De Boer neemt geen functie meer in CDA 1795,- Verpleegsters zouden terroristen zijn NAIROBI Van der Mei gezakt naar tiende plaats op lijst CHU POrtakabin Trouw Meer plaats binnen CPN voor de vrouwenstrijd CDA tegen aantasting van sociale uitkeringen CDA Commentaar De voorlaatste AR-partij Na terugverwijzing op kieslijst elke zaterdag per KLM-retourvlucht v.a. Cl 02979 - 3952 of bij mïbzen uw ANVR reisbureau. Kerkdienst voor illegalen Hachelijk avontuur van twee Nederlandse meisjes in Portugal Meer geld voor kankerbestrijding Verkeersdoden Man neergeschoten jmaandag s NDAG 9 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Het is niet duidelijk hoe het besluit van de AR-partijraad van zaterdag over vermindering van de kernbe wapening en de daarmee samen hangende verhouding tot het wes terse bondgenootschap aanstonds zal doorwerken in het programma van een tot eenheidspartij omge vormd CDA. De ARP is immers naar één van de samenstellende delen van het CDA en het is te verwachten dat straks op het CDA-congres vanuit de KVP en de CHU maar weinig supporters te iulp zullen snellen om deze uit spraak van de laatste echte werk vergadering van de AR-partijraad in het CDA-programma over te temen. Anderzijds: het is niet niks wat er Jzaterdag in Utrecht besloten is. De ütspraak van de AR-partijraad jeeft hoe dan ook een zekere gela- Jenheid aan de beslissing over het oekomstige CDA-programma. Het zal zijn uitwerking hebben naar mensen (een eventuele afwij zing van dit AR-besluit door het CDA-congres zal heel wat ARP- ers opnieuw voor een uiterst moei lijke keuze stellen), maar ook, als het goed is, na het CDA-program ma zelf. Wil het CDA straks zijn ambitie en pretentie om een werkelijke, bete re volkspartij te zijn waar maken, dan zal er toch op een of andere manier voor een niet geringe groep I mensen ruimte moeten worden ge- maait om binnen die eenheidspar tij op een zo essentieel punt een eigen en duidelijk geprofileerd standpunt in te nemen. Die men sen mogen zich in die opvatting duidelijk gelegitimeerd weten door het standpunt van de AR-partij- raad van zaterdag. Wat de inhoud van het besluit zelf aangaat: uit praktisch politiek oog punt gezien haalt het nieuwe CDA in de door ons gewenste ontwikke ling een heel zware politieke dis cussie in eigen huis, maar naar onze eigen mening kan en mag niemand daar ongelukkig mee zijn. Waar het CDA zich voor moet hoeden, is het tot beginsel verkla ren van zowel het bondgenoot schappelijk verband als het beleid van wederzijdse afschrikking. Het CDA hoeft de voortdurende dis cussie en het in twijfel stellen van praktische uitgangspunten als NAVO en kernbewapening niet te schuwen. Het is ook niet zonder betekenis dat een man als Hans de Boer met zijn grote verdiensten voor de tot standkoming van het CDA zater dag duidelijk heeft laten blijken dat hij niet in is voor enige be stuurlijke functie binnen dat CDA. Hij gaat mee met de nieuwe partij, dat wel, maar schept tegelijkertijd een zekere distantie. Dat lijkt ons een garantie dat die discussie in het CDA een behoorlijke dosis leven digheid zal behouden: mits natuur lijk het CDA zelf de consequenties zal willen trekken van zijn eigen karakter als volkspartij. De partijtop wijzigde op enkele pun ten resoluties over vrede en veilig heid, over sociaal-economische strijd, over het parlementaire werk en over versterking van de partij. Bij de aan vaarding van de laatste resolutie viel een tegenstem te noteren, de overi gen zijn unaniem door het congres aanvaardt. Het wijzigen van standpunten onder druk van de partij en de stem tegen bij een resolutie, zijn voor de CPN bepaald niet gebruikelijk. Deze gang van zaken past echter in het streven naar grotere openheid in de partij. partijen, uit 24 westerse en niet wes terse landen. In de schriftelijke voorbereiding op het congres en tijdens het afgelopen weekeinde bleek enige verholen kri tiek op de vaagheid van het stand punt dat de CPN inneemt ten aanzien van de Russische aanval in Afghani stan. Er werd om meer openheid op dat punt gevraagd en uitgebreidere informate in de Waarheid. Argumenten Wijzigingen De wijzigingen in de resoluties zijn ioor het partijbestuur al voor het congres aangebracht, op basis van jchriftelijk discussiemateriaal over de onderwerpen, uit de afdelingen in het land. Op het congres zelf bleef de liscussie veelal beperkt tot met groot mthousiasme ontvangen van versla an van acties, waarbij CPN'ers be rokken waren. Het CPN-congres werd bijgewoond door delegaties van communistische ADVERTENTIES Anders fietsen is óók de Ardennen bedwingen CPN'ers. die actie voeren tegen de bewapeningswedloop willen over meer argumenten beschikken, omdat zij met name op Afghanistan in acties met anderen, vaak worden aange sproken, zo werd gezegd. Partijvoor zitter Hoekstra noemde toen hij over de toegenomen internationale span ningen sprak met name Carter, presi dent van de Verenigde Staten, als voornaamste opjager daarvan. In het verlengde zei hij: „Ook de gebeurte nissen in Afghanistan, hebben in niet geringe mate de spanning verhoogd." Op het hoogtepunt van de gedogende rol van de CPN bij een eventueel te vormen links kabinet na de volgende verkiezingen, blijken in de CPN-top toch nog verschillen van mening te bestaan. Partijvoorzitter Hoekstra acht gedogen minder acceptabel dan CPN-Kamerlid Bakker, die gedogen onder bepaalde voorwaarden niet uit sluit. Zoals bekend streeft de CPN naar de totstandkoming van een link se samenwerking in Nederland. Var onze parlementsredactie UTRECHT ARP-vooizitter Hans de Boer stelt zich voor geen enkele bestuursfunctie in het CDA beschikbaar. Hij maakte dit besluit, dat naar hij heeft laten weten onherroepelijk is, zaterdag bekend op de vergadering van de AR-partljraad In Utrecht. De Boer heeft het besluit genomen naar aanleiding van het feit, dat de AR-kiesverenigingen hem op de kandidatenlijst voor de volgende Kamerverkiezingen van de eerste naar de vierde plaats hebben terugge wezen. Hij zei, dat hij het voorzitterschap van de ARP dat hij sinds 1975 uitoe fent ook onmiddellijk zou hebben neergelegd, als niet de CDA-fusie zo dicht voor de deur had gestaan. Met het oog daarop heeft hij gemeend zijn werk te moeten afmaken. De Boer zei de terugwijzing te aanvaarden, maar hij voegde eraan toe, dat hij die niet anders kan uitleggen dan als „een niet volledig willen accepteren" van zijn optreden als partij vooiziter ge durende de afgelopen vijf Jaar. Het AR-partij bestuur bleek het met die uitleg niet eens te zijn. Volgens vlce-voorziter Kuiper hebben de kies verenigingen geen oordeel uitgespro ken over het voorzitterschap van De Boer. De partijraad onderstreepte deze zienswijze met een donderend applaus. De Boer kreeg opnieuw een langdurig applaus, toen Kuiper zei, dat hij een uitstekende voorzitter van het CDA zou zijn. Het partijbestuur heeft ver geefs getracht hem te bewegen zich voor de opvolging van prof. Steen kamp kandidaat te stellen. „Wij zijn echter tot de overtuiging gekomen, dat zijn besluit onherroepelijk is", aldus Kuiper. Oik de tweede kandidaat voor het CDA-voorzitterschap, de ARP'er Fa- ber, thans vice-voorzitter, voelt wei nig voor de functie. In de wandelgan gen van de AR-partijraad werd Piet Bukman als kandidaat genoemd. Hij is bestuurslid van de ARP en voorzit ter van de christelijke boeren- en tuindersbond. Hans de Boer verweerde zich in zijn rede tegen de kritiek die volgens hem spreekt uit de uitslag van de stem ming voor de kandidatenlijkst op de handelwijze van „een aantal parle mentariërs". Hij zei: „het uiten van kritiek op het kabinet, en in het bij zonder op een kabinet waarin onze mensen zitten, wordt vanuit de tradi tionele AR-visie op de overheid niet altijd goed begrepen. Men weet wel dat onze bewindslieden geen heiligen zijn. Maar toch 'Zij zijn over ons gesteld' en dat lijkt mij een bijbelse notie te zijn." Applausmachine De Boer wees op de controlerende taak van Kamerleden. „Zij worden niet ingehuurd als applausmachine of als leden van een juichkoor voor het kabinet. Voor je het weet zit je dan in de Duitse of Engelse situatie. Het gevaar van de versimpeling hangt dan boven ons hoofd." Over het afhaken van Goudzwaard van het CDA zei de ARP-voorzitter, dat hij naar een weg zoekt die tot zijn terugkeer leidt. „De ARP en het CDA hebben bijzonder veel aan Goud zwaard te danken. Het CDA kent voldoende realisten en practici. Te weinig mensen die met idealisten en profeten op weg durven." Prof. Goudzwaard zei desgevraagd in een reactie hierop, dat hij niet ziet hoe een weg terug mogelijk is. AR-voorzitter Hans de Boer ADVERTENTIE Boekingen: A-Reizen, [Van onze parlementsredactie JSTERDAM Het congres van de communistische partij Q Nederland heeft in een aantal resoluties een grotere aats ingeruimd voor wat genoemd de vrouwenstrijd. In de rspronkelijke stukken van het partijbestuur was daar on- ildoende aandacht aan besteed, zo oordeelden veel afdelin- *n van de partij in het land. De CPN hield dit weekeinde in sterdam haar 27ste congres. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft „grote bezwaren" tegen mogelijke besnoeiingen op de sociale uitkeringen. Premier Van Agt maakte eind vorige week duide lijk, dat er volgend jaar aan zulke ingrepen waarschijnlijk niet te ontkomen valt. Ook uit uitlatingen van minister Albeda (sociale zaken) kon dit weekeinde opgemaakt worden, dat de scoiale zekerheid niet geheel ontzien kan worden. Albeda bestreed echter, dat het kabi net van plan is alle bezuinigingspro blemen op te lossen met behulp van de uitkeringen. „Het is ondenkbaar," wilde de bewindsman, gedurende de AR-partijraad in Utrecht, wel kwijt, „dat het kabinet de problematiek voor 1981 eenzijdig via kortingen op de ssociale zekerheid oplost." Op de AR-partijraad maakte het Ka merlid Van Houwelingen gewag van de bezwaren van de CDA-Kamerfrac- tie tegen mogelijke „forsere bezuini gingen" op de uitkeringen. Evenals Albeda meende hij, dat het kabinet niet louter zijn toevlucht kan zoeken tot de sociale zekerheid. Volgens Al beda moeten er offers gevraagd wor den van „brede lagen van de bevol king." Van Houwelingen hield de AR- partijraad voor, dat „voor iedereen opnieuw een matiging in inkomens onontkoombaar is." Later zei het Ka merlid voor de tv: .Aantasting van de minimuminkomens en de laagste uit keringen is voor de fractie onaan vaardbaar als er niet méér wordt ge vraagd van de hoge inkomens." Wanneer er in de sociale uitkeringen gesnoeid zou moeten worden, zou dat hoogstens voor een zeer korte tijd mogen gebeuren. In die tijd zou be studeerd moeten worden hoe het ge bruik van sociale wetten verminderd kan worden. Dit gaf de heer S. van Eykelenburg, voorzitter van de Nederlandse chris telijke werkgevers zaterdag voor de televisie als commentaar op de uitla tingen van premier Van Agt. Van Eykelenburg noemde Van Agt's uit spraak trouwens „keihard". Hij zou liever zien dat er niet in de sociale uitkeringen zou worden gesnoeid, maar dat bekeken wordt hoe bereikt kan worden dat minder mensen ge bruik maken van sociale verzekerin gen, zoals de werkloosheidswet, de ziektewet, en de arbeidsongeschikt heidswet. Pas wanneer de arbeidssituatie zo is, dat mensen minder snel in deze uitke ringen vervallen omdat ze ple2ier in hun werk hebben en omdat ze bij een handicap aangepast werk kunnen krijgen, zou er sprake zijn van een bezuiniging op de sociale uitkerin gen. Die bereik je dan niet door te snoeien, maar door te voorkomen, dat er enorme bedragen aan uitkerin gen uitgegeven moeten worden, aldus de mening van de werkgevers-voor zitter. In de Amsterdamse Dominicus-kerk werd gistermorgen een dienst gehou den, die geheel in het teken stond van de illegale buitenlanders, die niets anders op hun geweten hebben dan dat ze „illegaal zijn" en daarom het land moeten verlaten. Het platform van democratische or ganisaties van buitenlandse arbei ders heeft een beroep op burgemees ter Polak van Amsterdam gedaan om te voorkomen dat de Amster damse politie in de toekomst bezig blijft met het opsporen en achtervol gen van illegale buitenlanders. Dit naar aanleiding van de aanhouding van één van hen op 3 juni. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Staatssecretaris drs. D.F. Van der Mei (buiten landse zaken) is bij de samenstelling van de CHU-kandidaten- lijst voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen op een onverkiesbare plaats terecht gekomen. De Unieraad wilde hem op de vierde plaats hebben, maar de regionale groepsver gaderingen van de CHU lieten Van der Mei afgelopen zaterdag tuimelen naar de tiende plaats. Volgens de verdeelsleutel voor de CDA-kandidatenlijst heeft de CHU negen verkiesbare plaatsen (bij een gelijkblijvend aantal zetels in de Ka mer). Ook minister jhr. drs. P. A C. Beelaerts van Blokland (volkshuis vesting en ruimtelijke ordening) moest met een lagere plaats genoe gen nemen. Hij zakte van twee naar vijf. Volgens CHU-voorzitter dr L. M. van Leeuwen is een en ander te ver klaren uit het regionale denken van de groepsvergaderingen. Deze zijn tradionloneel sterk geneigd de Ka merleden uit de eigen provincie een hoge plaats toe te kennen, zei hij. Van Leeuwen noemde als voorbeeld het Kamerlid Mateman, die van de elfde naar de achtste plaats is gestegen. Over de duikeling die Van der Mei heeft gemaakt zei de CHU-voorzitter dat diens weinig spectaculaire porte feuille (buitenlandse zaken) daarbij waarschijnlijk een rol heeft gespeeld. Andere CHU'ers wijzen erop dat zo wel Van der Mei als Beelaerts van Blokland tot dusver weinig in het nieuws is geweest. Ook dat zal z'n invloed hebben gehad. Voorlopig De CHU-lijst ziet er volgens de voorlopige uitslag nu als volgt uit: 1. drs. G. van Leijenhorst, 2. drs. H. Eversdijk. 3. drs. W.J. Deetman, 4. drs. C.P. van Dijk, 5. jhr. drs. P.AC. Beelaerts van Bolkland, 6. Mevrouw C.H. Evenhuis-Ven Essen, 7. drs. G Gerritse, 8. W A Mateman, 9. mr. J.S.L. Gualthérie van Weezei, 10. drs. D.F. van der Mei en 11 J. Nijland. Het Tweede Kamerlid mr. G. van Muiden kwam op de twaalfde plaats terecht: in het advies van de Unieraad stond hij tiende. Mochten er van deze lijst twee kandi daten deel gaan uitmaken van een volgend kabinet, dan komt Van der Mei alsnog in de Kamer. Vandaag zou de definitieve uitslag van de groeps vergaderingen worden bekend gemaakt. De vergadering van de rechtstreekse leden van het CDA afgelopen zater dag in Arnhem nam de voorgestelde kandidatenlijst voor de Kamerver kiezingen zonder wijzigingmover. De eerste zes kandidaten op deze lijst zullen bij de definitieve samenstel ling van de CDA-lijst de volgende plaatsen gaan innemen: 5, 14, 28, 48, 51 en 57. Deze zes zijn (in rangorde): R.E.J.M. van den Toorn, M.B.J.. van Vlijmen, J.G.H. Kraijenbrink, H. Jan- maat-Abbe, P.J. Biesheuvel, en C.M.A. Bosman. 3r)6l WCrkruilTltC nodig? door Hans Masselink iant en klare accommodatie verplaatsbaar, snel geleverd en onmiddellijk klaar voor gebruik, comfortabel, goed geïsoleerd, compleet ingericht. (°op, leasing of huur voor elke termijn. De Portugese politie heeft twee Nederlandse meisjes in verband met de moord op een agent van de Republikeinse arde gearresteerd. Volgens de politie zouden zij lid zijn van de Westduitse terroristische organisatie, de Baader-Meinhof-groep. Berichten van deze strekking werden half mei door de internationale persbureaus verstuurd. {•I[01840 15844 en vraag Nicky tskes om nadere informatie. Jortakabin BV, Postbus 115, AC Sliedrecht De twee "terroristen" zitten, nog ondersteboven van het hachelijke avontuur ln Portu gal, weer op hun kamer in Amsterdam. Marian Mulder en Lydl Trago, twee 23-jarige verpleegsters, waren op dins dag 13 mei in het Zuidportu- gese plaatsje Martim Longo, dat in een van de streken ligt waar de Portugese overheid landbouwhervormingen uit voert. De kleine boeren wordt hun land ontnomen, landbouw coöperaties die redelijk func tioneerden zijn overbodig ge worden en grootgrondbezit ters opnieuw eigenaar van hun vroegere land. De boeren pikken het niet dat de tijden van voor de Emjerrevolutie te rugkeren, toen zij voor een schamel loontje blij mochten zijn met een baan bij een landheer. Na de revolutie ei genden zij zich het land toe en begonnen het zelf te ontgin nen. De Portugese regering heeft de zaak teruggeschroefd en vaak op harde wijze het land onteigend en aan de grootgrondbezitters gegeven. Meerdere malen kwam het tot een treffen tussen de republi keinse gardisten en de boeren, waarbij zelfs doden vielen Zwarte auto De meisjes werden in een zwarte auto overgebracht naar de plaats travira. „We voelden ons aan de wolven overgeleverd". Daar werden de meisjes gehoord door een Engelssprekend persoon. In een ander vertrek werd een van de gearresteerde jongens met een karabijn op zijn hoofd geslagen. „Hij had een tand in zijn hand toen hij bin nenkwam en was nat en be bloed", vertelt Marian. Later in de nacht werden de meisjes overgebracht naar Faro en in het Duits verhoord door mannen in burger. Deze waren vriendelijker maar wa ren er ook vast van overtuigd dat we terroristen waren die tot een internationale organi satie behoorden. Zelfs onze zaklantaarn, agenda en laven delzakje waren verdacht, al dus de twee verpleegsters. De gehele nacht sliepen ze niet en de volgende morgen kwam een nieuw verhoor en daarna nog een. maar het werd steeds duidelijker dat de twee niet de „terroristen" wa ren waar ze voor werden aan gezien. Om twaalf uur kwa men de meisjes vrij, maar ze moesten zich wel op vaste tijdstippen melden en hun paspoorten kregen ze niet te rug. Pas twee dagen later na bemiddeling van de ambassa de kregen ze het paspoort te rug. Ze hebben hun beklag gedaan en zijn van plan nog een officiële aanklacht in te dienen. Hun vakantie is ver pest en Marian droomt nog iedere nacht van de gebeurte nissen die nog veel ernstiger hadden kunnen uitpakken. Wel is ze zich pijnlijk bewust geworden wat er op het Portu gese land aan de hand is. Ze gaat zich verdiepen in de kwestie van de landhervor mingen. "Maar ik ga van mijn leven niet meer naar Portugal terug", zo zegt Marian. In Martim Longo werd op 13 mei een republikeinse gardist doodgeschoten door een lid van een beweging die zich de „Volkskrachten van 25 april" noemt. Marian en Lydl, op va kantie in de bij Nederlanders zeer geliefde Algarve, hadden genoeg van het drukke toeris me aan de zuidkust en gingen rondkijken in de woelige land bouwstreek. In Martim Longa zagen de opvallende blonde verpleegsters een vrouw die gilde, omdat haar echtgenoot was doodgeschoten. In het dorpje was de spanning te snijden en alle ogen waren ge richt op de meisjes die door hun uiterlijk direct als ver- dacht werden bestempeld. „Grote drommen mensen kwamen om ons heen staan", vertelt Marian. Even later werden ze gearresteerd onder bedreiging van een pistool. Lydia: „We wisten totaal niet Van een onzer verslaggevers ENSCHEDE Het Koninklijk Wil helminafonds verwacht de komendt jaren aanzienlijk meer geld nodig t< hebben voor onderzoek op het gebiec van kankerbestrijding. Dit is voora. het gevolg van de ontwikkeling dat er minder overheidsgeld beschikbaai komt voor wetenschappelijk onder zoek. Instellingen die zich daarmee bezig houden doen nu in toenemende mate een beroep op het fonds. De aanvra gen om subsidie bij dit fonds belopen voor wat 1981 betreft al 29 miljoen gulden, hetgeen vijf miljoen meer is dan dit jaar. Dit bleek op de jaarver gadering van het fonds in Enschede, waar mr E. Bloembergen als opvolger van E. Schüttenhelm werd gekozen tot voorzitter van deze vereniging. Schüttenhelm is vanaf 1971 voorzit ter geweest en onder zijn leiding is het aantal leden gestegen van 400.000 naar 620.000. Hij blijft overigens nog enige tijd aan als adviseur. Het laboratorium voor de biochemie-- van de katholieke universiteit in Nij megen gaat met financiële steun van het fonds onderzoek doen naar een betere bestrijding van kanker. Het project dat vier jaar duurt, richt zich op de specifieke eigenschappen van virussen die een gedeelte van het erfelijk materiaal van him gastheer hebben overgenomen. Naast wetenschappelijk onderzoek wil het Koningin Wilhelminafonds ook aandacht en geld blijven beste den aan patiëntenzorg. In het nieuwe gebouw in Amsterdam zal daartoe een voorlichtingscentrum worden opgezet. OMMEN (ANP) Bij een ongeval in Ommen zijn gistermiddag twee men sen om het leven gekomen en twee ernstig gewond geraakt, toen de auto waarin de zaten op een met knipper lichten beveiligde overweg in botsing kwam met een trein. De slachtoffers zijn de 40-jarige R. B. de Groot uit Vroomshoop en de 27- jarige G. Wessels uit Westerhaar. De 32-jarige vrouw van De Groot en een 21-jarige inwoonster uit Vroomshoop raakten ernstig gewond. Hun toe stand is kritiek. DORDRECHT (ANP) - Tijdens een schietpartij na een ruzie in jongeren centrum „'t Dolhuys" in Dordrecht is gistermorgenvroeg de 19-jarige W. N. uit Sliedrecht zwaar gewond geraakt. De dader, de portier van het jonge rencentrum, meldde zich ruim een ruur later bij de politie. Tijdens de schietpartij waren in het centrum on geveer driehonderd bezoekers. Vervolg van pagina 1 De KVP volgde weliswaar het ontwerp dat huwelijk en gezin een bijzondere betekenis en andere duurzame samenlevingsvor men vergelijkbare rechten en plich ten toekent, maar een grote minder heid vond deze uitgangspunten te ver gaan. Een voorstel van prof. Al ting van Geusau om het gezin opnieuw als „hoeksteen van de samenleving" te bestempelen, werd met 33 tegen 20 stemmen verworpen. Hetzelfde lot trof zijn voorstel om alternatieve re laties geen „vergelijkbare" rechten enplichten toe te kennen, maar voor deze niet-huwelijkse samenlevings vormen „passende regelingen" te treffen. Het KVP-Kamerlid mevrouw Korte verzette zich fel tegen beide voorstel len. Zij wees erop, dat „voor een hele boel mensen er geen sprake is van een keuze, bij voorbeeld voor homoseksu elen." Ook herinnerde zij eraan, dat het CDA in hetzelfde beginselpro gram uitgaat van fundamentele ge lijkwaardigheid van mensen, onge acht hun (seksuele) geaardheid. Instemming wat er aan de hand was". Op het politiebureautje werden op zeer hardhandige wijze nog twee jongens binnengebracht. De niets vermoedende Am sterdamse toeristen kregen het toen pas echt goed be nauwd. De gehele avond van acht tot half één moesten ze wachten ln een sfeer van ver warring en consternatie. Steeds meer politiemensen van steeds hogere rangen kwamen binnen om zich met •de zaak te bemoeien. Volgens de meisjes maakte de kleding en de manier van groeten van de politiemensen een zeer be angstigende -indruk. „Het deed denken aan nazi's" ver telt Marian. Ze zegt dat op een gegeven ogenblik een „hoge pief' binnenkwam, klakkend met zijn laarzen die versierd waren door sporen. Zonder re den gaf hij Marian een klap op haar gezicht, waardoor ze ach teroversloeg, zegt Lydi. Mari an hield er een blauw oog aan over. De AR-Partijraad bracht met Instem ming van het partijbestuur enige wij zigingen aan ten gunste van de alter natieve relaties. Zo werd geschrapt de passage, dat het kind behoort te kunnen opgroeien onder de zorg en verantwoordelijkheid van zijn ou ders. Hiervoor in de plaats zette men: „Een kind heeft gedurende zijn groei naar lichamelijk en geestelijke rijp heid recht op bescherming. Het kind moet kunnen opgroeien in een gezin, dan wel in een ander samenlevings verband, waarin geborgenheid, liefde en onderlinge zorg voorop staan. Op een speciale bijeenkomst aan het eind van deze maand moeten over de omstreden teksten in het beginsel program (of program van uitgangs punten) beslissingen worden geno men. KVP, ARP en CHU sturen naar die conferentie elk vijftien afgevaar digden, de rechtstreekse leden die zaterdag in Arnhem zonder noemens waardige discussie met het ontwerp instemden worden door tien leden vertegenwoordigd. „Voortaan graag een half bord pap. Er Is al weer zestig gram bij ge komen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3