Minimum-inkomen daalt vijftien gulden Italië steunt premier Den Uyl tegen absoluut nee 4b Kïesuwkado i Schmidt blijft op bevriezing aantal raketten aandringen assarssR. Meubelfabriek Sr Oisterwijk met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Veel bewolking HET WEER Volgens berekening van CNV: Voetballen mogelijk niet op tv Ondanks afwijzing Moskou Communisten verliezen bij verkiezingen toonaangevend in eiken üngscongres van de sociaai-Demo- Lijsttrekkerschap hangt af van uitspraak over defensie 9 9 Groter offensief guerrillabeweging RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITOS. Trouw Soms zelfs terughoudend Bezorg Irouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 10961 DINSDAG 10 JUNI 1980 Veel bewolking, mogelijk een regen- of onweersbui. Middagtemperatuor ongeveer 19 graden. Zwakke tof matige noordoosten wind. windkracht 2 tot Morgen en overmorgen. Enkele buien, ook opklaringen en middagtempera- turen van 16 tot 21 graden. Morgen Zon op: 05.17 onder 21.59 Deze kram verhuist met u mee I als u op tijd een kaartje stuurt met de datum èn hel nieuwe adres. Wesl-OuitsJand DM 2 00 «atié «re 900 Luxemburg Bfr 13 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Onderzoek naar rol religie in techniek PAGINA 3: Rapport: studenten meer voor studie laten betalen PAGINA 4: Grips laat kinderen om lachen veroordelen PAGINA 5: Parlementsrubriek PAGINA 7: Egypte weer bereid tot gesprek Israël PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA 11: Muiderslot geknipt voor historisch spel PAGINA 15 De proefkonijnen van de kernmachten PAGINA ECONOMIE: 'Minder fraude bi] belastingverlaging' PAGINA SERVICE Rubriek verkeer, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht. Van onze sociaal-democratische redactie UTRECHT De bezuinigingsmaatregelen van de regering betekenen voor werknemers met een minimuminkomen een achteruitgang van vijftien gulden (één procent) per maand. Dit heeft het CNV berekend. De koopkracht van de mensen met een sociale uitkering i minimum) zal volgens de CNV-cijfers dit Jaar met 22 gulden per maand zakken (1,4 procent). De modale werknemer gaat er dit jaar 36 gulden bruto (twee procent) in koopkracht per maand op achteruit Voorzitter Harm ran der Meulen zei gisteren na afloop van de verbonds raad In Utrecht dat het CNV ver wacht dat het kabinet zijn belofte de koopkracht van het minimumloon voor 1980 te garanderen, ook waar zal maken. „De koopkracht-garantie voor het minimum-inkomen moet ge handhaafd blijven", aldus de CNV- vooreitter. Van der Meulen zei verder dat de geloofwaardigheid van de poli tiek ook door de nullijn is gezakt door de uitlatingen van minister-president Van Agt. Deze verklaarde vrijdag dat het kabinet niet kan garanderen dat sociale-uitkeringstrekkers er volgend jaar niet op achteruit gaan. „Het is hoogst onverstandig van de minister president. Hij schept een klimaat waarin het zeer moeilijk is om met elkaar tot overeenstemming te ko men, omdat er veel irritatie wordt gewekt", aldus Van der Meulen. Voorbarig Het CNV berekende verder dat, uit gaande van een prijsstijging van 7,5 procent, de modale uitkeringstrek kers dit jaar 2,4 procent in inkomen achteruit gaat. Dat is 43 gulden per maand. De prijsstijging van 7,5 procent is, aldus CNV-loondeskundige Terpstra als volgt berekend. Hij vergeleek de prijsstijgingen van december 1979 tot midden mei 1980 met dezelfde perio den uit voorgaande jaren. Hierbij bleek dat deze wintermaanden door gaans bijna de helft van de totale prijsstijging voor het hele jaar voor hun rekening nemen. Geen versoepeling Het CNV wil dat het kabinet niet overgaat tot versoepeling van het prijsbeleid. Dit tegen de wens van de werkgevers in die juist wel een ver soepeling voorstaan. Ook zou de Ka mer volgens het CNV de mogelijkhe den van belastingverlaging moeten benutten om tot koopkrachthandha- ving te komen. Belastingverlaging voor lagere inkomens en uitkerings gerechtigden is volgens het CNV be langrijk voor het op peil houden van de particuliere consumptie. Het CNV beschikt over gegevens uit het be drijfsleven, waaruit blijkt dat er door de consument minder wordt gekocht. Dit in tegenstelling tot wat het Cen traal Planbureau becijferde. Volgens het planbureau blijft de consumptie dit jaar gelijk. Het CNV heeft de Tweede-Kamerle den ernstig in overweging gegeven om de bedreiging van de koopkracht vandaag bij het debat over de „uit schuifoperatie" te betrekken. Daarbij gaat het om de vraag of de korting van 0,9 procent op de stijging van de sociale uitkeringen en op het mini mumloon per 1 juli moet worden doorgevoerd, of moet worden doorge schoven naar 1 januari 1981. Staking in Italië dreigt Van onze sportredactie ROME Er bestaat een kans, dat de voetbalwedstrijden van het Europees kampioenschap, dat woensdag in Italië begint, niet rechtstreeks op de televi sie komen. Medewerkers van de Italiaan se televisie hebben het kam pioenschap aangegrepen om betere werkomstandigheden te bewerkstelligen. Krijgen zij deze niet, dan zullen zij gedu rende de periode van het Euro pees kampioenschap (11-22 juni) in staking gaan. Het be treft 2000 technici uit de bui tendienst van de Italiaanse staatsomroep. Woordvoerders van de vak bond van televisiemedewer kers stelden gisteren, dat al leen wanner ingegaan wordt op de eisen, de staking zal wor den afgelast. De NOS, die voor wat de beel den betreft afhankelijk is van de Italiaanse omroep, heeft naast een aantal eigen produk- ties (voor- en nabeschouwin gen) veertien uitzendingen van wedstrijden geprogram meerd. Woensdag de eerste twee: om 17.40 uur op Ned. 1 de openingswedstrijd West- Duitsland-Tsjechoslowakije en om 20.27 uur eveneens op Ned. 1 de wedstrijd Neder land-Griekenland. Leden van de Mobiele Een heid hebben gisteren in IJ- muiden demonstranten van de Stroomgroep Haar lem en Onkruit weg ge sleept, die op de weg zit tend probeerden het trans poort van radio-actief be smet afval tegen te houden. De actie mislukte. Meer nieuws op pagina 3. De uitlatingen van Van Agt noemde de CNV-voorzitter „voorbarig en een zijdig". Nog voor het plaatje van 1981 bekend is en nog voor de discussies in het kabinet over de begroting 1981 zijn gestart, laat staan afgerond, deelt de premier doodleuk mee, dat de sociale zekerheid een veer zal moe ten laten." zo stelde Van der Meulen. Hij noemde het verder bijzonder vreemd en buitengewoon ongelukkig. minima vee?snïuer*^'^®^™! (ATP, AP,Reuter) De Italiaanse communistische partij heeft bij de verkiezingen van komt dan het beleid ten aanzien van gisteren en eergisteren flinke verliezen geleden. Nadat twee derden van de stemmen waren de hogere inkomens in het algemeen geteld stonden christendemocraten en socialisten op winst, en vrije beroepsoefenaars. ESSEN (Reuter, AP) De Sowjet-Unie heeft het idee voor een tijdelijke wederzijdse stopzetting van de installatie van raket ien voor de middellange afstand in Europa van de hand gewezen. Dit werd gisteren bekend gemaakt door de West- duitse bondskanselier Schmidt, de geestelijke vader van het idee. De verkiezingen voor gemeente- en regionale raden hadden een lage op komst. Ongeveer 88,5 procent van de stemgerechtigden ging naar de stem bus en dat was het laagste percenta ge in Italië na de oorlog. Bovendien stopten ongeveer zes procent van de Italianen ongeldige biljetten in de stembus. De verkiezingen werden van belang geacht voor de huidige regeringscoa litie van premier Cossiga. De stem ming wordt gezien als een steun in de cratische Partij in Essen, zei Schmidt dat hij desondanks vasthoudt aan zijn idee en het in zijn gesprek over drie weken met de Russische presi dent en partijleider Leonid Breznjew weer nadrukkelijk ter sprake zal irengen. De bondskanselier sprak de vrees uit dat Moskou een aanzienlijke lewapeningsvoorsprong zal hebben, als zijn idee niet wordt uitgevoerd, egen de tijd dat de NAVO (in 1983) laar nieuwe raketten voor de middel- ange afstand gaat opstellen. Tïjaens een toespraak tot het verkie- t ii ii li i ie* cratische Partii in Essen, zei Schmidt x o ir rug voor de regering, die de laatste tijd sterk bekritiseerd is vanwege het anti-terrorismebeleid. Uit de computeruitslagen van giste ren bleek dat de christen-democraten konden rekenen op 35,5 procent van de stemmen, de socialisten op 12 pro cent en de communisten op 29,7 pro cent Dat laatste cijfer betekent een verlies van 3,7 procent. Een soortgelijke uitslag werd ook voorspeld door de communistische partij zelf, die een verlies van 3 pro cent voor deze grootste communisti sche partij in West-Europa voorzag. De stembureaus werden gistermid dag om twee uur gesloten. De verkie zingen werden gehouden in vijftien van de twintig regio's in 86 provin cies. alsmede in plaatsen als Turijn, Milaan, Napels, Genua en Florence. WASHINGTON (AFP, AP, Reuter) Zwarte congresleden hebben presi dent Carter gezegd dat zijn anti-infla tie beleid het voor de arme Amerika nen erg moeilijk maakt om bij de verkiezingen in november op hem te stemmen. Ze kunnen zo zijn herver kiezing tegenhouden. De congresleden zeiden dit vlak voor Carter's vertrek naar Miami, waar vorige maand hevige rassenrellen woedden. Van onze parlementsredactie DEN HAAG PvdA-leider Den Uyl heeft nu ook in het openbaar gedreigd géén lijsttrekker te worden als zijn partij zich falikant tegen kernwapens en de NAVO uitspreekt. Het Argumenten gisteren verschenen ontwerpverkiezingsprogramma van de PvdA mikt wel op aanzienlijke beperking van Nederlandse nucleaire defensie-taken. Mocht het PvdA-congres de com promistekst echter overhoop gooien, dan is Den Uyl niet „in" voor het lijsttrekkerschap. gram zet, zei hij gisteren: ,Jk spreek dat niet tegen." Den Uyl heeft dat gisteren te ver staan gegeven bij de presentatie van het verkiezingsprogram „Weerwerk". Het hoofdstuk defensie bevat enkele compromis-teksten, waar Den Uyl te vreden mee is. De oorspronkelijke teksten uit de koker van de program commissie wilde Den Uyl niet voor zijn verantwoording nemen. Die kwa men erop neer, dat alle kernwapens ons land uit moeten, overeenkomstig de leuze van het interkerkelijk vre desberaad (IKV). Het congres van de PvdA schaarde zich ruim een jaar geleden achter die slogan, maar Den Uyl voelde en voelt er niets voor om daarmee de verkiezingen in te gaan. „Weerwerk" vindt dat Nederland kritisch lid van de NAVO moet blijven, maar ook eenzijdig maatre gelen moet nemen. Enkele, maar niet alle atoomtaken moeten afgestoten worden. Op de vraag, of Den Uyl de brui geeft aan het lijsttrekkerschap als het congres de door hem verfoeide teksten toch in het verkiezingspro- PvdA-vooreitter Max van den Berg verwachtte echter niet dat het con gres zover zal gaan. „Ik voorzie die situatie niet. We kunnen het compro mis met goede argumenten verdedi gen en ik denk dat in dit geval die argumenten zullen winnen," aldus Van den Berg, bij de presentatie van „weerwerk". De harde opstelling van Den Uyl, die uiteindelijk leidde tot het compro mis, heeft binnen de PvdA tot enig gemor geleid. Van den Berg noemde het echter normaal dat de politieke leider „zulke dingen doet, mits spaar zaam en op het juiste moment." Van den Berg noemde het PvdA-ver- kiezingsprogramma „realistisch". De foskou heeft tot dusver steeds ver jaard dat de NAVO eerst haar beslis ing voor de stationering van 475 'ershings en kruisraketten moet her Ben voordat aan Russische zijde eentuele maatregelen kunnen wor den genomen. Overigens wees Ichmidt er onder luide bijval van de op het SPD-congres aanwezigen op dat zowel Moskou als Bonn op he( tandpunt staat dat de huidige inter lationale spanningen niet mogen lei den tot verlies van de verworvenhe den van een decennium van ontspan- ling in Europa. Il bondskanselier legde de nadruk p de gemeenschappelijke pogingen in West-Duitsland, Frankrijk en ar.- »e bondgenoten om de gevolgen an de toegenomen rivaliteit tussen e grote mogendheden te beperken. Chmidt wees voorts op het belang at de Oosteuropese bondgenoten fan de Sowjet-Unie hechten aan voortzetting van de ontspanning. Verwijten pe bondskanselier verdedigde zich sgen verwijten uit het westelijke kamp als zou zijn voorstel voor een Ijdelijke bevriezing van de installa- 'e van nieuwe raketten een verzwak king van het standpunt van de Atlan tische Verdragsorganisatie beteke nen. Daarbij deed hij harde uitvallen tear de christendemocratische kan didaat voor het bondskanselierschap 'trauss, die hij betitelde als „oorlogs- I Bnselier" en „rijp voor een psychia- 'Wsche inrichting." Ichmidt onderstreepte nog eens de landen tussen West-Duitsland en de Verenigde Staten, daarbij verwijzend >aar de nauwe samenwerking tussen telde landen in het proces van ont spanning. Wel deed hij een beroep op 'e Amerikaanse Senaat het akkoord beperking van de strategische temwapens (SALT II) snel te ratifice ren, gezien het grote belang van de teryolgbesprekingen voor een derde ^LT-akkoord in het kader waarvan wk de raketten voor de middellange «stand in Europa onderwerp van ge- Partijvoorzitter Max van den Berg, fractievoorzitter Joop den Uyl en vice-fractievoorzitter Ed van «Prek zullen zijn. Thijn tijdens de presentatie van het ontwerp-verkiezingsprogramma van de PvdA. voorzitter „niet omdat het toege schreven zou zijn naar andere partij en, maar omdat het aangeeft wat we in vier jaar willen, omdat we ook aangeven hóe we dat willen. We be seffen dat Nederland geen eiland in de wereld is, en hebben vermeden stokpaardjes te berijden." Meer nieuws over het programma op pagina 9 LOESAKA (AP) De verbannen lei der van het Afrikaanse Nationale Congres (ANC) Olivier Tam bo heeft aangekondigd dat deze Zuidafrikaan- se guerrillabeweging zijn offensief zal vergroten. De aanslag op de olieraffi naderijen in Zuid-Afrika vorige week waren volgens de 63-jarige Tambo het werk van het ANC. De in Zuid- Afrika verboden organisatie is van plan meer soortgelijke acties te on dernemen. ADVERTENTIE Weliswaar moedigt de CPN haar leden nog steeds niet aan, propaganda te maken die tegen haar ideologische grondslagen is gericht. Maar het artikel dat dit bars verbood, is uit de statuten verdwenen. Tolerant dus. 't Is even wennen. Nu niet allemaal tegelijk lid worden. me! fra;n diermotiel'. Als onder- Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10'/,/,, 4 jaar9 3 jaarS'/.jt 2 jaar8'A% 1 jaar7'/,% Nadere informatie: A 020-5 912137 As; postgiro en VL rijkspostspaarbank Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boetseerklei met verf in J kJeurcn en Meed je (O penseeltje Wordt zonder oven ovenhard c ,n. legger of voor dc sier draaier in éën. Handgrecpje met op S' IJ^ blankhouten hanS omslagmechaniek. voor extra gemak. P,ank-Je P|us een zandlopertje aK garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee - Postcode en plaats -Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB. CDU. CDD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1