Dag- en Avondonderwijs voor volwassenen. Machineschrijven en Stenografie. Verkapte bezuiniging lp huursubsidie' NUTSSPAARBANK 6% 6%% 6%% 6%% De Nutsspaarbank: tijdelijk mééTgeld voot uw inleggeld! KORT NIEUWS ZIN IN EEN WEEKBLAD? DEKRANT HELPT U BIJ UW KEUS. Gemeente "s-Gravenhage UITNODIGING OASEDAG Holverda 's-Gravenhage Vakantiebezorgers/sters tijdelijke bezorgers/sters Wacht niet te lang! Bij de Nutsspaarbank is'n briefje van f 25,- tijdelijk 3 rijksdaalders éxtrawaard! 5% 5%% 7%% 8%% 8%% 9%% 10%% 8%%' 9%* ioY4%* lAG 10 JUNI 1980 -few Redelijk Overleg Stadsvernieuwing: -*r i een onzer verslaggevers HAAG Met de per 1 juli éls. van kracht wordende <e tabellen voor de individuele huursubsidie past de __ng een verkapte bezuiniging toe. Dat is de mening van ""Haagse Stedelijk Overleg Stadvernieuwing, dat naar nleiding daarvan op dinsdag 24 juni een protestmanifesta- ert. bet overleg is er met de nieu- werkelijke stookkosten plusminus __ellng sprake van een oneigen- 50 per maand bedragen. wbsidieverlaging. Het probleem jjcjj voornamelijk voor bij wo- Per 1 juli a.s. heeft bet ministerie dit to met de zgn. „blokverwar- vaste bedrag verhoogd tot ƒ95 per met name de 2- en 3-kamerwo- maand, terwijl de stookkosten van de m. Voor het berekenen van de kleine woningen nauwelijks gestegen subsidie werd er per 1 Juli 1979 zouden zijn. Dit betekent, zo heeft jedrag van 75 voor stookkosten het overleg berekend, dat een nog 1 de brutohuur afgetrokken. Ter- hoger bedrag van de brutohuur wordt j volgens het stedelijk overleg de afgetrokken, waardoor de mensen nog minder individuele huursubsidie krijgen, dus meer huur moeten gaan betalen boven de verplichte huurver hoging van 6 procent TROUW/KWARTET H 11 Deze krant heeft een speciaal telefoon num mer voor mensen die zin hebben in een abon nement; 020-65 93 88 Aangezien in de meeste kleine wonin gen, bejaarden of alleenstaanden met een minimuminkomen wonen, wordt deze inkomensgroep wel erg hard ge troffen, aldus het Stedelijke Overleg stadsvernieuwing. De protestmani festatie zal worden gehouden in ge bouw Amacitia aan het Westeinde. Splitsing woningen RIJSWIJK Het ls vanaf 18 Juni in een deel van Rijswijk verboden om woningen die vóór 10 mei 1940 zijn gebouwd in appartementen te split sen zonder schriftelijke vergunning van b en w. Het gaat om het gebied dat ligt tussen de burg. Essenlaan, de grens met Den Haag, de grens met Voorburg, het Rijn-Schiekanaal, Rijksweg A13, de grens met Delft, de spoorlijn Rotterdam-Den Haag en de Sir Winston Churchilllaan. De nieuwe vergunning vloeit voort uit de wo ningwet, die in 1974 werd gewijzigd nadat gebleken was, dat de splitsing van oude, gebrekkige woningen, vaak plaats vond met het oogmerk de af zonderlijke appartementen tegen hoge prijzen te verkopen aan huur ders. De kopers werden dan al spoe dig geconfronteerd met mankemen ten aan hun huis, die zij geheel zelf moesten laten repareren. Eerder zijn onder andere de gemeenten Den Haag (voor een deel). Leiden, Delft en Voorburg al met een dergelijke ver bod gekomen. Aanpak leegstand DEN HAAO De PvdA- raadsleden J. W. O. Huurman en B. A. Glastra- Nijvels, vinden de procedure om leeg staande woningen en bedrijfspanden in Den Haag te vorderen niet effectief en te traag. Volgens de raadsleden zijn de ge meentebesturen van andere grote steden een stuk verder op dit gebied. Kortgeleden heeft Rotterdam een speciaal telefoonnummer geopend om leegstand te melden, en in Am sterdam nam men een aantal beslui ten. via welke het gemeentebestuur wordt opgedragen gebruik te maken van de mogelijkheden ook bedrijf spanden te vorderen. In Den Haag kan men pas tot vorde ring overgaan, wanneer dat eerst be sproken is in de commissie voor huis vestingszaken. Deze schakel in de vorderingsprocedure leidt volgens de raadsleden tot onnodige vertraging. Verder stellen Huurman en Glastra vast dat de gemeente Den Haag over te weinig ambtenaren beschikt die zich bezig kunnen houden met actie ve opsporing van leegstand en met de administratieve voorbereiding van vorderingen. Het gemeentebestuur zegde in ant woord op de vragen toe de Amster damse nota „De wonindnood in Am sterdam", te zullen sturen naar de leden van de commissie voor volks huisvesting. Een discussienota over leegstand, vordering en ontrekking van woonruimte is reeds aan de leden gezonden. De gemeentelijke dag- en avondschoiengemeenschap voor h.a.v.o, m.a.v.o. en m.e.a.0. biedt vele mogelijk heden om uw kennis op allerlei terreinen te vergroten. Naast een studie voor het officiële ha.v.a-, m.a.v.o.-, of m.e.a.o.-diploma, kunt u daar ook terecht voor een op leiding in slechts één of enkele vakken. U heeft daarbij niet alleen de keus uit de traditionele schoolvakken zoals Nederlands, vreemde talen, geschiedenis of aardrijkskunde, maar ook uit creatieve vakken als muziek, tekenen en handvaardigheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de examens voor het Praktijkdiploma Boekhouden, het diploma M.B.A. en het Middenstandsdiploma. De lessen worden gegeven in goed over de stad ver spreid liggende gebouwen, zodat er altijd wel één bij u in de buurt is. Het cursusgeld wordt vastgesteld volgens rijksregeling. Is uw belangstelling gewekt? Aarzel dan niet langer maar bel of schrijf de administratie voor nadere inlichtingen. Adres: Boylestraat 20, 's-Gravenhage, tel. 64.31.74. Si Zaterdag 14 juni aanvang 10 uur Wljkgebouw „De Haard" Daguerrestraat 16 Den Haag SPREKER: Ds. A H. AGTEREEK Mv. MARIEKE van DONGEN ZINGT. Kinderen worden beziggehouden Lunchpakket meebrengen. Wij zorgen voor koffie en thee W. Mv. Adams. Tel. 230772 Het Oaseteam. VOOR VADERS VISDAG Gele Albatros vistas, slechts 22,90. Werphengel (paling) 18,50. Groot leefnet met stok 22,90. Schepnet (telescoop) 8,75 Sterke insteekhengel 5.20 meter, slechts 32.-. Dai- was Silver 1050 werpmolen bij ons slechts 23,50 Speciaalzaak Robbers, Haven 24, Leiden. Tel. 071-125107. Kijken en vergelijken Pracht sortering tuinmeube len, parasols 180 cm. v.a 47.50. voet v a. 18.75. Unica stoel va f 17.95. plastic stoet/zonnebedden v.a 12,50, koeltassen v.a. 12,50. lichtgewicht stoelen f 38,50, windschermen v.a. f 38,50. koelkasten (gas) 12 volt/220 volt 60 liter, bi| ons v.a. 699.- voor 549.- (zoiang de voorraad strekt) Camping shop Beatrlxstraat 21-23, Lelden, Tel. 071-126534 PERKPLANTEN v.a. 0,40 Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOGMAOESEWEG Leiderdorp Tel. 071-410377 (Privé parkeerplaats) De gemeentelijke scholengemeenschap voor h.a.v.o., ma.v.a en m.e.a.o. biedt u de mogelijkheid om tegen een gering lesgeld een opleiding te voigen voor het officieel erkende m.eax>.-deelcertificaat machineschrijven of stenografie. Er zijn zowel dag- als avondopleidingen. De mogelijkheid bestaat om na het bereiken van een bepaald niveau tussentijds b.v. na 3 of 5 maanden een examen af te leggen. Lesgebouwen (onder voor voorbehoud): Brester- straat 7, Copemicusstraat 159, Hengelolaan 1065, Van Heutszstraat 12. Uitgebreide Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de administratie van de scholengemeenschap. Adres: Boyle straat 20, 's-Gravenhage, tel. 64.31.74. Nog even en de vakantietijd breekt weer aan. Onze bezorgers/sters gaan dan weer van een welver diende rust genieten, maar de bezorging van het Ochtendblad Trouw moet dan wel doorgaan. Wij vragen daarom Ben je 15 jaar of ouder en wil je wat extra vakantiegeld verdienen, bel dan even ons kantoor te Den Haag, te bereiken onder nummer 070-46 94 45 of schrijf een briefje aan Ochtendblad Trouw Parkstraat 22 2514 JK Den Haag. Wij willen dan weten: naam, adres en woonplaats periode waarin je beschikbaar bent Even uitleggen. Kijk, dit zijn dure tijden. Die nopen tot zuinigheid. Die aanleiding geven tot „spaarzaam" omgaan met geld. Tot sparen dus. Goed. De Nutsspaarbank wil dat sparen stimuleren. Niet zomaar door te zeggen „Ga sparen". Maar: door het op touw zetten van 'n in het oog lopende Spaar-Actie. Doe méé. U profiteert dan al meteen van de spaar-premie, die de Nutsspaarbank elke nieuwe spaarder zónder meer toekent Op uw eerste inleg van minimaal f25,- EEN SPAAR-PREMIE VAN f7,50! Inderdaad. Is sparen vandaag de dag op zich al een goed idee, de Nutsspaarbank maakt 't u nóg aantrekkelijker. Door op uw eerste inleg (die dan wel minimaal f 25,- moet zijn) een premie van f 7,50 toe te leggen. Juist. U gaat dan vanaf't eerste moment móói rente trekken over uw inleg premie. Leuk idee toch? Oók al omdat die rente kan variëren van (let wel!) 5 tot liefst 10'/2%. Spaarvorm bepaalt de hoogte van het rente-percentage. Even afspreken. Spelregel no. 1 is natuurlijk, dat u uw eerste inleg van minimaal f 25,- (plus de premie van f7,50) minimaal 3 maanden laat staan. Voor de rest kunt u vrij kiezen uit tal van spaarvormen. Die elk een steeds weer hoger rente-percentage opleveren. Zoals u kunt zien aan de tariefvoorbeelden hiernaast. Zou 160 jaar ervaring als spaaradviseur u kunnen helpen? Vaststaand feit: de Nuts spaarbank beweegt zich al meer dan 160 jaar op het veelzijdige gebied van sparen. Kan u dus als geen andere instelling adviseren over hoc u uw spaargeld 't beste, 't meest winst gevend „belegt". De ene spaarvorm is nu eenmaal beter geschikt voor u en uw situatie dan de andere. Samen met de Nuts spaarbank komt u er snel achter welke spaarvorm het meest passend aansluit bij uw persoonlijke mogelijkheden. Reken maar! Hoe dan ook: NU starten. Want deze actie is tijdelijk. Tot hier heeft u misschien al gedacht „Ja, eigenlijk zie ik sparen wel zitten". Blijf dan niet zitten. En pak uw premie-profijt van f7,50 NU - tijdens de actie-periode die loopt van 10 tot en met 30 juni a.s. Heus. Sparen kunt u altijd. Maar alléén de eerste drie weken van juni is uw eerste inleg van minimaal f25,- DRIE RIJKSDAALDERS EXTRA waard. Doen dus. En liever vandaag dan morgen. Stap gauw naar de Nuts spaarbank. Die met meer dan 80 vestigingen altijd vlak bij u in de buurt zit (spaart u meteen al zoeken!). IHT ZIJN DE RENTETARIEVEN VAN DE NUTSSPAARBANK gewone spaarrekeningen perfect - spaarrekeningen f. 5.000,- per maand direct opvraagbaar, hogere bedragen met 1 maand opzegging, minimum tegoed f 1.000,-. termijn-spaarrekeningen minimum tegoed f 100, opzeggingstermijn: 6 maanden spaarselect- rekeningen spaarselect-extra- Q0/ rekeningen /0 bij elke terugbetaling wordt l°o resp. 2°/o over het opgenomen bedrag in rekening gebracht. giro-spaarrekeningen 12 maanden piek-fijn-rekening voor jongeren van 11 tot 18 jaar spaardeposito's minimum inleg f 1.000,- voor 2 jaar vast voor 3 jaar vast voor 4 jaar vast voor 5 jaar vast groeispaarbewijzen aan toonder in coupures van f 500,-, f 1.000,- en f5.000,- vaste looptijd Ol/ Q/* na2jaar O/2 /U na 5 jaar 10Y2°/o variabele looptijd: (minimaal 2 jaar, maximaal 5 jaar) ol/ O/ na 2 jaar O /4 /O na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar *op basis van samengestelde interest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11