Studenten moeten meer hun studie betalen voor CPN duldt kritiek leden in onderwijs Actie tegen afvoer kernafval mislukt Stakingen op honderd Amsterdamse scholen NCOV uit kritiek op verkiezingslijsten Onderzoeksinstituut in rapport aan minister Pais: Acties voor behoud van banen Kunstgebitten Databank voor geneesmiddelen bijna gereed Voorzitter NCW wil overleg werkgevers met werknemers 'Voornemen Albeda kost deel van schoolverlaters baan' Artikel bij herziening statuten geschrapt Verkoop van; huizen in Ede vrijer Auto tegen boom Trouwen met muziek in Ridderkerk Betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen in de Negen Rita DINSDAG 10 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTETH S 3- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een hogere eigen financiële bijdrage voor studenten is reëel en hoeft het principe van gelijke kansen niet in de weg te staan. Om te voorkomen dat financiële drempels toch een hinderpaal gaan vormen voor deelname aan het onderwijs, zou de eigen bijdrage na afloop van de studie betaald kunnen worden. De hoogte ervan zou dan afhankelijk moeten zijn van het inkomen dat de student gaat verdienen. Dit concludeert het instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven In p:~Qrl Kiirlvo rran het rapport „Een prijs voor onder- JLJlgtJ.il UlJUldgCll wijs," dat gisteren is uitgebracht. Het ri i v*1 instituut heeft op verzoek van mi- aiiianKelll K VED nister Pais onderzocht in hoeverre v een eigen bijdrage voor onderwijs- inKOmeil na StUOie deelnemers boven de leerplichtige leeftijd mogelijk is. Pais hoopt hier- - mee een beter zicht te krijgen op de gevolg van financiële drempels. Het effecten van de invoering van het is meer de sociale selectie die ongelij- profijtbeginsel in het (hoger) onder- ke kansen in de hand werkt en die al wijs. Hij heeft daarbij echter als voor- in de vroegste fase van het onderwijs, waarde gestéld dat aan het principe of zelfs nog daarvóór begint, aldus de van gelijke deelnemingskansen niet onderzoekers, getornd mag worden. De schrijvers van het onderzoeksrap port, drs. J. de Boer en ir. D. C. van Ingen, concluderen dat het gelijke- kansenprincipe niet hoeft te sneuve len, mits er maar aan bepaalde voor waarden wordt voldaan. Ongelijke deelriemingskansen zijn volgens hen namelijk niet in de eerste plaats het Discriminatie Het beleid zou er dus op gericht moe ten zijn allerlei discriminerende fac toren in de sociale achtergrond van de onderwijsdeelnemers weg te ne men. Bovendien zouden er extra (fi nanciële) maatregelen moeten komen voor bepaalde groepen van onder wijsdeelnemers en hun ouders in de laatste fase van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn volgens de onderzoekers namelijk aanwijzingen dat er in die fase wel financiële drempels zijn, met name voor de laagste inkomensgroepen. Als het beleid die kant uit gaat, hoeft een hogere eigen bijdrage het princi pe van de gelijke kansen niet in de weg te staan, menen de onderzoekers. Zij constateren overigens dat de in vloed van financiële drempels in het. hoger ondèrwijs marginaal is. De Boer en Van Ingen ontlenen hun advies voor een hogere eigen bijdrage aan het inkomen dat onderwijsdeel nemers juist dank zij hun opleiding later gaan verdienen. Afgemeten aan dat inkomen vinden zij dat stu denten best meer mogen gaan beta len voor hun studie. Over de hoogte van de eigen bijdrage laten zich zich echter niet uit. ADVERTENTIE De onderzoekers hebben zich ook het hoofd gebroken over de vraag in hoe verre de werkgevers profiteren van het onderwijs, en of ze op grond daar van ook een financiële bijdrage moe ten leveren. Zij concluderen dat dit niet redelijk lijkt Minister Pais is er inmiddels mee akkoord gegaan dat het instituut zijn onderzoek voortzet. Er moet bij voor beeld nog verder worden ondeizocht in hoeverre de kosten en baten per opleiding of studierichting verschil len. Dat is ook van invloed op de hoogte van de eigen bijdrage van de student. Verder zou er volgens de onderzoekers gekeken moeten wor den naar de vorm waarin die eigen bijdrage het best gegoten kan worden. Amsterdamse schoolkinderen laten als blijk van steun aan hun stakende leerkrachten ballonnen op. Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM Overal in het land zijn gisteren acties begonnen voor het behoud van arbeidsplaatsen in het onder wijs. De acties duren twee weken. ca Dencm voor ae oezmers v< Goed bericht voor de bezitters van °P T1Jn^8„b!zoS:tf m^®statie van de Katholieke Onderwijs Vereni ging zei bestuurder Frans van Moor- sel, dat men niet langer door kan gaan met roofbouw te plegen op de Dentotjx - een aangenaam en hygiënisch onderwijsgevenden. De sociale pro- ?°*ede„r A™"" voor alle los- blemen van de maatschappij stellen aitMsd^ ol losrakende kunslgebmen Een meuwe eUen aan de school waarvoor sirooid. houdt Uw get.it de gehele d!£ extra mankracht nodig Is. onder alle omstandigheden, vast en zeker PETTEN/IJMUIDEN Actievoerders hebben gisteren ge- op zi'n P|aa,s Bij apotheken en drogiste- Van Mooreel, die tevens voorzitter is tracht het vervoer van radioactief afval van het Energie "ien van de ""«koepciende federatie van Centrum Nederland in Petten naar IJmuiden te verhinderen. Het transport kon echter vrijwel ongehinderd worden uitge voerd, terwijl ook de overslag op de Andrea Smits in de haven van IJmuiden geen problemen ondervond. Het afval wordt in de Atlantische Oceaan gestort. Pan een onzer verslaggevers ln de vroege ochtenduren blokkeer- den ongeveer honderdtwintig leden van de actiegroep „Breek Atoomke ten Nederland" (BAN) de toegangs poort van het Energie Centrum Ne derland. Een peloton van de Mobiele Eenheid verwijderde kort daarna een jantal actievoerders die zich aan het toegangshek hadden vastgeketend f op „vrij vreedzame" wijze, waarna het eerste transport naar IJmuiden kon vertrekken. InVelsen versperden ook enkele tien tallen actievoerders de weg, maar de Mobiele Eenheid maakte deze weer vrij. Daarbij liep een actievoerster ioofdletsel op. Ook in IJmuiden wa re? actievoerders aanwezig, vooral le den van Stroomgroepen en Onkruit. Het havengebied waar de Andrea Smits ligt, is afgesloten. In Petten is in totaal achttienhonderd ton radio actief afval bijeen gebracht, dat ook vandaag nog moet worden inge scheept. val uit België en Zwitserland opha len. De lozing vindt plaats op 750 kilometer ten zuidwesten van Ierland. Vier milieugroepen hebben minister Ginjaar (volksgezondheid en milieu hygiëne) gevraagd, de dumping op te schorten tot de Raad van State het beroep tegen de vergunning heeft be handeld. Volgens minister Ginjaar kan alleen de Raad van State dit. Dé milieugroepen hebben daarom giste ren de Raad van State verzocht, de vergunning hangende het beroep öp te schorten. Mogelijk zal de Raad van State nog reageren vóór de dumping over een dag of vijf begint. Greenpeace Ook vorig jaar deden zich rondom het transport en de overslag van het afval problemen voor. De internationale milieugroepering „Greenpeace" trachtte toen het uitvaren van het schip te voorkomen. Enkele leden van de groep wilden zich aan de schroef van het schip vastketenen, maar het schip kon toch vertrekken. Het afval, dat voornamelijk laag- tot midden-radio-actief is. is afkomstig uit ziekenhuizen, laboratoria en kern centrales. Het bestaat ondermeer uit besmette werkkleding en instrumen ten. Volgens de actiegroepen zit er bij het afval ook hoog-radio-actief „afge koeld" materiaal. Wanneer het Ne derlandse afval is geladen, zal het schip in Zeebrugge nog 3.900 ton af- Van een onzer verslaggevers UTRECHT Alle in Nederland ge vestigde apothekers kunnen waar schijnlijk binnen afzienbare tijd be schikken over een databank voor ge neesmiddelen. Hierin ligt uitvoerige informatie opgelsagen over onder iheer samenstelling, werking en bij werkingen, toepassing, dosering, toe dieningsvormen en voor de apothe ker vastgestelde verrekenprijzen van allé geneesmiddelen die in ons land regelmatig worden gebruikt. In samenwerking met een adviesbu reau en het cumputer-centrum Ne derland is de koninklijke Nederland se maatschappij ter bevordering der pharmacie (KNMP) al bijna twee jaar met de voorbereidingen van deze da tabank bezig. Verwacht wordt dat het project in de tweede helft van dit jaar géreed is voor gebruik. Volgens de KNMP betekent de data bank voor geneesmiddelen een grote vooruitgang vergeleken bij de huidi ge sitatie. De belangrijkste gegevens zijn weliswaar te vinden in boeken en klappers, die de maatschappij regel matig uitgeeft, maar straks is er voor de gebruikers een veel uitgebreider systeem beschikbaar, dat per dag wordt bijgewerkt en dat, aldus de KNMP, uniek is in Europa. Sommige apothekers hebben voor dit doel al een computer in huis, maar behalve voor apothekers is de data bank ook toegankelijk voor andere werkers in de gezondheidszorg. Daar- v°or is dan wel de tussenkomst nodig van het bureau van de KNMP in Den Haag EINDHOVEN (ANP) Het is nodig dat er op korte termijn op centraal niveau overleg plaatsvindt tussen werkgevers en werknemers In dit overleg zou er naar gestreefd moeten worden overeenstemming te krijgen over de verhouding tussen de particu liere inkomens en de collectieve sec tor. Dit zei voorzitter Van Eijkelen: burg van het Nederlands Christelijk Werkgeversverboknd gisteravond op eén CDA-vergadering in Eindhoven. Wil het tripartite overleg (overheid, werkgevers en werknemers), waartoe minsiter Albeda van sociale zaken heeft opgeroepen, slagen, dan is het noodzakelijk dat de sociale partners „eerst de klokken gelijk zetten", al dus de NCW-voorzitter. Het is volgens hem duidelijk dat bij het afsluiten van CAO's die op koopkrachthand- having zijn gebaseerd, de collectieve sector zonder beleidsaanpassingen onfinancierbaar wordt. Het gesprek tussen werkgevers en werknemers moet volgens Van Eij ke lenburg op korte termijn plaatsvin den, omdat het tripartite gesprek met het kabinet gehouden zal worden vóór het kabinet het overleg over de begroting voor volgend jaar heeft af gerond. Voor het welslagen van het overleg tussen werkgevers en werkne mers is het nodig dat de vakbeweging een duidelijke keuze doet, aldus de NCW-voorzitter. Van onze redactie economie EDE Het Nederlands Christelijke Ondernemersverbond (NCOV) is weinig ingenomen met de kandidaatstelling in grote partijen voor de komende Kamerverkiezingen. „Deze partijen bestaan het om met een lijst naar de kiezers te gaan waarop geen enkele middenstandsdeskundige voorkomt op een verkiesbare plaats", zei plaatsvervangend voorzitter C. van den Engel op een bijeenkomst van de bond in Ede. Volgens Van den Engel groeit er bij de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de laatste maanden een verontrustende aversie tegen de politiek. Hij zei weinig vertrouwen te hebben in wat de verkiezingsprogramma's over het midden- en kleinbedrijf te bieden zullen hebben. Op de voorlopige CHU-lijst voor de komende Kamerverkiezingen is dit weekeinde het Kamerlid (en oud-secretaris van de bond) mr. G. van Muiden op een voorlopig onverkiesbare twaalfde plaats gezet. Meer nieuws op de pagina economie onderwijs vakorganisatie somde alle eisen nog eens op die in het arbeids plaatsenplan van de bonden zijn ge steld: kleinere klassen in kleuter-, la ger- en voortgezet onderwijs, kleinere groepen in het buitengewoon onder wijs, meer nascholing, een betere be geleiding en meer faciliteiten voor de schoolleiding. S. van Wegberg, voorzitter van de vakorganisatie ontrolde een vele me ters lange rol papier, waarop de na men stonden van honderddrieëntach tig leerkrachten, die alleen al bij het rooms-katholieke onderwijs in de re gio Amsterdam ontslagen zullen wor den. „Duizenden kinderen, ouders en collega's willen niets liever dan dat zij aan het werk kunnen blijven", zei Van Wegberg. Demonstratie Aan de stakingsoproep van de Am sterdamse afdeling van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel werd gevolg gegeven op ongeveer honderd van de tweehonderdveertig heeft opgeroepen tot een landelijke staking op 19 juni. Onno Bosma. voorzitter van de Am sterdamse afdeling, eiste, dat minis ter Pais (onderwijs) een eind zou ma ken aan de „Colijn-politiek" van de regering. Hij zei, dat de schade van twee dagen schoolstaking niet op woog tegen de schade die Pais aan bracht door in twee jaar tijd vijfdui zend leerkrachten op straat te zetten. RIJSWIJK (ANP) Een groot deel van de ongeveer een kwart miljoen jongens en meisjes die binnenkort van school komen, zal volgens het Koninklijk Nederlands Onderne mersverbond niet aan de slag komen. Volgens de ondernemers is dat te wijten aan het voornemen van minis ter Albeda (sociale zaken) om de rege ling stimulering vakopleiding school verlaters voor het komende school jaar niet te verlengen. Het verbond schrijft dit in een brief aan Albeda. De regeling moet onder nemers stimuleren om schoolverla- openbare scholen in Amsterdam. Op ters in dienst te nemen om een oplei- deze scholen deed overigens niet al tijd het hele team aan de staking mee. Gistermiddag trokken ongeveer duizend Amsterdamse leden van de bond in een demonstratieve optocht van het Oosterpark naar het Vondel park, waar een slot-bijeenkomst werd gehouden. De animo voor de actie van het open baar onderwijs in Amsterdam heeft waarschijnlijk wel te lijden gehad van het feit, dat de bond zijn leden In de Amsterdamse Coenhaven zijn drie reusachtige keien aangekomen. De keien zijn een geschenk van Noorwegen aan Nederland en zullen als onderdeel van een natuurmonument een plaatsje krijgen in Emmeloord. Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM De Communistische Parij Nederland heeft bij herziening van de statuten een van de artikelen geschrapt, die in het verleden hebben Ontslagen geleid tot ontslagen in het christelijk onderwijs. Het gaat om artikel 4b. waarin het partijleden verboden werd propaganda te maken die gericht was tegen de ideologische grondslag van de CPN. richt, zoals ook het geval was in de PvdA. Voluit luidde de tekst van ar tikel 4b: „Godsdienstige over tuiging of lidmaatschap van een kerk zijn geen beletsel voor het lidmaatschap van de partij. De partij staat de leden echter niet toe propaganda, welke tegen haar ideologische grondslagen is gericht, te maken." Op het dit weekeinde in Am sterdam gehouden partijcon gres heeft de CPN het artikel geschrapt, omdat het te veel misverstand wekte en ge bruikt werd tegen dé CPN. Frans van Liempt, lid van het partijbestuur, zegt dat het ar tikel ln 1954 in de statuten Is gekomen om duidelijk te ma ken dat christenen welkom waren in de CPN. Inmiddels zijn er zo veel Christelijke le den, dat het overbodig is te zeggen dat de CPN toeganke lijk is voor kerkmensen. Het tweede deel van het arti kel heeft volgens Van Liempt nooit de bedoeling gehad christenen op het punt van de godsdienstige overtuiging de mond te snoeren. Men wilde slechts voorkomen dat er le vensbeschouwelijke werkge meenschappen werden op ge- De destijds in Katwijk ontsla gen leraar Jan Dirk Pronk heeft op het congres gezegd, dat het socialisme naar Ne derlandse snit een eigen ge aardheid heeft dank zij de hier bestaande levensbe schouwelijke verscheiden heid. Volgens hem vereist dat een nieuwe opstelling van de partij in kwesties die een le vensbeschouwelijke kant hebben. Van een veranderde mentali teit op dit punt was tijdens het congres soms al iets te merken. Partijbestuurder Van Liempt zegt daarover: „In het recente verleden hebben CPN-leden soms nauw samen gewerkt met kerkelijke groe peringen. Dat is bij voorbeeld gebleken bij de acties tegen de modernisering van de kern wapens. voor het behoud van werkgelegenheid in oost Gro ningen en voor de rechten van buitenlandse arbeiders. Dat is duidelijk een nieuw patroon." Struikelblok Wat de consequenties van het schrappen van artikel 4b zijn, is nog moeilijk te voorspellen. Weliswaar heeft dit artikel in het verleden een rol gespeeld in ontslagkwesties in het bij zonder onderwijs, maar het was lang niet het enige strui kelblok. Ook de partijdiscipli ne (geformuleerd in de artike len 8 en 14) en de leninistisch- marxistische grondslagen dienden als argument van om aan te tonen dat het lidmaat schap van de CPN onverenig baar is met de doelstelling van het christelijk onderwijs. Drs. T. M. Gilhuis, voorzitter van de unie „School en Evan gelie", vindt het nog te vroeg om commentaar te geven. Maar hij meent wel, dat de nieuwe stap van de CPN zorg vuldig bestudeerd moet worden. EDE De gemeente Ede heeft beslo ten om de voorwaarden die tot nu toe golden bij de verkoop van een parti- i tiid geheel op te heffen. Dit gebeurt in culiere wonng. voor onbepaalde t ding in het kader van een erkend leerlingstelsel te gaan volgen. De on dernemers krijgen hiervoor een finan ciële tegemoetkoming van het rijk. Om budgettaire redenen wil Albeda volgens de ondernemers aan deze re geling een einde maken. De bereid heid van ondernemers om leerlingen in dienst te nemen zal daardoor al leen maar afnemen, zo vindt het verbond. Archiefonderzoek in Rusland vertraagt proces Menten DEN HAAG (ANP) De Nijmeegse slavist prof. dr. W. R. Veder, die in verband met het proces Menten ar chiefonderzoek in Rusland gaat doen. kan pas op 20 juni naar de Sowjet-Unie vertrekken. Aanvanke lijk was het de bedoeling dat hij op deze datum voor de bijzondere straf kamer van de Rotterdamse recht bank verslag zou uitbrengen van zijn bevindingen in Rusland. Prof. Veder bevestigde gisteren dat het visum dat de Russische ambassade hem heeft verstrekt, pas op 20 juni ingaat. Op de vraag hoe het komt dat het visum pas zo laat ingaat, wilde prof. Veder niet ingaan. Via de gangbare diplomatieke kanalen is het volgens hem niet ongebruikelijk dat het twee weken duurt, voordat een visum wordt toegekend. LICHTENVOORDE (ANP) Twee meisjes zijn gisterochtend in Lichten voorde om het leven gekomen toen hun auto door onbekende oorzaak tegen een boom reed. De slachtoffers zijn de twintigjarige J. ter Hart en H. J. te Hofstee (25), beiden uit Winters wijk. Een negentienjarige jongen uit dezelfde plaats zat ook in de auto en werd zwaar gewond. verband met de slechte situatie op de woningmarkt en de dreigende stag natie in de bouw van woningwetwo ningen. De maatregel betekent onder andere dat iedereNederlander nu een woning in Ede kan kopen. Tot nog toe moes ten aspirantkopers al in Ede of omge ving wonen, dan wel economisch ge bonden zin. Een soortgelijke regeling geldt ook in veel andere Nederlandse gemeenten De particuliere verkopen van een huis moeten de gemeente wel toe stemming vragen hun bezit aan niet- Edenaren te mogen overdragen. Ze moeten dan onder meer kunnen aan tonen dat adverteren in Ede en omge ving niet heeft geholpen. Ook moeten de woningen al langer dan drie maan den te koop hebben gestaan. RIDDERKERK Trouwlustig gen in Ridderkerk kunnen bin nenkort behalve elkaar ook kiezen uit een lijst met muziek stukken. Het gekozen nummer zal in de trouwzaal in het nieu- - we gemeentehuis op de achter grond ten gehore worden ge bracht. Het college van b. en w. van Ridderkerk heeft er blij kens het raadsvoorstel 1500 gulden voor over om bruidspa ren muzikaal in de echt te ver binden. Wie uiteindelijk de muzieklijst zal samenstellen is niet bekend. Wel staat vest dat Wagner's ..Brautlied aus Lo hengrin" in elk geval op de lijst komt. LUXEMBURG (ANP) Europese werknemers moeten in de nabije toe komst veel beter worden beschermd tegen schadelijke stoffen. Dit hebben de ministers van sociale zaken van dé Europese Gemeenschap in Luxem burg besloten. De ministers zijn akkoord gegaan met een zogeheten „richtlijn" die be paalt dat binnen drie jaar strenge voorschriften moeten gelden voor het omgaan met gevaarlijke stoffen zoals lood en asbest. Binnen vier jaar moe ten er in de EG-landen regelementen zijn die bepalen dat arbeiders die met gevaarlijke stoffen omgaan goed met de gevaren bekend zijn. Die werkne mers moeten bovendien zo min moge lijk aan deze stoffen worden blootge steld. ZWOLLE (ANP) In de nieuwbouw' van de IJsselcentrale in Zwolle is F Kompagne uit Hardenberg van 35; meter hoogte gevallen en overleden. Hij was met een collega bezig met het ophangen van een ketelwand. „Kijken mag, voorsefgen is boden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3