Aardgas acht cent duurder Kabinet wil uitkering niet van CAO-loon loskoppelen Tindemans in markt voor EG I0'h% Proces iSestiwkado i 'n Renault loopt langer op een liter. deze krant Diplomaat met heroine betrapt Gasbedrijven voorzien geen spoedig einde aan prijsstijging Europese verklaring Midden-Oosten gereed «et Nieuwe Haagse/ Trouw ■'dse Courant Misschien regen HET WEER KOERDISTAN Bukman kandidaat (voorzitter CDA Rupsen vreten de eiken kaal OPEC akkoord over uniforme olieprijs RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Trouw Respect voor logica Bezorglroaw een nieawe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H Q38STE JAARGANG NR 10962 WOENSDAG 11 JUNI 1980 Veranderlijke bewolking en mogelijk een regen- of onweersbui. Middagtem- peratuur ongeveer twintig graden. Zwakke veranderlijke wind, minder dan windkracht drie. Morgen en overmorgen: vrij zonnig en waarschijnlijk droog. Geleidelijk warmer. 'Morgen, zon op 05.16 zon onder 22 00 West-Durtsland DM 2.00 Italië lire 900 Luxemburg Bfr 13 een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa. 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-13 11 78) ouderwetse service - volop parkeren LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Prof. Strijd wijst Verdonk als zijn opvolger af PAGINA 7: Europa laveert tussen VS en Arabieren PAGINA 3: Vezelbrood goed voor gezondheid 'Onderzoek naar agressief kind' PAGINA 9: Turkse oma mag blijven PAGINA ECONOMIE: Cursus voor de jonge consument PAGINA 4: Personeel VPRO zoekt steun bij leden PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuilleton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv-programma's Voor ambassade Pakistan Van een onzer verslaggevers Van onze parlementsredactie DEN HAAG De aardgas-prijs voor kleinverbruikers (huis houdens) gaat begin volgend jaar met zeven of acht cent per kubieke meter omhoog. Dat is de verwachting van de exploi- Olieprijs tanten van gasbedrijven in ons land. De voorziene stijging ligt aanzienlijk boven een jaarlijkse verhoging van 2,5 procent, die de regering voor de eerstkomende tijd had geraamd. hebben, „ten dienste van de politieke discussie". De Vegin (samenwerkende gasbedrij ven) gaat ervan uit, dat de gasprijs per 1 januari volgend jaar op veertig cent komt, exclusief BTW. Het is wel de bedoeling het vastrecht (48 gulden per jaar) „op het zelfde lage niveau" te hguden. De Vegin maakt zich „zeer bezorgd" over de verhouding tussen het huis houdelijk gas gebruik en de inko mens. „Zeer veel mensen met lagere Inkomens hebben een hoog gasver bruik," zegen Vegin-functionarissen gisteren in een gedachtenwisseling met de Tweede Kamercommissie voor economische zaken. Aan het eind van dit jaar hoopt men een on derzoek naar de verhouding tussen gasverbruik en inkomens afgerond te De verwachte prijsverhoging vloeit in de eerste plaats voort uit de ook dit jaar sterk gestegen olieprijzen. De Vegin is geen voorstander van een „schoksgewijze" verhoging van de gasprijs, maar meent wel dat aan de prijsstijgingen voorlopig geen eind kan komen. Van hogere prijzen gaat een prikkel tot energiebesparing uit, „en wij beseffen onze energie-politie ke verantwoordelijkheid". Bovendien is het de bedoeling dat de prijs van het aardgas uiteindelijk uit komt op de werkelijke marktprijs. Die noodzaak is ër omdat de Neder landse .aardgas-voorraden niet onbe perkt zijn en er. al in de komende jaren, steeds meer aardgas wordt in gevoerd. Aandeelhouders De Vegin liet de Kamercommissie ook weten een kleine proeffabriek voor kolenvergassing te willen bou wen. Eerder al trokken de oliegigan ten Shell en ESSO de aandacht met hun plannen voor grote kolenvergas- singsprojecten. Ook de gemeente Rotterdam en de Gasunie hebben eigen plannen. De Vegin heeft gepro beerd de Gasunie te bewegen tot sa menwerking, maar dat is niet gelukt. De Vegin heeft sterk de indruk dat die weigering te wijten is aan „belangrijke aandeelhouders". De Gasunie heeft, naast de overheid, slechts twee aandeelhouders: Shell en ESSO. „De oliemaatschappijen willen alleen maar kolengas verko pen. Zij zijn niet erg geneigd het procédé voor vergassing met anderen te delen," aldus de Vegin. Men hoopt dat de eigen proeffabriek over vijf jaar in bedrijf kan zijn. Er is nog geen plaats uitgekozen waar de installatie moet verrijzen. Dit najaar zullen in Amerika al experimenten gedaan worden ten behoeve van het project. Van onze parlementsredactie J HAAG Drs Piet Bukman, de Soraitter van de Christelijke Boeren-- jllTuindersbond is de officiële kandi- lat voor het vooraitterschap van het JDA. Het presidium van het CDA feft de 46-jarige Bukman gisteren jrgesteld als opvolger van prof Steenkamp. Deze laatste heeft ,„.i weten dat hij vanaf 11 oktober de dag waarop de fusie yan de _DA-partijen een feit zal zijn niet langer beschikbaar is. Bukman is van AR-huize, terwijl Steenkamp uit de KVP afkomstig is. DeAR top had nog een andere kandi- dftlp gedachten, het Kamerlid Fa- ber, eveneens uit de AR-hoek. Faber die ook vice-voorzitter van het CDA is, wil echter Kamerlid blijven. Het CDA-presidlum is van mening dat zijn voorzitterschap van het CDA na de fusie een dagtaak is. De uiteindelijke beslissing over het vooraitterschap van drs. Bukman ligt bij het CDA-congres. DEN HAAG (ANP) De ei- kenbossen en -lanen in Neder land worden kaalgevreten door enorme hoeveelheden rupsen. Honderden hectaren bos bieden een winterse aan blik, aldus de Heidemaat schappij. Het gaat om honderden mil joenen rupsen van de groene eikenbladroller en de kleine en grote wintervlinder die da gelijks tonnen blad opvreten. Op sommige plekken in de bossen klinkt het geruis van regen. Dit geluid wordt ver oorzaakt door de vallende uit werpselen van de diertjes. Reden tot paniek is er volgens de Heidemaatschappij niet. Het bedrijf waarschuwt voor het spuiten met gif: de natuur regelt de rupsenplaag zelf wel in de vorm van massale zwer men vogels, vooral spreeuwen, mezen en kraaien, die zich aan de rupsen tegoed doen. Eind juli zullen de aangetaste eiken weer uitlopen, zodat zij in de tweede helft van de weer blad dragen. AMSTERDAMDEN HAAG De Amsterdamse politie heeft gistermid dag een diplomaat van Pakistan in Den Haag betrapt bij een herolne- transactie. De man wist te ontkomen op het ambassadeterrein. De Amsterdamse politie raakte in Den Haag vereeild toen zij een 42- jarige Pakistaanse man, die verdacht wordt van heroïnehandel, volgde van uit de hoofdstad naar Den Haag, waar de man na een korte rondrit op het Nassauplein stopte. Daar ver scheen even later een auto met een diplomatiek kenteken. Vanuit deze auto kreeg de man een pakje waarin later vijf kilogram he roïne bleek te zitten met een geschat te waarde van vjer ton. Op dat mo ment arresteerden de Amsterdamse Demonstrerende KNIL-militairen salueren op het Binnenhof, terwijl Wieteke van Dort het (toepasselijke) „Lied rechercheurs de man die zij hadden van de schuld" zingt om hun actie muzikaal kracht bij te zetten. De Stichting Nederlandse Ereschulden zet zich gevolgd. De bestuurder van de diplo- samen met andere organisaties al jaren in voor uitkering door de Nederlandse regering van achterstallige matenwagen wist te ontsnappen en salarissen aan ex-KNIL-soldaten en burger-geïnterneerden. Het gaat om een bedrag van 16.000 gulden per militair vluchtte het enkele honderden me- of zijn gezinl ters verderop gelegen terrein van de w.mm—mmmmmm Pakistaanse ambassade op. voorlopig niets doen in deze zaak. De politiewoordvoerder bleek nogal terughoudend in zijn bewoordingen omdat het een precaire aangelegen heid is. Hij wilde niet zeggen of de politie zekerheid heeft over de status van de betrapte medewerker van de ambassade. Behalve de Pakistaanse man die van uit Amsterdam werd gevolgd, heeft de politie een landgenoot van hem opgepakt die verdacht wordt betrok ken te zijn bij de transactie. De meerderheid van de Kamer be oogde gisteren met de behandeling van het wetje van Albeda om een deel van de automatische verhoging van uitkeringen en minimumloon op 1 juli door te schuiven naar 1 januari 1981. Anders zouden de uitkeringen en het minimumloon op 1 juli sneller, en op 1 januari aanmerkelijk minder stijgen dan de CAO-lonen. CDA en WD. samen een Kamer-meerder heid, steunen dit wetje, de linkse op- ADVERTENTIE positiepartijen zijn tegen. Van Agt had vrijdag op zijn wekelijk se persconferentie na een kabinets vergadering gezegd, dat alleen bij een daling van de koopkracht van drie procent voor de lonen, de koppeling van de uitkeringen nog behouden zou kunnen blijven. Van Agt zag een der gelijke loonmatiging tot stand komen. De Vries (CDA) zei gisteren in het debat, dat hij het met Van Agt eens was, dat de economische vooruitzich ten somber zijn. Maar de premier zal toch niet de bezuinigingen eenzijdig willen zoeken bij de uitkeringstrek kers? Bovendien is de koppeling met de CAO-lonen vorig najaar pas in de wet vastgelegd. „De regering heeft dat toch niet gedaan om er een jaar later weer een streep door te zetten? Wij verwachten een duidelijke uit spraak van de regering, dat er ook volgend jaar aan de koppeling niet BRUSSEL (ANP, AP) Oud-premier Leo Tindemans zal Waarschijnlijk de Belgische kandidaat zijn voor het vooizit- erschap van de Europese Commissie, dat tot januari nog *ordt vervuld door de Brit Roy Jenkins. findemans, voorzitter van de Vlaam- christendemocratische partij CVP, 'ntkende gisteren niet dat hij in de markt was. Hij heeft wel „ja" gezegd °P het verzoek van de Belgische pre rn,er Martens om met hem vanavond J*er dit onderwerp een gesprek te nebben. Belgische regeringskringen ver acht men dat Tindemans de kandi datuur zal aanvaarden. Voor het J^zitterschap worden Europese po- aueke „zwaargewichten" aange went, omdat de commissie een cen trale rol speelt In de EG. De commis sie doet onder meer voorstellen aan de ministerraad die de uiteindelijke beslissingen neemt. Naar verluidt komt de verdwijning van Tindemans van het Belgische politieke toneel premier Martens goed uit. Het botert al tijden niet tussen deze twee belangrijkste perso nen in de CVP. Albeda weg? Onze Haagse redactie tekent hierbij aan: In Den Haag wordt niet verwacht dat al op de Eurotop in Venetië over de opvolging van Jenkins wordt beslist. Dat besluit wordt pas op de vergade ring van de Europese ministers van buitenlandse zaken in Juli verwacht. Nederland, dat kans maakt een voor zitter te leveren, bezit geen goede kandidaat. Premier Van Agt ver klaarde vorige week dat hij er tot dan toe nog geen had kunnen vinden. Twee Nederlandse ministers hebben inmiddels laten blijken belangstel ling te hebben voor het gewone lid maatschap van de Europese Commis sie. Minister Albeda voelt wel wat voor sociale zaken, zo liet hij deze week in Luxemburg blijken. Op deze post zit nu de Nederlandse socialist Henk Vredeling. Albeda zei dat hij een „betrekkelijk passieve kandi daat" zou zijn. „ik zal mij niet offre ren, maar ik zou een verzoek om toe te treden wel in overweging nemen." Van der Stee De mogelijke kandidatuur van minis ter Van der Stee komt als een lichte verrassing. Algemeen werd aangeno men dat Van der Stee nu hij minister van financiën is zijn ambities wel zou laten varen. Naar verluidt heeft hij echter met Van Agt afgesproken dat een eerder vertrek uit het kabinet mogelijk moest zijn. Het voorzitter schap van de commissie is voor Van der Stee niet haalbaar, omdat de voorzitter al in de zomer in functie moet treden. De andere commissiele den beginnen in januari 1981. LONDEN, WASHINGTON (Reuter, AP) De landen van de Europese Gemeenschap zijn het vrijwel eens over de tekst van een gemeenschappelijke verklaring over het Midden-Oosten. Dit werd gisteren in verscheidene Europese hoofdsteden hekend gemaakt. De rechercheurs volgden de man, niet wetend dat zij zich op ambassadege- bied bevonden waar zij, zonder toé- stemming van de ambasadeur, niet mogen zijn. Medewerkers van de am bassade stuurden hen weg. Ook de Haagse politie die later arriveerde, werd weggestuurd. De ambassadeur, die gisteren niet aanwezig was, zou vandaag terugkomen. Van onze sociaal-economische redactie De Haagse politie heeft de zaak over- TTA A<^ TT gedragen aan het ministerie van Bui- DEN HAAG Het kabinet is met van plan volgend jaar de koppeling van de sociale teniandse zaken, dat eventueel uitkeringen aan de CAO-lonen los te maken. „Er liggen daartoe geen voorstellen en er zijn. maatregelen zou kunnen nemen. Vol- geen voornemens tot wijziging" van de wet die deze koppeling regelt, zo verzekerde minister ITre^erche kM derpolitie verder Albeda(sociale zaken) gisteravond de Tweede Kamer. Uitspraken van premier Van Agt over ..A. ontkoppeling betroffen slechts „een technisch rekenkundig voorbeeld", en de zaak was in genen dele in de ministerraad aan de orde geweest." De algemene indruk is dat de Europe se landen deze week zullen besluiten een speciale missie naar het Midden- Oosten te sturen die met alle betrok ken partijen zal moeten gaan praten. Of in de verklaring de PLO daarbij expliciet genoemd zal worden dat mogen de ministers en regeringslei ders in Venetië uitmaken.Bedoeling van deze missie zou zijn de Euro- Arabische dialoog nieuw leven in te blazen. Door hervatting van deze dia loog zou het politieke vacuüm tot aan dè Amerikaanse presidentsverkiezin gen kunnen worden opgevuld. Verder zou de slotverklaring een her bevestiging van de politieke rechten van de Palestijnen moeten bevatten, waarbij cok weer de vraag is of de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie expliciet als vertegenwoordiger van het 'Palestijnse volk zal worden genoemd. Ook zal de verklaring het recht van Israël bevestigen op veilige en erken de grenzen. De EG zien definitief af van een nieuwe resolutie in de Veilig heidsraad. Ook van een formele er kenning van de PLO zal zeker geen sprake zijn. Ook zal gepoogd worden de indruk te vermijden dat de verkla ring het vredesproces van Camp Da vid in de wielen rijdt. De Italiaanse minister van buiten landse zaken had gisteren namens het Verenigd Europa een gesprek met de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Muskie. De Amerikaan se minister liet gisteravond nog we ten dat dat nu zowel Egypte als Israël akkoord is gegaan met hervatting van het overleg over de Palestijnse autonomie. Een beschouwing over Europa en het Midden-Oosten staat op pagina 7. ALGIERS (Reuter, AFP, AP) Te gen alle verwachtingen in. hebben de dertien leden van de OPEC gisteren een akkoord bereikt over een unifor me olieprijs van 32 dollar per vat (van 159 liter). Een aantal landen zal als gevolg van dit akkoord de prijzen drastisch moe ten verlagen, terwijl Saoedie-Arabië, dat met 28 dollar per vat de laagste prijs per vat in rekening brengt, de prijs met 4 dollar zal verhogen. 32 dollar was de laagste prijs, waar mee de „duurdere" olielanden die bij na veertig dollar per vat vragen, ak koord konden gaan. Andere OPEC-landen hebben gister avond meegedeeld dat zij niet ver wachten dat Saoedi-Arabië de nieu we olieprijs (die meteen ingaat) ook direct zal hanteren. Meer nieuws op de pagina eco nomie. zal worden getornd. Als er al meer gematigd moet worden, dan zijn er wel andere mogelijkheden dan op nieuw in te grijpen in de koppeling." Maar de andere regeringspartij, de WD, liet een heel ander geluid horen. Het uitschuifwetje van Albeda. waar over het debat eigenlijk ging. kan volgens WD'er De Korte wel eens de voorbode zijn van meer permanente bijstellingen (van de koppeling) in dien een extra matiging op andere fronten niet langer bereikbaar blijkt. De solidariteit van de actieven (de werkenden in tegenstelling tot de uit keringstrekkers - redactie) mag niet zo zwaar op de proef worden gesteld dat die geen stand houdt." Vervolg op pagina 9, koL 1 ADVERTENTIE Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaar 8'/.% 2 jaar 8'/,% 1 jaar7Vj% Nadere informatie: 020-5912137 \/j postgiro en rijkspostspaarbank Toch is er iets raars aan de hand in Iran. President Bani-Sadr is min of meer tegen een proces tegen de Amerikaanse gijzelaars, want die moeten dan toch een advocaat krijgen, en' dan zouden veel Iraniërs zich afvragen of dat soms zo hóórt bij een strafproces. Boetseerset (A) BoeiseerkJei met verf m 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee. Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. Postcode en plaais: .Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkofhstkorting van 7.50 Kadonaar keuze: OA OB OD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-65938$ (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1