Zondagse wandelingen in Ootmarsum IKV en Oostduitsers samen in beweging Autovrije zondag in Duitsland mislukt Trouw KERK IN DE WERELD Brief aan Wereldraad van kerken Conferenties Geniet van uw vakantie! Eredoctoraat voor Schillebeeckx Kleine synagoge voor Leeuwarden VANDAAG Primaat van China gekozen VOORBIJGANGERS Weer alternatieve vredeskrant Priester in Sjanghai opnieuw verbannen DINSDAG 10 JUNI 1980 KERK TROUW/KWARTET door A. J. Klei Hij zou een groen petje opzetten en dat had Dij ook gedaan. Bovendien had hij het deeltje over Overijsselse en Gelderse orgels uit de pocketreeks ..Langs Nederlandse orgels" vpor zich neergelegd. Een en ander had tot gevolg dat ik in bet koffiehuis, waar we hadden afgesproken, zonder dralen op Egbert Schoenmaker toestapte ;Uit het voorgaande kan duidelijk zijn, dat ik hem nooit eerder ontmoet had. Wel had ik hem eind vorig jaar opgebeld naar aanleiding van een brief van een toegewijde lezeres. In die brief werd ik aangespoord om te mediteren over het thema „samen op weg", ihaar nu niet om te bevorderen dat hervormden en gereformeerden bij elkaar jLrUipen. doch om de aandacht te vestigen op de zogenaamde wandelconcerten in het pverijsselse Ootmarsum. peze concerten, zo begreep ik, beginnen in de Zomermaanden en staan dus geheel loe van het midwinterblazen, waaraan Ootmarsum fijn folkloristische faam te danken heeft. Het gaat om orgelconcerten, waarvan het eerste gedeelte in de hervormde kerk gegeven wordt en het vervolg In de vlakbij gelegen rooms-kathoLieke kerk. Het publiek wandelt dan met de uitvoerende organist van de éne kerk naar de andere. Samen op weg, zogezegd, en voor verdere bijzonderheden moest ik Egbert Schoenmaker maar eens benaderen. Dit deed ik terstond na ontvangst van de brief en toen vernam ik dat het seizoen der wandelconcerten juist afgelopen was. Egbert Schoenmaker beloofde, me op te bellen wanneer een nieuwe serie concerten voor de deur stond. Hij hield woord en kwam naar Amsterdam met de door mij gevraagde verdere bijzonderheden. Hij heeft inmiddels zijn herkenningspetje afgezet, zijn orgelpocket opgeborgen, een paar knipselboeken voor de dag gehaald en de koffieroom omgegooid. Egbert Schoenmaker is 27 jaar, voltooide zijn orgelstudie aan het Amsterdams conservatorium bij Piet Kee, woont te Breukelen. verdient de kost als geluidstechnicus bij de NOS en fungeert als tweede organist van de doopsgezinde kerk te Utrecht. Wat hem betreft, heeft hij geen blijvende stad in het westen, zijn hart trekt naar het oosten des lands, waar hij geboren en getogen is en waar hij liefst zo gauw mogelijk als praktiserend organist door het leven hoopt te kunnen gaan. Zijn verblijf in de randstad of daaromtrent verhindert hem niet, de contacten met Overijssel, en vooral met Ootmarsum. levendig te houden en dit heeft meegebracht dat hij in 1976 aan de wieg stond van die wandelconcerten. Het Overijsselse orgelbezit is niet meeslepend (als we Kampen en Zwolle buiten beschouwing laten), maar Ootmarsum herbergt twee opmerkelijke orgels van zeer verschillend karakter, die zich bovendien nog geen honderd meter van elkaar af bevinden. Welnu, de Ootmarsum se wandelconcerten maken gebruik van deze uitzonderlijke situatie. Het orgel in de rooms-katholieke kerk te Ootmarsum. Het orgel in de hervormde kerk is laat achttiende-eeuws. dat in de rooms-katholieke kerk dateert uit het begin van de negentiende eeuw. Het is grappig te weten dat het hervormde orgel vroeger in de rooms kerk stond, maar toen was die kerk nog hervormd. In 1811 kwam deze oude kerk (weer) in roomse handen en verhuisde het orgel naar de toen nieuwe hervormde kerk. Het hervormde orgel, vertelt Egbert Schoenmaker, is geknipt voor muziek van Bach en diens voorgangers, het orgel in de rooms-katholieke kerk leent zich vooral goed voor de galante muziek uit de periode na Bach. Wie meer over de orgels wil weten, kan bij Egbert Schoenmaker terecht, die alle kwaliteiten van beide instrumenten graag en geestdriftig uitstalt en verder raad ik dat boekje uit de reeks „Lange Nederlandse orgels" aan; het is een uitgave van Bosch Keuning te Baaro. De wandelconcerten zijn er eigenlijk zomaar gekomen, dat wil zeggen, ze zijn er in Ootmarsum naar toe gegroeid. Uit deze mededeling mag ik echter niet afleiden, dat Ootmarsum zich krachtig bewust is van zijn voornaam orgelbezit. Zeer onlangs is een dik boek verschenen onder de titel „Ootmarsum dichterbij", waarin om zo te zeggen geen midwinterhoorn wordt overgeslagen, doch geen letter te vinden is over de orgels. Egbert vindt dit bar en boos. Intussen zet hij zijn activiteiten ten gerieve van de wandelconcerten opgewekt voort en ik kan noteren dat dit seizoen het eerste concert is op zondagmiddag 29 juni om half vier, met Bert Matter uit Zutphen aan de klavieren. Daarna is er elke laatste zondag van de maand op dezelfde tijd een wandelconcert, tot eind december toe. Behalve organisten nodigt Egbert Schoenmaker ook vocale ensembles uit De plaatselijke VW verstrekt alle inlichtingen en hiermee acht ik mijn heenwijzende taak voltooid. In hoeverre aan de Ootmarsumse wandelconcerten en oecumenisch aspect zit, zoals mijn briefschrijfster suggereerde. vermag ik op afstand niet te beoordelen. Eerlijk gezegd, lijken me deze concerten zonder zo'n aspect al aantrekkelijk en boeiend genoeg. Nóg iets uit de orgelwereld. De bekende Brabantse organist en clavecinest Tijn van Eijk viert zijn zilveren jubileum als musicus en ter gelegenheid daarvan is een grammofoonplaat uitgebracht, waarop hij bet orgel van de Grote Kerk te Breda bespeelt. Tijn van Eijk, van wie ik de heldere voordracht bewonder, koos hiervoor de volgende werken: Dialogue (derde boek) van Louis Marc hand, de Pastorale van Franck, Litanies van Alain, de kerksonate van Hendrik Andriessen en een aan hem opgedragen compositie van Daan Manneke, getiteld Pneoo (het Griekse woord voor ademen, blazen). De binnenkant van de hoes bevat zorgvuldige toelichtingen en daarover gesproken, tot dusver vind ik de toelichting op Pneoo spannender dan het stuk zelf. Pneoo verraste mij althans bij 't eerste horen minder dan Patronen van Manneke, dat Tijn van Eijk op een andere plaat die lk in huis heb („Rondom de Rotterdamse Laurensorgels nr. 16) laat horen. Ik zei: tot dusver, ik heb de plaat nog niet vaak genoeg gedraaid om een afgerond oordeel te hebben. Dat ik niettemin vandaag de plaat aankodig is, omdat de eigenlijke jubileumdag van Van Eijk al achter de rug is en dèt, terwijl de verkoop van de plaat ten bate van een jubileumcadeau is. Ik meld haastig: wie 25 gulden stort op giro 16 96 426 ten name van Wessebne Beenen te Breda, draagt bij aan 't geschenk en haalt een goede, onalledaagse orgelplaat in huls. Van onze kerkredactie AMSTERDAM Het Interkerkelijk Vredesberaad en de afdeling voor theologische studies van de bond van Evangelische kerken in de DDR vinden dat het noodzakelijk is zich openlijk af te keren van het nucleaire afschrikkingssysteem en van het politieke gebruik van kernwapens. De Nederlandse en Oostduitse instanties laten dat per brief weten aan de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. Philip Potter. ADVERTENTIE Het IKV en de studieafdeling hebben vorige maand voor de tweede keer met elkaar gesproken. Hoewel beide instellingen op verschillende punten van elkaar afwijken in de beoordeling van de internationale situatie, verkla ren zij dat zij niet meedoen aan oor log die gevoerd wordt met kernwa pens of massavernietigingswapens. Tijdens de bijeenkomst in Berlijn is gesproken over het praktische vre- des-getuigen van christenen in Ne derland en Oost-Duitsland. De beide instanties schrijven aan dr Potter onder meer: „Politieke en mili taire ontspanning lijken op den duur alleen mogelijk, als wederzijdse vei ligheidsbehoeften erkend worden, met in achtneming van de op beide zijden als bedreiging ervaren facto ren en de op verschillende wijze opge roepen angsten. Tevens zullen de misvormende vijandsbeelden, die ons juist in de richting van confrontatie trekken, dienen te worden afgebro ken. Vertrouwen begint met de aan vaarding van de tegenstander in de manier waarop hij zichzelf ziet. Daar om ondersteunen wij de uitgebreide dialoog tussen alle groepen en krach ten in Oost-WestrEuropa, die zich in zetten voor politieke ontspanning en voor een stabiele vrede in ons wereld deel," aldus de brief Stappen waarin opgenomen: De Rotter dammer. met Oordts Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O. Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-913456 iele* 13006 Postgiro 66 00 00 Bark Ned Credietbank Rekenmgnr 2300 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 i redactie) tel 115700 (uitslurtend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) lel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101.90 Per jaar f 201.60 Advertentietarieven op Telefonische Grachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur telef 020- 913456 Opgave mtm-advertenries tel 020-936868 o» schnfteli|k aan Mmt-Adv afdehng. postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzingen uitsluitend schrif telijk aan onze Amsterdamse De briefschrijvers stellen stappen voor die zij belangrijk achten: een gemeenschappelijke analyse (door beide machtsblokken) van de wederzijdse veiligheidsbehoeften en strategieën. op basis hiervan komen tot een stapsgewijze opbouw van een alter natief veiligheidssysteem in Europa dat uitsluitend defensieve niet-nucle- aire wapensystemen als basis heeft, die niet aanzetten tot wapenwedloop. opschorting van het in Brussel ge nomen besluit door de NAVO-raad betreffende de bouw van middellange afstandsraketten en het op korte ter- Geweldloze weerbaarheid, trai ning 28 juni - 5 juli. Volkshogeschool Overcinge. Havelte (tel. 05214-1541). Chr. geref. evangelisatiewerk in België, ontmoetingsdag voor belang stellenden, zaterdag 14 Juni 10.30 - 16.00 uur, Parochiecentrum, Essen bij Roosendaal. Inl. ds. D. J. van Vuuren, tel. 03451-7328. WEK-ontmoetingsdag (Wereld Evangelisatie Kruistocht), zaterdag 14 juni 10-17 uur, Evangeliekapel, Vinkenlaan 8, Bllthoven. Inl. tel. 05270-6521. De nieuwe filosofen van Parijs (o.a. Glucksman. Levy, Lardreau en Jambet), 30 juni - 4 juli, AG der woodbrookers. Bentveld (tel. 023-244450). mijn beginnen van onderhandelingen tussen de regeringen van NAVO en Warschaupact het zoeken naar vertrouwenwek kende maatregelen op het gebied van ontspanning in Europa, zoals het scheppen van een minder gemilitari seerde zone ln Midden-Europa en het opzetten van wederzijdse controle systemen. Ook eenzijdige eerste stap pen moeten in aanmerking komen, ook als daar een zeker risico aan gebonden is, zoals de door het IKV geëiste eenzijdige atoomontwape ning van Nederland als een eerste stap in een omvattender proces van denucleairisering. De versterking van de onderlinge economische afhankelijkheid in Eu ropa als de vrede bevorderende factor. Tentoonstelling Als eerste gemeenschappelijk initia tief zullen het Interkerkelijk Vredes beraad en de studieafdeling een ge meenschappelijke tentoonstelling voorbereiden rondom het thema van bewapening en ontwapening en daar naast elkaar voortdurend informeren over hun werk en hun acties. In het bijzonder willen zij met elkaar en in hun eigen land spreken over de bete kenis van eenzijdige stappen, over hun werking en de problemen die eraan kleven en over mogelijke posi tieve antwoorden. De beide instanties verwachten dat militaire ontspanning en de voortzet ting van de politieke ontspanning zullen leiden tot nieuwe mogelijkhe den voor de noodzakelijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Europa en tot ondersteuning van bevrijdingsprocessen in de Derde Wereld. De brief is bedoeld als een ondersteu ning voor het programma van de We reldraad van Kerken inzake het mili tarisme. Het IKV en de studieafde ling van de bond van Evangelische Kerken in de DDR vragen in hun brief aan de secretaris-generaal van de Wereldraad om steun van de raad bij het realiseren van de voorgestelde stappen. maar denk ook aan de schoolkinderen van de straatarme staat Do Espirito Santo in Brazilië. Nog 17.000 hebben geen Nieuwe Testament. Ze kosten 2,63 per stuk. Kan dat niet van uw vakantie-begroting af? Giro 901.000 van In de Rechte Straat te Veip.met vermelding NTBr. Van een onzer redacteuren AMSTERDAM De door de Westduitse kerken met zoveel nadruk bepleite vrijwillige „auto-vrije zondag" is een grote flop geworden. Er waren weliswaar wat meer mensen in het openbaar vervoer en op de fiets, maar het aantal automobilisten op de weg was niet geringer dan gebruikelijk op zondag. Behalve de kerken hadden ook organisaties die zich met het milieu bezighouden tot de vrijwil lige auto-vrije dag opgeroepen. Mogelijk hebben veel automobi listen gemeend van de dag ge bruik te kunnen maken om weer eens „ouderwets" file-vrij te kun nen rijden. De Aktion „e" van het Diakoni- sche Werk had talrijke affiches en stickers uitgegeven om de aan dacht van de mensen op de dag te vestigen. De Aktion „e" is het bu reau van de diakonie dat zich met een sobere levensstijl bezighoudt. Dominee Hans-Otto Hahn, de di recteur van Brot für die Welt riep de Duitsers op tot een nieuwe hou ding tegenover de schepping. Ak tion „e" maakte in een vouwblad bezwaar tegen invoering van de Braziliaanse autobrandstof etha nol. omdat die gemaakt wordt van maniok en suikerriet, die eigenlijk nodig zijn om als voedsel te die nen voor de armste Brazilianen. Op deze manier dreigt de auto afgod opnieuw miljoenen mensen het onmogelijk te maken zichzelf te voeden, aldus Aktion „e". De argumenten hebben niet mogen baten. Zelfs het gebruikelijke do dental op de Duitse Autobahnen werd afgelopen zondag weer gehaald. De Nijmeegse theoloog prof. dr. Edward Schillebeeckx heeft aan de Berkeley universiteit in Cali- fomië een eredoctoraat in ont vangst genomen, hem toegekend voor „de oorspronkelijke vorm van zijn theologiseren en de we tenschappelijke nauwkeurig heid van zijn publicatie over Christus." Van een onzer verslaggevers LEEUWARDEN Komende zater dag wordt in Leeuwarden een kleine nieuwe synagoge ingewijd. Dat is te genwoordig een zeldzame gebeurte nis in Joods Nederland. De grote synagoge was al eerder voor een symbolisch bedrag aan de bur gerlijke gemeente overgedragen. Zij wordt thans gebruikt voor allerlei doeleinden. Het interieur is voor het grootste deel overgebracht naar Is raël, naar het kinderdorp Kfar Batja, waar het weer in dagelijks gebruik is. Van twee huizen die bij de Leeuwar- dernse synagoge horen, is nu, volgens het Nieuw Israëlisch Weekblad, een geheel gemaakt. Daarin is het interi eur nagebouwd van de vroegere syna goge van Gorredijk. In het verleden was Leeuwarden de grootste Joodse gemeente van het noorden, die op haar hoogtepunt circ- ta veertienhonderd zielen telde. door Aldert Schipper Christendissidenten tijdens Olympische Spelen van de straat In Moskou wordt gewerkt aan de voorbereiding van processen tegen onder meer de orthodoxe wiskundige Lex Regelson, tegen zijn vriend en medewerker de priester Gleb Jakoe- nin en tegen Viktor Kapitantsjoek, de gearresteerde secretaris van het christelijk comité voor de verdedi ging van de rechten van gelovigen in de Scrwjet-Unie. Het zit de autoritei ten evenwel niet erg mee bij de voor bereiding van de processen en het is nog maar de vraag of zij dat zo erg vinden. Het Britse onderzoekcentrum K es ton College weet te melden dat Tatjana Lebedewa, een lid van de christelijke studiegroepen weigert om mee te werken aan het in elkaar zetten van een proces tegen Regelson. Zij voerde daarvoor godsdienstige en ethische bezwaren aan. Tijden haar bezoek zijn ondervraagd. Deze moest infor matie geven over Viktor Kapitants joek. Fontsjenkow is lid van het co mité voor de verdediging en zal dus ook niet hebben meegewerkt aan kunstmatig bewijsmateriaal tegen zijn vrienden. Het is niet uitgesloten dat de christelijke dissidenten, die nu gevangen zitten zonder proces vrij zullen komen. Maar dat zal dan in elk geval wel zijn na de Olympische Spe len. Op deze manier kunnen zij ln elk geval het feest van de.internationale verbroedering" niet verstoren met hun terechte kritiek op de sowjet- praktijk. Gesprek De wiskundige Lew Regelson De priester Gleb Jakoenin. aan de ondervragers werd zij gechan teerd met het lot van haar negen jaar oude dochtertje voor geval zij gear- ressteerd zou worden. Later werd mevrouw Lebedewa. die alleen woont met dat dochtertje, op nieuw van huis gehaald voor onder vraging. Ditmaal moest zij Inlichtin gen verschaffen over een ander lid van de studieclubs, Wladimir Poresj, die in april tot vijf jaar dwangarbeid en drie jaar verbanning werd veroor deeld wegens zogenaamde agitatie en propaganda tegen de Sowjet-Unie. Ook andere bekende orthodoxen, zoals de priester Wasili Fontsjenkow. Andere christen-dissidenten veriaten vrijwillig de streken waar de spelen gehouden worden. De wiskundige Wadim Sjtsjeglow heeft bijvoorbeeld bekend gemaakt dat hij en zijn gezin uit de stad Mo6kou zullen zijn. Sjtsjeglow is een wiskundige, die werkt bij het ministerie van gezond heid. Volgens zijn directe chef kon hij niet in zijn verantwoordelijke positie worden gehandhaafd, omdat hij een praktiserend gelovige is. Je kan niet verantwoordelijk werk doen in een athelstisiche staat en tegelijk actief kerklid zijn, zei de chef. Dat leidt alleen maar tot een dubbel leven, zei hij. Sjtsjeglow zei dat hij helemaal geen dubbel leven, leidt, maar dat hij uitgaat van de idee „geef de keizer wat des keizers is en God wat Gods is.". Op deze basis kun je heel goed aan het ministerie van gezondheid functioneren en tegelijk meedraaien in de kerk. De chef zei dat de wiskun dige een slechte invloed op zijn mede werkers zou kunnen hebben en toen kwam de aap uit de mouw: De chef zei dat Sjtsjeglow wel eens in onge wenst gezelschap verkeerde. Hij duidde zonder die naam te noemen op de natuurkundige nobelprijswin- naar Andrej Sacharow. die Sjtsjeg low ln diens verbanningsoord Gorki had bezocht. Later op dezelfde dag moest Sjtsjeg low langs komen bij de partijsecreta ris in het ministerie. Daar ontspon zich een dergelijk gesprek, totdat Sjtsjeglow tot opluchting van de par tijman zei dat hij tijdens de Olympi sche Spelen niet in Moskou zou blijven. PEKING (LWF) De rooms katho lieke kerk van China heeft een nieu we primaat Het is bisschop Zong Huaide van Jinan. Hij is gekozen door de synode van de kerk, die eind mei is gehouden. Bisschop Zong werd daar aangesteld tot voorzitter van de vaderlandse katholieke vereniging, de naam waaronder de r.k. kerk zich in China sinds 1957 in het openbaar vertoont. In de kathedraal van Peking heeft Zong zijn eerste openbare mis voor 700 aanwezigen gecelebreerd. Onder de aanwezigen 100 priesters en dertig bisschoppen uit heel China. Over de synode is gepubliceerd in het Volks dagblad. dat meldde dat er ook rege ringsvertegenwoordigers bij de syno dezitting waren. De synode heeft haar onafhankelijkheid van Rome bevestigd en ook de keus van Zong had plaats zonder Rome daarbij te betrekken. Nog steeds bevinden zich een aantal dissidente katholieken in China in de gevangenis. Onder hen is bisscop Ig natius Gong Pingmei van Sjanghai, die met een aantal volgelingen in 1955 is veroordeeld wegens het opvol gen van besluiten van buitenlanders. GOUD EN ZILVER We zien die verlamde man nog zitten Hij kijkt op naar de apostelen. Hij verwacht iets van hen. Het moet de moeite waard zijn, want er is nogal wat aandacht aan besteed; zie op om Dan mag je wat verwachten. Als de kerk ln de wereldpoort, schoon of niet, op die manier duidelijk de aandacht van de ellendlgen vraagt, dan mag het niet tegenvallen, want dan kan de kerk het voortaan wel vergeten en beter om de Schone Poort heenlopen. Valt het tegen? „Maar Petrus zei: Zilver en goud heb lk nietKijk. dat dacht ik weL 1 Lijkt soms wel eens wat met die kerk maar als het erop aankomt hebben h niets. Zo arm als kerkratten. Waarvoor maken ze zich dan druk? Wie geeft ze dan permissie om zo'n drukte van hun verschijning in de Schone Poort te maken? Als ze toch niet hebben wat redelijkerwijs verwacht kan worden en waarnaar ia ieder geval de verlamden uitzien: gewoon: geld. Goud of zilver, dat doe, er dan niet toe. Het is met dat goud en zilver van de kerk een moeilijke zaak. Veel kerken hebben het inderdaad niet. Het zijn niet de ongelukkigs ten. Ze tobben altijd door met tekorten. Ze kunnen nooit eens flink uithalen. Maar ze weten, dat hoort erbij. Kerken van goud, harten van hout, denken ze getroost En daar zit meer in dan altijd is vermoed. De armoedzaaiers van velt landen kunnen ervan meepraten. Prachtige kerken, met goud alsof het niet op kan. maar op de stoepen zitten de bedelaars en de hongerlijders. Er was een excuus voor: voor de Heer is het meeste goud nog niet genoeg! Ja, ja, alsof de Heer ons niet in de eerste plaats aanziet I door de ogen van de eeuwige broede Zilver en goud heb ik niet De kerk hoeft er zich niet voor te schamen, integendeel. HILVERSUM (ANP) - Dit jaar zal er opnieuw een alternatieve vredes krant verschijnen. Deze krant, „Sha lom '80". wordt uitgegeven door de Stichting Bijbel en Vredesvraagstuk ken. De oplaag wordt 300.000 exem plaren. Vorig jaar, toen de alternatie ve vredeskrant voor de eerste maal verscheen, bedroeg de oplage 235.000 stuks. De verspreiding is wederom gratis. In het komende nummer komen de volgende onderwerpen aan de orde: de oorlog van Israël en de betekenis daarvan voor vandaag; vrede in het nieuwe testament; de communisti sche visie op oorlog en vrede; chris ten-zijn in militaire dienst; leven on der een communistische dictatuur: een discussie over christelijk geloof en kernbewapening. Tot de medewerkers aan „Shalom '80" behoren Floris Bakels (auteur van „Nacht und Nebel") ir. J. van der Graaf (algemeen secretaris van de gereformeerde bond in de hervormde kerk), dr. J. P. Versteeg (hoogleraar- aan de theologische hogeschool van de christelijke gereformeerde kerken te Apeldoorn), dr. ir. E. Schuurman (hoogleraar reformatorische wijsbe geerte te Eindhoven) en een in West- Duits land wonende Russische christen. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Goudswaard: C. Stelwa gen, kand. te Veenendaal; te Voot schoten (toez.): R. A. Witvoet te MW- wolda; te Lienden: H. F. Klok te Me lissant; te Arnhem ("bepaalde op dracht vereniging vrijz. herv.; toez.). P. E. C. Blom te Veendam. Benoemd tot geestelijk verzorger van Nijenstede en De Lichtenberg te Amersfoort: Ph. Loggers aldaar. Aangenomen naar 's-Grevelduin-Ca- pelle: G. Hendriks, te Zuiliche; naar Den Helder: A. Mulder te Stadska naal, die bedankte voor Bergum. Bedankt voor Wateringen: E. Bou man te Heerde; voor Stolwijk: P. AJ bias te Barneveld. Beroepbaar: F. P. Lee ver, Ammem 7, Anloo; E. v.d. Sluis, Gorechtkad 97 C, Groningen; J. Woltinge, Rad) weg 7, Rodeschool. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Putten: K. Ubeli te Leek; naar Castrolanda (Brazilië) M. Mellema te Dieren. GEREF. KERKEN (VRUG.) beroepen te IJsselmuiden Zwartsluis F. v.d. Pol, kand. te Kampen. CHR. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Lelystad (in sa menwerking met de Ned. geref. kerk) voor Almere (in samenwerking met deputatensteun IJsselmeerpolders): K. T. de Jonge te Steenwijk. Bedankt voor Gorinchem: J. Kruis te Den Bosch; voor Groningen: H. P. Brandsma te Drachten. HONG KONG (AP) Een rooms katholieke priester, die al meer dan twintig jaar van zijn leven in een dwangarbeiderskamp heeft doorge bracht, is volgens katholieke bronnen in Hongkong door de Chinese autori teiten in Sjanghai opnieuw naar een werkkamp gezonden. De priester, Stanislaus Sjen, werd op 6 mei gearresteerd op beschuldiging de produktie en de modernisering tt belemmeren. Hij is naar Pei Mao Lin gezonden, een kamp in de provincie An Hui in het oosten-van China, waai hij twee jaar tevoren bij het begin van de ontspanning in China werd vrijgelaten. Volgens zegslieden in Sjanghai had Sjen een bedevaart georganiseerd, die drieduizend mensen aantrok, on der wie vissers en arbeiders. Het ge volg was dat het werk kwam stil te liggen. Volgens de zegslieden werd het besluit om 8jen te verbannen genomen door de plaatselijke autori teiten in Sjanghai, zonder instructies van Peking uit Sjen is 78 jaar oud en woonde sinds zijn vrijlating bij zijn broer in Sjanghai. ADVERTENTIE Vaderdag BRUT-dag Imp. H-skus h.v. - Putten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2