheid moet meer bezuinigen' PAGINA SERVICE: Rubriek beluisterd, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De regering overweegt Postgiro en Rijks postspaarbank (de PTT-gelddiensten) toestemming te geven tot het verlenen van bedrijfskredieten. Staatssecretaris Smit- Kroes van verkeer en waterstaat zei dat gisteren bij de opening van het hoofdkantoor van deze instellingen aan de Amsterdamse Haarlemmerweg. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De CDA-fractie in de Tweede Kamer is sterk verdeeld over de vraag, of er een olieboycot tegen Zuid-Afrika moet worden ingesteld. De fractie heeft gisteren urenlang vergaderd over dit vraagstuk en hoopt volgende week dinsdag een definitief standpunt te bepalen. Mevrouw Smit zei ook van mening te zijn dat het hoofdkantoor van deze diensten in Amsterdam moet blijven. Hiermee reageerde zij op berichten dat de Postbank die zou moeten voortkomen uit RPS en Postgiro in Leeuwarden zou komen. Desge vraagd zei de staatssecretaris dat er geen verhuizingen vanuit Amster dam naar Leeuwarden zullen plaats vinden. „Er is met de Tweede Kamer afgesproken dat nieuwe diensten naar Leeuwarden gaan en de geld- diensten zijn geen nieuwe dienst", voegde zij er aan toe. Voor het gebouw demonstreerden gisteren leden van de ambtenaren bonden ABVA en KABO voor het tot stand komen van de Postbank, in Amsterdam. In een verklaring wezen de bonden bovendien op het mogelij ke verlies van enkele duizenden ar beidsplaatsen door een samenvoe ging van computers van banken en die van RPS/Postgiro. Gekissebis In haar toespraak legde staatssecre taris Smit-Kroes de nadruk op het waarborgen van de continuïteit van de PTT-gelddiensten. „Dat moet de doelstelling zijn en politiek gekisse bis (over de Postbank, red.) mag die doelstelling niet in gevaar brengen," zei ze. Over die Postbank, waar het kabinet Van Agt nog geen beslissing over heeft genomen, zei mevrouw Sfnit dat „sommige woorden aanlei ding zijn om het Nederlandse volk in voor- en tegenstanders te scheiden. Postbank op zich zelf is geen doel," aldus mevrouw Smit. Als voorbeeld van dienstverlening aan bedrijven noemde zij korte ter mijn-deposito's en rekening courant- kredieten. Verder maakte zij bekend dat in de loop van dit jaar de eerste van veertien distriktskantoren van de PTT-gelddiensten geopend wor den, verspreid over het hele land. Burgemeester Polak van Amster dam, die samen met de staatssecreta ris de opening verrichtte, ging in op haar uitspraak dat het vestigen en gevestigd blijven van het hoofdkan- Evenals in november vorig jaar, toen een Kamermeerderheid liet weten vóór een boycot te zijn, zijn er binnen de grootste regeringspartij drie stro mingen. Eén groep is zonder meer vóór een boycot, een andere groep, onder wie vrijwel alle CHU-leden van de fractie, is falikant tegen. Een der de groep aarzelt, temeer nu volgens minister Van der Klaauw (buiten landse zaken) andere Europese lan den geen boycot wensen in te stellen. Het argument van Van der Klaauw, dat daardoor het effect van een boy cot zeer gering zou zijn, speelde giste ren een belangrijke rol in de discus sie. Voorstanders in de CDA-fractie van een boycot wierpen echter tegen, dat de CDA-houding van eind vorig jaar maar tot één conclusie kan lei den: Nederland moet zo spoedig mo gelijk zelfstandig overgaan tot boy cotmaatregelen. Van der Klaauw koesterde immers vorig jaar al weinig of geen hoop op medewerking van andere landen. Werkbezoek CDA-fractieleider Lubbers heeft gis teren een werkbezoek van de Kamer commissie „ontwikkelingssamenwer king" aan India en Srilanka voortij- METOELA (AFP) Majoor Haddad van de rechtse militiegroepen in het zuiden van Libanon heeft gisteren geweigerd twee Nederlanders in zijn troepen op te nemen. De twee man nen hebben allebei gediend in de Ne derlandse afdeling van de Unifll-troe- pen in Libanon. De een is uitgediend, de ander deserteerde. Het tweetal is na een reis van twee weken door het gebied dat gecontroleerd wordt door de troepen van Haddad, naar de Uni- filbasis in Nakoura geleid. ROTTERDAM (ANP) De grond onder de Rotterdamse Van Ostende- straat is over een lengte van tachtig meter verontreinigd door benzine en andere olieprodukten. Een onderzoek van het drinkwaterleidingbedrijf, dat werd ingesteld nadat een bewoner over een oliesmaak in het drinkwater had geklaagd, heeft dit aan het licht gebracht. ADVERTENTIE Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaar8'/.% 2 jaar8'/,% 1 jaar7V,% Nadere informatie: 020-3912137 postgiro en rijkspostspaarbank toor van RPS/Postgiro in Amster dam, de „materiële bevestiging" is van afspraken tussen regering en Amsterdam. „Een dergelijk akkoord verbreken, dat kan een regering toch niet maken, al zijn er bij de huidige regering andere denkbeelden over het oprichten van een echte Post bank dan bij de vorige," aldus Polak. Meer nieuws op pagina 5. TOKIO (AFP, Reuter) De Japanse premier Masayoshio Ohira is gisteren onverwachts overleden. De 70-jarige premier was op 31 mei in het zieken huis opgenomen vanwegve een onre gelmatige hartslag. De Japanse radio meldde gistermor gen al dat de toestand van premier Ohira plotseling was verslechterd. Zijn artsen die officieel verklaarden dat Ohira last had van angina had den Ohira eerder deze week al verbo den naar de economische top in Vene tië te gaan. Premier Ohira werd pre mier in december 1978 en is de veer tiende eerste minister na de oorlog in Japan. dig beëindigd. Maar in de CDA-frac tie wordt ontkend, dat dit verband houdt met de moeizame discussie over het vraagstuk van de boycot. Lubbers woonde die discussie wel bij, maar vice-fractievoorzitter De Boer leidde de vergadering. Het is De Boer geweest, die zich vorig najaar als eer ste CDA-voorman vóór een boycot uitsprak. Het is niet onwaarschijn lijk, dat de CDA-fractie pas definitie ja" of „nee" zegt, als de regering laat merken, hoe zwaar zij tilt aan het verlangen van een Kamermeerder heid. Spreekt de regering het „onaan vaardbaar" uit over een motie van links of van het CDA, waarin wordt aangedrongen op een boycot, dan is steun van de regeringspartij zeer twijfelachtig. Voorstanders van een boycot gaan er echter van uit, dat de regering dit machtswoord niet over de lippen krijgt, omdat al maanden duidelijk is, hoe een meerderheid over een boy cot denkt. Sinds eind vorig jaar heeft Van der Klaauw geprobeerd andere Europese landen „mee" te krijgen, maar nu die kans verkeken lijkt, kan de regering haar eigen verantwoorde lijkheid niet ontvluchten, aldus deze voorstanders. Goede morgen, u spreekt met de Postcheque- en Giro dienst en Rijkspostspaarbank. Ja, want wij mogen dus geen Postbank heten, begrijpt u wel, want dat lag politiek een tikkeltje gevoelig. Afdeling bedrijfskredie ten zei u? Ogenblikje, ik verbind u door Boetseerset (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief. Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA DB. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-913456. Bel 020-936868 J bereikt mi i r met i rn MINI. West-Ouitsland DM2.00 - Italië lire 900 - Luxemburg Bfr 13 LOSSE NUMMERS 65 CENT Het Nederlands voetbalelftal heeft de eerste en op Papier ook de minst zware wedstrijd in het toernooi om het Europees kampioenschap met een magere overwinning afgesloten. Tegen Griekenland kwam Oranje dankzij een dubieuze strafschop van Kees hm verder dan 1-0. Tot halverwege de tweede teut had de formatie van Jan Zwartkniis geen ant woord op het loopgraven-voetbal van de Grieken. Met name via de vleugels ontstonden weinig gevaar- ti !?cties- Nadat Dick Nanninga hij kwam in het een* J3edrijf °P het veld voor Martin Vreijsen n strafschop had uitgelokt door zich voor de voeten van de Griekse doelman Konstantinou geraffineerd, al of niet opzettelijk, te laten vallen, ging Nederland tegen de verwachting in niet rustiger spelen. De Grieken creëerden zowaar zelfs scoringskansen. Een maal spatte het leer zelfs op de Oranje-lat. Op de foto wordt de uitgevallen Piet Schrijvers behendeld door sportarts Frits Kessel. Met een gescheurde wenk brauw zou Schrijvers later het veld moeten ruimen voor collega Pim Doesburg. In een bijzonder saaie openingswedstrijd van het EK won West-Duitsland moeizaam met 1-0 van Tsjecho- slowakije. Rummenigge tekende voor het enige Westduitse doelpunt. fan een onzer verslaggevers JMUIDEN/VELSEN Na vele uren van overleg tussen reenpeace en vertegenwoordigers van het Energie Centrum lederland te Petten onder leiding van burgemeester Molen- lijk van Velsen heeft Greenpeace besloten de blokkade op te ieffen. Daarmee werd gisteravond tegen zeven uur een begin gemaakt, zodat omstreeks half negen de Andrea Smits, het 'chip met aan boord het radio-actief afval toch nog kon uitvaren. De milieu-organisatie ging met het opheffen van de blokkade akkoord nadat minister Ginjaar van milieuhy giëne had toegezegd dat er een com- L lissie zal komen die zich zal bezig- juden met de problematiek rond jt dumpen van dit afval. Die com- nissie moet er voor 1 okktober ko- V6TWelFI*! Tl 2" ien en daaarin zullen vertegenwoor- 6 Igers van belangengroepen en mili- wrganisaties zitting nemen. Belgische zeehaven Zeebrugge aan doen, waar radioactief afval uit Bel gië en Zwitserland aan boord wordt genomen, waarna het schip afvaart naar de plaats van dumping in de Atlantische Oceaan. bewindsman verwacht binnen rie jaar een advies van de commissie ler welke andere methode mogelijk iu zijn voor het opruimen van radio- :tief afval. Zelf ziet hij in Nederland «ii mogelijkheden tot een andere dossing te komen dan dumping, idat geen gemeenteraad bereid is eigen terrein medewerking te ver- .Andrea Smits" zal eerst nog de OSLO (Reuter, AP) De Iraanse 1 minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh is gisteren in de Noorse hoofdstad Oslo aangekomen voor be- Isprekingen met de leden van de soci alistische Internationale. Deze be prekingen zijn een vervolg op een ütiere ontmoeting van de Oosten- kanselier Kreisky, de Spaanse icialistische leider Gonzalez en de weedse oud-premier Palme met de faanse minister in Teheran. Men oopt dat de besprekingen kunnen jdragen tot een bespoediging van vrijlating van de Amerikaanse gij aars in Iran. Gisteravond sprak hotbzadeh opnieuw met Kreisky, lme en Gonzalez. Over de resulta- van dit gesprek was vannacht nog it bekend. Verenigde Staten overwegen vol- ide week een bijeenkomst van de iligheidsraad te vragen over de gij- lingskwestie. Dit verzoek zou een [isch vervolg zijn op de uitspraak het Internationaal Gerechtshof in n Haag op 24 mei deed. De Veilig- dsraad sprak voor het laatst op 13 man over de gijzelingskwestie. Aanvankelijk bestond er enige ver warring rond het opheffen van de blokkade door Greenpeace, ontstaan door het feit dat minister Ginjaar in eerste aanleg niet akkoord kon gaan met de tekst van het bereikte ak koord. In het mondeling overleg met de vaste Kamercommissies voor ker nenergie en milieuhygiëne gister avond, verklaarde de bewindsman dat de oorspronkelijke tekst de in druk wekte dat hij voor Greenpeace was gezwicht. Tot de instelling van de commissie, waarin het akkoord voor ziet, is volgens hem al drie weken geleden besloten tijdens een gesprek met enkele actiegroepen. De zin dat het dumpen van afval in de oceaan binnen drie jaar moet ophouden was voor Ginjaar onverteerbaar. Hij be houdt zich het recht voor ook daarna door te gaan met stortingen in zee, als geen betere oplossing voorhanden is. Door de eis van Greenpeace dat de minister binnen drie weken moet gaan praten met de vaste Kamercom missies heeft hij naar eigen zeggen „een dikke streep gehaald." Staatssecretaris Smit- Kroes verandert nog even iets aan haar rede vlak voor de officiële opening van het hoofdpostkantoor van postgiro en rijkspost spaarbank in Amsterdam. PTT-directeur Leenman (rechts) en voorlichter De Voogd kijken toe. PARIJS (Reuter, UPI) De vroegere Amerikaanse minister van justitie Ramsey Clark, die onlangs een bezoek aan Teheran bracht, vindt het absoluut belachelijk dat de Amerikaanse president hem gerechtelijk wil laten vervolgen voor dit bezoek. Ramsey Carl loopt formeel de kans veroordeeld te worden tot een geldboet en tot tien jaar gevangenschap, omdat hij Carters res verbod naar Iran genegeerd heeft. De Amerikaanse president heeft verklaard dat hij geen gevangenisstraf, maar in ieder geval wel een boete opgelegd wil zien aan Clark en negen andere Amerikanen, die samen met de oud-minister een anti-Amerikaans congres in Teheran bij-' woonden. Clark beschuldigde de Amerikaanse president gisteren van een Big-Brother mentaliteit. Met een verwijzing naar het bekende boek van George Orwell zei de oud-minister: „Carter schijnt met grote stappen naar 1984 toe te willen." Na zijn terugkeer in Parijs verklaarde Clark dat de regering van de Verenigde Staten Iran haar verontschuldigingen zou moéten aanbieden voor het onder de sjah gevoerde beleid. Daarmee zou de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars snel dichterbij kunnen worden gebracht, aldus de oud-minister. Clark gaat zaterdag terug naar Amerika.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1