maatregelen tegen rijden onder invloed in de maak Weer wedstrijd zuinig rijden Radio- en televisieprogramma's '4x4'-rijders moeten zuinig zijn op 't milieu USSEN NU EN NOOIT Even puzzelen HET WEER Weerrapporten Wispelturig :SSbAG 10 JUN' 198° VARIA TROUW/KWARTET P 17- RHS 19 ASTERIX-DE GALLIER ren De overheid speurt in- tensief naar maatrege- jen om het gebruik van alcohol in het ver- Keer beter tegen te gaan. De 1 november- wet van 1974, die een half promille alcohol in het bloed als maxi mum voor verkeers deelnemers voor schrijft, heeft een te kortstondig effect ge had. De Stichting We tenschappelijk Onder soek Verkeersveilig heid stelt dat het rij den onder invloed jaarlijks nog altijd enige honderden ver- £j keersdoden tot gevolg heeft. De Stichting heeft het vereoek gekregen eens te in ventariseren, welke maatre gelen dit euvel een halt zou den kunnen toeroepen. Die maatregelen zijn nu samen gevat in een rapport. Er ko men achttien verschillende suggesties in voor, die ook gecombineerd in praktijk gebracht kunnen worden. Het rapport wordt nu be sproken in een interdepar tementale commissie, de subgroep Alcohol en Ver keer van de Permanente Contactgroep voor de Ver keersveiligheid. Van meer politietoezicht verwacht de stichting niet alleen hogere kosten, maar ook ongewenste sociale ef fecten doordat meer men sen vervolgd en bestraft moeten worden. Maar wel wordt er ln het rapport op gewezen, dat weggebruikers moeten wéten dat ze elk moment gecontroleerd kun nen worden, ook als ze met een borrel teveel op correct lijken te rijden. Daartoe moeten de poliecontroles vooral dienen. Van nóg meer voorlichting heeft de stichting geen hoge verwachtingen en van strengere straffen evenmin Wei staat het rapport opval lend positief tegenover een verhoging van de 0,5-grens naar 0,8 promille, zoals dat ln de ons omringende lan den gebru—kelijk is. Die 0,8 sluit meer aan op de feitelij ke rij- en drinkgewoonten, aldus de stichting. Alleen is om die grens zuiverder te bepalen betere ademanaly- se-apparatuur nodig: het blaaspijpje voldoet niet, zoals bekend is. De verhoging van wat r hangt wel dat stelt SWOV niet samen i andere verkeersmaatrege len. De vraag is: lapt de s tomobilist in het algemeen voorschriften aan zijn laars, omdat hij weet dat er een marge genomen wordt en hij eigenlijk het voorschrift als zodanig overdreven vindt? Dan handelt hij in een stemming van: „Je mag hier ook niks". Van de achttien ideeén noe men we nog een verzeke ringsbonus voor wie zonder „alcoholschade" rijdt. Dat ligt bulten de Invloedssfeer van de overheid, maar de suggestie kan goed bij toe komstige voorlichtingscam pagnes aansluiten. Voorwielaandrijving wereldwijd in trek Hoe zorgvuldiger de maat regelen getroffen en voorbe reid worden, hoe beter. Ge zien de verschrikkingen, die rijden onder invloed in vele gezinnen aanricht, is ook een serieuze afweging diepgaander dan in 1974 een zaak van levensbelang. Zaterdag wordt op het Cir- I cuit van Zandvoort de der- de zuinigheidsmarathon, georganiseerd door Shell, verreden. De eisen zijn op één punt strenger geworden dan in voorgaande jaren. Toen was namelijk een ge middelde snelheid van vijf tien kilometer per uur voor geschreven; nu is dat vij fentwintig. Daardoor wordt het voor de ontwerpers nog belangrijker dan voorheen hun zuinigheidsauto's een goede stroomlijnvorm te ge- luchtweerstand kost telijk de meeste ;ine. Voor de zuigheidsmarathon hebben Technische Hoge scholen en Hogere Techni sche Scholen vijftien één persoonsvoertuigjes inge schreven. Beide vorige ma rathons werden gewonnen door de TH te Eindhoven, die het wereldrecord van één liter benzine op 753 km. houdt. De ritten beginnen zaterdag om twee uur en het circuit is dan vrij toegankelijk. De marathon wordt verreden onder auspiciën van de KNAC over zeventien kilo meter: dat zijn vier ronden. Voor de auto-industrie is vlerwielaandrijving een interessante aan bieding geworden. Steeds meer automo bilisten, zelfs in het vlakke Nederland met zijn goede wegen, vra gen een dergelijke ter reinauto. Zij roepen daarmee echter ook vragen op. De „Vier maal vier", zo ge noemd door de automerken die over vlerwlelaandrijvers beschikken, stamt af van militaire voertuigen. De Amerikaanse Jeep is de voorvader er van. De aan drijving op voor- èn achter wielen dient om ruw terrein te doorklieven, maar is voor bepaalde bedrijfsmatige werkzaamheden ook erg ge schikt. Bovendien ls het in landen waar lang niet alle weggetjes bestraat zijn een ideaal middel om door dik ke lagen modder naar een huis of andere bestemming te rijden. Veranderingen aan dergelij ke legervoertuigen het Nederlandse Rijk kiest bij voorbeeld de Range Rover; de Duitse Bundeswehr de VW ntis ln plaats van de oude DKW Munga ont staan doordat ze steeds meer particulier gekocht worden. Er komen luxere uitvoeringen van en er gaan meer mensen mee rijden. In 1970 werden wereldwijd een kwart miljoen vlerwielaan- drijvers verkocht, ln 1977 al een miljoen en nu vermoe delijk zo'n anderhalf miljoen. In uitgestrekte landen, zoals Amerika en Frankrijk, is uiteraard de belangstel ling het grootst. Er zijn goedkopere „4x4"-modellen uit Japan gekomen en Ci- troën bijvoorbeeld heeft dat met een dergelijke versie van de Méhari beantwoord. De Russische Lada Nlva, speciaal voor Siberië ont wikkeld, wordt zeer goed verkocht. Mercedes heeft een klassewagen op dit ge bied uitgebracht. In West- Europa biedt Fiat verder een „Campagnola" om het land mee in te trekken. De vraag is in Nederland alleen in hoeverre gebruik van dergelijke voertuigen in schaarse natuurgebieden uit milieu-oogpunt aan vaardbaar is. 's Winters mag er bijvoorbeeld mee op het strand gereden worden. Zo lang een enkeling dit doet, is het misschien een aardige afwisseling van het winterse strandbeeld, maar wanneer de eigenaars van deze ver nuftig geconstrueerde auto mobielen men presteert er inderdaad in het terrein heel wat mee zichzelf geen beperkingen opleggen, lopen zij kans dat de over heid er paal en perk aan moet stellen. Dat blijft in een land met beperkte recreatieruimte een probleem. Aan de ande re kant is de keus in econo mische vierwlelaandrijvers voor ontwikkelingslanden vaak een uitkomst, omdat daar veelal goede wegen ontbreken. DE FOSDYKE SAGA FERD'NAND - 72 Tanja zag Marinus de Hollander en Aletta Klaver in de tuin naast die van André. De moeder van Marinus liep langs de rozestruiken. Ze zocht gele, t witte en rode rozen uit, knipte die roonichtig af en legde ze in het - mandje dat ze aan haar arm had. Zodra ze Tanja en André zag, kwam ze op hen toe. jjfomt u gezellig thee bij me drinken! heb net verse gezet." larinus, Aletta en Jan en René kwa- i er ook bij. Weldra zaten en ston- Jen ze met z'n allen in de ruime o' uinkamer om de vleugel, want een peciaal zitje voor zoveel mensen was niet. Maar het was ontzettend ge- illig, vond Tanja. ar baas had groot gelijk om van t leven te genieten als je er de kans ibfcor kreeg. Dat deed ze zelf veel te einig. Het leek wel een feestdag, et dat prachtige weer, dat mooie 7 as achter de tuin en deze gekke V uner vol leuke mensen, fe ben blij dat ik weer een goede iut krijg." zei Marinus. „Wat zeg jij - van, Aletta?" letta glimlachte tegen hem. Er ont- ond een levendig gesprek tussen ndré, Marinus en Aletta. De oude levrouw sprak met haar kleinzoons muziek. Tanja zat het zwijgend aan te kijken. Ze herinnerde zich dat André haar eens verteld had dat Aletta al jaren verliefd was op Marinus de Hollan der. En dat was wel te merken ook. Hysterische oude vrijster, dacht Tan ja. Maar ze was sportief genoeg om zich meteen af te vragen hoe ze zelf op haar vijftigste zou zijn als er nooit een man om haar gekomen was. Had Marinus het niet in de gaten? Of wilde hij het niet zien? Aletta was beslist wel een leuk type, maar mis schien was ze te aanhankelijk. Dat kan vermoeiend zijn. Tanja zelf was waarschijnlijk niet aanhankelijk ge noeg. Enfin, dan blijf ik wel alleen, dacht ze luchthartig. Die twee zoons van Marinus leken aardige jongens. De jongste was vro lijk en onhandig, zoals bij zijn leeftijd paste. René leek veel ernstiger. Hij nam nauwelijks deel aan het gesprek en keek van tijd tot tijd peinzend de tuin in. Hij was een stuk ouder dan Jan. „Nee. ze hebben hem nog niet," hoor de ze Marinus tegen André zeggen. „Die De Griep is om de haverklap hier en hij houdt maar niet op met vragen." „Je moet telkens hetzelfde verhaal afdraaien," zei Aletta. „Dat doet de politie om te kijken of ze je soms ergens op kunnen vangen," wist Jan. Er viel een stilte. Tanja realiseerde zich nu pas dat op nog geen honderd meter hier vandaar een paar weken geleden een recher cheur was doodgeschoten en dat zijn moordenaar nog rondliep. Die Erik Jager, die de zaak in handen had. was ook tweemaal bij haar baas geweest. Buiten ging de zon een ogenblik schuil achter een zomerwolkje. Het door A. Loursno-Koop W. •run* ft Zoo* Utrecht/Antwerpen wmmmmm was ineens wat donkerder en killer in de tuinkamer, vond Tanja. Er was een man vermoord en de plaats van het delict was vlakbij. Als je daar over nadacht leek alles ineens heel anders, de mensen en de dingen. Haar stemming was wat minder op gewekt toen ze een minuut of tien later afscheid genomen hadden en het huis van André door de tuinka mer binnengingen. In vergelijking met het huis van Mari nus zag het er hier armzalig uit. Alles schreeuwde letterlijk om vernieu wing en verbetering. André nam haar mee de smalle gang in die naar de voorkant van het sou terrain leidde. „Je snapt wel dat ik deze muur tussen de tuinkamer en de kolenkelder ook laat uitbreken. Dan krijg ik een enor me ruimte. Even kijken of ze de cokes al hebben weggehaald. Er lag hier nog altijd ruim drie ton van de cen trale verwarming. Maar die is nooit opgestookt. Wat is het hier een rot zooi." Hij had het licht in de bergplaats aangeknipt en ze stonden een beetje verbijsterd rond te kijken in de zwart bestoven ruimte. De cokes was inder daad weggehaald. De grote ouderwet se kachel stond er nog. Twee kolen schoppen leunden er verveeld te genaan. André liep de kelder in om de muren te inspecteren. Tanja bleef in de deur staan. Ze vond het hier knap luguber en ze had geen zin om haar lichte zomerjurk te bederven. „Ik vraag me af hoe u hier ooit nog iets fatsoenlijks van maakt." André lachte. „Dat zal je eens zien. Kijk eens wat een ruimte! Met ruimte kun je alles doen." Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 ra). 6.02 (S) AVRO: Muziek en verkeersinformatie. (6.30, 7.03, 7.30, 8.03 en 8.30 Radiojournaal.) 9.03 Tekst en uitleg. 9.08 (S) Concertant. 10.02 De zandbakshow. 10.10 (S+M) Arbeidsvitami nen. 11.02 Biels Co., radiofeuilleton. 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.30 (S) Mon vieaux, ma vieille. 13.03 Radiojournaal. 13.20 (S) De AVRO-Diligence. 13.55 Beurs plein 5. 14.02 (S) 'n Middagje AVRO. 16.02 De zandbakshow. 16.10 (S) Gas terug. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 (S) Lichte grammofoonmuziek. 20.03 (S) Operettemuziek. 20.30 (S) Folk live. 21.02 (S) Vierkleur. 22.02 (S) Sportpanora- ma. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. VARA: 00.02 (S) Elpeetuin. 1.02 (S) Groot licht. 5.02 (S) Truck. HILVERSUM II (402 ra). KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Echo. (8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8 36 Lichte mu ziek. 8.50 Postbus 900. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Scheepspraat. 9.20 De letter M. 10.30 Ou der worden we allemaal. 11.00 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 11.30 Ratel. OVERHEIDSVOORLICHTING 12.16 Uit zending voor de landbouw. NOS: 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 1230 Nieuws. KRO: 12.36 Echo. 13.00 Nieuws. 13.11 Goal. 13.30 Lange vingers. NOS: 14.30 Een stap op stap, klankbeeld. KRO: 15.15 Boekenwijsheid. 15.30 Geen verboden toegang. 16.30 Het praatpro gramma. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo. 18.10 Verkenning. HUM. VERBOND: 18.20 Na vijven en zes sen. PP: 18.50 Boeren Partij KRO: 19.00 Kerk in meervoud. NOS: 20.00 (S) Holland Festival 1980: Camerata Trajectina - oude muziek. (In de pauze: Gesprekken rond het programma). KRO: 23.00 (S) Zin in muziek. 23 30 (S) Muziek op het spel (81). 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m). VARA: (Van 7.00-18.00 (S) Actualiteiten via Dingen van de dag). 7.02 (S) Gesodemeurders. 8.30 (S) Holland ze zeggen10.30 (S) Typisch Jansen. 11.30 (S) VARA's zoekplaatje. 13.30 (S) Spitsbeeld. 15.30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton. NOS: 18.03 (S) De Avond- spits. VARA: 19.02 (S) Popdonder+. 21.02 (S) Nashville. 22.02 (S)and all that jazz. 23.02-24.00 (S) Elpee tuin. HILVERSUM IV (FM-kanalen). TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Capriccio. 9.00 Nieuws. 9 02 (S) Muzin. 9.30 Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf. 12.00 Nieuws 12.02 Holland Festival Journaal. 12.05 (S) Intermezzo 13.03 (S) De meest verkochte klassieke tien. 13.30 (S) Koren - Korpsen. 14.00 Nieuws 14.02 (S) De hoge „C". 14.30 (S) Guitariteiten. 15.00-17.00 (S) Belcantorium. TV vandaag NEDERLAND I: 10.00 an 11.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 14.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 18.00 NOS: Nieuws voordoven en slechthorenden 18.50 Emilie 18.55 Journaal 18.59 EO: Ronduit, magazine voor jongeren 19.30 De veroveraars van Lachish (The conquerors of Lachish). doe. film. 20.00 Een dag uit het leven van Iwan Denisowitsj, tv-film 21.25 Tenslotte 21.37 NOS: Journaal 21.55 Den Haag vandaag 22.10 Holland Festival 1980: Het spel van Robin en Marion 22 55 Studio Sport 23.20 Journaal NEDERLAND II: 18.55 Journaal 18.59 KRO: Cijfers en letters 19.25 De verlaten eilanden, jeugdserie 20.00 NOS: Journaal 20.27 KRO: De Sullivans. tv-serie 21.20 Brandpunt 21.55 Leven op aarde, documentaire serie 22.55 Heel de mens 23.25 NOS: Journaal DUITSLAND I. 10.00 Journaal. 10.05 Ac tualiteiten. 10 25 Der junge Garibaldi, tv- serie 11.10 Licht programma. 11.55 Kon traste. 12.25 Umschau. 12.55 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Filmdocumentaire. 17.00 Poppenspel. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal program ma NDR: 9.30-10 00 Kleuterserie. 18.00 Der Preis der Macht, tv-serie. 18.30 Actua liteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Der Preis der Macht, tv-serie. 19.25 Regionaal maga zine 19.59 Programmaoverzicht. WDR: 18.00 Heinrich der gute König, tv-serie. 18.30 Korte film. 18.40 Heinrich der gute König, tv-serie. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Amusementsprogramma.) 20.00 Journaal 20.15 Muzikaal spelprogramma. 21.00 Re port. 21.50 Reportage. 22.20 Detektiv Roek- ford: Anruf genugt. misdaadserie. 23.05 Actualiteiten. 23.35 Muzikale show. 0.25- 0.30 Journaal. DUITSLAND II. 16.00 TV-cursus wiskun de. 16.30 Programma voor ouderen. 17.00 Journaal. 17.10 Poppen-tekenfilm. 1740 Actualiteiten en muziek. 18.20 Tekenfilm serie. 19.00 Journaal. 19.30 Cowboy mit 300 PS (Steel Cowboy), speelfilm. 21.00 Heute- journal. 21.20 Reportage 21.50 Filmforum. 22.35 (Z/W) Lissy. speelfilm. 0.00 Journaal D'LAND NDR. 7.55-8.05 Informatieve se rie. 8.05 t.m. 13.05 en 16.30 t.m. 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterserie. 18.30 Filmreportage. 19.00 Filmreportage 19.30 Filmreportage. 20 00 Journaal 20.15 Infor matieve serie. 21.00 Filmreportage 21.45 (Z/W) Der Rabe (The Raven), speelfilm. 22.45-23.30 Sport. D'LAND (WDR). 17.30 Informatieve serie 18.00 Kleuterserie. 18.30 TV-cursus wis kunde. 19,00 Reportage. 19.45 Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Galerie. 21 00 Mo- mente. 21.15 Sport. 21.45 Informatief pro gramma. 22.30 Medisch magazine. 23.15 Journaal. BELGIË (Nederlands) NET I. 18.20 Teken filmserie. 18.35 Korte film. 18.40 Kleuter programma. 19.05 Gastprogramma. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal 20.10 Showprogramma. 21.05 Gevarieerd spelprogramma. 22.20 Kwis. 22.50-23.05 Journaal. NET II. Van 18.30 tot 20 10: Zie NET I 20.10 Sport. 20 40 Pardijsvogels. tv-serie. 21.25-23.25 (Z/W) Tramlijn begeerte (A streetcar namend desire), speelfilm. Voor Hans de Jong onzontaal woorden Invullen die ver bal dezelfde betekenis hebben, onheil, 2. opgeld. 3. insket. 4. afbeel- og. 5. water ln Limburg, 6. plaats in «land, 7. schedelboor, 8. opera van 9- rivier in Italië, 10. akelig. 'lossing vorige puzzel i i1; serie- 5- 'orel> 10- amen. 12. Je«|M. li, 14. alsem. 17. ed. 18. Ira, 20. "„"ie, 22. ne. 24. al. 25. aker, 26. i «em* 30- me, 32. eer, 34. keg, •rek 38. ge, 39. armee, 41. v.e. 42. deel, 46. negen, 47. terra, «t. 1. salie, 2. emir, 3. re, 4. Ina, 6. mil'ra'8-eden'9 Ieder-11 asen, 15. i i„' erii9- anker, 21. elger, 23. Eem, i de&en, 29. tema, 31. akela, *ede, 34. kr. 35. ge, 37. ever, 39. ale, 1eg. 45. er. Het was gisteren een zeer goede va kantiedag. Zonnige perioden gaven het weer een zeer gunstig cachet en de temperatuur viel niet tegen: drie ëntwintig graden in het noordoosten en zelfs vierentwintig graden in De Bilt. Ook dieper op het continent was het zomers warm met Praag op vijf entwintig graden, Salzburg zesen twintig, en Berlijn zevenentwintig graden. In Finland werd ook zevenen twintig tot achtentwintig graden waargenomen. In de loop van de mid dag ontwikkelden zich onweersbuien. Hannover tapte gisteravond zeven millimeter af, ook in Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije donderde het, in ons land bleef het in het zuidwesten bij enige regen (Vlisslngen twee milli meter na zeventien graden Celsius maximaal) en meldde alleen Maas tricht onweer na drieëntwintig gra den Celsius. De onstandvastige verschijnselen hingen samen met diverse minima. Er lag er één boven Beieren, dat in de loop van de dag in noord-noordooste lijke richting kwam. Vermoedelijk zal ons land er niet meer dan een schampschot van krijgen en dan voornamelijk oost-Nederland; een ander minimum koerste van zuid- west-Engeland in zuidoostelijke rich ting naar west-Frankrijk. Deze de pressie diepte nog wat uit en was er mede de oorzaak van, dat de noord oosten wind vooral in het noordoos ten van ons land steviger aantrok. Hier en daar waren er 's middags vlaagjes van windkracht zeven. De diepste depressie van 999 millibar wordt vandaag ten westen van Parijs verwacht. Het bijbehorende koufront nadert ons land van het zuiden uit, waardoor er kans is op enige regen. In de rest van het land blijft de neerslag vandaag vermoedelijk beperkt tot een bui, waarbij onweer niet geheel uitgesloten is. Waar die buien vallen, is vooraf on mogelijk te zeggen. Woensdag wordt de invloed van de depressie weer klei ner. terwijl de computers voor de tweede helft van deze week zelfs over wegend invloed van een hogedrukge- bied aankondigen. Dit maximum ligt dan boven zuidoost-Europa en heeft een brede uitbouw en anti-cyclonaal gebogen isobaren over West-Duits- land en onze omgeving. Tegelijker tijd liggen er dan minima bij noord- west-Spanje, noord-Engeland en bo ven zuid-Zweden. Er is dan dus kans op zonnige perioden, droger weer (af gezien natuurlijk van die altijd drei gende plaatselijke middag- of avond bui) enwellicht hogere tempera turen met middag-maxima tussen twintig en vijfentwintig graden. Uit dit schijnbaar doelloze heen en weer trekken van de depressies blijkt wel, dat de minima nog niet in hun normale doen zijn. De blokkering is nog steeds niet opgeheven. Medewer ker Heyboer in Oude-Tonge stuurde mij een overzicht toe betreffende de referentieverdamping in Nederland. april mei De Kooi 79.2 144 De Bilt 60.6 127.7 Eelde 68 122.1 Vlisslngen 70.3 141.3 Beek 64.9 124.8 (in millimeters water) Hier blijkt wel uit, hoe droog de bloei maand is geweest. Medewerker Hey boer vertelde er nog bij, dat vooral de aardappelen groot gebrek hebben aan water. De kans op pokvorming is bij vochtig weer veel kleiner dan bij droogte. Lezer H. de Jong in Pijnacker schrijft, dat toen er kort geleden op Ameland Noorderlicht werd waargenomen, hij ook effecten kon waarnemen op de tv en op de 2-meter band. Er werden testbeelden ontvangen uit Portugal, Spanje en Italië, dit overigens wel een dag na het Poollicht. Ook op de 2- meter-golflengte kreeg men met goe de condities te doen. Dit was erg grappig. Op 25 mei om 16 uur hoorde ik veel gesis en rare geluiden, zoge naamde zonneruis. Het bleek dat in zeer korte tijd met Schotland, Zwe den en Noorwegen kon worden ge werkt, maar dan alleen met de anten ne gericht op het noorden en dat gold ook voor Schotland. Insiders zijn wel in staat een ver wachting uit te spreken wat betreft de kans op zonnevlekken of -explo sies. Dagelijks wordt er aan het slot van een telex-communiqué dan ook geadviseerd al of niet stand-by te blijven en soms ook hoe er opgelet moet worden op welke plekken op de zonneschijf. Van 1918 tot 1940 werd op 161 dagen in ons land Poollicht gezien. Strandweer Vandaag meer bewolking dan giste ren en plaatselijk een bui mogelijk. Meest matige wind uit noord tot noordoost. Maximumtemperaturen van zestien tot achttien graden. Ver dere vooruitzichten: opnieuw droger weer met zonnige perioden. Amsterdam De BUt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlisslngen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga MaUorca München Nice Oslo Parijs Rome Spilt Stockholm Wenen ZOrich HOOGWATER woensdag 11 Juni Vlisslngen 1.14-13 48 HarlngvUetslulzen 1.31-14.01 Rotterdam 3 12-1544 Schevenlngen 2.14-14.47 L/mulden 3 03-13.34 Den Helder 7 28-19.58 Hartlngen 9.42-21.59 Delfzijl 11.45- zwaar bew. 22 half bew. 24 licht bew. 23 21 half bewolkt 23 zwaar bew 20 zwaar bew. 21 regen 18 regen 16 onweer 18 zwaar bew. 18 licht bew. 26 regenbul 26 geheel bew 16 half bew 20 zwaar bew. 20 onbewolkt 26 half bew 23 geheel bew 17 licht bew 23 geheel bew. IS regenbul 18 zwaar bew 20 zwaar bew 22 half bewolkt 29 zwaar bew 20 zwaar bew 22 half bew 19 half bew 23 half bew. 21 regen 20 regen 16 onbewolkt 25 half bew. 23 half bew 20 zwaar bew. 21

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19