Buurt in protest tegen sloop aan Haagse Bazarstraat Boerenverzet tegen aanleg rijksweg Leiden-Alphen Fietsers hebben weinig aan de politiek 19.- 29.- I Nieuwe plannen voor herstel van twee Leidse buurten 10.-Voordeel Gemeente kan plannen projektontwikkelaar niet stoppen Ondergang agrarische bedrijven gevreesd Den Haag wil ook instituut voor pedologie Veel gemeenteraadsbesluiten worden niet of langzaam uitgevoerd Nyqvist wil snel de Dwarsweg en graag viaducten DINSDAG 10 JUNI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET Hl' Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Een aantal be woners van (Je Haagse Bazar straat en omgeving is een ac tie begonnen om de voorgeno men sloop van de panden Ba zarstraat 17 en 19 te voorko men Op de plaats van deze eind maart gekraakte hui zen wil de Projectunie Neder land uit Utrecht een nieuw kantoorgebouw neerzetten. De actievoerders zijn begonnen met het verzamelen van handtekeningen van sympathisanten, omdat zij vin den dat het karakter van de buurt wederom ernstig aangetast zou wor den wanneer deze authentieke pan den zouden verdwijnen. In een pro testbrief die samen met de handteke ningen aan de Haagse gemeenteraad zal worden aangeboden leggen de buurtbewoners de nadruk op de ..gave architectonische eenheid" van de bedreigde panden met de 19e eeuwse huizen in de omgeving. De huizen aan de Bazarstraat zijn sfeer bepalend voor hun omgeving en af braak zou een ernstig verlies beteke nen voor een vain de weinige nog overblijvende stadsgezichten uit deze voor Den Haag zo karakteristieke pe riode van deze kwaliteit, aldus de verontruste buurtbewoners. Zij me nen dat het verlenen van een sloop vergunning des te betreurenswaardi ger zou zijn. omdat daarmee geen enkele ander belang zou worden ge diend dan dat van de projectontwik kelaar. door verhoging van de specu latieve marktwaarde. Den Haag heeft al meer dan voldoende kantoorruim te. de huizen zouden weer geschikt voor woonruimte moeten worden ge maakt. stellen de actievoerders. Contract geweigerd In de huizen hebben zich eind maart illegaal twee woongroepen (van 9 en 5 personen) gevestigd, die door de Pro jectruimte getolereerd worden, zo lang de sloopvergunning op zich laat wachten. De projectontwikkelaar heeft de krakers zelfs een contract aangeboden om hun verblijf te legali seren. tot er door de gemeentelijke diensten een beslissing is genomen over een bouw- c.q. sloopvergunning. De krakers hebben het contract ge weigerd. Zij konden niet akkoord gaan met de clausule dat de panden De panden Bazarstraat 17 en 19. ook ontruimd zouden moeten worden als de vergunningsaanvrage van de Projectunie door de gemeente wordt afgewezen. Bij de bouwer verwacht men echter de vergunning nog deze zomer te ont vangen, hoewel de bouwplannen in eerste instantie door bouw- en wo ningtoezicht en de Haagse dienst voor de stadsontwikkeling zijn ver worpen. Het ontwerp voorziet echter ook in de bebouwing van de achter liggende binnenplaats, waardoor het pand vergeleken met de buurman volgens de beoordelers van de ge meente te ver achteruit zou gaan steken. Het vaststellen van de rooilijnen,' waarbinnen gebouwd moet worden is zo'n beetje de enige restrictie, welke de gemeente de bouwer voor dit pro ject kan opleggen. Door de datum van indiening van de plannen (18 januari j.l.) heeft de bouwer zich ook onttrokken aan de verordening „be schermd stadsgezicht", die door de gemeenteraad eind januari voor dit gebied is vastgesteld. Woningen Overigens is twee jaar geleden al een nieuwbouwplan van de Projectunie voor deze plek afgekeurd wegens het overschrijden van de rooilijnen. Het ging toen om een project met 18 wo ningen. In de huidige marktsituatie heeft de projektontwikkelaar de be stemming maar snel gewijzigd in een kantoorfunctie, hetgeen door de kra kers in hoge mate wordt betreurd. Zij hebben studenten van de bouwaca- demie in Rotterdam in de arm geno men, om een ontwerp voor goede be woning van de bestaande panden te Van een onzer verslaggevers HAZERSWOUDE De aanleg van een nieuwe autoweg (rijksweg 11) tussen Leiden en Alphen aan de Rijn leidt onherroepelijk tot de ondergang van boerenbedrijven in het agrarische gebied langs het wegtracé. Dit is de vaste overtuiging van een groep verontruste boeren in de Rijnstreek. Ze hebben een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan de aanleg van rijksweg 11 tegen te houden. Een bijzondere Kamercommissie wijdt vrijdag een laatste zitting aan het structuurschema verkeer en ver- voer, dat in de aanleg van rijksweg 11 Verplaatsing voorziet. Het is nog onduidelijk of er een meerderheid in de Tweede Ka mer voor de wegaanleg is te vinden. Binnen het CDA en de PvdA wordt nog getwijfeld aan de noodzaak van een nieuwe rijksweg. landbouwgronden voor en achter het spoor. De groep van acht boeren schrijft in een brief aan de Kamercommissie dat zij ernstig getroffen zullen wor den door de aanleg van rijksweg 11. Door de aanleg van de weg naast de spoorbaan Leiden-Alphen zou een de finitieve en onoverbrugbare schei ding worden aangebracht tussen de Bedrijfsverplaatsing over de spoor baan en de rijksweg heen is dan de enige manier om het bedrijf draaien de te houden. De boeren wijzen er echter op dat voor agrarische bedrij ven, die in de loop der jaren fors hebben geïnvesteerd in modernise ringen, verplaatsing een niet .te dra gen kapitaalsvernietiging betékent. Aan de andere kant zijn de niet-ge- moderniseerde veeteeltbedrijven niet kapitaalkrachtig genoeg om te ver huizen. „Aanleg van rijksweg 11 zou dus voor zeer veel boeren in de Rijn streek een keuze betekenen tussen het beëindigen van hun bedrijf of het doen van onverantwoorde investerin gen", schrijven de boeren. Tenslotte wijzen de veeteeltbedrijven erop dat voor de weg grote stukken agrarische grond nodig zijn. De aan leg van de weg slokt in totaal hon derdvijftig hectare grond op (tachtig hectare voor de weg zelf, en zeventig voor grond tussen de rijksweg en de spoorbaan, die niet meer agrarisch is te exploiteren). Volgens de boeren is de aanleg van rondwegen rondom Leiden en Alphen aan de Rijn vol doende om de verkeersproblemen in de twee steden op te lossen. maken. Waarin dan speciaal aan de woonwensen van woongroepen tege moet wordt gekomen. Dit kant en klare plan willen de kra kers de gemeente aanbieden, in de hoop dat die dan tot aankoop van de huizen wil overgaan. Maar gezien het feit dat er relatief geringe bedragen gereserveerd zijn voor aankopen ten behoeve van woongroepen en grote gezinnen, lijkt die hoop ij del. Wellicht zou het op stapel staande plan van de Haagse PvdA-gemeenteraadsfractie om dit jaar 75 miljoen extra in de volkshuisvesting te pompen, hier uit komst kunnen bieden. Al zijn de nieuwbouwplannen even in de koelkast gestopt, ook bij bouw- en woningtoezicht acht men de kans dat de Projectunie nog deze zomer haar vergunning krijgt, zeker aanwezig De dienst stadsontwikkeling heeft reeds om een nieuwe waardering van het ontwerp verzocht en volgens een woordvoerder van bouw- en woning toezicht is bij een aanpassing van het bouwplan een snelle afwikkeling mo gelijk. Door het ontbreken van echte beschermende maatregelen zal de ge meente Den Haag, alle protesten van buurtbewoners ten spijt, waarschijn lijk ook in dit geval niet bij machte zijn sloop van voor de stad gezichts bepalende huizen te voorkomen. DEN HAAG Het gemeentebestuur van Den Haag wil volgend jaar een pedologisch intituut, waar kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornis sen geobserveerd en begeleid kunnen worden, openen. Er is reeds een post gereserveerd op de begroting voor 1981, en de universiteit van Utrecht heeft toegezegd mee te werken. Dit heeft wethouder van onderwijs van Den Haag, A. A. J. M. van Lier gisteren meegedeeld tijdens de pre sentatie van de nota „Het Haags bui tengewoon onderwijs mede gezien in relatie tot het gewoon onderwijs". Het pedologisch instituut zal plaats bieden aan ongeveer tachtig kinde ren in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. De duur van het verblijf in het instituut kan variëren van enige maanden tot enige jaren. In die tijd wordt getracht het kind zo te vormen dat het zonder veel moeite het bui tengewoon onderwijs kan volgen. Verder wordt in de nota gepleit voor deskundigheidsbevordering. Het aantal kinderen dat naar buitenge wone scholen wordt doorverwezen heeft een enorme vlucht genomen, maar de kennis en vaardigheid van de leerkrachten heeft daar geen gelij ke tred mee gehouden. Dit zou dan wel kunnen in eeri wisselwerking tus sen het onderwijsveld en het pedolo gisch instituut. Hoewel dat wel zo in de nota staat vermeld, willen b en w nog geen apar te begeleidingsdienst voor het bui tengewoon onderwijs, omdat mén de plaatselijke en landelijke ontwikke lingen wil afwachten. Een centraal aanmeldingspunt, een soort coördinatie- en informatiepost. blijkt gezien de bijgevoegde reacties van betrokkenen niet op bezwaren te stuiten, hetgeen Van Lier enigszins verbaasde. Burgemeestersbenoeming VOORSCHOTEN Mr. P. Cannegie- tér is per 1 augustus 1980 benoemd tot burgemeester van Voorschoten. De heer Cannegieter is vanaf 1975 burgemeester van de Drentse ge meente Zuidlaren, en was daarvoor negen jaar werkzaam bij de provincie Gelderland. De nieuwe burgemeester van Voorschoten is 39 jaar en lid van de WD. Cannegieter volgt de heer Van der Haar op, die onlangs gebruik maakte van de VUT-regeling. De wijk Pancras-West Van een onzer verslaggevers LEIDEN Voor het stadsherstel in de oude Leidse binnenstadswijk Pancras-West (het gebia rondom de Burcht) en de Verversbuurt (achter de Zijlpoort) is een bedrag van 47 miljoa gulden nodig. Dit staat in de verbeteringsplannen voor de beide buurten, die wethouder Waa (ruimtelijke ordening) gisteren toelichtte Het gaat om de verbetering van de woonomgeving; de restauratie en re novatie van huizen zijn buiten de plannen gehouden. De stadsvernieu- wingswerken in Pancras-West en de Verversbuurt gaan tot ongeveer 1986 duren. De gemeente Leiden zal voor een be drag van 36 miljoen gulden bij het Rijk aankloppen. Dit is het tekort op de stadsvernieuwingswerken, dat res teert na aftrek van de elf miljoen gulden aan opbrengsten uit de wijk- verbetering (die voornamelijk be staat uit de opbrengsten van grond- uitgiften). Het Rijk vergoedt dit te kort in het kader van de Interim Saldo Regeling voor de stadsvernieu wing. Het opvallendst in het verbeterings plan voor de Verversbuurt (het ge bied tussen de Oude Herengracht, de Herensingel en de Haven) is het voor stel tot de inrichting van een waterre- cratiecentrum aan de Haven. De Ha ven is gezien zijn ligging aan de door vaarroutes naar de Kagerplassen en vlak bij het centrum van Leiden uit stekend hiervoor geschikt. De gemeente denkt aan de aanleg van een passantenhaven, waar water- recréanten tijdelijk kunnen aanleg gen or ke stad te bezoeken. Dit kan ten goede komen aan de winkels aan de haven. Groengordel Van een onzer verslaggevers DEN HAAG „Fietsers zijn als kikkers in de sloot. Als je ze niet ziet of hoort is er iets mis met het milieu". Een stelling van de fietsende li beraal in de gemeenteraad van Den Haag. het raadslid lr. R. W. Heus, afgelopen za terdag één van de sprekers op een studiedag van de Echte Nederlandse Fietsers bond ENFB ovpr het ver keersbeleid van het gemeen tebestuur. De fietser die een zonnige toekomst voorziet na de talloze uitspraken in de gemeenteraad over betere fiets- voorzieningen en afremming van het autoverkeer in sommige delen van de stad trekt te optimistische conclusies over de mate waarin er op het stadhuis werkelijk gestalte wordt gegeven aan de zo gewenste bevordering van het langzaam ver keer. Wat opviel op de ENFB-stu- diedag was dat twee sprekers, de WD-er Heus en het PvdA-raadslid mevrouw mr. Burgers-Molendijk, onafhankelijk van elkaar, na een doorlichting van een rij Haagse ver- keersnota's tot een gelijkluidend pessimisme waren vervallen: De plannen die de ambtenaren op het DEN HAAG Wethouder Nyqvist van verkeer vindt dat het college van b. en w. zo snel mogelijk met een voorstel moet komen om de Dwarsweg door de binnenstad van Den Haag aan te leggen. Nyqvist zei op de studiedag van de ENFB dat de Dwarswegaffaire één van de belangrijke lopende ver- keerskwesties is waarbij de ge meenteraad in ieder geval dit jaar knopen moet zien door te hakken. De raad heeft al in centrum-Zuid stroken gereserveerd voor de Dwarsweg, maar nog niet tot de aanleg besloten. Nyqvist vindt per soonlijk dat uit onderzoek is geble- ken dat de weg nodig is. In het college is nog niet fundamenteel gesproken over de ideeën van de wethouder van verkeer. Maar het is de vraag of Nyqvist zijn voorstel zo snel door het college krijgt als hij wenst. Met name wethouder Hardon (stadsontwikkeling) vindt namelijk dat de Dwarswegproble- matiek pas goed kan worden beke ken als een stedebouwkundige to taalstudie over de Haagse binnen stad is afgerond. De wethouder van verkeer liet zich verder positief uit over de aanleg van auto-viaducten of tunneltjes op drukke kruispunten van de stad. Zo zou het kruispunt Zuid Holland- laan-Koningskade, bij het Provin ciehuis, in de ogen van Nyqvist best ongelijkvloers kunnen worden gemaakt. Hij toonde zich voorts voorstander van ongelijkvloerse kruispunten op de „stadsautoweg" (het Telderstracé en aansluitende wegen) in het westen van Den Haag. stadhuis opstellen, sluiten niet goed genoeg aan bij de ideeën die ge meentebestuurders hebben over het verkeer in de stad. De gemeen teraad heeft kennelijk maar be perkte invloed bij het veranderen van het verkeersbeleid. Tegen de strekking van raadsuitspraken in wordt nog altijd te weinig aandacht geschonken aan bevordering van het openbaar vervoer en meer veili ge voorzieningen voor het langzaam verkeer, zo stelden zij beiden vast. De beide raadsleden staken echter ook de hand in eigen boezem. Eer lijkheidshalve voegden zij aan hun kritiek op het ambtelijk apparaat toe. dat raadsuitspraken over ver keersafwikkeling nogal eens ver schillend opgevat kunnen worden. De uitvoerende dienst die het plan voor bijvoorbeeld de inrichting van een bepaalde weg moet opstellen weet niet precies hoe het politieke compromis daarin verwerkt moet worden. Een voorbeeld is het Ver keerscirculatieplan 1975. Daarin stond wat er allemaal in de afgelo pen vijf jaar aan verkeersvoorzie- ningen moest worden gerealiseerd. In het plan stond de uitspraak dat geprobeerd moest worden de grote autostroom in de binnenstad in te dammen. Dat was een politieke uit spraak, waarover men het in de raad eens was geworden. Maar in hetzelfde plan was vastgesteld dat er bepaalde (verkeersaantrekken- de) parkeergarages in de binnen stad moesten worden gebouwd. „Het verkeerscirculatieplan 1975 was derhalve een strijdig geheel", aldus Heus. Toch bleef op de studiedag over eind staan dat de uitvoerende ge meentelijke diensten lang niet al tijd de koers varen die de raad heeft uitgestippeld. Volgens de ENFB werkt het stadhuis vaak het eerst aan verkeersprojecten die het min ste tijd vergen en het minste veizet oproepen. De moeilijke problemen laat men nogal eens liggen, zelfs wanneer de raad heeft uitgesproken Wethouder Nyqvist dat er oplossingen voor moeten worden aangedragen Mevrouw Burgers noemde als voor beeld de gebrekkige aandacht voor suggesties die het openbaar ver voersbedrijf HTM in heeft gebracht. Meer ruimte en betere doorstro mingsmogelijkheden voor bus en tram brengen nu eenmaal veel ex tra vertraging voor het autoverkeer met zich mee. Plannen in die rich ting zijn volgens mevrouw Burgers maar weinig zonder slag of stoot op tafel gebracht. „Maar toen de poli tie. die vooral geïnteresseerd is in de probleemloze doorstroming van het autoverkeer, om meer parkeer plaatsen op het Zwarte Pad vroeg, werd die vraag gehonoreerd met een overeenkomstig raadsvoorstel." Haven verwachten een daling van hun omzetten. Het leeuwedeel van de gevraagde rijkssubsidies voor de stadsvernieu wing in Pancras-West (de buurt, tus sen de Nieuwe Rijn, de Oude Rijn en de Hooigracht) gaat op aan de restau ratie van de bouwvallige kelders ach ter de kademuren van de Hoogstraat. De gemeente heeft een restauratie plan ontworpen, waarin aan de histo rische kelders een horeca-functie is toebedacht. Van buiten af worden de gewelven bereikbaar via een houten vlonder, waarop terrassen kunnen worden ingericht (vergelijkbaar met de situatie aan de Oude Gracht in Utrecht). De gemeente heeft met de bewoners van Pancras-West een compromis we ten te bereiken in het conflict over het plan een gecombineerde openba re- en christelijke school te bouwen aan de Kaasmarkt, die verscheidene verouderde binnenstadsscholen moet gaan vervangen. De buurtbewoners eisten vervangende parkeerruimte, omdat de auto's niet meer aan de Kaasmarkt (150 parkeerplaatsen) zouden kunnen worden gestald. In het verbeteringsplan wordt het Rijk nu een subsidie gevraagd voor de bouw van een dubbel parkeer-dek onder de nieuwe school. Een ander opvallend punt in het ver- lemne ?lstrj Het» dei oné beteringsplan voor Pancras-West de aanleg van een wandelroute vaa de Burcht en haar bijgebou» waarvan de restauratie binnenkot voltooid, naar de Oude Rijn. De vit delroute komt te lopen over het hist, rische tracé van de Oude Buret, gracht, nu een loze ruimte achter4 huizen aan de Hooglandse Keil gracht. De wandelroute wordt doa getrokken naar de Haarlei straat, een belangrijke winkelsl via een nieuwe houten brug. Het beteringsplan voorziet ook in de tauratie van de oude trappen roi Burcht. De verbeteringsplannen voor Pi cras-West en de Verversbuurt zijn eerste van de drie plannen die de week in de openbaarheid kon* Woensdag volgt het verbeteringsp voor de Academiewijk (tussen ht Rapenburg en de Witte Singel). AD stadsvernieuwingsplannen die vod dit jaar waren geprogrammeerd, kul nen dan vóór het zomerreces in i gemeenteraad worden behandel (het verbeteringsplan voor d'Oud Morsch is al aangenomen. Dit is van belang omdat omwille va snelle besluitvorming het rijk a spoedig mogelijk van de wensen va Leiden op het gebied van de stadsve nieuwing op de hoogte moet worde gebracht. De verplaatsing van het Stadshulperf aan de oever van de Herensingel naar een industrieterrein elders in de stad, opent de mogelijkheid de groengor del rond de binnenstad verder uit te breiden. Het nieuwe park krijgt een directe brugverbinding met de aan grenzende begraafplaats, die ook wandelgebied wordt. Twee andere bruggen gaan de Verversbuurt met de groengordel verbinden. Ook het bouwplan voor 35 woningen op het braakliggende terrein op de hoek van de Oude Herengracht en de Ververstraat is in het verbeterings plan opgenomen. Met de rijkssubsi dies, die Leiden voor de Verversbuurt in de wacht hoopt te slepen is het mogelijk de woningen in de woning wetsfeer te bouwen. In combinatie met de bouw van vijf woningwetwoningen aan de sterk verkrotte Zijlstraat, is de Ververs buurt daarna vrij van open gaten in de bebouwing. De gemeente wil de Zijlpoort voor autoverkeer afsluiten. Het doorgaand verkeer wordt dan buiten de buurt om geleid via de Herenpoortsbrug en de Verversbrug, die hiervoor verbreed moeten worden. De buurt verzet zich tegen de afsluiting van de Zijlpoort. Er wordt gevreesd voor de veiligheid van fietsers (de Haven krijgt na de afsluiting van de poort tweerichtings verkeer), en de winkeliers langs de nbinaties: ue/marine Sweatshirt in 3 kleurencombinaties wit/rood. wit/marine en blue/marine 100% katoen. Mt 122-170 Van 29.- voor Jeans met opgestikte achterzak 100% polyester, dus makkelijk wasbaar In camel, beige en donker blauw Mt 116-176 Alle maten Van 39.-voor i Alleen deze week Grote Marktstraat 34, Den Haag - Rozemarijn 19-23. Leidschendam Haarlemmerstraat 115-117. Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6