)ntwerp-program PvdA >enadrukt arbeidsrecht Blokkade laadwal Hoogovens Hoge Raad wijst eis van reisleiders af Opheffen BB valt slecht bij Wiegels adviseurs Waarom u voor een woningkrediet beter naar een bank zoals deNMB kunt gaan. Probleem KNIL-salaris volgende week in Kamer ok veel aandacht voor woningnood xtra eis voor Ïiilips-CAO De NMB denkt metu mee. Achterstallig salaris Geen achterstallig minimumloon Scholten installeert raad voor krijgsmacht Frans protest tegen Nederlandse camping Miljoen aansluitingen van draadomroep Tweede Kamer DINSDAG 10 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 9 an onze sociaal-economische redactie EN HAAG „Recht op arbeid voor iedereen die kan werken" staat voorop in het ontwerp- logram van de PvdA voor de eerste hellt van de Jaren tachtig. Pas daarna komt 'bescherming ui collectieve voorzieningen en sociale zekerheid.' en op de derde plaats „handhaving lopkracht, bij voorrang voor de laagstbetaalden." 'tontwerp-program Is gisteren door partijleiding gepresenteerd. Na [cussies in de afdelingen zal het Snitieve program in het vroege orjaar van 1981 door het partijcon- s worden vastgesteld, met het oog de Kamerverkiezingen van uiter- k mei '81. Het program heet „Weer- erk". Het Kamerlid Van Thijn, voor- tter van de program-commissie itte die titel toe: „We zien de grote iblemen van de komende jaren rkloosheid en woningnood voorop niet als natuurverschijnselen." m Uyl, de gedoodverfde lijsttrek- r; „Er moet gewerkt worden aan de lossing van onoplosbaar lijkende oblemen, terwijl het kabinet Van rt zich neerlegt bij de sombere ont- ckelingen." PvdA wil een reeks nieuwe maat reen en instrumenten om de eco- imische ontwikkeling te sturen en ordenen. Genoemd worden een intraal ontwikkelingsplan," een !t op het sectorbeleid, een nationale stukken van het nationale inkomen. Andere belangrijke lastenposten ont staan uit financieringstekort, alge mene pensioenwet voor werknemers, en investeringsruimte voor bedrijven. De PvdA wil het jaarlijkse financie ringstekort van de overheid terug dringen van thans zes procent van het nationale inkomen tot vijf pro cent in 1985. Daarvoor moet drie mil-1 jard gulden op tafel komen. Lenen in het buitenland wordt afgewezen. „Ne derland moet zélf orde op zaken stel len en niet de noodzakelijke ingrepen nog een tijdje uitstellen", aldus de financiële werkgroep. De pensioen- plicht zal vooral om de beruchte „pensioenbreuk" bij verandering van werkgever te lijmen één miljard vergen. En voor investeringen moet drie miljard ruimte worden gemaakt. Al met al vergt het PvdA-beleid bijna vijftien miljard gulden meer in 1985 uit het nationale inkomen. Uit voorlo pige becijferingen van een financiële commissie van het PvdA-bestuur op grond waarvan best onderhande lingen voor een kabinet kunnen plaatsvinden". Vooralsnog heeft Terlouw geen pun ten gezien waarvan D'66 zou kunnen zeggen dat daar eventuele onderhan delingen op vast zouden kunnen lo pen, aldus zijn eerste commentaar op het ontwerp-program van de socia listen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het plan van minister Wiegel om de Bescherming Bevolking (BB) op te heffen, heeft afwijzende reacties opgeleverd bij In stanties waar de bewindsman om advies heeft gevraagd. De BB-lcringraadsvoorzltters (burgemeesters) hebben om technische en financiële rede nen bezwaar en ze hebben Wiegel gevraagd de zaak niet aan de Kamer voor te leggen, een verzoek dat de minister heeft genegeerd. De stuurgroep coördinatie hulpver lening. die de minister over rampen bestrijding moet adviseren, heelt al eerder negatief gereageerd. De Brandweerraat! heeft gezegd „aarze lend" te staan tegenover het plan de noodwacht op te heffen en het daar voor ln de plaats treden van vrijwilli gers. De raad vreest dat er niet vol-- doende vrijwilligers zullen komen en heeft Wiegel voorgesteld te onderzoe- Brandweerraad denkt aan burgerlijke dienstplicht ken of er een burgerlijke dienstplicht moet worden ingevoerd. Het plan van de minister van binnen landse zaken om de BB-organisatie op te heffen en haar taken over te hevelen naar het Rode Kruis, de brandweer en het korps mobiele co lonnes heeft commissars der konin gin drs R. J. de Wit in Noord-Holland ertoe bewogen een groot stuk te schrijven ln De Paladijn, het blad van de BB. Slecht moment De Wit vindt dat het plan „op een ongelukkig moment" komt. „Er wordt onzekerheid geschapen, Juist in een tijd dat de internationale toe stand niet zo rooskleurig is," schrijft hij. „Je heft iets op, terwijl je niet direct over Iets anders beschikt." Vol gens hem wordt er in brede kring getwijfeld of het Rode Kruis ln staat zal zijn op basis van vrijwilligheid de colonnes voldoende te bemannen om in oorlogstijd te kunnen werken. „Er is in vredestijd al een achterstand in de bemanning." De Noordhollandse commissaris der koningin zet ook vraagtekens bij de noodzakelijke uitbreiding van de vrij willige brandweer. Er zouden tiendui zenden brandweerlieden in de be staande korpsen moeten worden in gevoegd, wat volgens hem de interne verhoudingen binnen de korpsen zal verstoren en voor spanningen zal zorgen. Wiegel voelt er voor tweeduizend man direct in te zetten en de resteren de achtduizend in oorlogstijd. „Maar die zijn dan niet geoefend," aldus De Wit. Uit een dal Volgens hem klimt de BB nu Juist uit een dal. In Noord-Holland oefent de BB in samenhang met de gemeente lijke rampenplannen. „We hebben een oorlogsorganisatie waarvan stuk ken inzetbaar zijn in vredestijd (dijk doorbraak. chemische rampen). Daardoor krijgt de organisatie meer gezicht naar de burgerij," aldus De Wit in De Paladijn Hij heeft forse kritiek op de reeks reorganisatieplannen voor de BB, die nu op opheffing dreigen uit te mon den. „Ik vind dat de laatste twee ministers van binnenlandse zaken weinig begrip hebben voor de nood zaak om te besturen in continuïteit. De plotselinge wijzigingen in de vi sies zijn voor het openbaar bestuur bijzonder gevaarlijk," besluit De Wit zijn artikel. itwtkkelingsmaatschappij, toetsing blijkt dat dit geld, ondanks de twee «nnnHirr iförhnH iron fucioc oapi nPAPATlt. PCflRnmifichp ffrnpi npf laar zonodig verbod van fusies, een tau voor technologische vernieu- en beleggingsvoorschriften onder andere pensioenfondsen, een postbank, een staatsver- laatschappij, een staats- ig voor handel, exploratie winning van kolen, olie en gas, [jflicM voor werkgevers om een voor geschreven percentage van hun per soneel te recruteren uit kwetsbare groepen (vrouwen, jongeren, gedeel telij! arbeidsongeschikten en etni- abe minderheden). ei program mikt op een jaarlijkse iche groei van twee procent, groei moet „selectief" zijn, en komen uit woningbouw, stads- ïwing, energiebesparing, ex- ®de bedrijven, midden- en ~if, en investeringen om mi- ,g tegen te gaan. Er zul- tot 1985, 300.000 banen bij moeten waarvan 50.000 deeltijd-ba- De helft van die 300.000 moet uit het bedrijfsleven (markt- j en de andere helft bij overheid itverlening. Dit beleid moet igelijk maken de jaarlijkse toe van rond 50.000 werkzoeken de arbeidsmarkt aan een baan in, en tevens de werkloosheid ig'te brengen van 225.000 nu tot .000 over vijf jaar. gevolg van het PvdA-program len de jaarlijkse overheids-uitga- 'en geleidelijk oplopen tot in 1985 ■truim 7,5 miljard gulden meer dan thans. Bijna vijf miljard daarvan is bestemd voor de volkshuisvesting, p Bijna800 miljoen is nodig voor bevor- dering van deeltijdbanen en arbeids- t plaatsen. Een half miljard gaat naar energiebesparing, en 300 miljoen J; naar „zo spoedig mogelijk sluiten van de kerncentrales." procent economische groei per jaar, alleen vrij te krijgen is als de inko mens gemiddeld één procent in koop kracht per jaar achteruit gaan. In dat cijfer is begrepen ruim een procent voor „incidentele" loonstijging, zoals promoties en toeslagen voor vuil en onaangenaam werk. Wie daarvan niet profiteert, gaat er dus nog meer op achteruit. Het gaat hier echter om een gemid delde. De PvdA wil proberen de ge middelde koopkracht van de modale man (rond 33.000 gulden bruto jaar loon inclusief „incidenteel") in stand te houden. Dat betekent dat inko mens bóven modaal fors moeten inle veren, van een half procent per jaar voor inkomens rond 45.000 gulden, tot meer dan 2,5 procent per jaar voor inkomens boven een ton. Bezuinigen Huurbeleid, onderwijs en volksge- idheid vergen bij de PvdA ruim en miljard extra in 1985, en ruimte- jke ordening, vervoer, milieu en re- ieatie driekwart miljard. Bijna een j-' alf miljard meer moet voorts naar GJJtwikkelingshulp. Hier tegenover in bezuinigingen: 850 miljoen op ïnsie, 300 miljoen op huur- en sub- Pfcebeleld volkshuisvesting, 300 mil- «Sfcn op waterstaatswerken waaron- lefcr vertraging afsluiting Oosterschel- (een half miljard op algemene sub- lies voor investeringen (WIR), een H miljard op salarissen bij de over- 1 ld (aanvangssalarissen, pensioen- P (er. 400 miljoen op honoraria van (dici en 300 miljoen op geneesmid- D len), en nog een rijtje kleinere be- taigingen. Maar uiteindelijk blijft T- dus een uitgavengroei van ruim 7,5 a yard over i r. st alleen de overheidsuitgaven leg- in het PvdA-beleid beslag op „Het streven" blijft de minimumin komens en de laagste sociale uitke ringen in elk geval niet door de nul lijn te laten zakken. Dreigt dat toch 'te gebeuren, dan moet worden beke ken of de overheid extra moet bezui nigen. In elk geval handhaaft de PvdA de opvatting dat de laagste uitkeringen netto even hoog moeten blijven als het netto minimumloon en dat de overige uitkeringen „in de pas blijven" met de inkomens van wer kenden. Per saldo zal bij het PvdA-beleid „een niet geringe daling van de koop kracht" optreden voor „een groot deel van de inkomenstrekkers", aldus het voorlopige rekenwerk van de fi nanciële werkgroep. Andere belangrijke punten: de wo ningbouw wordt opgevoerd tot 125.000 woningen per Jaar. De kern centrales te Borssele en Dodewaard moeten „zo spoedig als technisch mo gelijk is, gesloten worden." De Alme lose ultracentrifugefabriek moet dicht, zodra de lopende contracten zijn afgewerkt. „Het is een anti-kern energie-program geworden", aldus PvdA-voorzitter Van den Berg. De jonge socialisten in de PvdA zijn teleurgesteld in het voorgestelde ver kiezingsprogram. Zij menen dat de Boze binnenvaartschippers blokkeren de haven van Hoogovens. Van een onzer verslaggevers IJMUIDEN/ROTTERDAM Boze binnenschippers hebben gisteren met hun schepen demonstratief een lig plaats gekozen voor de laadwal van Hoogovens in de haven van IJmui- den. Met deze actie willen ze bereiken dat er een eind komt aan een al drie maanden durend conflict met dit staalbedrijf over de bevrachting. De problemen ontstonden, toen Hoogovens onlangs buiten de in de binnenvaart gebruikelijke „toerbeurtregeling" om, een schip een contract gunde. De schippers weigeren verder met Hoogovens ln zee te gaan, voordat dit contract voor het vervoer van stalen rollen van IJmuiden naar Luik opgezegd zal zijn, aldus de onafhankelijke Neder landse schippersvakbond in Rot terdam. De schippers willen een gesprek met de directie van Hoogovens om hun standpunt nog eens toe te lichten. Mocht de directie hierin toestemmen, dan willen ze dat daarbij tevens ver tegenwoordigers van het ministerie van verkeer en waterstaat aanwezig zullen zijn. Een gToot aantal collega's heeft inmiddels instemming betuigd met de actie van de binnenschippers, en op de schippersbeurzen in Amster dam en IJmuiden wordt geen lading DEN HAAG (ANP) - Minister Schol- U ten van defensie ziet geen aanleiding VjCeii OIlQerZOeK te onderzoeken of een speciale ex- In antwoord op schriftelijke vragen van PPR en PvdA zegt de bewinds man, dat de landen in de centrale kiezingsprogram. Zij menen dat de onaerzoexen oi een speciale ex- man, nat ue ïanaen m ae ceniraie PvdA niet ln staat ls met veel nieuw* P°rtverslt v«n de Fia-strudjager, die T\2L3T ÊXPOITVeFSie sector van de NAVO m«t de export- de Amerikaanse vlieert.iiicrfahriek rie. A versie niet het hoofd kunnen hleden ideeën te komen. Het concept verkie zingsprogramma loopt achter op uit spraken die congressen en partijra den van de PvdA het laatste ander half jaar hebben gedaan. Fractievoorzitter Jan Teriouw van D'66 sprak van „een rustig program de Amerikaanse vliegtuigfabriek Ge- neral Dynamics ontwikkelt, ook H 1 IIflCTPV bruikbaar is voor de Nederlandse U adijagci luchtmacht. Volgens een opgave van de fabrikant valt deze exportversie ongeveer twee miljoen gulden per toestel goedkoper uit dan het stan daardtype. versie niet het hoofd kunnen bieden aan de vliegtuigen van een potentiële tegenstander. De motor heeft minder stuwkracht en is 220 kilo zwaarder dan die in het standaardtype, zodat in de neus van het toestel 360 kilo ballast moet worden aangebracht ADVERTENTIE lonze correspondent NDHOVEN De industriebond IV gaat alsnog bij de Philips CAO- m ierhandelingen eisen dat het be- ijf voor 1 januari 1981 de belonings- actuur zo aanpast, dat de circa 000 werknemers in de produktie er 'J ter van worden. Op die manier zou n sprake zijn van een interne herver- siing van de inkomens. teens districtsbestuurder G. Fon- 1 In van de industriebond FNV fdt er al enkele jaren op een aan- JC ssing van de beloningsstructuur ^ftudeerd. maar gaat dat veel te duren jfe CAO-voorstellen van Philips rt rdt daar al wel op vooruit gelopen 'P >or te voorzien in een eenmalige Ta beloning voor produktiewer- en ploegenwerkers, maar de in- driebond FNV vindt dat die verbe- togen een blijvend karakter moe- krijgen. ilgens G. Fonteljn is de aanpassing n de beloningsstructuur ook van JJt. belang voor het bedrijf zelf. "Bips heeft steeds meer moeite om te krijgen voor het produk- fcerk. Een betere beloning kan ®rin verandering brengen." Fon- Geld lenen lijkt zo gemakkelijk. Toch is het beslist geen een voudige zaak. Bij een bank zoals de NMB denken de mensen daad werkelijk met u mee. Bijvoorbeeld wanneer u geld nodig heeft voor verbouwing, verbetering of onder houd van uw woning. De aanschaf van een nieuwe keuken of bad kamer, centrale verwarming, isola tie: u weet dat het om grote be dragen gaat. En als het even kan, dan moeten uw maandelijkse lasten er niet al te zeer door worden ver zwaard. Met een NMB woningkrediet weet u zeker dat u een lening heeft die past binnen uw financiële moge lijkheden. Door de lange looptijd (bijvoorbeeld 96 maanden) zijn de aflossingen zo laag mogelijk. Zodat uw vakantie er straks niet bij in hoeft te schieten. Folders bij elk NMB kantoor. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK DEN HAAG (ANP) Het zo spoedig mogelijk instellen van een bureau of kleine commissie-werkgroep moet ertoe leiden dat de al Jarenlang spelende problemen rondom de uitbeta ling van uitkeringen aan ex-KNIL-soldaten en burger-geïnter neerden worden opgelost. De openbare besprekingen van die commissie moeten op hoog niveau met alle betrokkenen geschieden, Kamer 19 juni tijdens een plenaire zitting over deze zaak zal nemen. mee. Het merendeel van de ex-KNIL- 'ers ls het volgens hem met dit bedrag eens. Wij hebben recht op dit geld, want wij hebben onze plicht voor het Koninkrijk der Nederlanden gedaan, Nederland is de enige van de gealli eerde mogendheden, die dit recht op salaris aan zijn soldaten heeft ont houden, aldus Vrijburg. verandering brengen." Fon- met alle betrokkenen geschieden, In^chriivinP W verwacht acties als Philips niet zoals dat onder meer in Frankrijk, De stichting ijvert al Jaren samen de eis van de industriebond FNV raat. F een afwijzing van Philips voor polgen zou hebben is nog niet dui- jtoJto Theoretisch bestaat de moge- dat de Industriebond FNV de [^■voorstellen van Philips dan als- W afwijst België. Portugal en Italel al jaren gebeurt over de kolonisatiekwesties. Voor eind 1980 moeten die gesprek ken het gewenste resultaat hebben. Dat is één van de „principiële beslui ten", die, verwacht de 8tichting Ne derlandse Ereschulden, de Tweede met andere organisaties voor uitke ring door de Nederlandse regering van de achterstallige salarissen aan diegenen die van 1942 tot 1945 in Japanse krijgsgevangenschap heb ben gezeten. De stichting streeft naar een bedrag van 16.000 gulden per militair of zijn gezin, deelde voorzit ter lr. G. S. Vrijburg in Den Haag De stichting wil verder dat de Tweede Kamer besluit tot een systeem van inschrijving en registratie van alle betrokkenen om zo een beeld te krij gen om hoeveel geld en mensen het gaat Voor dat registratiesysteem zouden geen ambtenaren moeten worden ingeschakeld, maar gepensio neerden. Zij zouden dan tegen een kleine vergoeding tijdelijk als vrijwil liger te werk kunnen worden gesteld. Vrijburg verwacht, zei hij, dat de Ka mer de kwestie van de ereschulden zal erkennen. Dat is, zei hij, wel geble ken uit gesprekken met vertegen woordigers van politieke partijen. ZIJ waren het erover eens dat er wat aan die uitbetaling moet gebeuren. De zaak moet met grote spoed worden afgehandeld gezien de vergevorderde leeftijd van het merendeel van de ex- militairen, vindt de stichtingsvoorzit ter voorts. Een overijlde afdoening noemde hij echter niet gewenst, om dat dan de kans groot ls dat te lage bedragen worden uitgekeerd. Voor ons is het onverteerbaar en volstrekt onaanvaardbaar als het zou uitlopen op „fooi-uitkeringen", aldus Vrijburg. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Voor het eerst zijn drie reisleidsters, die via een civiele procedure hebben getracht alsnog een, wat zij noem den, achterstallig minimumloon te krijgen, in het ongelijk gesteld bij een arrest van de Hoge Raad. Daarbij werd een kantongerechtsvonnis bekrachtigd en een toewijzend vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigd. De processen van reisleiders en -leid sters lopen al een aantal jaren. Zij worden gevoerd met bijstand van de algemene Nederlandse organisatie van re is begeleiding, die van mening is, dat haar leden als zij voor een Nederlandse reisorganisatie werken ook in het buitenland recht hebben op het minimumloon. In de praktijk lag hun loon daar vaak onder. De reisorganisaties voeren daartegen aan, dat zij met de com missies voor verkochte excursies meestal ver boven het minimum zijn uitgekomen. Bovendien zouden de leidsters en leiders, juridisch gezien niet in dienst zijn van een Nederland se reisorganisatie, maar van een bui tenlandse onderneming. Daarmee meer aangeomen, afkomstig van of bestemd voor het staalbedrijf. Een woordvoerder van Hoogovens noemde de verwijten van de demon strerende schippers niet reëel. Het bedrijf werkt al geruime tijd met zogenoemde „contractschippers", met wie langdurige contracten zijn afgesloten. De toerbeurtvereniging wil echter dat de vrachten die Hoog ovens aanbiedt op de schippers beurs komen. Volgens de toerbeurtschip pers werkt Hoogovens flink onder de prijs met zijn vrachten, maar een woordvoerder van het staalbedrijf verklaarde dat het prijsverschil slechts veertig cent per ton bedraagt en dat de contractschippers liever voor Hoogovens willen varen. Uitgeverij 8pectrum te Utrecht zond de volgende boeken: Margetheater in Nederland, 10 Jaar Shaffy (150 blz. geen prijsopgave). De psychologische revolutie, massale manipulatie van de menselijke geest maakt argeloze burgers tot willoze slachtoffers schrij ven A. W. Scheflin en E. M. Opton jr (352 blz - 27,50). Zes prisma-detecti ves: Een kuil voor een ander van N. Marsh (272 blz), Heden is van ons heengegaan, door R. Rendell (218 blz), De man in de kelder, van U. Curtiss (152 blz) en drie van E. Walla ce: De rode Hand (192 blz). En ze leefden lang noch gelukkig (192 blz) en Een oude schuld (187 blz). De detectives van Wallace beleefden een tweede druk. Prijs per deeltje 5,90. Van uitgeverij Querido te Amster dam zijn: Een opstand, een keuze uit de verhalen van W. van Toom (237 blz - 28,50), eerder verschenen in 1959, 1960 In 1966. De sin van een liguster, gedichten van T. Teilegen (46 blz - 17,50). Waanzinnig Truken en ande re verhalen van J. Kneppelhout toe gelicht door M. Mathijsen (93 blz - 15,90). De kunst van het verliezen, gedichten van J. Bemlef (76 blz - 18,50) en een keuze uit de gedichten van F. L. Bastet, getiteld: Catacom ben (123 blz - 23,90). Rommel op reis van 3. Schell en The Tjong Khing (26 blz) en Wij zijn van gisteren, door C. Loerakker (32 blz) zijn kinderboeken van uitgeverij Oberon te Haarlem. Prijs per deeltje 12,50. Lichtgewicht kamperen, over toeris tisch kamperen met lichtgewicht uit rusting door H. Krook. Uitg. Lul- tingh, Laren. 208 blz - 14,90. Drie kapellen in de Baronie van Bre da en wel in Heusdenhout, Strijbeek en Galder, geschreven door dr F. A. Brekelmans, G. van Herpen en H. Luyten. Uitg. Luyten, Amstelveen, 60 blz 15 gulden. Studietijd, word wijzer en raak jezelf niet kwijt door W. Wagner en uitgege ven door SUA, te Amsterdam. 123 blz - 14,75. AO-boekje nr 1818: Het andere chris tenvolk in Indoneslëdoor D. v. d. Meulen. Uitg. Stichting IVIO, Lely stad. 20 blz - 1,90. Bij uitgeverij Kok te Kampen ver schenen de volgende boeken: Ge kleurde motregen, novelle van Diet Verschoor (164 blz - 19,90). Brabbels van Helena Beel: Wachten op je beurt (verhalen over alledaagse dingen) en Passen op de poes (bundel poezever- halen). Prijs per boekje van 64 pagi na's 9 gulden. Bewaard van vroeger, verhalen van christelijke auteurs uit de dertiger Jaren onder redactie van C. Bergman (148 blz - 19,90). De tuin van een stad, de geschiedenis van de IJsselkade te Kampen door drs D. v. d. Vila en J. W. H. J. M. Noldus (80 blz - 17,50. Geïllustreerd met veel foto's en tekeningen.) "k Hoorde zo geerne de vogelkens schallen, P. Worm maakte een keuze uit de duizenden verzen van Guldo Gezelle die 150 jaar geleden in Brugge werd geboren. 30 bis 22.50. Sigasuad Freud, door R. Steadman. Uitg. Wagner, Baarn. 113 blz - 35 gulden (ingenaaid). Gebonden 45 gulden. wilden zij ontkomen aan de Neder landse sociale wetgeving. In de meeste gevoerde processen wees het kantongerecht de eis toe, maar voor zover hoger beroep werd aangetekend, werden deze vonnissen door de arrondissementsrechtbank weer vernietigd. Alle uitspraken in beroep waren dan ook toewijzend, behalve dit eerste arrest van de Hoge Raad. De organisatie voor reis be geleiding zegt zich hierdoor echter niet uit het veld geslagen te voelen. „De bewoor dingen van het arrest zijn zo vaag, dat uit volgende arresten zal moeten blijken welke reisleiders wel en welke geen aanspraak op het minimumloon kunnen maken," aldus een woord voerder. De organisatie blijft dan ook gewoon aanspraak maken op achterstallig minimumloon voor de drieduizend reisleiders in ons land, minus de nu door de Hoge Raad besliste zaken. Op het ogenblik betalen bijna alle Nederlandse reisorganisaties het mi nimumloon. DEN HAAG (ANP) Minister Schol ten van defensie heeft gisteren in Den Haag de voorlopige maatschappelij ke raad voor de krijgsmacht geïnstal leerd. Deze raad, waarvan burge meester A. Lems van Zaanstad voor zitter is, heeft als taak de minister en staatssecretaris van defensie op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de maatschappelijke aspecten van het defensiebeleid. Met name als dit beleid het welzijn van het personeel, de menselijke verhou ding en de relatie volk-krijgsmacht raakt. In de raad zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste geestelijke stro mingen en grootste maatschappelij ke organisaties in Nederland. In zijn installatierede zei minister Scholten de raad op korte termijn om twee adviezen te zullen vragen ten aanzien van het personeelsvoorzieningsbeleid en het voorbereiden en begeleiden van het defensiepersoneel bij het ver laten van de dienst. VALENCE (AFP) In de Zuidfranse plaats Grignan hebben bewoners gis teren gedemonstreerd tegen plannen daar een door Nederlanders gefinan cierde camping te vestigen. Zij vrezen dat de op het terrein van het kasteel van Crignon geplande camping door buitenlanders gebruikt zal worden om zich er permanent te vestigen. De betogers barricadeerden de toe gangswegen en beschilderden muren met het advies „Nederlanders ga naar huis" en „Geen camping". De tegenstanders van het project zeg gen dat op Nederlandse campings in de Ardèche, aan de andere kant van de Rhóne, veel buitenlanders zich permanent hebben gevestigd. DEN HAAG (ANP) De draadom roep van de Tweede Kamer, die op 1 oktober vorig Jaar is begonnen, heeft nu meer dan een miljoen aansluitin gen in Nederland. Op 1 Juni waren 27 kabelnetten aangesloten, die samen 35 gemeenten bestrijken. Het groot ste aangesloten kabelnet ls dat van Amsterdam met 300.000 aansluitin gen. De kleinste aangesloten kabel netten zijn van Ootmarsum en Ter- heijden met vijftienhonderd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9