Styx: richtingloos Realistische benadering van Kinderwerkelijkheid Personalia Plan van STER-directeur voor meer reclame op TV Camöes, Portugals klassieke dichter Expressieve zangkunst uit vier eeuwen Grips met aangenaam jeugdtheater n i Voorstellingen van het Gripstheater Voor tegenwicht van satelliettelevisie' Schrijver van Os Lusiadas overleed 400 jaar geleden agenda Rank stopt met filmproduktie DINSDAG 10 JUNI 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET door Dirkje Houtman AMSTERDAM Na een week-end lang kindervoorstellingen van het Berlijnse Grips Theater gezien te hebben, begin je het gezelschap de maandag erop te missen. Je leert de spelers kennen en raakt m$t hun aanwezigheid op het toneel vertrouwd. Daar zijn het kinderen, die allemaal in hun waarde worden gelaten en zelf ontdekken hoe zij zich in een volwassen wereld moeten handhaven. Het is een realistische benadering Opvallend is dat alle gezinnen die van de kinderwerkelijkheid die met centraal staan niet compleet zijn. De realistische toneelmiddelen vakkun- ouders zijn meestal gescheiden en de dig en integer wordt uitgewerkt. Met kinderen blijven achter bij hun moe de kindervoorstellingen, die in het der of vader kader van het Holland Festival in Nederland worden opgevoerd, pro beert Grips de kinderen weerbaar te maken tegenover de volwassen omge- ving. Daarvoor gebruiken zij onder werpen die direct aan de kinderwe- reld zijn ontleend. Ze worden zo ge- bracht dat kinderen zich erin kunnen herkennen en erom kunnen lachen. Lachen om vooroordelen en onzlnni- - ge regels, die zo vanzelfsprekend zijn geworden, dat zij de intuitieve loop van de fantasie en de natuurlijke impulsen hebben verstikt. Door er met elkaar in een theater plezier om te hebben worden onplezierige situa ties gerelativeerd en met een ander inzicht kunnen de kinderen hun om geving op een eigen manier te lijf te gaan Invloed Met deze vorm van kindertheater heeft Grips niet alleen in West-Duits- land maar ook daarbuiten grote in- vloed gehad. De voorstellingen heb ben niets meer met het traditionele sprookjestoneel te maken; wat niet wil zeggen dat in dit realistische kin dertheater de fantasie geschuwd wordt. Die komt echter niet tot uiting in de verschijning van een goede fee of wauwelende kaboutertjes maar komt voort uit de kinderen zelf die de fantasie als wapen tegen volwasse nen gebruiken. Omdat de ontwikkeling van kinderen tussen vijf en twaalf nogal verschilt heeft het Grips Theater voorstellin gen gemaakt voor de diverse leeftij den. „Max en Milli" en „Spaghetti mit Ketchup" zijn bestemd voor kin deren tussen vijf en acht jaar, „Star ker als Superman" en „Ein Fest bei Papadakis" zijn gemaakt voor kinde- VdKKUnCllQ ren vanaf acht jaar en „Banana" is voor kinderen boven de tien. In ..Spaghetti mit Ketchup" wordt die moeder onverwachts in het zie kenhuis opgenomen. De in haast be stelde tante komt niet opdagen en de kinderen laten zien hoe ze het met elkaar kunnen rooien. Max en Milli, een broertje en kleiner zusje, wonen ook alleen met hun moe der. Dit stuk laat zien waarom Max bang is om alleen te gaan slapen nu zijn zusje uit logeren is en hoe het komt dat kinderen, die dat graag willen, moeilijk met elkaar in contact komen. Dat laatste komt ook terug in .Stftrker als Superman" een prachti ge maar ook vaak ontroerende voor stelling. Maar het wordt hier gebruikt om de vooroordelen tegenover invali den zo aan de kaak te stellen dat het publiek er aan het einde van het stuk van verlost is. Mischa is een invalide jongen die met zijn moeder en zusje thuis woont. Harry, een stoere voetballer maakt ongewild kennis met hem. Hij vindt invaliden eng. Het zijn toch allemaal spastici die niet normaal zijn. Dat heeft hij gehoord van de bewaker van het bouwterrein die zelf absoluut geen raad weet met mensen in een rolstoel. Opvallend in deze voorstelling is de Inventiviteit natuurlijke manier waarop Tina met haar broer omgaat en de vanzelfspre kendheid waarmee zij de handicap voor hun spelletjes niet als hinderlijk ervaren maar er juist bij gebruiken. Maar ook de wijze waarop Harry de hulpstukken van Mischa onder lei ding van de kinderen uitprobeert en het publiek van een angstig negeren afhelpt, is ontwapenend. voorgesteld dan ze zijn, waardoor de tegenstelling tussen kinderen en vol wassenen niet onvoorwaardelijk zwart wit wordt voorgesteld. De aar dige en onaardige trekjes zijn genu anceerd uitgewerkt en vakkundig verweven in de verhaallijn. In ..Banana" dat kinderen inlicht over de armoede van de Derde Wereld en de oorzaak daarvan onderhandelt Cornelia het dochtertje van de Duitse Multi-national-dlrecteur in Zuid- Amerlka met een auto toch tone bana- nenverkoper op een kapltallstisch-ei- gen manier. Ze koopt de bananen voor elf pesos en verkoopt ze aan (haar vader voor vijfendertig. In Max und Milli trekt de moeder de jongere Milli steeds voor omdat zij denkt dit kleine kind te moeten be schermen. Maar Milli maakt daar welbewust misbruik van. Ze klikt en als ze tegen de grond smakt omdat ze achter een deur staat die opengaat geeft ze haar oudere broer de schuld, die dan terstond een lel van zijn moe der krijgt. De kinderen worden in hun gedrag niet door iemand van buitenaf gecor rigeerd. Dat doen ze zelf, bijna onge merkt. Het gebeurt geleidelijk in de loop van het verhaal als ze ontdekken dat ze met elkaar veel plezier kunnen maken en daar volwassenen niet voor nodig hebben of moeten imiteren. De kinderen worden in de Grips-voor- stellingen nu ook weer niet beter Uit deze Gripsvoorstellingen, die steunen op de inventiviteit van de makers en zeer vakbekwaam worden uitgevoerd, blijkt wel hoe aangenaam kindertheater kan zijn, ook voor vol wassenen. Ze leren het publiek iets over zichzelf zonder belerend te worden. Om de toegankelijkheid van deze in het Duits gespeelde stukken te verho gen worden de voorstellingen bege leid door de kindertheatergroep Rats die alle scenes vooraf kort samen vatten. Als argument geeft hij dat omroep en adverteerders meer reclamezendtijd willen. In vergelijking met andere landen, die enigszins een soortgelijk. .systeem van financiering toepassen maakt Nederland maar karig gebruik van de mogelijkheden die televisiere clame biedt voor omroepfinanciering. In zijn brochure „De All American Show zo hoeft het niet in Neder land. maar hoe dan wel?" met de ondertitel „Mogelijkheden en gren zen van tv-reclame als bron van om roepfinanciering" geeft hij niet alleen cijfers van andere landen, maar ook ideeën hoe Nederland met name de televisiezendtijd zou kunnen uit- breiden. Zo zouden er van maandag tot en met zaterdag vóór en na het journaal van 's avonds zeven uur op beide netten vier blokken van 225 seconden (totaal 900 seconden) extra bij moeten ko men. Dat geeft een opbrengst van 68 miljoen gulden. Zondag zouden er vóór en na het journaal van zeven uur 's avonds op Nederland 1 en half ne gen 's avonds op Nederland 2, vier blokken van SB leeonden (900 «con- Wat het atmta] dat Voor iets langere termijn kan van maandag tot en met zaterdag voor en na één journaal in de middaguren op beide netten worden gedacht aan vier blokken van 225 seconden (dat is 900 seconden) extra. De opbrengst wordt geschat op 34 miljoen gulden. Uit een vergelijking van de landen met een gemengd systeem van om roepfinanciering komt drs. Smeekes tot een aantal conclusies: nergens is het maximum aantal minuten recla mezendtijd voor televisie zo laag als in Nederland; Nederland behoort tot de zeer weinige landen die reclame op zondag hebben uitgesloten; de aan vang van de televisiereclame-uitzen dingen is in geen enkel land zo laat gesteld als in Nederland; in alle ande re landen die de mengvorm hebben toegepast is het percentage van de reclame-opbrengst in het omroep-, budget hoger, meestal zeer veel hoger Koplopers brengst wordt geschat op tien mil joen gulden. Speciaal vandaag Eerste aflevering van de nieuwe dertiendelige serie De Sullivans. De oorspronkelijke Australische serie handelt over een in de buurt van Melbourne wonende ramilie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ned.2/20.27 In de actualiteitenrubriek van de KRO. Brandpunt, wordt naar aanleiding van de CRM- nota gesproken over agressief gedrag van jongeren. Verder een reportage over de financiële situatie van de Nederlandse boeren na het vaststellen van de Europese landbouwprijzen. Ned.2 21.20 De tweede aflevering van „Leven op aarden" is getiteld „De eerste zeedieren". Samen steller David Attenborough vindt in het Great Barrier Reef in Australië nog dieren die ver gelijkbaar zijn met dieren die zeshonderd miljoen jaar gele den leefden. Ned.2 2I.55 Holland Festival: recht streekse reportage van Het spel van Robin en Marion in het 700- jarige Muiderslot. Ned.1/22.10 Het programma is gelijktijdig te beluisteren in stereo. Hilv.2/22.10 minder reclame dan Nederland. De koplopers in West-Europa zijn Ier land met in totaal 78 minuten op twee netten, Spanje met 69 minuten op twee netten en Portugal en Zwitser land met elk een uur op respectieve lijk twee en drie netten. Inzake het aanvangsuur van televi siereclame in Nederland is dat vijf voor acht 's avonds voeren Frank rijk en Italië de lijst aan. Daar is reclame al toegestaan vanaf twaalf uur 's middags. Spanje kent verreweg het hoogste aandeel van de reclame opbrengst in het omroepbudget met tachtig procent. In Nederland is dat 21 procent Er zou gebleken zijn dat zestig pro cent van de Nederlandse bevolking nadat de mogelijke gevolgen van sa telliettelevisie onder ogen zijn ge bracht. niet veel of «een bezwaar te- Max und Milli komt op 13 juni nai de Blauwe Zaal in Utrecht en begim om 15.00. Banana is op 11 juni om 14.00 in hp Zuidpleintheater in Rotterdam zien, en op 18 juni in de Utrecht» Blauwe Zaal om 15.00. Spaghetti mit Ketchup wordt op u juni om 14.00 in het Hot te Den Hat- opgevoerd en op 15 juni in de BlauS Zaal te Utrecht. Starker als Superman komt op juni naar de Stadsschouwburg fc Utrecht, aanvang 14.30, op 15 jun naar het Hot in Den Haag, waar het om 14.00 begint en op 21 juni naar di Stadsschouwburg in Arnhem, vang 14.30 en 19.00. Ein Fest bei Papadakis wordt op n juni in De Krakeling in Amsterdac opgevoerd om 14.00, op 13 juni on 19.00 in het Zuidpleintheater in Re, terdam en op 17 juni in de Utrecht* I Blauwe Zaal om 15.00. Een scene uit van het Grips Theater. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM STER-directeur drs. C. J. Smeekes vindt uitbreiding van reclamezendtijd op televisie en radio noodzakelijk om aan nieuwe ontwikkelingen als kabel- en satelliettelevisie het hoofd te kunnen bieden. Hij heeft dan ook een plan voorgesteld voor meer STER-reclame. gen uitbreiding van zendtijd voor te levisiereclame heeft. Afkeuring verwacht de STER-recla- me wel van de zijde van de pers zolang deze niet profiteert van in komsten uit omroepreclame. Maar hij toont aan dat de toename van de geldomzet aan reclame voor merkar tikelen in de media procentueel over de jaren 1974-1979 voor televisie 47 procent is, voor tijdschriften 84 pro cent, en voor dagbladen 105 procent. Drs Smeekes noteert daarbij dat de achterblijvende omzetontwikkeling voor televisie-reclame een gevolg is van de eerder gesignaleerde tariefs achterstand en de bevriezing van de beschikbare televisiereclamezendtijd sinds 1971. AMSTERDAM. Stadsschouwburg (19.30 uur): ThijL Tent Frankendael (20.15 uur); Aap verslaat de knekel geest Centrum Bellevue (20.30 uur): Ensemble Hoketus I. De Krakeling (14 uur): Ein Fest bel Papadakis. Mic- kery (20.30 uur): Humboldts Current. Universiteitstheater (20.30 uur): De Ontdekking. DEN HAAG. Oud-Katholieke Kerk (20.15 uur): Madrigaalkwintet. Konin klijke Schouwburg (20.15 uur): Die ganz begreifliche Angst vor Schlagen. HOT (20.30 uur): Eine linke Geschich- te. Koninklijke Schouwburg (met busvervoer, 19.30 uur): Zomergasten. ROTTERDAM. Luxor (20.15 uur): De Toekomst. door Louis Smit AMSTERDAM „De Por tugees, wiens taal alle kwali teiten heeft van het Spaans zonder de gebreken ervan te bezitten, is superieur in avontuur en vermetelheid. Hij heeft zijn geluk beproefd op alle golven van de Oce aan. Nooit heeft zo'n klein volk zullke grote dingen ge daan en geschreven. Zijn Ca möes is de epische dichter van zijn geschiedenisd, van zijn ontdekkingen en van zijn overwinningen in Indië." Dit schreef de Franse dichter Al- phonse de Lamartine in 1856 over de Portugese dichter Luis Vaz de Camöes en over zijn epos Os Lusia das (De Lusiaden) waarin hij de ontdekkingsprestaties an de Portu gezen heeft beschreven. Camöes, die vier eeuwen geleden, op 10 juni 1580, te Lissabon overleed, hoort thuis in het rijtje Dante-Cervantes- Shakespeare-Goethe-Poesjkin, maar wordt minder gelezen dan zijn equivalenten, omdat er nu eenmaal minder Portugees wordt gestudeerd dan bij voorbeeld Italiaans of Engels. Over Camöes' leven is weinig met zekerheid te zeggen. Er zijn maar vier brieven van hem over die bo vendien weinig informatief zijn; verder kon hij als episch dichter in zijn werk niets over zichzelf losla ten. Het is niet precies bekend wan neer en waar hij is geboren. Een Frans vertaler van zijn heldendicht geeft als geboortejaar 1517, maar mees tel houdt men het op 1524 of 1525. Aangenomen wordt dat hij in Cal'mbra ter wereld kwam. Hij dien de als soldaat in Ceuta (Noord-Afri- ka), waar hij in een schermutseling met de Moren zijn rechteroog ver loor. Op portretten van hem, waar van alleen een beschadigd exem plaar uit 1570 als authentiek wordt beschouwd, is het oog toegeknepen. Eigen ervaringen In 1553 vertrok Camöes als gewoon soldaat naar Indië, nadat hij een tijd in Lissabon in de gevagenis had Luis Vaz de Camöes, met toege knepen oog. In een schermutse ling met de Moren verloor hij dit oog. gezeten wegens zijn aandeel in een ruzie. In die ruzie speelde waar schijnlijk een vrouw een rol. Hij verbleef tot 1570 buiten Portugal. Op grond van bepaalde gedichten veronderstelt Manuel Severim de Faria, een van zijn eerste biografen, dat Camöes de verschrikkingen van de zee aan den lijve heeft meege maakt. Ook de heel natuurgetrou we beschrijving van kwaad weer op de Oceaan in de vijfde zang van Os Lusiadas zou kunnen duiden op ei gen ervaring. Van uit Goa, de hoofdstad van de gelijknamige Portugese kolonie, in Voor-Indië, reisde Camöes naar de Portugese kolonie Macao in China, waar hij een civiele betrekking be kleedde. Op zijn terugtocht naar Goa in 1560 leed hij schipbreuk op de rivier de Mekong. Hij redde het manuscript van zijn epos, maar vol gens zijn vriend Diogo do Couto, een historicus, moest hij zijn Chine se minnares aan de golven afstaan. In 1560 teruggekeerd in Goa. werd hij beschuldigd van slecht beleid, maar hij werd vrijgesproken. Het is bekend dat hij daarna wegens onbe taalde schulden in de gevangenis zat. Geholpen door vrienden kwam hij via Mozambique in 1570 in Por tugal terug. Doodskleed Na de publikatie van Os Lusiadas in 1572 kreeg Camöes van koning Sebastiaan een klein jaargeld als beloning voor zijn „krijgsdiensten en verdiensten als schrijver". Het gebrek aan informa tie over Camöes' leven heeft roman tische verhalen doen ontstaan vol gens welke hij de laatste jaren van zijn leven in armoede sleet. Hij zou een Oosterse slaaf in de straten van Lissabon hebben laten bedelen en in een geleend doodskleed zijn be graven. Os Lusuiadas is Camöes grootste werk. Het is een gedicht in tien canto's waarvan het kleinste 87 stanza's telt en het grootste 156. Deze stanza's bestaan uit acht ver zen die weer uit jambische vijfvoe- ters bestaan en het rijmschema abababcc bezitten Byron schreef zijn Don Juan ook in dergelijke stanza's. De titel van het epos is afgeleid van Lusus, de mythische stamvader van de Lusiaden Portugezen). De Ro meinen noemden de Spaanse pro vincie die ongeveer het huidige Por tugal besloeg Lusitania. Os Lusia das gaat over de ontdekkingstocht van Vasco da Gama naar Indië. In 1498 ontdekte hij de zeeweg ernaar toe, nadat hij reeds Mozambique had ontdekt Camöes heeft zich ruimschoots la ten inspireren door de klassieke poëzie. De Franse historicus Mon tesquieu schreef in 1748 niet zonder reden dat zijn gedicht „iets doet voelen van de charme van de Odys see en van de grootheid van de Aneneïs". Camöes begon zijn epos zelfs met hetzelfde woord als Vergi- lius het zijne, zij het met een lid woord ervoor. Vergilius begon met „arma virumque canó' (ik bezing de wapens (wapenfeiten) en de man), Camöes met „as arm as e os baröes assinalados" (de wapens en de be roemde helden). Hij volgde tevens het klassieke ge bruik om „in medias res" (ergens midden in het verhaal) te beginnen: de beschrijving van de toch vangt aan waar Da Gama zich bevindt in de buurt van Madagascar. Pas in de derde zang komt het voorafgaande aan bod, in een verhaal dat Vascó da Gama doet aan de koning van Malindi. Zo'n recapitulatie in de vorm van een toespraak is ook een klassieke kunstgreep. Camöes laat uit de Griekse en Romeinse mytho logie talrijke figuren opdraven die ervoor zorgen dat je Os Lusiadas met een mythologisch woorden boek moet lezen. Hij vergelijkt be paalde Hindoegoden met goden en monsters uit die mythologie en sommige goden uit de Oudheid spe-1 len een heel actieve rol in het, verhaal. In Os Lusiadas heeft Camöes niet alleen de tocht van Vasco da Gama beschreven, maar ook nog andere gebeurtenissen uit de geschiedenis van het Portugese volk. Buitenge woon mooi is zijn beschrijving van het geval Inees de Castro (ca 1310- 1355), verwerkt in Da Gama's toe spraak voor de koning van Malindi Ipes de Castro was de minnares en later de gemalin van kroonprins Pe dro van Portugal. Hun relatie beviel zijn vader en verscheidene Portuge-j se edelen niet: Iiies werd vermoord.] Toen Pedro echter in 1357 koning werd, liet hij de moordenaars op gruwelijke wijze om het leven bren gen en, volgens de overlevering, het lichaam van Ifies opgraven. Hi zou haar hebben gekroond en de rijks groten hebben gedwongen haar hand te kussen. Het thema is door onze eigen Rhijnvis Feith bewerkt. Lyrisch werk Camöes schreef behalve episcl poëzie, de genoemde vier brieven drie toneelstukken ook nog lyrisi werk. Daarin gaf hij uif aan het gevoel „saudade". Hi woord dat komt van het Latijnse „solitas" (=eenzaamheid), is het verlangen naar iets of iemand waar van men is verstoken tegelijk een zoete herinnering aan voorbij geluk. Enig inzicht verschaft de laatste terzine van een van Camöes' son netten: „Mij overstelpt een nederig genoegen /sedert mii onvervreemd baar begeleidtydiep in mijn ziel ge beeldhouwd, uw gebaar." Dit Portugese gevoel wordt in Ne derland enigszins aangevoeld sinds de dichter Slauerhoff, die Camöes ook tot hoofdpersoon maakte van zijn roman Het Verboden Rijk (1932). SCHIEDAM. Bewth. Scheepswerf (22 uur): Programma's voor dinsdag 10 juni MUIDEN. Muiderslot (20.15 uur): Li Gieus de Robin et de Marion (tv- opname). UTRECHT. Stadsschouwburg (Blau we Zaal, 20.30 uur): Werkcentrum Dans. Le Testament de Villon De grote belangstelling voor de première van Le Testament de Villon, de opera-achtige compositie van de dichter Ezra Pound op teksten van Francois Villon, die komende donder dag om 22 uur wordt gegeven in Cen trum Bellevue in Amsterdam, heeft de organisatie van het festival ertoe gebracht een tweede voorstelling te laten verzorgen. Deze zal voorafgaan aan de première, op dezelfde avond om 20.30 uur. Kaarten zijn a 15 gul den (met CJP of bejaardenpas een tientje) aan de kassa van Centrum Bellevue verkrijgbaar. door Jac. Kort AMSTERDAM Koormuziek uit vier eeuwen was zondag avond in de Waalse Kerk in Amsterdam te beluisteren waar het Nederlandse Kamerkoor onder leiding van Eric Ericson, dirigent van het Zweedse Radiokoor, in het kader van het Holland Festival een concert gaf. Uit de vele landen waarin van koorcultuur sprake is, waren voor dit concert werken van Italiaanse, Zweedse, Nederlandse en Finse origine gekozen. door Stan Rijven AMSTERDAM Dit weekeinde bezochten zowel Styx als Roxy Music ons land, groepen die beide aan het begin van de jaren zeventig werden geformeerd. Daarmee houdt de vergelijking op, hoewel voor alle twee de vraag te stellen valt hoe zij zich in het veranderende pop-muzikale klimaat pogen te bandhaven. Styx, de uit Chicago afkomstige vijf- manslormatie, opereert nog steeds in het symfonische roek-idioom op een wijze die tien jaar geleden acceptabel zou zijn geweest. Het „involutiepro- KRIJGSMACHT - Oeneraal-majoor ces" dat zich in de loop der tijd heeft T. J. de Geus (57) wordt per 1 augus tus inspecteur-generaal der krijgs macht. Hij volgt daarmee luitenant- generaal jhr. W. H. de Savornin Lob man (63) in die functie op. De schei dende inspecteur-generaal gaat met pensioen, na begin juli zijn 40-jarig jubileum als officier te hebben ge vierd. Generaal-majoor De Geus was directeur personeel voor de Konin klijke Landmacht op het ministerie van defensie voorgedaan, heeft geleld tot een reeks van zichzelf copiërende compo sities, waarbij het woord creativiteit als een vloek zou klinken„To cross the Styx" betekent sterven, hetgeen artistiek gezien zeer juist is. Commercieel beschouwd verkopen de negen elpees van deze groep ech ter beter dan ooit, vooral sinds het vorig jaar verschenen album The grand illusion. Daarvan was op het concert in de Edenhal ook sprake. Toen kreeg de voornamelijk met tie ners gevulde zaal een statisch school- concert voorgeschoteld, dat bol stond van de pretenties. Ieder nummer werd op belerende toon met jaartal en elpeetitel aangekondigd, terwijl in de uitvoering een breed georiënteerd vakmanschap werd gesuggereerd. Gierende synthesizers Kenmerkend voor het Styx-geluid is het hoge driestemmige zangwerk waar doorheen gierende synthesizers worden gevlochten. Op den duur klinkt dat monotoon door de eenvor migheid en de voorspelbare opbouw der composities. De groep probeerde aan die eenvor migheid te ontsnappen door het in lassen van een akoestische uitvoering van Boat on the River en bovendien mocht gitarist Shwa nog een akoesti sche set spelen. Dennis the Young laten horen dat hij naar klassieke pianisten heeft geluisterd en de hele band dat ze ook hardrock kan spelen. Al deze uitstapjes bevorderden slechts de verbrokkelde structuur die de concerten kenmerkte en waarin richtingloosheid de eigenlijke weg wijzer kan worden genoemd. Begonnen werd het indrukwekkende Lagrime d'amante uit 1614 van Mon teverdi, een schitterend staal vocale typeringskunst. Daarbij sloot het Pa ter Noster van Verdi op tekst van Dante, dat tweeëneenhalve eeuw la ter ontstond, uitstekend aan. Het der de Italiaanse werk was twee koren op tekst van Michelangelo door Dalla- piccola, geschreven in 1933. De Itali aanse vocale tradities worden hierin niet door modernismen verduisterd. Na de pauze klonken twee Zweedse composities: Gloria voor gemengd koor en tenorsolo (Ad van Baasbank) en Canzone naar Petrarca van Lars Johan Werle. In onderscheid met het laatste genoemde stuk dat naast cli ché's slechts geforceerde nieuwighe den bevat, is het Gloria een werk waaruit wel degelijk vocale beel- dingskracht spreekt. Bovendien heeft het een goed volgehouden eigen schrijftrant. Prachtig en zeer poëtisch is „Ciel, air et vents" dat Rudolf Escher in 1957 op gedichten van Ronsard heeft ge schreven. Hier is naar de beste tradi ties van de koorcultuur een modern koorwerk ontstaan, waarin de tekst op volmaakte wijze is verklankt. Een viertal korte werkjes op Spaanse tekst van de Finse componist Eindju- hani. Rautavaara vormde het slot van deze avond a cappella-rnuziek. Goed geschreven en zeer boeiend van klank. Het Nederlands Kamerkoor had de» avond een zware taak,' maar onder de vaste leiding van Ericson kweet he: .zich daarvan schijnbaar moeitelooi en zeer expressief. Van onze kunstredactie LONDEN Rank, een van de aller oudste Britse filmmaatschappijen, gaat na een halve eeuw stoppen me: het maken van films. Inflatie, toene mende recessie en het slechte inves teerdersklimaat zijn er volgens de directie de reden van dat het bedriji zijn filmactiviteiten gaat beëindigen. Het vorig jaar werd een verlies ge maakt van ruim zes-en-een-half mil joen gulden. De distributie van films, een andere werkzaamheid van he! bedrijf, gaat voorlopig wel door. Rank heeft films gemaakt als Thirty- nine Steps van Alfred Hitchcock er het al even spannende The Ladj vanishes naar de roman van Agatttf Christie. De maatschappij, wier films steevast worden aangekondigd door een gespierde man die met een brede zwaai op een immens grote gonf slaat, heeft acht films in voorberei ding, die nu moeten worden stop-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4