Betrekkingen tussen Israël en Egypte zijn stroef 1 FAMILIEBERICHTEN lk" DINSDAG 10 JUNI 1980 door James Dorsey CAIRO Het vliegtuig is in Ghana geregistreerd, de piloot is Zwitser en de stewardessen komen op één meisje na uit Groot-Brittannië. Twee keer per week voert Nefertiti Airlines chartervluchten uit tussen Cairo en Tel Aviv De verbinding past in de halfzachte Egyptische strategie om de betrekkingen met Israël te normaliseren. De Israëliërs dienen de vruchten van de vrede met Egyp te te proeven, maar aan de andere kant mogen de Arabieren niet meer dan nodig voor het hoofd worden gestoten. Tekenend De gang van zaken rond Nefertiti Airlines is tekenend voor de manier waarop de norma lisering van de betrekkingen in zijn werk gaat. De grens tussen de twee landen in de Sinalwoestijn is open. maar de douanebe palingen maken het reizen over land tussen Egypte en Israël bijna onmogelijk. Toeris me is officieel toegestaan, maar de Egypti sche autoriteiten lijken de Israëlische vis- aanvragen in de bureaucratie kwijt te ra ken. Er is een cultureel akkoord getekend, maar de Egyptische televisie vindt het nog „te vroeg" televisiefilms aan de Israëlische omroep te verkopen. De twee landen heb ben ambassadeurs uitgewisseld, maar Elija- hoe Ben Elissar leeft in een sociaal isole ment in het Sheraton-hotel in Cairo. De Arabische staten, die zich vrijwel una niem tegen de aparte Egyptische vrede met Israël hebben gekeerd, zijn niet onder de indruk van Sadats schijnbare terughou dendheid. Sadat blijft in hun ogen een verrader. Herhaaldelijk heeft hij hen in het openbaar beledigd. Dit zijn de Arabische staten niet vergeten ondanks het feit dat Egypte de woordenstrijd op een laag pitje heeft gezet. Voor de Israëliërs bestaat er ondertussen weinig verschil tussen halfzachte normali satie en helemaal geen normalisatie. In the orie kunnen zij met groepsreizen naar Egyp te gaan en honderden Israëliërs hebben een dergelijke tocht al achter de rug. Israëlische regeringsfunctionarissen bellen regelmatig Cairo en Egyptische functionarissen bezoe ken Israel. De Egyptische vlag wappert in Tel Aviv en het Israëlische blauw-wit in Cairo. „Maar voor de grote meerderheid van de Israëliërs is vrede met Egypte nog niet iets tastbaars geworden", zegt een politicoloog aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruza lem. „Wij kunnen niet gewoon in onze auto stappen en voor het weekeinde naar Cairo rijden. En de Eggyptenaren hebben tot nu toe vrijwel nog geen groepsreizen naar Is raël laten gaan". Egyptische regeringsfunctionarissen lijken de problemen rond de normalisatie even eens te beseffen. Een van Sadats adviseurs, staatssecretaris van buitenlandse zaken Osama Al Baz, praat over de Egyptische hoop de „stemming en de geestesgesteld heid „van de Israëliërs te wijzigen. Tegelij kertijd beschuldigt hij de regering-Begin van een „gebrek aan oprechtheid". Maar het proces van beïnvloeding van de publie ke opinie in Israël, aldus Al Baz „is er één van lange adem. Wij worden geconfronteerd met onmiddellijke moeilijkheden in de on derhandelingen die de gevaren van een ver dere escalatie in zich bergen". De Egyptische strategie op lange termijn werd voor het eerst duidelijk toen Sadat in september verleden jaar naar de Israëlische havenstad Haifa reisde voor een ontmoe ting met premier Begin. Voorafgaande aan de Egyptisch-Israëlische top voorspelden Egyptische regeringsfunctionarissen dat Sadat harde taal zou bezigen, en werkelijke consessles van Israël zou eisen in de toen al vastgelopen autonomiebesprekingen. Lege handen Sadat beseft echter al gauw dat hij met lege handen uit Haifa zou vertrekken. Voor de Israëlische televisiecamera's was hij een en al charme, vriendelijkheid en warmte. „Hij bespeelt het Israëlische volk omdat hij niets uit Begin kan krijgen", merkte toen een westerse diplomaat op. Maar ook deze strategie baarde nauwelijks succes. Niettemin stelde de Egyptische mi nister van buitenlandse zaken Kamal Has san Ali in een recent vraaggesprek met Trouw dat zijn land „het vredesverdrag met Israël onder elke omstandigheid zal respec teren." Vele Egyptische intellectuelen menen dat Sadat zijn kaarten veel te snel op tafel heeft gelegd. Zij bepleiten de koppeling van nor malisatie aan voortuitgang in de autono- mie-onderhandelingen. Anderen bekritise ren de huidige halfslachtige normalisatie en adviseren het opvoeren van het normalisa- tieproces zodat Israëliërs werkelijk kunnen zien wat vrede betekent. Voor de Egyptenaren is normalisatie niet iets vanzelfsprekends. Zij geloven Israël een gunst te doen met de normalisatie van de betrekkingen tussen beide landen. „De Is raëliërs hebben ons niet begrepen", zegt generaal Taha Maghdoub, die aan de Egyp tische kant voor het normalisatieproces verantwoordelijk is. „Vrede leek ons een aanlokkelijk vooruitzicht. Wij hebben vrede nodig maar niet tot elke prijs." Langzaam Slechts langzaam lijkt de handel tussen beide landen op gang te komen. Egypte en Israël zijn in veel opzichten eerder concur renten dan partners. Egyptische olieleve ranties aan Israël uitgezonderd wordt de handel in het eerste jaar op niet meer dan 80 miljoen gulden geschat. Wel staat men op het Egyptische ministerie van landbouw trappelend te wachten op de komst van Israëlische agrarische en marketing-advi- seurs. Enigszins verslagen geven Israëlische diplomaten toe dat het eerste handelssuc ces het smokkelen van bier voor Bedoeïe nen naar dit islamitische land was. kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur 1930 50 jaar 1980 Op D.V. 19 juni 1980 is het 50 jaar geleden dat onze ouders G. Sleet en D. Slegt-Heerding in het huwelijk zijn getreden. Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 21 juni 1980 van 15.30-17.30 uur in Restaurant Dirickshof, Buik- slotermeerplein 164, Amsterdam-N. (eindpunt bus 32). Hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Naald wijkstraat 20n. 1059 GG Amsterdam. Namens de familie deel ik u mede dat overle den is op 6 juni 1980 Gerrit Roelink op de leeftijd van 83 jaar. A. J. Klijnsmit Middenweg 33 I. 1098 AB Amsterdam. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 11 juni, 12.00 uur, op de Nieuwe Oosterbe graafplaats aan de Kruislaan te Amsterdam. Vertrek van het gebouw van de P. C. B. Von delstraat 101 om 11.15 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. In Jezus ontslapen mijn lieve man, onzevader, groot- en overgrootvader Hendrik Stuut in de gezegende ouderdom van 82 jaar. Geliefde echtgenoot van Jantje Riensema eerder van Albertje Veninga Mijn genade it U genoeg Winschoten, "9 juni 1980 „De Schutse", kamer 412 9673 BL J. Stuut-Riensema Sappemeer: R. H. Stuut H. J. Stuut-Slotegraaf Oude Pekela: G. F. Stuut Stitswerd: R. Schipper-Stuut G. Schipper Wedde: F. Stuut T. Stuut-Glim Oude Pekela: G. A. de Boer-Stuut L. de Boer Delfzijl: G. Dodde-Stuut A. H. Dodde Appingedam: H. J. de Groot-Stuut J. de Groot Bennekom: H. Stuut H. Stuut-Luring Oude Pekela: G. J. v.d. Veen-Stuut S. v.d. Veen Klein- en achterkleinkinderen. De teraardebestelling zal plaatsvinden op don derdag 12 juni a.s. vanuit de Gereformeerde kerk te Oude Pekela. Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen, worden om 13.00 uur aldaar ver wacht. De rouwdienst vangt aan om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de Gereformeerde kerk. Geen bezoek geen bloemen. Tot ons leedwezen moeten wij U ervan in kennis stellen, dat plotseling is overleden onze Algemeen Directeur de Heer P. K. Dekker op 54-jarige leeftijd. Zijn heengaan heeft ons en al zijn medewer kers diep getroffen. Wij zullen zijn grote inzet voor de belangen van onze onderneming node missen. Namens de Directie van British-American Tobacco Co. (Nederland) B.V., P. J. Rombaut. 8 juni 1980 Realengracht 12 1013 KW Amsterdam De crematie zal in familie- en vriendenkring plaatsvinden op donderdag 12 juni a.s. om 13.30 uur in het crematorium te Dieren, Aula 2. Na afloop is er gelegenheid het condoleancere gister te tekenen. In verband met het overlijden van onze Algemeen Directeur de Heer P. K. Dekker zal ons bedrijf op donderdag, 12 Juni 1980, gesloten zijn. British-American Tobacco Co. Nederland) B.V. Het bericht dat zeer plotseling onze Algemeen Directeur, de heer P. K. Dekker op 8 juni 1980 is overleden, heeft ons allen diep geschokt Vele jaren heeft hij zijn beste krachten aan het bedrijf gegeven met inzet van zijn gehele per soonlijkheid. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. De werknemers van British-American Tobacco Com pany (Nederland) B.V. Op zondagmorgen nam de Here tot Zich op bijna 79-jarige leeftijd onze lieve broer, zwa ger en oom Adrianus Wouter van der Klis „Hij is verlost. God heeft hem welgedaan." D. van der Klis A. van der Klis-den Houting Den Haag: L. A. van der Klis Rijswijk: L. K. van der Klis A. M. van der Klis-Schouten neven en nichten Delft 8 juni 1980. „De Heer was haar Herder en Gelelde" Dankbaar voor het leven, dat God haar gat ging van ons heen onze lieve, onvergetelijke zuster en tante Henriet van Gijssel geb. 30 april 1011 overL 5 Juni 1900. We hebben haar, op haar wens, in stilte begra ven op de begraafplaats „Oud Kralingen". Uit aller naam: H. M. Kruithof Oostzeedijk 126b, 3063 BH Rotterdam Psalm 23 Gezang 14. Bedroefd maar dankbaar, dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, is in vertrouwen op haar Heer ontslapen onze onvergetelijke zuster, schoonzuster en tante Pietertje Prins op de leeftijd van 71 jaar Barendrecht: M. Kloppenburg-Prins I. Kloppenburg en verdere familie Zwijndrecht 7 juni 1980 Bejaardencentrum „de Lindonk" Rotterdamseweg 137 B Corr.-adres: A. Modder. Willemstraat 253, 2983 ET Ridderkerk De overledene ligt opgebaard in de rouwka mer van bejaardencentrum „de Lindonk". Ge legenheid tot condoleren aldaar woensdag 11 juni van 19.30-20.00 uur. De rouwdienst zal worden geleid door de Wel- eerw. heer Ds. C. D. Kousemaker donderdag 12 juni om 10.15 uurin de aula van bejaardencen trum „de Lindonk", waarna de teraardebestel ling zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats aan de Jeroen Boschlaan te Zwijn drecht om 11.00 uur. Dankbaar voor alles wat hij vol liefde en toewijding in zijn welbesteed leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat het de Here behaagd heeft, geheel onverwacht uit ons midden weg te nemen mijn geliefde man, onze lieve zorgzame vader, grootvader en schoon vader Adrianus Kruyt op de leeftijd van 52 jaar. Tienhoven, A. J. Kruyt-Schat Piet Mario Goes, Helga Smit-Kruyt Rob Smit Ernst 4235 W Tienhoven (Post Ameide), 9 juni 1980, Kerkweg 14. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. donder dag 12 juni op de algemene begraafplaats te Tienhoven, omstreeks 13.45 uur. Vooraf zal een rouwplechtigheid worden ge houden in de Herv. Kerk te Tienhoven. Aan vang 13.00 uur, waarin voorgaat Ds W. Kalkman. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de „Kruythoeve", Lekdijk 22 te Tienhoven. Liever geen bezoek Liever geen bloemen Na een rijk leven heeft God voor ons zeer onverwacht, in haar slaap, tot Zich geroepen onze Moeder en Oma Marcbiena Mina Jonkboff-Kuipe» Sinds 27 mei 1963 weduwe van Dr. Doeke Jans Jonkhoff op de leeftijd van 81 jaar. Haren (Gr.) 7 juni 1980 Emmalaan 14 Amsterdam: H. B. Jonkhoff M. Th. B. Jonkhoff-Greve Groningen: B. D. Jonkhoff A. Jonkhoff-van Engen Loenen (Gld.): A. R. Jonkhoff J. J. Jonkhoff-Leuning Groningen: M. M. de Boer-Jonkhoff J. de Boer Azn en kleinkinderen Moeder is thuis opgebaard. Bezoek dinsdag 10 juni 's avonds van 7-9 uur. Een rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 11 juni a.s. om 13.15 uur in de Geref. Kerk aan de Kerkstraat te Haren, waarna de begrafenis om 14.00 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats „Eshof aan de Rijksstraatweg te Haren. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het „Go- rechthuis" naast de kerk. TROUW/KWARTET P 6 RH$7 f Wont hoger dan de hemel is Uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt Uw Psalm 108:5 onberijmd God nam tot Zich, voor ons geheel onverwacht, onze lieve zorgzame moeder en oma Jenneke Andrina de Roo ij-Broekhuizen op de leeftijd van 73 jaar. Adelaide (Aus.): J. Hoogenhout-de Rooij H. H oogenhout Werkendam: A. de Rooij A. de Rooij-de Hoop Houten: A. de Hoop-de Rooij W. de Hoop Ontario (Can.): M. van Brenk-de Rooij G. van Brenk Arnhem: M. Droog-de Rooij A. B. Droog Houten: L. de Rooij E. P. de Rooij-Versluis Houten: J. A. de Rooij Montfoort: Th. C. de Rooij L. de Rooij-Nagtegaal Bunnik: D. E. de Rooij H. J. de Rooij-Bangma Maarssenbroek: H. H. de Rooij R. de Rooij-Kievit klein- en achterkleinkinderen Houten, 7 juni 1980 Linzenoord 30. Correspondentie-adres: Lobbedijk 15, 3991 EA Houten. Geen bloemen De overledene ligt thuis opgebaard. Aldaar gelegenheid tot het tekenen van het condoléan ceregister op dinsdag 10 juni van 20.00-21.00 uur. De dienst van Woord en Gebed zal D.V. plaats vinden woensdag 11 juni om 14.00 uur in de Opstandingskapel Wilhelminaweg te Houten, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Houten. De dienst zal geleid worden door ds. Krone- meyer. „In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen" De Heer heeft thuis gehaald onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Kluina Genncraad sedert 1969 weduwe van K. J. Biel Zij werd 90 jaar. Amsterdam: K. Kleine Rammelkamp-Biei J. Kleine Rammelkamp Velp (Gld.): G. V. Biel Eindhoven: K. J. Biel J. Biel-Oosterhuis en kleinkinderen De Bilt, 7 juni 1980 „Huize Weltevreden", Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 Correspondentie-adres: Tramstraat 70, 6881 HD Velp (Gld.). De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Berg en Bosch te Bilthoven. Bezoek aldaar dinsdag van 19.00-1940 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben woens dag 11 juni a.s. om 1140 uur op de algemene begraafplaats aan de Brandenburgerweg te De Bilt. Voorafgaande aan de teraardebestelling is er een korte rouwdienst in „Huize Weltevreden". Geen bloemen. Vannacht is, 86 jaar oud, onze lieve moeder er oma gestorven Grietje Ubels-Miedema God houdt ons vast, totdat allet voorbij is en we geborgen zijn in zijn vrede." Bert en Trudy Sam en Cathrien Wieke en Mels Jaan en Zou Rietje en Hans Roelof en Marianne Gep en Roelof Jelle en Jacomien Geert en Ellen en kleinkinderen Bennekom, 9 juni 1980. Corr.-adres: Emmalaan 28 6721 EV Bennekom. Op vrijdag 13 juni wordt een korte dienst gehouden in het gemeentecentrum „de Brink" naast de Geref. kerk aan de Brinkstraat Bennekom. Aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal om 14.30 uur de begrafei plaatsvinden op de algemene begraafplaats!, Daarna is er gelegenheid de familie te ontmoe ten in „de Brink". nst nuf] ats. Zij is verlost. God heeft haar welgedaan. Psalm 116 De Here nam tot Zich onze lieve oudste zuster en tante Grietje Ubels-Miedema op de leeftijd van 86 jaar. Bennekom: W. Onvlee-Miedema L. Onvlee Doorn: A. M. J. Miedema-Berg Lunteren: R. Miedema Bennekom: G. Berg-Miedema J. Berg Lunteren: C. J. Miedema Nichten en neven Bennekom, 9 juni 1980. Diep verslagen zijn wij door het plotselinge overlijden van onze vrienden Rients Bruinsma en zijn zoon Jan Feike „Maar Jezus weende, toen de 1 vriend, die Hij beminde, gestor-1 ven was. Hij weet wat je nu voelt." Gerben en Jelly Schreiber Frans, Tjaco, Berthilde De Krim, 6 juni 1980. Want juist als ik zwak ben, sta ik sterk. God heeft tot Zich genomen, onze lieve moeder en oma Hendrika Boesveld weduwe van Roelof Hendrik Kok t 1979 in de leeftijd van 80 jaar. Dieren: Jan en Josien Kok Henny, Roland Doesburg: Gerrie en Henk Somsen Alfred, Marcel, Ingeborg Doetinchem, 9 juni 1980 Corr.adres: J. C. Kok Koningin Julianalaan 6, 6951 AM Dieren. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op vrijdag 13 juni in het uitvaartcen trum „Patrimonium", Meipoortstraat 74 te Doesburg door de weleerw. heer Ds. M J. Wattel, aanvang 11.00 uur, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats te Doesburg om 11.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in voornoemd uitvaartcentrum. Liever geen bloemen. Voor uw overweldigend meeleven en belangstellinl jf, getoond na het overlijden van mijn geliefde man Jzcob Cok reg^ik u mede namens mijn kinderen mijn oprecht* Mevr. M. Cok-van Elsécker Nieuw adres: Populierenstraat 15 's-Gravenpolder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14