gypte is bereid weer iet Israël te praten Deel Afghaans verzet in de tang Israël zaait wanhoop en woede in bezet gebied Ingrijpen Hebriden Nieuwe naderbij Muskie: definitieve vredesregeling later McNamara treedt af jVooroverleg begin juli in Washington Oïiira te ziek voor Venetië Roy Jenkins zinspeelt op nieuwe partij Amnesty-rapport: Turkije martelt Vernielingen Onderzoek Russen uit ruimte BUITENLAND TROUW/KWARTET 7 „JRO (Reuter, UPI, AP) Egypte is bereid in te gaan op een Amerikaans voorstel voor iervatting van de besprekingen over de Palestijnse autonomie. De Egyptische minister van uitenlandse zaken, Kamal Hassan Ali, gaat binnenkort naar Washington voor een ontmoe- ng met de Amerikaanse en Israëlische delegaties bij de besprekingen. r<jte schortte de deelname aan het rieg over de status van de door lël bezette gebieden vorige maand uit protest tegen de aanzet voor Israëlisch plan om Oost-Jeruza- officieel te annexeren. De herzie- g in he Egyptische standpunt .nt na een voorstel van de Ameri kaanse president Carter voor hervat ting van de besprekingen. Hoewel over de precieze inhoud van Carters loodschap aan de Egyptische presi dent Sadat geen mededelingen zijn pdaan. wordt aangenomen dat Ame- ika Egypte heeft meegedeeld dat Is raël een parlementair besluit over de status van Jerzualem uitstelt tot na de onderhandelingen over de Pales- autonomie. Minister Ali deel den gisteren mee dat de hervatting van de besprekingen waarschijnlijk in de eerste week van juli zal plaats vinden. Voor die tijd willen de Egyp- jeJtenaren op een paar punten nog na dere opheldering. Jerzualem Israël staat erop dat bij de autono- miebesprekingen de status van Jeru- zalem niet ter sprake komt en dat het 1 de volledige controle houdt voor wat 2 betreft de veiligheid in de bezette T*| gebieden. Gevraagd of deze elemen- Eli 1*0Del ten voorkomen in de Amerikaanse voorstellen voor een hervatting van J® de besprekingen zei minister Ali dat w „veiligheid onderdeel is van de be- sprekingen". Over de vraag naar Je- n ruzalem zei hij: „Geen commentaar." De Amerikaanse ambassadeur in Cai ro, Alfred Atherton, zal het antwoord van de Egyptische president een pre sident Carter doorsturen, zo liet hij gisteren weten. De Israëlische pre mier. Begin, deelde eerder mee dat het hoofd an de Israëlische onderhan delingsdelegatie, minister van bin nenlandse zaken Burg, deze week nog naar Washington gaat voor verken nende besprekingen. Begin wil verder dat Egypte ophoudt met het inlich ten van de Palestijnse Bevrijdingsor ganisatie (PLO) over de voortgang van de besprekingen. De Iraëlische premier meende dat deze consulta ties de oorzaak zijn van de extreme Egyptische eisen bij de autonomiebe- sprekingen. De PLO heeft tot dusver steeds geweigerd aan de besprekin gen deel te nemen. De Saoedische minister van voorlich ting, Mohammed Abdo Jamani, heeft gisteren opnieuw Arabische kxante- berichten tegengegesproken als zou er onlangs een ontmoeting hebben plaatsgehad tussen hoge Saoedische, Egyptische en Israëlische autoritei ten. Volgens het linkse Libanese dag blad As Safir zouden de Egyptisch- Saoedische contacten al in een ver gevorderd stadium zijn. Dit zegt de Franse minister van bui tenlandse zaken, Francois Poncet, in een interview met Newsweek. De mi nister zegt van oordeel te zijn dat rekening moet wordt gehouden met de Amerikaanse opstelling in de Vei ligheidsraad. Eerder dreigde presi dent Carter met een veto wanneer Europa zou proberen resolutie 242 (waarin het Palestijnse vraagstuk wordt omschreven als een vluchtelin genprobleem) ten gunste van de Pa lestij nen te wijzigen. Dit weekeinde zwakte de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Muskie, het ver zet van de Verenigde Staten duidelijk af. De minister deed gistermiddag tijdens een toespraak voor de „Was hington Press Club" een plechtige oproep aan Israël en Egypte de be sprekingen zo snel mogelijk te her vatten. Een booreiland van een Amerikaanse oliemaatschappij in de Golf van Mexico is zondag ontploft. Alle opwonenden konden zich redden, sommigen door van het platform in zee te springen. Blusboten proberen het vuur op het platform te bedwingen. Een mogelijk Europees initiatief voor bredere vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten zal niet noodza kelijkerwijs de vorm aannemen van een resolutie in de Veiligheidsraad. WASHINGTON (Reuter, AP) De besprekingen over een autonome status voor de door Israël bezette gebieden zullen niet goed aflopen als de Israëlische regering haar plannen doorzet om nog tien nieuwe nederzettingen te stichten in bezet gebied. Dit zei de Amerikaanse minister van buitenland- K zaken, Muskie, in een eerste verklaring over het Midden- J Oosten. t» minister drong bij zowel Israël als 'e Egypte aan op een spoedige hervat ting van de besprekingen over een TOKIO (Reuter, AFP, DPA) De Japanse premier Ohira zal nog zeker twee weken in het ziekenhuis moeten bU)ven en mag van zijn artsen de economische top in Venetië niet bij wonen. Ohira die op 31 mei met een onregelmatige polsslag en in een toe stand van uitputting werd opgeno men in het ziekenhuis, brengt zijn eigen liberaal-democratische partij in grote moeilijkpeden bij presidents verkiezingen van 22 juni. Belangrijke partijleden spreken nu ai openlijk over de noodzaak van „nieuw bloed" in de topleiding om geen grote verlie zen te lijden bij de verkiezingen. Ook de Japanse publieke opinie vraagt zich af hoelang de zeventigjarige zie ke Ohira de last van regeringsleider en hoofd van de partij nog kan dra gen en welk effect het beeld van een .Zieke man" die Japan regeert zal hebben op de internationale positie van het land. Overigens denkt premier Ohira er zelf nog steeds over om wel naar de top in Venetië te gaan. Voor de Japanners schijnt het denkbeeld dat Ohira een plaatsvervanger in Venetië zal heb ben onverdraaglijk. Ohira zou dan de consequenties zelf moeten nemen en moeten aftreden, zo denkt men. LUXEMBURG (ANP) De Europese Gemeenschap gaat de illegale immi- patie en illegale arbeid beter bestrij den. Dit is gisteren overeengekomen door de negen ministers van sociale zaken in Luxemburg. In de resolutie van de ministers staat dat op de arbeidsmarkt van de EG voorrang moet worden gegeven aan werkne mers die uit een van de lidstaten komen. autonome status voor de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Muskie wees erop dat de uiteindelijke status van Jeruzalem en van Gaza strook en Westelijke Jordaanoever bij de huidige besprekingen nog niet aan de orde zijn. Een definitieve regeling zal pas bij vervolgbesprekingen aan de orde ko men. „Wij steunen toekomstige be sprekingen over de uiteindelijke sta tus van Jeruzalem. Wij steunen het idee dat de stad ongedeeld moet blij ven, met vrije toegang tot de heilige plaatsen voor mensen van alle ge loofsrichtingen", aldus de minister. „De uiteindelijke status van de West- bank en de Gazastrook zal aan de orde komen bij toekomstige bespre kingen. De Verenigde Staten zullen zich daarom verzetten tegen iedere poging om de huidige besprekingen te gebruiken om de fundamenten te leggen voor een onafhankelijke Pa lestijnse staat of om de handen nu al te binden voor toekomstige onder handelingen." Muskie herhaalde nog eens dat de Verenigde Staten geen zaken zullen doen met de PLO voor dat deze organisatie resolutie 242 van de Veiligheidsraad accepteert. Alternatief De Amerikaanse minister meende, met een kennelijke verwijzing naar Europese voornemens voor een eigen vredesinitiatief, dat alternatieve we gen naar vrede in het Midden-Oosten alle betrokkenen uiteindelijk weer bij dezelfde problemen zullen doen be landen die nu het gesprek beheersen. De Israëlische minister van buiten landse zaken, Yitzhak Shamir, zei gis teren in Brussel dat iedere poging van de Europese Gemeenschap om de PLO een legitieme status te geven de vrede in het Midden-Oosten onder mijnt. De Israëlische minister heeft de afgelopen dagen bezoeken ge bracht aan verschillende Europese landen om het Israëlische standpunt nog eens uiteen te zetten. NEW DELHI (AFP, AP) Twintigduizend islamitische opstandelingen zijn in een ge bied twintig kilometer ten noordwesten van de Afghaan se hoofdstad Kaboel ingeslo ten door Russische militairen en worden met vernietiging bedreigd. Dit meldden reizi gers die gisteren uit Kaboel in New Delhi aankwamen. De Russische troepen zouden alle mogelijkheden voor ontsnapping hebben afgesneden en zouden nu zware bombardementen en beschie tingen in het gebied uitvoeren. De berichten over de Russische actie vol gen op eerdere mededelingen over pogingen van opstandelingen om op te trekken naar de hoofdstad. Afgelo pen zondag legden Sowjet militairen, gesteund door 3.000 tanks een cordon om de Afghaanse hoofdstad uit voor zorg tegen dit offensief. In totaal zou den daarbij vijf Russische divisies ingezet zijn. Bij de beschietingen zou den zeker al zo'n duizend doden zijn gevallen en minstens het dubbele aantal gewonden. Volgens sommige reizigers zouden opstandelingen op andere plaatsen erin geslaagd zijn het militaire cor don om de hoofdstad te doorbreken. Daarbij zouden zeker zestien Sowjet militairen om het leven zijn gekomen. Het was voor het eerst dat opstande lingen erin slaagden zo dicht tot de hoofdstad door te dringen. niet precies aangeven waar deze pre cies hadden plaats gevonden. Om eventuele rebellie binnen de Af ghaanse strijdkrachten tegen te gaan. worden Afghaanse militairen iedere avond ontwapend, zo meldt een Pakistaans persbureau. Volgens hetzelfde persbureau gaan de studen- WanenS ten in Kaboel door met het boycotten van het onderwijs. Zo'n vierduizend Afghaanse meisjes, die onlangs mee deden aan anti-Russische demon straties en daarop werden gearres teerd, zouden naar de Sowjet-Unie zijn gedeporteerd. niet-gebonden landen die zich met het probleem zou moeten bezig hou den. De premier deed haar uitspraak na terugkeer van minister van bui tenlandse zaken Narasimha Rao aan Moskou. Kaboel In de hoofdstad Kaboel zelf is de afgelopen dagen ook weer gevochten. Een diplomaat die gisteren uit Ka boel in New Delhi arriveerde maakte melding van gevechten in de nacht McNamara treedt af omdat hij vol- van zondag op maandag, al kon hij gend jaar 65 jaar wordt. Premier Indira Gandhi van India sprak gisteren van aanzienlijke voor uitgang bij het zoeken naar een be vredigende regeling voor de crisis in Afghanistan. Zij wees daarbij op de mogelijkheid van een conferentie van WASHINGTON (Reuter, AP. AFP) De president van de Wereldbank Ro bert McNamara heeft gisteren aange kondigd dat hij volgend jaar op 30 juni zal aftreden. De vroegere Ameri kaanse minister van defensie heeft de functie van president vanaf 1968 vervuld. In een verklaring van de Wereldbank werd er gisteren op gezinspeeld dat zijn opvolger geen Amerikaan be hoeft te zijn. Volgens de verklaring is de Wereldbank de laatste twaalf jaar het „grootste en invloedrijkste ont wikkelingsinstituut" van de wereld geworden. De nieuwe president moet •daarom „sterk en onpartijdig" zijn. Agenten van de Amerikaanse inlich tingendienst CIA zouden op de Inter nationale wapenmarkt geheime aan kopen doen voor de opstandelingen in Afghanistan. Dit meldt het Ameri kaanse blad Philadelphia Inquirer, dat zijn informatie ontleent aan niet nader geïdentificeerde bronnen in Washington. De acties op de interna tionale wapenmarkt zouden al sedert januari aan de gang zijn. De Amerikaanse regering heeft tot dusver steeds geweigerd commentaar te geven over berichten van Ameri kaanse hulp aan de islamitische op standelingen. Opstandelingen uit Af ghanistan die hun bases hebben in Pakistan klagen er zelfs over dat zij geen hulp van de VS krijgen. Volgens de krant zouden de Amerikanen ove rigens geen wapens leveren die effec tieve militaire acties tegen de Russi sche tanks mogelijk maken. De Ame rikanen zouden vrezen dat de strijd in Afghanistan zich dan over de grenzen van dit land zou uitbreiden. LONDEN (Reuter) De voor zitter van de Europese Com missie. de Brit Roy Jenkins, heeft er gisteren op gezinspeeld dat hij een nieuwe centrum linkse partij wil vormen in Groot-Brittannië. Jenkins La- bour-partij is op het ogenblik ernstig verdeeld over de kwes tie of de Britten de Europese Gemeenschap de rug moeten toekeren. De linker vleugel van Tony Benn wil uittreding in het verkiezingsmanifest opnemen en belangrijke politici van de rechtervleugel, zoals oud-mi nister van buitenlandse zaken David Owen, hebben met aftre den gedreigd als dat mocht ge beuren. Roy Jenkins, die in januari af treedt als voorzitter van de Eu ropese Commissie, weigerde gisteren op details van zijn plannen in te gaan. De Britse kranten schreven de laatste da gen al dat Jenkins vandaag de oprichting van een sociaal-de mocratische partij zou aankon digen. Deze partij zou dan kun nen profiteren van de verdeeld heid in Labour en van de huidi ge impopulariteit van de con servatieven. Jenkins verklaarde dat de meeste avonturen met nieuwe partijen op een mislukking uit lopen. „Het experimentele vliegtuig kan misschien in een paar weilanden aan het eind van de startbaan terechtko men," aldus Jenkins, „maar het kan ook de hoogte in vlie gen." Hent kan gebruik maken van „nog niet aangebroken re serves van politieke energie en betrokkenheid," zei Jenkins doorfilosoferend over zijn vliegtuig. Toen Jenkins in 1976 de Britse politiek verliet maakte hij deel uit van de rechtervleugel van Labour. Voor deze partij was hij minister van binnenlandse zaken en financiën. VILA, DEN HAAG (AFP, AP, Reuter, ANP) De besprekin gen tussen de Franse commisaris-president van de Nieuwe Hebriden Jean-Jacques Robert en opstandelingenleider Jim my Stevens zijn op niets uitgelopen. De mislukking van de besprekingen, die Robert tegen de wil van Groot-Brittannië en de regering van de eilandengroep hield, brengen een militair ingrijpen door Frankrijk en Groot-Brittannië, die de eilanden tot 30 juli besturen, dichterbij. Robert McNamara LONDEN (AFP, AP, Reuter) Amnesty International beschul digt de Turkse autoriteiten van veelvuldig en systematisch mar telen van gevangenen. Volgens een rapport van Amnesty wordt het merendeel van de arrestanten gemarteld, hetgeen in sommige gevallen de dood tot gevolg heeft. Tijdens een onderzoek dat Am nesty tussen 19 en 30 mei in Tur kije hield, kwamen minstens drie mensen door martelingen om het leven. Bij hun bezoek spraken vertegenwoordigers van de orga nisatie met gemartelde mensen, leden van politieke partijen, vak bondsleden, artsen en juristen. Tot de martelpraktijken horen volgens Amnesty het veelvuldig toepassen van elektrische schok ken en fysiek geweld zoals het slaan onder voeten en „verkrach tingen" door het inbrengen van gummiknuppels of andere voor werpen in de anus of vagina. In andere gevallen werden arrestan- ten gedwongen met blote voeten over glasscherven te lopen of fa milieleden bedreigd om een snel le bekentenis af te dwingen. In het merendeel van de haar bekende gevallen zegt de organi satie dat de meeste arrestaties willekeurig en zonder vorm van proces plaats vinden. Volgens Amnesty hadden de ge martelde mensen niets te maken met de gewelddadigheden die de laatste twee jaar in Turkije al meer dan drieduizend doden heb ben geëist. In december 1978 werd in 21 van 67 provincies de noodtoestand afgekondigd. De militaire rechtspraak wordt daar nog steeds toegepast. Volgens het Turkse dagblad Cumhuriyet zijn tussen het tijdstip van invoering van de noodtoestand en april van dit jaar zeker 47.000 mensen om politieke redenen aangehouden. Amnesty International heeft zo wel de huidige regering-Demirel als de vorige regering-Ecevit her haalde malen vragen gesteld over de martelingen. In haar rapport gaat Amnesty In ternational in op concrete geval len. Eén gaat over een 21-jarige studente aan de universiteit van Istanboel, die op 1 mei uit een bus werd gehaald omdat zij linkse literatuur bij zich had. Zij werd over haar hele lichaam geslagen en kreeg elektrische schokken toegediend. Op 3 mei werd zij vrijgelaten om twee dagen later tijdens een voet balwedstrijd weer opgepakt te worden. Ook toen werd zij gemar teld en tot 10 mei vastgehouden totdat een rechter opdracht gaf haar vrij te laten. Robert was naar Espfritu Santo, waar opstandelingen twaalf dagen geleden de macht namen, gegaan om de op standelingen te vragen hun wapens neer te leggen en de districtscommis saris weer in zijn functie te herstellen. De premier van de Nieuwe Hebriden Walter Lini had de opstandelingen tot vandaag de tijd gegeven zich te bezinnen. Anders zou hij Frankrijk en Groot-Brittannië vragen met mili tair ingrijpen de orde te herstellen. Tijdens de onderhandelingen heeft Robert door laten schemeren dat Frankrijk een ingrijpen op Espfritu Santo zal steunen voor het geval de opstandelingen dwars blijven liggen. Opstandelingenleider 8tevens heeft voorgesteld in Parijs een conferentie te houden tussen de vier partijen in het conflict Tot voor kort stemde Stevens alleen toe in besprekingen op het eiland zelf. Als voorwaarde stelt hij echter dat de blokkade van het eiland wordt opgeheven. Ook weigert hij bestuurders en politiebeambten van de officiële regering terug in hun functie te zetten. Dit is één van de belangrijkste eisen van premier Lini. Bestuurders in Vila berichtten dat op Espfritu Santo ongeveer vierhonderd met knuppels bewapende opstande lingen vernielingen en plunderingen hadden aangericht. Auto's en boerde rijen van evacués zouden zijn ver nield en ook zou aan een school scha de zijn toegebracht. Deze berichten staan in tegenstelling met waarnemingen op het eiland. De toestand is rustig, maar de sfeer ge spannen. De opstandelingen hebben een eigen politiemacht opgezet, die er niet voor schroomt plunderende me destanders aan te houden. In Vila zijn nog drie militaire advi seurs uit Groot-Brittannië aangeko men om een eventueel ingrijpen op Espfritu Santo voor te bereiden. Twee Britse militaire adviseurs wa ren al ter plekke. Vandaag bespreken Frankrijk en Groot-Brittannië of zij nog tot actie over zullen gaan. Tweede Kamerlid Henk Waltmans (PPR) heeft de ministers van buiten landse zaken en justitie gevraagd een onderzoek in te stellen naar de be moeienissen van de in Amsterdam gevestigde Phoenix Foundation met de opstand op Espfritu Santo. Deze organisatie, waarvan voornamelijk Amerikaanse zakenlieden lid zijn. zegt de opstand te bekostigen, in de hoop er een belastingparadijs te kun nen vestigen. Enkele jaren geleden probeerden zij dat ook door een op stand op de Bahama's te steunen. De opstand mislukte en de Amerikaanse regering maakte de Phoenix Founda tion duidelijk geen prijs te stellen op een dergelijke organisatie binnen de landsgrenzen. MOSKOU Na een geslaagd bezoek aan het ruimtestation Saljoet 6 keer den gisteren de Russen Malysjew en Aks Jon ow op aarde terug in hun So- joez-T, een verbeterd model van de ruimtecapsule, dat hiermee zijn eer ste bemande vlucht voltooide. door James Dorsey JERUZALEM Twee keer rinkelde de telefoon in de woonkamer van pater Rantissi, loco-burgemeester van Ramallah. In vloeiend Engels en Arabisch zei een stem: „U bent een dode man." Aangeslagen stelt Ratissi vast „dat dergelijke telefoontjes dezer dagen geen geintje zijn". Karim Khalaf, burgervader van Ramallah sinds 1976, ligt na een bomaanslag du al een week verminkt in het ziekenhuis. Rantissi, een Palestijnse havik in priester- «edij, herhaalt de in de bezette gebieden persende overtuiging: de Joden willen ons wijt. De bomaanslagen op Khalaf en bur gmeester Bassam Shaka van Nabloes heb ben de Palestijnen verbijsterd. De verkla ag van een Joodse terreurgroep dat zij v®rantwoordelijk is voor de bomaanslagen *ordt in elk vrijwel elk gesprek geciteerd: -Ons doel is de verdrijving van de Ara bieren." Dieptepunt Ue betrekkingen tussen de Israëliërs en festijnen hebben een ongekend diepte- Punt bereikt in de geschiedenis van de bezetting. „Wij zijn met één klap dertig Jaar teruggeworpen," meent burgemeester Elias Freij van Bethlehem een chistelijke za kenman en een uitgekookte pollUcus, die nooit contacten met Amerikaanse en Israë lische regeringsfunctionarissen en politici heeft geschuwd. Israël voert een verkeerd beleid. De Israëliërs komen niet meer naar de westelijke Jordaanoever en de Palestij nen gaan niet meer naar Israël," aldus de burgemeester. Zijn zoon Michael, die het familiebedrijf beheert, volgde twee keer we kelijks Hebreeuws onderwijs in Jeruzalem. Nu is hij te bang om zijn auto voor de school te parkeren. Burgemeester Freij en zijn gematigde colle Bassam Shaka te midden van zijn volgelingen ga in Gaza, Rasjad al Sjawa. vrezen net als vele Palestijnen tussen wal en schip te vaUen. „Geen enkele burgemeester heeft zich voor een vreedzaam samenleven van Joden en Arabieren zó ingezet als ik," zegt een nu verbitterde Freij. Net ais Sjawa mag Freij zijn stad niet uit en is het hem verbo den overleg te plegen met zijn collega-bur gemeesters of contacten met de pers te onderhouden. Zowel de radicale als de gematigde Palestij nen menen dat slechts de Israëliërs de situ atie kunnen wijzigen. Maar zij vrezen dat Israël dit niet wil. „Het is misschien ook wel goed zo," zegt een vooraanstaande Pales tijn op de Westelijke Jordaanoever. „Het is ons tijdens de nu al dertien jaar durende bezetting veel te goed gegaan. We vergaten dat wij bezet zijn. Wij worden nu met de neus op de feiten gedrukt." Vechten Het gewoel van apathie in de bezette gebie den heeft plaats gemaakt voor wanhoop, frustratie, woede en angst. „Ik ben bereid om te vechten zegt een Palestijnse bouw arbeider. „Het zal me een zorg zijn wat er met mij gebeurt. Ik heb toch al alles ver loren." Vele Palestijnen hebben echter het gevoel dat zij in de steek worden gelaten, dat niemand hen zal helpen. Afgelopen woens dag werden ruim honderd winkeliers in Oost-Jeruzalem door de politie in de vroege ochtenduren bij elkaar gehaald. Ze werden gedwongen hun winkelstaking af te gelas ten. en hun winkels te openen. Tegenover een verslaggever van de Israëlische radio klaagde een van hen: „Wij zijn bang voor de politie die ons dwingt onze winkels te ope nen, wij zijn bang voor de PLO die onze winkels zal opblazen als wij niet staken én wij zijn bang voor de Joodse extremisten." Burgemeester Freij zegt: „Wanneer de rege ring Begin valt weet ik, dat ik tenminste vrienden in de regering van de Arbeider spartij zal hebben met wie ik kan praten. Met het vertrek van Dajan en Weizman is er nu niemand meer om mee te praten. Wij worden geïsoleerd en belegerd." Illusies Degenen zoals Freij en Sjawa die hoopten dat de Verenigde Staten uiteindelijk him problemen zouden oplossen, zijn hun illu sies kwijt. „Uiteindelijk zijn de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de meeste gebeurtenissen op de westelijke Jordaanoe ver", aldus Al Sjawa op het kantoor van zijn citrus-exportbedrijf. Samen met Freij wilde hij uit protest verleden week aftreden. Hij kwam op zijn besluit terug, zegt hij toen de Israëliërs dreigden zijn bedrijf kapot te ma ken. „De Verenigde Staten hebben in de Verenigde Naties hun vereet tegen de Jood se nederzettingen opgegeven en dus moedi gen zij de Joodse extremisten aan", zegt Al Sjawa nu. Als enig lichtpunt zien de Palestijnen in de bezette gebiden de moed van de verminkte burgemeesters. In vrijwel elk huis hangt nu een foto van Bassam Shaka het radicale zwarte schaap in de ogen van de Israëliërs de stompen na de amputatie van zijn beide benen en de brede lach op zijn gezicht duidelijk zichtbaar. Rasjad al Sjawa zegt: „Ik vrees dat mijn volk volledig wanhopig zal worden. Ik vrees dat de kreet van de Amerikaanse zwarte panter-leider Elridge Cleaver: „Ik zal als mens worden erkend of de wereld zal ondergaan bij mijn pogingen deze erkenning te verwerven", de leidraad van het Palestijnse denken zal worden. Wij allen zullen even radicaal zijn als George Habasj. Ik vrees dat slechts het opblazen van de oliebronnen de Israëliërs zal dwin gen zich van de westelijke Jordaanoever en uit de Gazastrook terug te trekken. Ik hoop dat het niet zo ver komt."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7