Minder fraude bij belastingverlaging IPEC komt dicht lij eenheidsprijs Rodamco beantwoordt volledig aan de verwachtingen Sociaal overleg meer naar regio Demonstratie tegen dreigende ontslagen Harde maatregelen nodig ter beperking van inflatie n 't Bewijs ligt voor u klaar '1111111111 I II I I I I I ll Rodamco: Het internationale vastgoed fonds van de Robeco Groep Van Bijsterveld: Opbrengst blijft gelijk Oud-staatssecretaris Mertens voor NCOV: Rodamco zeer actief in VS Zijlstra op persconferentie Groei lager; inflatie hoger Goudprijs weer hoger Wiegel: D'66 moet nu kleur bekennen Volker Stevin bouwt dorp in Nigeria I Voorleners IAJ*»| I llll _hd| I Bellen kan ook: ^010-650711, toestel 157. ^jPAG 10 JUNI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET H S 13 MrOTTERDAM Als de belastingtarieven in Nederland aanzienlijk zouden worden verlaagd, iet bij voorbeeld vijftig procent als hoogste tarief, zouden veel minder belastingbetalers in de irleiding komen fraude te plegen. Als gevolg daarvan zouden de inkomsten uit belastingen 'en groot zijn als nu het geval is. }eze opmerkelijke visie gaf professor j W van Bijsterveld, oud directeur- pneraal der Belastingen ten gehore ijdens een toelichting op het door lem uitgevoerde onderzoek naar de tard en de omvang van belasting- raude. Van Bijsterveld voegde eraan oe dat het dan wel echt een flinke lelastingverlaging zou moeten zijn, „niet zomaar een paar procent", _nt dan zou het beste resultaat een [lein psychologisch effect zijn. De kennelijk bij elke Nederlander al of fcet latente neiging om te frauderen ou er niet door worden verminderd. fan Bijsterveld. die tijdens zijn on- erzoek tot de bevinding is gekomen at twee van de drie Nederlanders audeert, verdeelt de belastingbeta- ir in drie groepen. De eerste groep •acht op legale wijze zo weinig moge- jk belasting te betalen, en fraudeert us niet. Een tweede groep van onge- eer een half miljoen mensen „kan de erleiding om wat te rommelen niet reerstaan". Geraamd wordt dat hier en half miljard gulden aan belasting e weinig wordt betaald. De derde joep, geschat op ongeveer 75.000 nensen, fraudeert op zeer grote ehaal: per persoon meer dan 50.000 gulden per jaar. Voorzichtig van Bijsterveld is van mening dat i alle drie de groepen een andere bena dering verdienen door de belastingin spectie. Met de eerlijke groep moet vooral omzichtig worden omgespron gen: niet zeuren dus om kleine bedra gen. De tweede groep verdient een goede controle, en de derde moet echt hard worden aangepakt. Niet alleen omdat hier het grootste gedeelte van de belastingderving aan te wijten is", maar ook vanwege de demoraliseren de invloed die zij op hun omgeving uitoefenen", aldus Bijsterveld. De na men van deze mensen af en toe eens te publiceren, zou de moraal wel weer wat opvijzelen, zo meende hij. Ten slotte wordt in deze groep naar schat ting voor meer dan een miljard ge fraudeerd. Een zesde van het totale belastinginkomen wordt in deze groep niet achterhaald. Verrassend De resultaten van het onderzoek ba seert Van Bijsterveld op wat hij de „directe methode" noemt. Geduren de drie maanden interviewde hij zes tig mensen bij wie het de belasting dienst in 1975-76 niet mogelijk was fraude te bewijzen. Hij kwam daarbij tot de conclusie, dat veel mensen geen aantekeningen bijhouden van de gefraudeerde bedragen. Van Bij sterveld: „We probeerden er dan sa men achter te komen en het resultaat was voor de betrokkene vaak verras send." Sommigen hielden wel een nauwkeurige registratie bij van de verdiensten." Dat waren meestal de genen die van het idee uitgingen dat frauderen pas echt de moeite loont Zwart geld LGIERS (Reuter, AP, AFP) De ministers van de dertien Reproducerende landen, die zijn verenigd in de OPEC, leken jsteravond tegen de verwachting in er toch in te slagen een iforme prijs voor de olie vast te stellen. De standaardprijs i 32 dollar per vat van 159 liter moeten gaan bedragen. Iraakse minister van oliezaken tklaarde gisteravond dat alle lan- met uitzondering van Iran, de ichte van een eenheidsprijs had- geaccepteerd. De minister ver klaarde dat ook Saoedi-Arabië, de grootste olieproducent, met het plan zou Instemmen als er een oplossing zou kunnen worden bereikt voor de verschillende manieren waarop de di verselanden hun olieprijs berekenen. Ook de Venezolaanse minister van oliezaken zinspeelde op de mogelijk heid van een eenheidsprijs voor ruwe olie. Humberto Calderon Berti zei dat de uiteindelijke vaststelling van zo'n prijs afhangt van Saoedi-Arabië. Vol lens Calderon blijft het uitdrukken 'an kwaliteitsverschillen tussen olie- oorten in prijzen nog een probleem oor de OPEC. Overigens zou het de ledoeling zijn om de prijs pas aan het inde van dit jaar officieel op 32 dol- ir te brengen. Het plan schijnt af- omstig te zijn van de Iraakse minis- er van oliezaken, Tayeh Abdoel Ka rn, die oorspronkelijk had voorge- eld de eenheidsprijs met onmiddel- jke ingang vast te stellen. Daar voel- e de Saoedische olieminister Jama- echter niets voor. Overigens wordt as eerst in de loop van vandaag op efinitieve uitspraken gerekend, locht vandaag nog geen definitief kkoord worden bereikt, dan zou len toch uiterlijk op de OPEC-confe- sntie van dit najaar in Bagdad tot en definitieve regeling van olieprijs rillen komen. Algerijnse president Chadli Ben- did hield gisteren bij de opening an de conferentie de OPEC-minis- voor dat de olieproducerende aden „verspilling van deze strategi- be grondstof moeten voorkomen." ij voegde hieraan toe, dat de olie- aden redelijke prijzen moeten vast- ellen, „prijzen die de importeurs an roekeloze verkwisting kunnen weerhouden." Deze uitlatingen wer den door deskundigen uitgelegd als een uitnodiging aan de olielanden de produktie te verminderen en de prij zen te verhozen. Eerder op de dag verklaarde de Saoe dische minister van oliezaken, sjeik Jamani die vooral door Iran, Libië, Algerije en Nigeria onder druk werd gezet niet bereid te zijn de prijs van 28 dollar per vat die zijn land in rekening brengt, te verhogen, als de andere OPEC-landen niet bereid zou den zijn hun buitensporige prijstoe- slagen af te schaffen. Hij voegde daaraan toe dat zijn land pas aan enige prijsverhogingen zou willen denken als de landen die nu 36 dollar per vat vragen, bereid zijn een „nor maal" prijsniveau te accepteren. Ook verzette Saoedi-Arabië zich tegen de druk om de produktie van 9,5 miljoen naar 8,5 miljoen terug te draalen. Een verdere vermindering van de olieproduktie werd gisteren in Algiers wel aangekondigd door Iran. Volgens de verklaring die hierbij werd gege ven, is deze produktievermindering te wijten aan de economische sanc ties tegen dit land, waardoor het ko pen van goederen in het buitenland uit de olie-opbrengsten moeilijker is geworden. Algerije drong er verder op aan, ook het aardgas bij de bespre kingen niet te vergeten. Van onze redactie economie EDE Een van de redenen waarom de sociale verhoudingen zo zijn verscherpt, is dat het sociaal-economische beleid te veel is gecentraliseerd. Laat het gesprek tussen de sociale partners meer op regionaal niveau plaatsvinden, daar kent bij flink grote bedragen", zo consta teerde Van Bijsterveld niet zonder genoegen. In veel gevallen ging het om het niet opgeven van belegde be dragen. De onderzoeksgroep omvatte veertig verschillende beroepen en be drijven. Van Bijsterveld is van mening dat er geen wezenlijk verschil bestaat in het belastinggedrag van zelfstandigen en particulieren. Evenmin dacht hij dat er een reden is om te veronderstellen dat mensen die al eens een correctie op hun aanslag hebben ontvangen, de volgende keer minder snel in de verleiding komen om te frauderen. Wel zei hij het zinvol te vinden, ie mand die al eens een correctie had gehad, als iemand met een verhoogde risicofactor ten aanzien van fraude te beschouwen. Bovendien verdient het volgens hem aanbeveling degenen bij wie fraude bij de inkomstenbelasting is geconstateerd, ook bij andere vor men van belasting goed in de gaten te houden. UTRECHT (ANP) Ruim tweehonderd werknemers van het Utrechtse staalbedrijf Coq, waar hoogspanningsschakelaars worden gemaakt, hebben gistermiddag gedemonstreerd voor behoud van de werkgelegenheid. Het Holec-concern (indu striële electronica) waarvan Coq een onderdeel is, heeft reor ganisatieplannen die inhouden, dat bij het Utrechts bedrijf tussen de 180 en 270 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Bij Coq werken 430 mensen. In het rapport staan weinig gegevens over het zwartgeldcircuit. Belasting fraude zou volgens hem de belang-' rijkste bron zijn voor dat circuit. Over de controlemiddelen die de be lastingdienst ontwikkelt om de gel den op te sporen, houdt Van Bijster veld zich wijselijk op de vlakte. Wel is hij optimistisch gestemd over de uit voerbaarheid van enkele nieuwe con trole-middelen, die voor de zekerheid ook niet in het rapport zijn omschre ven. De meeste fraudemethoden waarmee Van Bijsterveld tijdens zijn onderzoek te maken kreeg, waren overigens bij de belastingdienst be kend. Maar, aldus Bijsterveld, er moeten nieuwe methoden ter contro le worden aangewend, vooral ten be hoeve van de vindingrijke groep van ernstige fraudeurs. In 1975-76 had 70 procent van de naheffings aanslagen met fraudecorrecties be trekking op bedragen van minder dan 5000 gulden. 22,5 procent van de aanslagen met fraudecorrectie had betrekking op fraude van minder dan 1000, en minder dan twee procent van de aanslagen betrof een fraude van 50.000 gulden en meer. Die laatste klasse was echter wel goed voor 33 procent van het totale bedrag van de (achterhaalde) fraude, dat in 1975 on geveer 900 miljoen gulden bedroeg. Van onze redactie economie ROTTERDAM In het eerste jaar van het bestaan, heeft de beleggings maatschappij Rodamco (commer cieel onroerend goed) het zwaarte punt op Amerika gelegd. In de Verenigde Staten werd name lijk 42 procent van het vermogen be legd. In Nederland was Rodamco ech ter ook actief, zodat 39 procent van de beleggingen in ons land plaats hadden. Op grote afstand volgen West-Duitsland (10 procent) en België (9 procent). In deze verdeling is overigens enige verschuiving te verwachten, gezien •de mededeling dat in Amerika en in de Bondsrepubliek de beleggingen zullen worden uitgebreid. In het per eind februari afgesloten boekjaar werden 335.000 aandelen Rodamco uitgegeven. Holec wil de belangen buiten Neder land gaan uitbouwen, hetgeen vol gens de Coq-werknemers ten koste zal gaan van de investeringen in nieu we produkten binnen Nederlandse Holec-vesti gingen. Voor Coq betekent dat onder andere het stopzetten van verdere ontwikke ling van de „trisep", een hoogspan ningsschakelaar waarin al zeer veel geld is gestoken en die volgens de Coq-werknemers nationaal en inter nationaal zeer goede kansen heeft De stopzetting van de ontwikkeling houdt volgens de werknemers ook de vernietiging van veel kennis op het gebied van hoogspanningstechniek in en dat leidt weer tot het verlies van arbeidsplaatsen bij Coq en bij toele veringsbedrijven. Een showmodel van de „trisep" werd door de demonstrerende werknemers op een vrachtauto meegevoerd op hun tocht van Coq naar het kantoor van Holec in de Utrechtse binnen stad. De werknemers boden er de raad van bestuur een petitie aan, waarin bezwaren worden geuit tegen de reorganisatieplannen. Daarin noe men ze de plannen onaanvaardbaar. Bij verschillende werkmaatschappij en van Holec zijn kort geleden reorga nisatieplannen bekendgemaakt, of Is begonnen met de uitvoering ervan. Als voorbeelden noemen de Coq- werknemers onder andere Heemaf Hengelo, 8mit Slikkerveer, Heemaf Zwartemeer, Smit Draad en Smit Ovens Nijmegen, Smit transformato ren Ede, Hazemeyer Hengelo en Coq, Hardenberg. men elkaar. In deze zin sprak oud-staatssecretaris (en oud-NKV-voorzitter) P. J. J. Mer tens op een studieconferentie van het Nederlands Christelijk Ondernemers- verbond in Ede. Onderwerp van de bijeenkomst was het regionale soci aal-economische beleid. Mertens zei daarover nadrukkelijk dat de natio nale werkgevers- en werknemersver bonden ln de regio meer een eigen geluid moeten kunnen laten boren. We moeten toe naar provinciale SER's, meende de oud-staatssecreta ris. Reden voor het NCOV om het regio nale sociaal-economische beleid als onderwerp te kiezen ls dat de lagere overheden op dit terrein medeverant woordelijkheid moeten krijgen. Dat staat tenminste in de regeringsnota „regionaal sociaal-economisch be leid" uit 1977. Als de strekking van de nota realiteit wordt, zijn nieuwe ge westelijke overlegstructuren nodig en die moeten vanuit de sociale part ners ook bemand worden. Het pro bleem is echter dat de nadruk althans bij de werkgeversorganisa ties sterk op het nationale vlak ligt Het NCOV wil hierom de afdelingen versterken en ook daar werd tijdens de studieconferentie (onder meer door plaatsvervangend voorzitter C. van den Engel) op gehamerd. De ge westelijke structuur van het NCOV heeft vorig jaar overigens al een ster ke impuls gekregen door de toetre ding van de LOZO, de Limburgse Organisatie van Zelfstandige Onder- Over de nieuwe overlegstructuren werd ook gesproken door drs. L. M. Boa, waarnemend hoofd economi sche zaken van de Utrechtse provin ciale griffie. Hij vertelde dat een na dere adviesaanvraag van minister Van Aardenne over de sociaal-econo mische advies- en/of consultatie structuur in de provincies zeer bin nenkort zal verschijnen. Deze advie saanvraag zal de discussie aanzwen gelen of en zo ja hoe een eigen verant woordelijkheid voor de sociale part ners op provinciaal niveau gestalte moet krijgen, zei Bos. Hij voegde daar aan toe dat ln de aanvraag ook de positie van de Kamers van Koop handel ter sprake zal komen. Hoe de plaats van de Kamers zal zijn temid den van andere sociaal-economische overlegorganen werd trouwens ook op de bijeenkomst ln Ede niet duide lijk. Bos merkte verder op dat de overheid de voorwaarden schept waaronder het bedrijfsleven werkt. Op die voor waarden moet het optreden van een organisatie als het NCOV gericht zijn. „Maar daarvoor moet u zich lande lijk, regionaal en plaatselijk organi- BAZEL (Reuter, UPI, ANP) De president van De Nederlandsche Bank, dr. J. Zijlstra, heeft aangedrongen op harde maatregelen in de Westerse industrielanden om de inflatie te beperken, zodat zij de stijging van hun olie-importrekeningen kunnen betalen. Beperking van de lonen en vermindering van de economische bedrijvigheid dienen te worden aanvaard. De Heer Zijlstra sprak gisteren in Bazel, ter gelegenheid van de jaarver gadering van de Bank voor Interna tionale Betalingen. In het jaarverslag van de bank wordt er overigens voor gewaarschuwd, dat het gevaar van een lnternatinale economische terug gang als gevolg van een deflatoir fis caal en monetair beleid (dat tegelij kertijd door een groot aantal landen wordt gevoerd om de inflatie te be teugelen) niet mag worden onder schat. In dit verband wordt opge merkt dat de neiging om het fiscale klimaat te verscherpen in verband met de inflatie en de olieprijsverho gingen, vrijwel algemeen is. De gevolgen van een vermindering van de vraag die door een vermin dering van de invoer ook internatio naal invloed heeft worden door zo'n beleid versterkt. Dit temeer, om dat deze koers „wellicht" zonder uit zondering door de industrielanden wordt gevaren. Deze ontwikkeling was in de eerste helft van dit Jaar waarschijnlijk scherper dan verleden jaar. Inflatie Een van de topfunctionarissen van de Bank voor Internationale Betalingen zei in de persconferentie te verwach ten, dat de inflatie in Nederland dit jaar wellicht zal toenemen tot 5'/> 6 procent. De president van een van de centrale banken ln West-Europa voegde hieraan toe de rente van 10 tot IQ1/» procent te hoog te achten. In de persconferentie werd nog eens benadrukt, dat de inflatie niet kan worden beheerst door uitsluitend het monetaire beleid. Het staat, zo werd gezegd, buiten kijf dat het fiscale bëleid en het inkomensbeleid daar- LUXEMBURG (Reuter, ANP) In ons land zullen de prijzen dit jaar met 6,5 (vorig jaar 4,*7) procent stij gen, terwijl de produktie met slechts 0,7 (vorig jaar 2,2) procent zal toene men. Het aantal werklozen zal oplo pen tot 4,5 procent (was 4,4) procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit cijfers die de Europese Commissie gisteren heeft verstrekt voor de Europese topconferentie op 12 en 13 juni in Venetië. In de gehele Economische Gemeen schap zal de inflatie 12,3 (was 9) procent zijn, terwijl de economische groei zal uitkomen op 1,5 (was 3,3) procent. De werkloosheid zal oplo pen tot 6 (was 5,6) procent. Vergeleken met de ramingen van fe bruari, komen de na gepubliceerde cijfers voor de Europese Gemeen schap iets gunstiger uit. In februari werd nog uitgegaan van een econo mische groei van 1,2 procent en een werkloosheid van 6,4 procent. aan eveneens een bijdrage zullen moeten leveren. Intussen zal het overschot op de beta lingsbalans van de olie-exporterende landen die in de OPEC zijn verenigd, dit Jaar wellicht 120 miljard dollar (bijna 240 miljard gulden) zijn. Dit bedrag kan lager uitkomen, indien de bestedingen van de OPEC-landen een deel van hun dollars langs officië le kanalen te laten beleggen in West- duitse marken en Zwitserse francs. Dit geeft echter uitsluitend verlich ting voor de industrielanden. Derde wereld Een groot deel van de ontwikkelings landen die geen olie exporteren, heeft zijn deviezenreserves kunnen vergro- ten door kredieten van internationaal werkende banken. Maar als de over schotten op de betalingsbalansen van de olie-exporterende landen blij ven aanhouden, dan zullen er grenzen worden gesteld aan het vermogen van de ontwikkelingslanden zich in de schulden te steken. Het internatio nale bankwezen zal zich dan steeds voorzichtiger gaan opstellen. Als enige oplossing in een dergelijke situatie wordt gezien, dat de rijkere olie-importerende landen zich dieper bij de OPEC in de schuld steken, om door giften de arme ontwikkelings landen bij te staan. Betwijfeld wordt echter, of landen als de VS, Japan, West-Duitsland en Zwitserland hier toe bereid zijn. LONDEN (Reuter, AP) De prijs van het goud is gisteren verder geste gen. De grote „trekker" was de onze kerheid over de uitkomst van het beraad over de olieprijzen door de OPEC-landen. Daarnaast bleven de bezorgdheid over de spanningen in het Midden- Oosten en de zwakke positie van de dollar een rol spelen. Tijdens de och- tendhandel liepen de goudprijzen in Londen op van 600 dollar per ounce vorige week tot 627,50 per ounce van 31,1 gram. Deze winst bleef niet hele maal gehandhaafd, aangezien de slot- notering 625 dollar was. De dollar stond weer zwaar onder druk, vooral als gevolg van de dalen de rente in Amerika. De Southwest Bank of St Louis bracht de rente rasteren als eerste weer verder om laag door de prime rate (de rente voor eerste klas klanten) van 13 op 12 procent te stellen. Ongeveer ander halve maand geleden was de prime rate nog 20 procent. In Japan kwam de dollar op het laag ste punt van het jaar. De centrale bank van Japan kocht weliswaar niet minder dan 190 miljoen dollar, maar desondanks was de koers van de dol lar bij het sluiten van de markt 217,775 yen tegen 220,10 yen vorige week vrijdag. PIJNACKER (ANP) Minister Wie gel (binnenlandse zaken) wil dat D'66 op korte termijn duidelijk maakt met welke partijen de democraten in de komende regeerperiode willen sa menwerken. Wiegel bestempelde tij dens een spreekbeurt in Pijnacker D'66-fractievoorzitter Terlouw als „de kampioen politieke mlstmake- rij". Vooral moeilijk had Wiegel het met Terlouws uitspraak dat D'66 sa menwerking met de CPN niet uit sluit „Als D'66 met ons wil meedoen, wijs ik dat niet af, maar de kiezers hebben nu recht op duidelijkheid," aldus WiegeL ADVERTENTIE Van onze redactie economie ROTTERDAM De Volker Stevin Groep gaat in Nigeria een compleet dorp bouwen voor Shell Nigeria. Met de op dracht is een bedrag gemoeid van ongeveer honderd miljoen lulden. Het betreft het ontwrp en de bouw van een dorp voor de stafmedewerkers van Shell, bestaande uit 230 huizen en appartementen. Het wordt ge bouwd in het zuidwesten van Nigeria, nabij de stad Warri. De opdracht omvat eveneens alle noodzakelijke infrastruc turele werken zoals wegenaan leg, riolering, een waterzuive ringsinstallatie, een compleet telefoonsysteem, dienstleidin gen en een noodstroomcentra- le. De huizen worden gebouwd u't geprefabriceerde betonele menten, die zullen worden ge maakt in een eigen fabriek welke ter plaatse zal worden gebouwd. Het project zal vijf typen woningen omvatten. Rodamco heeft bereikt wat het wilde bereiken. Een totaal beleggingsresultaat van ruim 39 miljoen (f 8,90 per aandeel). Dat betekent bijna 9% inkomsten en waardestijging, waarvan 6% belastingvrij in aandelen wordt uitgekeerd. Dat is het resultaat van 'n jaar lang actief beleggen in commercieel onroerend goed. Niet alleen in Europa. Maar ook in Amerika, voor de internationale belegger een belangrijke vastgoedmarkt met aantrekkelijke rendementen. Via een ervaren staf ter plaatse is ook in Amerika een actief beleggingsbeleid mogelijk. De toekomst voor belegging in commercieel onroerend goed biedt interessante perspectieven. Eersteklas ruimten op goede locaties blijven schaars. Rodamco venvacht dan ook, dat de resultaten in het boekjaar 1980/81 niet zullen achterblijven bij de nu behaalde. l"smur deze bon in een open ongefrankeerde envelöpï I aan Rodamco, Afd. 6385Antwoordnummer 1957, I 3000 VB Rotterdam en u ontvangt kosteloos het Rodamco jaarverslag. Dit is mijn adres: de heer/mevT7mej. Woonplaats! Postcode (a.u.b. in blokleners) I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13