020-936868 020-936868 Trouw Halve dagen adinistratief medewerk(st)er l.h.n.o.-meisje secretaresse jonge assistent(e) vakantie bezorgers(sters) telefoniste administratief boekhoudkundig medewerk(st)er Jvco international secretary services vakantiekrachten (m/v) een medewerkster Een datatypiste ervaren a-verpleegkundige voor een staffunctie kkh tempo team vraagt: Aantrekkelijke bijverdienste Amstelveen-Nood een Voorman/vrouw de Volkskrant Het Parool bezorgers Attentie Muiderberg - OINSOAG 10 JUNI 1980 Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tol en met vrijdag van 08.30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vri|dag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schriftelijk geadresseerd aan: afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren. MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam. MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord in hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4.18 per mm- hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek f 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3.- Alle prijzen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het met. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Klachten over de uit voering van télefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd. Personeel biedt zich aan B.z.a. stenotypiste/dir. secr. Ned. mod. talen. Tel. 020- 196943, Postbus 9684. 1006 GD A dam. Timmerman vraagt klussen. Tel. 020-177511. Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt u De Voor B.V., Van Boshui- zenstraat 415. 020-421287 Handels- en kantoorpers. gevraagd Op ons hoofdkantoor Prinsengracht 730-736 in Amsterdam Centrum vragen wij voor onze afdeling BOEKHOUDING een De werktijd is van 13.00 tot 17.00 uur. Nodig is administratieve ervaring bij voorkeur verkregen op een boekhoudafdeling. Indien u belangstelling heeft bel dan even onze afdeling personeelszaken (tel. 020-239292, toestel 247). Of stuur een brief naar de chef personeelzaken van Rath Doodeheefver Verkoop B.V., Postbus 375, 1000 AJ Amsterdam. Op ons kantoor (vlak bij het Leidseplein) is plaats voor een (C.-niveau) voor 5 dagen per week. Bij voorkeur in het bezit van een type-diploma. Bel voor inlichtingen of voor een afspraak 020-212626 (tst. 111). Bekouw Mendes Groep b v. Stadhouderskade 2, Amsterdam. Het Internationaal Belasting Documentatie Bureau, internatio naal cnetrun voor studie en documentatie van belastingwetge ving in ontwikkelde en Derde Wereld Landen, met publicaties daarover over de gehele wereld, zoekt voor enige van haar (o.w. buitenlandse) stafmedewerkers ervaren die belast zal zijn met de verzorging van inkomende en uitgaande correspondentie, het typen van verslagen, rappor ten e.d. in de moderne talen, het bijhouden van een archief en de agenda's etc. Functie-eisen: vooropleiding op niveau van HAVO/VWO ruime ervaring in secretariaatswerkzaamheden goede bheersing van het Nederlands en Engels. zo mogelijk ook Duits en Frans goede typevaardigheid, terwijl steno tot aanbeveling strekt Leeftijd boven 30 jaar. Wij bieden u een aantrekkelijke werkkring in een zeer interna tionale sfeer. Eventueel behoort deeltijd-werk ook tot de mogelijkheden. Met vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden. Telefonische inlichtingen en sollicitaties te richten aan de directie van ons Bureau, Sarphatistraat 124 (Muiderpoort) te Amsterdam, tel. 020-267726. Op het hoofdkantoor van N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB in Amsterdam-Buitenveldert wordt gewerkt voor de werkmaatschappijen de Bijenkorf. HEMA, Maxis, Galeries Modemes en Perry Sport. Aan het einde van dit jaar verhuist KBB naar haar nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam-Bijlmer meer, vlak bij het NS-/Metrostation. De coördinatie van de bouw van het nieuwe kantoorcomplex van KBB is in handen van de projectmanager concernhuis vesting en zijn projectsecretaris. Voor dit kleine team zoeken wij een die een aantal secretariële werkzaamheden zal verrichten, zoals telefoon behandelen, agenda's bijhouden, correspon dentie uitwerken, e.d. De werkzaamheden voor het project management concernhuisvesting nemen echter niet een ge hele dag in beslag. De assistent(e) verleent derhalve de resterende tijd haar/zijn diensten aan het correspondentiebu reau. Dit bureau verzorgt centraal al het typewerk voor het gehele hoofdkantoor Voor deze baan vragen wij een MAVO- of MEAO-opleiding, een typediploma en enige kantoorervaring. Degenen die in de secretariële sfeer verder willen maar de routine nog moeten opdoen, raden wij aan te solliciteren Gaarne uw sollicitatie richten aan N.V. Koninklijke Bijenkorf Beheer KBB, Bureau Algemene Zaken/Personeeldienst, Zwaansvliet 5. 1081 AP Amsterdam Telefoon (020) 444848, tst. 152. Het ochtendblad Trouw heen weer plaats voo enkele flinke in de agentschappen Amsterdam-CENTRUM, Amsterdam-STAATSLIEDENBUURT. Amsterdam-WEST, Amsterdam-ZUID en Amsterdam-OOST. Minimum leeftijd 15 jaar. Vermeldt bij je opgave, behalve naam, adres en leeftijd ook de periode waarin je beschikbaar bent. Aanmelden: Tel. 913456tst. 789 of 765. GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR DISTRICTSKANTOOR AMSTERDAM PROF. E. M. MEIJERSLAAN 10. 1183 AV AMSTELVEEN Gevraagd: voor hele dagen Werktijden volgens rooster. Salarisregeling volgens GAK CAO. Voor telefonische inlichtin gen en sollicitaties kunt u bellen 020-5422176 of 5423322 Voor schriftelijke reacties: GAK districtskantoor Amsterdam t.a.v. de Afd Personeelszaken. Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting (HBB) In verband met de volledige pensionering van de huidige funktionaris eind 1981 roept de direktie van de HBB gegadig den op voor de funktie van voor de HBB. zijnde een landelijke woningbouwkorporatie voor de huisvesting van bejaarden (verzorgingstehuizen en woningen). Funktie-informatie: opstellen jaarrekening en begrotingen, maken van periodieke overzichten, plannen bv beheer van financiële middelen, korrespondentie en werkzaamheden verband houdende met het administratief beheer van de eigendommen. Funktie-eisen- opleiding op tenminste MBA-novo, ervaring op het terrein van de volkshuisvesting, in teamverband kunnen werken, belangstelling voor automatisering. Leeftijd tot circa 45 jaar. Geboden wordt een salaris, afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding, van max 3.771 per maand en goede secun daire arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van opleiding, erva ring en referenties gaarne binnen 4 weken na het verschij nen van dit blad te richten aan de direktie van de HBB, Joh. Vermeerplein 1, 1071 DV Amsterdam. Voor nadere informatie: telefoon (020) 71 11 12. toestel 20 (De heer Van Leeuwen of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328 Tel 020-220644' Kantoren te Amsterdam Rotterdam Den Haag Uitzendburo KONTAKT A dam. vraagt met spoed m/v typistes en sekretaresses. Di verse aanvragen. Inl. Wil lemsparkweg 28, A'dam. Tel. 020-728707/721851. Winkelpersoneel gevraagd Marshall Modeschoenen vraagt voor filiaal te Beverwijk FILIAALCHEF Vakantie wordt geregeld. Event, woning beschikbaar. Soli. Zeilstraat 44-46, A'dam. Tel. 020-715356. Huishoudelijk pe rsoneel gevraagd Gevr betrouwbare HULP met hoofd, hart en 2 handen, werktijden in overleg. Tel 020-640957. Gevraagd huishoudelijke HULP. 1 2 ocht. p.w., nabij A'dam-CS. Tel. 263809. Wij zoeken vanaf 17 jaar, voor huishoudelijke en verzorgende werkzaam heden bij zelfstandig wonende bejaarden, alleenstaanden of langdurig zieken, in de periode van 21 juli t/m 8 augustus, ol een gedeelte van deze periode. Wij zoeken mensen, die andere mensen tijdens hun vakantie .willen helpen. De werk week bedraagt max. 36 uur. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Personeelszaken, Tel. 225150 of 252424. Stichting Protestants Sociaal Centrum Herengracht 402, 1017 BX Amsterdam. (Para-)medisch personeel gevraagd GUNTERS EN MEUSER BV EGELANTIERSGRACHT 2-6 AMSTERDAM 020-221666 vraagt: voor drie middagen in de week ter ass. v. afd. inkoop. Zij verzorgt o.a. de controle en calculatie van de inkoopfacturen voor s morgens van 8 00 tot 12.30 uur ma. t/m vrij. Zij assisteert o.a. bij de verponsing van verkoopbonnen en pons concepten op een Burroughs computer. Naast een behoorlijk salaris bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede winstdelingsregeling. Sollicitaties t.a.v. Dhr. Oosterwaal. De S.A.V.A.Z., het uitzendbureau van en voor de Amsterdam se gezondheidsinstellingen, vraagt voor de afdeling somati sche geriatrie van een groot ziekenhuis in Amsterdam-West per z.s.m. een Salariëring kan geschieden in de rang van 1e Verpleegkun dige. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de Paulus Potterstraat 38 te Amsterdam. 020-767733. uilzendaqanisatie industrie Spoed ziekenverzor genden dag-avonddiensten Bejaardenverzor- gende alle diensten Verpleeghulpen alle diensten Bel of kom even langs Wil lemsparkweg 112. Tel. 020- 733434 HET PAROOL is de grootste landelijke avondkrant. Vele honderden jongens en meisjes zijn dagelijks in de weer om de krant bij onze abonnees te bezorgen. Zij halen hun kranten al op afgooipunten. Op die afgooipunten zorgt een VOORMAN/ VROUW er o.a. voor, dat de bezorgers snel het juiste aantal kranten krijgen. Door een uitbreiding van het aantal afgooipunten in Amster dam en Amstelveen kunnen wij voor plaatsen. De werktijden liggen over het algemeen van maan dag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 10.30 en 13.30 uur. Schriftelijke reactie kuni u richten tot de afdeling inspectie van HET PAROOL B.V. t.a.v de heer K. Groenewoud, Wibautstraat 131, 1091 Gl Amsterdam, bij wie u ook telefonische informatie kunt inwin nen onder nummer 914400, toestel 427. Goed verdienen tijdens de schoolvakantie en toch de hele dag vrij zijn? Dat kan. als VAKANTIEBEZORGER bij Minimumleeftijd 15 jaar. ochtendblad Inl. ma. t/m vrij. van 9-16 uur, Rozengracht 46, Amsterdam Tel. 020-279151. Aantrekkelijke bijverdienste Het OCHTENDBLAD TROUW zoekt op korte termijn voor hei agentschap Amsterdam-Oost een actieve AGENT(E) in bezit van telefoon. De belangrijkste werkzaamheden zijn: Het 's morgens vroeg uitdelen van de kranten aan 9 bezorgers het in stand houden van dit bezorgerskorps, eenvoudige administratie bijhouden, klachten-nabezorging en -behandeling, in voorkomende gevallen het zelf bezorgen van 1 of meerdere bezorg wijken. Kandidaten die in voornoemd gebied woonachtig zijn kunner voor inlichtingen bellen naar: Tel 913456 tst. 789 of 765. vraagt voor vast en vakantie min. leeftijd 15 jaar VOOR Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) 1e v.d Helststraat 68 Tel. 020-723940. Churchilllaan 1. Tel. 020-797592 (tussen 15.30 en 17.30 uur.) Noord Meeuwenlaan 145 Tel. 020-361277 Purmerplein 25 Tel. 020-360351 Stierstr. 27. Tel. 020-312014 West Haarlemmerplein 43. Tel. 020-251425 Adm. de Ruyterweg 93. Tel. 020-125601 Burg. de Vlugtlaan 208. Tel. 020-130098 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Wilhelminastraat 78. Tel. 020-187055 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Adm. de Ruyterweg 288. Tel. 020-849700 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Derkinderenstr. 62 Tel. 020-151915 Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 DIEMEN en DUIVENDRECHT Mulderstraatweg 13, Diemen Tel. 020-905353. Melden na 15.00 uur. Musici en artiesten Gevr. geroutineerde HEREN LEDEN voor amateurtoneel vereniging. Uitvoering 18 okt. a.s. Tel. 020-164769. Onroerend goed te koop aangeboden Jitzendburo vraagt per direkt: ZIEKENVERZORGENDEN RÖNTGENLABORANTEN Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33-124724 Divers personeel gevraagd Bouwbedrijf vraagt: allround Beton- en Aftimmerlieden. Tel. 01640-51533/01804-13918. Vak.hulp gevr. in garagebe drijf Leeft. 16-18 jr.. liefst leerling automonteur Aanm. 9.00-16.00 u. Gar. Markthal len, G. van Ledenbergstraat 126 A'dam-W. Tel 020-842697 In Luxemburg wonende Ned echtp. met baby zoekt ALI- PAIR voor de mnd. jull/aug Inl. 020-715782. Met ca. 5000,- eigen geld per dir leeg te aanv. 1e en 2e etage, ieder bev. 2 kamers, keuken etc Koopsom gehele pand 72.500 k.k., eigen grond, woonvergunning voor econ geb. geen probleem METROPOOL DOERGA.B V Bussum. Tel. 02159-10151. Burg. Hogguerstraat 2 kam.-flat, riant uitzicht, 100% fin. mog. Vr. pr. 1 92.500 k.k. Inl. De Graaf, makelaardij b.vtel. 020-727140 Of 728407. Diverse appartementen in Amsterdam rechtstreeks van eigenaar/bewoner te koop aangeb., vanaf 25.000 k.k., 100 pet. financiering mo gelijk, woonvergunning geen probleem voor econ. geb. METROPOOL DOERGA B.V Bussum, tel. 02159-10151. Makelaardij T v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888 Aangeb. nabij WESTLAND- GRACHT, 3-kam. hoekwo ning zolderkamer van eig J bew. Vraagprijs: 91.000" k.k. Inl Mak o.g. W. P. Aarsman Zn. Tel. 020-651030 In A'dam N, landelijk gelegen aan viswater, weilandje te koop per m', k.k. Inl. tel. 020- 735606. Te koop Warmondstr. 3-ka- m.app. bevat, hal, woonkern., 2 slaapkam., badkam. lig bad, keuken, balkon. Eco- nom. binding vereist. Vr.pr. 89.500 k.k. Inl. MAR. J. HEULE mak b.v., De Laires- sestr. 16, A'dam. Tel. 020- 766633. Te koop A'dam-west app. be vat. hal, toilet, keuk., badk. met ligbad, woonkslaapk. berg., balkon op zuiden, vrij uitzicht. Econ. binding vereist. Koopsom 120.000 k.k. Inl. MAR. J. HEULE mak. b.v.. De Lairessestr. 16, Adam. Tel. 020-766633. Te koop ruim 2-3-kam.app. te A'dam-west bestaande uit rui me living met parket, mod. eetk.. slaapkam.. toilet, berg., badk. met ligbad, c.v. Vr.pr. f 115.000 k.k. Inl MAR. J. HEULE mak b.v., De Laires sestr. 16, A'dam Tel. 020- 766633 T.k. 3e ETAGE In A'dam oud- West, urg. bew. ver. f 59.900 k.k. Tel 020-862666 WILLEMSPARKWEG ruim huis met tuin op Z. best. uit: ruim souterrain, parterre en 1e etage, v.v cv. i.g.st. en een dubbel bovenhuis welk geheel gerenoveerd moet worden. Zeer geschikt voor dubbele bewoning. Vr.pr. 395.000 k.k Inl. Goudsmit BV. 020-732173. LANDSMEER. Van Beek straat 195. Nieuw gebouwde vrijstaande luxe villa, op 1140 rn2 eigen grond, met schuur (garage) en botenhuis, bevatt. o.a. gro te woon/eetkamer, 4 slaaka- mers, badkamer met aparte douche enz.. Vraagprijs: 495.000 k.k. Inl. telefoon 02908-1112. WASSENAAR. Kerkehout 3 herenh. splitl., nieuwb., 7 k., gar onder huis, c.v., tuin 40 m diep. 495.000. Tel. 02208- 4950 AMSTELVEEN mooi gel. vrij wel nieuwe patio-bungalow v.v. c.v. m. garage. Bevat: entree, hal, mod. keuken, gr living m. open haard, 2 ruime slpk., luxe badk.. toilet. Inl. mak o.g. P. M. Admiraal b.v., 020-419528. Woonhuis, heel pand, 3 wo ningen, mooiste ged. Wa- tergr meer aan de Radioweg, i.g.st. van onderhoud, waar van dubbel bovenhuis, 4 kam., 2 balkons, badk 2 toi lets, keuken c v., leeg en vrij van huur, wordt opgeleverd. Geen urg., eigenaar/bewo ner. Huur van de 2 overige won. 9132,- p.j. Vr, pr. 235 000,- k.k Eigen kap plm. 50.000 Nad. inl. mak. o.g. H. Huisman, tel. 020-724424 ABCOUDE luxe vrijst. bunga low v.v. c.v. en gr. garage op 850 m2 beschikb grond. Be vat gr. living met open haard, keuken/bijkeuken, 3 gr. slpk luxe badk. m. ligb. Vr. pr. 575.000,- k.k. Inl. mak. o.g., P. M. ADmiraaJ B.V., 020- 419528. UNIEK AANBOD, Rotterdam- Vrijebansestraat, geheel pand te koop met uitzicht op mooi ste gedeelte van de Bergse- laan! 2e etage is leeg voor zelfbewoning. Schitterend be timmerd en fraai gestoffeerd. Dus geheel woonklaar! Bevat moderne keuken, mooie li ving, slaapkamer, douche, lo geerkamer en waranda. Gas- verwarming aanwezig! Op brengst van verhuurde parte- rewoning en Ie etage ruim 4 000 per jaar. Voor koper dus gunstige maandlast. Koopprijs voor gehele pand 89.500 k.k. Financiering kunnen wij voor u verzorgen. Inl. 010-184065 b.g.g. 02207- 16973. T.k. pand van 4 laagbouw won. waarvan ben.huis 3-kam. leeg te aanv. per 1- 8'80. Gel. te Watergraafs meer. Huuropbr. 6138 p j. Vr.pr. 135.000 k.k. Tel. 020- 935501 AMSTERDAM dubbel hoek- herenhuis. Ben huis best. uit 2 verd. Ruime woonk., achter kamer, keuken, toilet, gr. kel der. 3 slpk., badk .m. bad en 2e toilet. Bovenhuis verhuurd. Huurop brengst plm. 7000 p.j. Koopsom 349 000 k.k. Inl. mak. o.g. P. M. Admiraal B.V., 020-419528. van liquidatieverkoop appartementen resteert slechts: 1 groot 4 kamer-app. OVERTOOM c.v. w.w. en lift 1 3-kamer-app. BOVEN HOTEL SLOTANIA, c.v., lift. 1 3-kamer-app. WARMONDSTRAAT. 1 4-kamer-app. BUfTENVELDERT, c.v., lift. groot balkon etc. 1 4-kamer-app. meander AMSTELVEEN, hoogbouw, achter stallig onderh Prijzen k.k. bij voldoende inkomen hoge hypotheek mogelijk. Inl. 020-727352 Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met het realiseren van 'n vijftal luxe appartementen in een monumentaal woon- pand aan de EGELANTIERSGRACHT Opp. per etage ca. 76 m2. Souterrain 177.000. Beletage 227.000 1e etage 217.000. 2e etage 212.000. 3e 4e etage (maisonette) 308.000. In dit stadium is nog ruime inspraak mogelijk m.b.t. de keuze van keuken, sanitair en tegelwerk. Alle appartementen zijn evt. ook ongerenoveerd te koop In dit geval bedragen de koopsommen: Souterrain 112.000. Bel etage 162.000. 1e etage 147.000. 2e etage 142.000. 3e 4e etage 192.000. Alle genoemde prijzen zijn k.k. Inlichtingen: dagelijks (ook weekend van 9.00 tot 23.00 u. 020-225229. Patio-bungalow Met zeer ROYALE LIVING EN TUIN, 3 slaapk., ƒ415.000 k.k. Inl. 02942-1997. Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Woningstichting ,,'S ZO MERS BUITEN" Hygieastraat 8. 1076 RM A dam Te huur aangeboden voor le den welke voldoen aan de Regeling Woningtoewijzing van de Gem Dienst Herhuis vesting. Nedersticht, 2e verd (Buitenveldert) 3 slp.kam Huur 249.35 p.m. Bezichtiging alleen na op roep. Briefkaarten dienen ui terlijk vrijdag 13 juni op ons kantoor te zijn onder vermel ding van rangnummer, ge zinssamenstelling en bruto maandsalaris. C.W.V. Ons belang te huur voor leden: Victor Rutgerstr. 34 hs., 2 k.won., huur p. mnd. 152.60. Sieg van Diasstr. 5'. 3 k.won.. huur p.m. mnd. 232,10. Men zal moeten voldoen aan de huidige richtlijnen, d.i. gel dige urgentie of één- of meer- kamerwoning achterlatend met „kale" huur tussen 50 en 570 per maand. Briefkaarten uiterlijk 13 JUNI 1980 aan ons kantoor, Elzen straat 11a, met vermelding van reg./rangnummer; inko men; gezinsgrootte; urgentie nummer; huur achter te laten woning en UW TELEFOON NUMMER. Onroerend goed te koop gevraagd Wie kan part. (beroep metse laar) helpen aan vrijgelegen stukje BOUWGROND, v.h. bouwen van eigen bungalow- tje, direct gel. aan open vaar water, met plaats voor eigen aanlegsteiger. Na 17 u. 05985-1789 UW HUIS VLOT VERKOPEN Adv. Campagne, Landelijke koperslijst. Samenwerking met makelaars overal Koste loos tot u slaagt. 02208-4950. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Jong verloofd stel zkt. woonr. in A'dam met sp. 01830-24344. Te huur gevr. KAMER voor 1e jaars student in Utrecht. Tel. 077-32957. KAMER t.h. gevr. in A'dam of Den Haag. Tel. 020-951998. Studente zoekt VRIJE KA MER of etage met kookgele- genh. en douche in A'dam. liefst omg centrum Huur tot 450. Tel. v. dinsd. t.m. vrijd tussen 10.00-17.00 uur (beh. woensd. midd.) 070-601919. 1 e jaars studente zoekt kamer in A'dam, huur tot f 200 Tel. 03438-3193, vragen naar Rita. Doctoraal STUDENTE MEDI CIJNEN, vraagt met spoed ruime kamer(s) te huur in Utrecht Tel. 033-19070. Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390 Woningruil Aangeb. 4-5 kamer-maison- nette Slotervaart f 622 p. mnd. incl. Gevr. 3-4 kamer woning centrum of naaste omg. Tel. 020-150995, na 18.00 u. Aangeb. 3 kam. flat, douche, balkon, c.v. in LEEUWWAR DEN. Gevr. 3 kamerflat omg. A'dam. Tel. 05100-65876. Zaken en transacties DRAAGTASSEN, van plastic an katoen, tegen de laagste prijzen en de groootste sorte ring vindt u bij Leen Verpak kingen te Eemnes (bij Laren N-H). Tel. 02153-11506 Beleggings MOTORHOMES v.a. 40.000, minstens 15% rendement. Vraag offerte. Bel Travel-Dröme 073-218720 T.k. houthandel A'dam-cen- trum mooi punt. Tel. 020-180977. na 19 uur 155538 Telefoonbeantwoorders vanaf 350. Ook huurkoop en lea sing. H. F. Erb, 023-337418. TELEFOON BEANTWOORDERS Koop v.a. 575. Huur v.a. 20 p.m. Natebo B.V 020- 456456 TELEFOON BEANTWOOR- DERS. Verkoop, huurkoop, leasing. Fa. van Huis, tel. 020-934208 en 03420-16060 TROUW/KWARTET P 16 Rhj Ink. Mod. mod. gebr. meub.en herenkleding Ook aan huis. Ten Catestraat 71, 020-120457 T.k. v. part. bankstel. 3-1 2-zits, bruin ribfluweel. 020-450849. T.k. aangeb. elektr. schrijf- mach. OLIVETTI Lexikon 90 m. brede wagen en div. letter- bolletjes Nw waarde: 2800. Vr.pr. 1000 Tel. 01807-21776. VAN BOEVEN Rozengracht 212 w. koopt al uw zilveren Juka en andere munten. Tel 251482-368110-123715. Kunst en antiek Heden weer INBRENG van goederen bij VEILINGGEBOt AMSTELVEEN voor de veiling van 17 juni a.s. Van Heu Goedhartlaan 587, Amstelveen. Tel. 020-473004. Gas en RECLAMEBALLONS, Dam's Partyshopo, 1e v Swindenstr 39. A'dam. Tel. 020-650170 Woninginrichting Nooit meer deuren verven Uit oude en andere deuren, onverschillig hoe zij er uit (barsten, gaten of afgebladderde verf, speelt geen rol) m wij binnen 24 u. gehaald, gebracht en opn. afgehangen weinig geld, onderhoudvrije Portas kunststof omman deuren. Als nieuw! Ruime keus uit talrijke originele houtdj en uni-tinten. Alleenverkoop v. A'dam De Deurkoning, j lemmerweg 337, VW-Schowroom of Prinsengracht (Elandsgr.) Tel. 020-867452. a.s. zat. 14/6 SHOW van k uur in de hal van 't Cartesiuslyceum, Pieter Mondriaanstrj A'dam. TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende merken, 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt, 400 cm breed, g gelegd, 79 p. str. m. Haartapijttegels v.d. bekende fatr 50 x 50, alle kleuren 5,95 p. St. NED. TAPIJTHAL EDI' B.V., Elandsgracht 92-94, tel. 020-240780 Alle dagen van 10-18 uur en donderdag koopavond. Wolgeknoopt berber tapijt, 400 br v. 279 v 199,50. katoentapijt 400 br. 169.50, Chinchillatapijt, elegant 170 p.m div. kleuren, nylon bloemtapijt 400 br 60 p.m.. showroomtapijt 50 p.m ny lontapijt beige/bruin 400 br 50 p.m., keukentapijt 200 br 25 p.m vinyl op vilt 200 br f 12 p.m. DE TAPIJTHAL. Wagenaarstr 59-61 (achter noodwinkel) A'dam. Tel. 020- 938634. Klassieke en mod. meubelen ruime sortering tv-kasten VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248. A dam. tel 020-225000 Verzekeringen, hypotheken, geldzaken Snel en gemakkelijk f LENEN. Binnen 1 dagg geld Bemiddelingskantoi J. Gerritse, Tussen Mee A'dam, telef. 020-191 ook 's avonds tussen 7i uur. Kleding en kapj NIEUWE NAGELS in 1 handeling. 020-942610 22.00 uur. Onderhoud en reparatie Loodgieter-tegelzetter plaat sen aanbouwkeukens, reno vatie badkamer, w.c. enz. Vrijbl. prijsopgave 020-310137. SCHILDEREN, WITTEN, BE HANGEN. Red. tarief. Tel. 020-169557 of 127674. VERBOUWEN. RENOVATIE, ONDERHOUDSWERK. SCHILDERWERK. Bel dan AANM. BEDR. VERHAGEN, tel. 020-719736 voor vakwerk. BEL 020-227365 rep. j haard-geiser-wasautom, Loodgieterswerk. koelkai cv 24-uurs service, voorr. TEGEL- en/of zachtb.^ FONDS vanaf 4 p. Schild., witten, behang, merwerk. Fa Zwan, teil 964434. tijdel. 02972-42! KLUSJESMAN b.z.a. i prijsopg. Tel. 020-128871.' Vraag en aanbod OPHEFFING KUNSTHUIS: 500 klassieke schilderijen veel op paneel per 10 1.000 40 oude kunst in ant. lijst per 10 200 per stuk, 13 bek. meesters o.a. Israels. H. Jansen, Breitner, Jurres. Sa- deé, Scherrewitz v a. 1500. 1000 boeken meest kunst 2500. Map prenten en etsen 500. Wat antiek meubilair, brons, bisquit. Bric a Brac o a Staand horloge 1835 2250 e.a klokjes. Mevr. Kroon. Tel. 020-462726. Kinderdijkstraat elf. A'dam. Alleen woens- en donderdag. SCHILDERIJEN, 51x41 dl Buitenl. coll. f 35 p.st. Min. St. 02208-4950 Dieren en plan HALLO, wie kan mij aan jonge poesjes jes Tel 020-643792. T.k. 3 abessijnse pia j wildkl. Tel. 02908-3135 Huwelijk en kennismaking Alleenst. vrouw van 27 jr. met 2 kind. zoekt vriendin, ook met kind. Leeftijd 30 jr. Omg. Eiland IJsselmonde (R'kerk e.o.). Br. o. nr. 45- 11428 bur blad DAME. 63 j.. wed. zl vriendschap m nette hee 66 j. om eenzaamheid of lossen. Br. 45-6154 bur blad. Sportieve jongeman 29 i wil zijn vriendenkring uitfi den wie schrijft br. o. nr. 11426 bur. v.d. blad. Man, gehuwd 46 jaar, door vervelende fobie (nog) veel aan huis gebonden, wil graag corresponderen. Wie schrijft mij eens? Brieven onder nr. 45-11427 bur v.d. blad Nette jongeman, 38 jrzt een jonge vrouw van 26-4! 1 of 2 kinderen geen bezvi Liefst met woning. Br. m l o.e.r o. nr. 45-11313,1 v.d. blad. Vakantie in Nederland APELDOORN T.h. onze prachtige woning, alle comfort 4/7-9/8 375 p.w. of 4 5 w 1250. Tel 055-662280 Gepens. echtp vraagt 2 MERHUIS of won. voor kantie v. a. 15 juli tot 151 in Oosterbeek of Velp. Br 21289 bur. v.d. blad. ol 020-767612. T.h. 4 pers. caravan op cam ping in TWENTE 074-661340 Riante bung. t.h. in Wilnis Vinkeveen. van 25 junit/i* aug.; vis- roei- en zwem ter, vrij uitz. op het zuid Tel. 02979-5661. Aangeb 2 PARTERREKA MERS met gebr keuken en badk. Omg. Kijkduin v.a. 14 juni Inl tel 070-232904 T.h. zomerhuis op eiland Loosdrechtse plassen Breu- kelen 15 a 20 slaappl.. dou che, open haard, barbeque, vrij vanaf 20-6 f 1500 p.w Tel. 020-729452 b.g.g. 02975-60711 PLAATST U REGELMA1 MINI-ADVERTENTIES' BEL 020-936868 EN INFORMEER NAAfl ONZE KONTRAKT- MOGELIJKHEOEN. T.h. v.a. 25-6 tot 25-7 mooi huis in Hoogeveen (Dr.) c.v., gar kl. t.v., wasmach. enz. All-in 400 p.w Tel. 05280- 67443. T.h. in NUNSPEET vrijstel huis met grote tuin van 5t 19 juli voor 1 a 2 echtpa zonder kinderen 500 P Inl. 03412-3402 AMERSFOORT, comfortabel huis. prachtige grote wilde tuin, 450 p.w. van 3-6 t/m 19-6. Tel. 033-19868. Te huur in Drente nw ster recr.bungalow in bosr o" vrij tot 12-7 en na 2-8 05930-2579. T.h. gr. bung. M.-LIMB. van 5- 7 tot 21-7. Vele mogelijkh. Tel. 04744-338. Wie wil er met ons ruilen in periode van 12/7 tot 1/8 wonen in Borculo. Ons vrijstaand huis is mooi gi gen aan de Berkel. Wij «i graag ruilen met iemand aan zee woont. Tel. 054 3207. T.h. juni, juli, aug.. sept. vak - bung. voor 4-6 pers. te St. Maartenszee bij zee en duin. Tel. 020-928100. J. H. Zeilschool „Oer 't Hout" Grou Gelegen in het Friese merengebied biedt vele mogelijk!* zeil- en kanokursussen (ind. windsurfing). Schoolwerk* en zeilkampen, fietstochten langs de elf steden, polsstotaf gen en wadlopen da s pas VAKANTIE!!! Snel om een folder bellen die meer kan vertellen Adres: Gedempte Haven 26. 9001 AX Grouw Tel OS 1528. Aangesloten bij de N.J.H.C. MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18