Onenigheid binnen CDA Kiesuwkado i President Iran geeft fiasco toe 'Kans op uniforme olieprijs is miniem' NEEM HET ER VAN Over rol kernwapens en samenlevingsvormen In deze krant met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Perioden met zon HET WEER Opnieuw vals alarm in VS Joegoslavische dinar omlaag Enorme hasjvangst in haven Rotterdam Man stikt met zoon in gierput OPEC-top Algiers start vandaag Henry Miller overleden Verkeersdoden RENTETARIEVEN SPAARDF.POSITO'S. Campbell-concern neemt Luycks over Nederlandse meisjes voor terroristen aangezien Engelien Reitsma (91) nog steeds actief in kunst Meerderheid bestuur van VPRO stapt op Oranje klaar voor Italië Wageningen promoveert 10% LENING 1980 PER 1986/1990 I BON Lees een krant met overtuigiog: TrOUW Trouw 38ste jaargang nr 10960 maandag 9 juni 1980 Perioden met zon en mogelijk een bui. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Morgen en overmorgen: Aanhoudend wisselvallig en middagtemperaturen ongeveer 17 graden. Morgen Zon op: 05.17 onder: 21.59 Maan op: 04.17 onder: 18.53 Bel 020-917711, tst 631 cn uw vakantieadvertentie staat op vrijdag in onze speciale vakantierubriek (1,2 miljoen potentiële vakantiegangers kunnen 'm lezen) West-Duitsland DM 2.00 Italië lire 900 Luxemburg Bfr 13 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze parlementsredactie UTRECHT/HELMOND Binnen het CDA is ernstige verdeeldheid aan de dag getreden over twee belangrijke onderwerpen In het beginsel program. Dit zijn de wijze waarop de kernwa pens moeten worden teruggedrongen en de waardering van de alternatieve samenlevingsvor men. De partijraden van KVP en ARP deden hierover zaterdag uiteenlopende uitspraken. Het beginselprogram, in ontwerp op gesteld door een commissie onder lei ding van de KVP'er Kremers, de Lim burgse commissaris van de koningin, is de politieke vertaling van de evan gelische grondslag van het CDA. De KVP, die in Helmond bijeen was, volgde in beide omstreden kwesties het ontwerp van deze commissie, maar de ARP deed in Utrecht op voorstel van het partijbestuur veel verdergaande uitspraken. Naar ver wachting zal de zaak nog ingewikkel der komen te liggen als ook de CH- Unieraad (komende zaterdag) zich zal hebben uitgesproken. CH-voorman Van Leijenhorst heeft al laten weten, dat het ontwerp hem op het punt van huwelijk en alternatieve relaties te ver gaat. Dit gold trouwens ook voor een grote minderheid van de KVP- partijraad. Inzake de kernwapens sprak de AR- partijraad in zeer ruime meerderheid uit, dat het terugdringen van de be wapeningswedloop bij voorkeur in NAVO-verband dient te gebeuren. In het ontwerp ontbreken de woorden „bij voorkeur" en het CDA-bestuur had ook een wijziging in die zin ont raden. JASHINGTON (AFP) Ame- rika's beveiliging tegen een overval met kernwapens blijft haperen: het Pentagon had nog maar net een tweede vals alarm binnen acht maanden toegege ven of dezelfde computer die dinsdag een fout maakte wist vrijdagavond opnieuw de nade ring van intercontinentale ra ketten te melden. Ook zouden onderzeeërs raketten hebben af gevuurd. De bommenwerpers van het Strategie Air Command startten hun motoren en weder om waren de Verenigde Staten althans sommige militairen voorbereid op een kern- aanval. Zonder direct bevel van de pre sident mag geen raket worden gelanceerd en mag geen strate gische bommenwerper een wel omschreven punt ten noorden vau het land passeren. Het Pen tagon zegt in drie minuten de loul van vrijdag te hebben ontdekt. Het Russische partijblad Praw- da reageerde gisteren scherp op de drie valse meldingen in de VS. De Amerikaanse legerlei ding „speelt met vuur", de ge volgen van een technisch man kement kunnen „even onver wacht als ernstig" zijn en de fouten zijn „een enorm gevaar voor de vrede en de veiligheid van alle volkeren", aldus de Prawda. Of soortgelijke manke menten zich ooit in de Sowjet- Unie hebben voorgedaan ver meldde het blad niet. Een kleine tienduizend mensen na men zaterdag deel aan een landelijke demonstratie tegen kernwapens in Soesterberg, die daar volgens de or ganisatoren vrijwel zeker liggen op geslagen bij de militaire vliegbasis. Om de slachtoffers van de atoom bommen op Hiroshima en Nagasaki te gedenken werden er bloemen ge legd, terwijl na de tocht naar het dorpsplein onder het loeien van sire nes een „tapijt van doden" werd ge vormd. De duizenden demonstran ten gingen op de grond liggen en maakten zich zo klein mogelijk om daarmee te demonstreren wat kern wapens aanrichten. Foto: Ednard de Kam. Navolging Het AR-partijbestuur stelde echter, in navolging van een aantal afdelin gen en prof. Goudzwaard, voor om die toevoeging wel in de passage op te nemen. Vice-voorzitter Kuiper zei, dat het mogelijk moet zijn voor Ne derland om zelfstandig of samen met andere landen initiatieven te nemen TEHERAN (AFP, Reuter, AP) President Abolhassan Bani de w«penwedioop terug te Sadr heeft in een interview met het Franse persbureau AFP het fiasco toegegeven van de methoden die de islamitische revolutie in zijn land gedurende de eerste vijftien maanden heeft gevolgd. „Iran is er niet in geslaagd zijn onafhankelijk heid te veroveren". BELGRADO (AFP) De Joegoslavi sche regering heeft afgelopen zater dag bekend gemaakt de dinar met ongeveer dertig procent in waarde te willen verminderen. De dinar, die bij verkoop door de bank afgelopen za terdag nog 10,1 cent kostte, komt daardoor onder de zeven cent te lig gen. Het doel van de Joegoslavische regering is de exportpositie van het land te versterken, en de uitvoer van kapitaal tegen te gaan. Voor de Joegoslaven betekent het niet alleen dat hun spaargeld opeens ROTTERDAMDEN HAAG Doua ne en politie hebben zaterdag in de Rotterdamse haven aan boord van de onder Cyprische vlag varende kust vaarder Total vijfduizend kilo hasj gevonden. Volgens de politie, die spreekt van een gigantische vangst, heeft de hasj een gToothandelswaar- de van zo'n twaalf miljoen gulden. Het gaat hier om gele Libanon van een uitstekende kwaliteit, waarvan de marktwaarde nog vele miljoenen hoger ligt. Vijf bemanningsleden van het schip, onder wie de 41-jarige kapitein, zijn wegens smokkel van verdovende middelen aangehouden. Het zijn al len Nederlanders. Later werden in verband hiermee in Utrecht nog zes mensen aangehouden en in Londen een 54-jarige Rotterdammer. De actie van de douane en de Rotterdamse politie is het resultaat van een al maanden durend onderzoek, dat door de politie in Utrecht op gang was gebracht. De kans is groot, dat nog meer arrestaties zullen volgen. In Griekenland zijn twee Nederlan ders wegens het in bezit hebben en smokkelen van drugs veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. Een 25-ja- rige Amsterdammer kreeg zestien jaar en een boete van ongeveer 45.000 gulden wegens smokkel van 464 kilo hasj en een 31-jarige inwoner van Zwolle werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens poging tot smokkel van bijna tien kilo heroïne. Volgens hem is Iran nog immer af hankelijk van het buitenland en moet het zich nu concentreren op binnen landse hervormingen die Iran in staat 'stellen zichzelf te bedruipen. Ook de betrekkingen met de buitenwereld moeten worden herzien. „Slechts met vijandige slagzinnen het imperialis me bestrijden heeft geen zin," aldus Bani Sadr „Onze begroting is afhan kelijk van onze tegoeden op buiten landse banken. Wat het leger betreft is onze afhankelijkheid catastrofaal, want we moeten ons tot de Verenigde Staten wenden voor reserve-onderde len of voor de logistieke steun. We beschikken nu nog over reserve-on derdelen voor twee maanden." Hoewel de president nadrukkelijk zei dat de twee grote mogendheden bui ten de deur moeten worden gehou den, lijkt er toch een lichte toenade ring tot Washington te zijn, en daar mee stijgt de kans op vrijlating van de Amerikaanse gijelaars. De vroegere Amerikaanse minister van justitie Ramsey Clark, die vorige week in Teheran een internationale conferentie bijwoonde over de Ameri kaanse rol in Iran tijdens het bewind van de sjah, is welkom op het minis terie van buitenlandse zaken in Was hington voor overleg. Minister Ed mund Muskie tilde niet zwaar aan de veel geuite beschuldiging dat Clark en de andere Amerikanen die naar Teheran reisden daarmee de wet heb ben overtreden. Het reisverbod was bedoeld om Amerikanen te bescher men voor vijandige acties in Iran, zei hij. Zijn ministerie zal blij zijn leden van de delegatie te ontmoeten als zij waardevolle Informatie hebben. Clark zei tijdens een kort verblijf in Parijs dat hij „teveel van zijn land houdt om Amerikaanse misdaden in Iran niet te bekennen." De Verenigde Staten moeten zich naar zijn mening bij het Iraanse volk verontschuldi gen. Treden de Verenigde Staten ver standig en behoedzaam op, dan ziet hij kans op een vreedzame regeling van de gijzelingsaffaire. Een andere aanwijzing dat Iran van het probleem af wil, is dat de Iraanse minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh een uitnodiging heeft aanvaard om woensdag naar Oslo te komen voor overleg met een aantal Westeuropese socialistenleiders On der hen zijn Willy Brandt en Francois Mitterrand. HARDENBERG (ANP) De 58-jari- ge R. Bruinsma en zijn 27-jarige zoon J- F. Bruinsma uit de Krim, gemeente dertig procent minder waard is, maar Hardenberg, zijn in een gierput door »k dat de kosten--voor het levenson- verstikking om het leven gekomen. derhoud aanzienlijk zullen stijgen. In de grote steden wordt op het moment druk gehamsterd, daarbij vooral koffie, suiker, olie en wasmid delen met tientallen kilo's worden ingeslagen Lange rijen van wachten den voor de levensmiddelenwinkels was het gevolg. De twee waren op de boerderij begon nen met het leeghalen van de put en zijn vermoedelijk bed weid geraakt door de dampen die uit de gierput opstegen. Ze zijn daarbij in de put gevallen, waar op dat moment niet meer dan een halve meter gier stond. De Italianen hebben gisteren hun stem uitgebracht voor nieuwe gemeente-, provincie- en regionale raden. Ook vandaag gaat nog een deel van de 44 miljoen kiesgerechtigden naar de stembus. De verkiezingen kunnen een bedreiging vormen voor de regering Cossiga als blijkt dat de communisten grote steun krijgen. Vooral de beschuldiging dat premier Cossiga de „terroristische" zoon van een bevriende christendemocraat in bescherming had genomen kan een voordeel zijn voor de communisten in Italië. ALGIERS (Reuter, AP, AFP) De ministers van de dertien olie-exporterende landen die zijn verenigd in de OPEC, zullen elkaar vandaag in Algiers ontmoeten, om hun halfjaarlijkse besprekingen te voeren over de olieprijzen. Op dit moment wordt niet verwacht dat hieruit olieprijsstijgingen zullen voortvloeien. Tijdens de bijeenkomst zal worden geprobeerd een uniforme olieprijs vast te stellen die door alle OPEC- leden wordt geaccepteerd. Momen teel hanteren de OPEC-leden het be kende „ieder voor zich" systeem, dat er in het afgelopen jaar toe heeft geleid dat de prijzen voor een vat olie ivan 159 liter) uiteen zijn gaan lopen van 28 dollar (Saoedi-Arabië) tot 38 dollar, gevraagd door de duurste olie landen als Iran, Libië en Algerije. Nog voordat de conferentie is begon- ^n. is eigenlijk de hoop op zo'n uni- lorme prijs al goeddeels vervlogen, want toen Irak gisteren aankondigde Hij sprak tegen dat, wat in andere delen van het CDA gevreesd wordt, hiermee het Nederlandse lidmaat schap van de NAVO ter discussie zou worden gesteld. „Nederland moet lid blijven van de NAVO. Wij zijn geen voorstander van een terugvallen op de vooroorlogse neutraliteitspoli tiek." Volgens Kuiper is het NAVO-lid- maatschap van groot belang, maar wel als middel ter voorkoming van oorlog. „Het moet mogelijk zijn om in de NAVO een kritische dialoog te voeren. Door de mogelijkheid voor te behouden var. zelfstandige initiatie ven komt die dialoog onder een span ning te staan, die noodzakelijk is", aldus de AR-vice-vooizitter. LOS ANGELES (Reuter) De Ame rikaanse schrijver Henry Miller is za terdag in Los Angeles op 88-Jarige leeftijd overleden. Miller is bekend geworden doorzijn boeken „Tropic of Cancer" en „Tropic of the Capri corn", waarmee hij in de jaren dertig menig lezer shockeerde omdat men de inhoud pornografisch vond. Zijn boeken werden in Amerika en Enge land verboden. Pas in 1963 besliste het hooggerechtshof van de Verenig de Staten dat „Tropic of Cancer" geen pornografie was. Al in de jaren veertig werd Millers werk serieus be naderd en hij werd toen al beschouwd als een van de grootste hedendaagse schrijvers. Miller woonde tussen 1930 en 1940 in Europa. CUYK (ANP) De 70-jarige p. J. Kersten uit de gemeente Haps is op de Oeffellseweg in de nacht van za terdag op zondag om het leven geko men. De man fietste in de richting Oeffeit en werd van achteren aange reden door een personenauto. Op weg naar het ziekenhuis overleed het slachtoffer. OSS (ANP) Bij een verkeersonge luk op een spoorwegovergang in zijn woonplaats is gisteren de 17-jarige J. Timmermans om het leven gekomen. Zijn 13-jarige broer die bij hem achter op de bromfiets zat, raakte ernstig gewond. Volgens de politie is het slachtoffer de overweg, die met auto matische halve bomen is beveiligd, opgereden op het moment dat er een trein naderde. ADVERTENTIE dat het wel iets zag in een uniforme prijs van 32 dollar per vat, liet sjeik Jamani van Saoedi-Arabië ogenblik kelijk weten dat hij daarmee niet akkoord kon gaan. Jamani zei in ie der geval zijn olieprijs niet op stel en sprong te willen verhogen, om op die manier tot een compromis te komen. Over die uniforme prijs wordt door waarnemers hevig gespeculeerd. Om de prijshaviken onder de andere OPEC-leden tevrvreden te stellen zal Saoedi-Arabië, als land met de hoog ste preduktie en de laagste prijs, toet moeten toegeven. Dat Jamani nee zegt tegen prijsverhogingen en pro- duktiebeperking, heeft volgens hen dan ook niet veel te betekenen. bijzonderheden omtrent de voorstel len werden nog niet gegeven. Venezuela en Algerije zullen voorts de OPEC-leden voorstellen om de Centraal-Amerikaanse en de Caribi sche landen olie te leveren voor 10 12 dollar per vat, in combinatie met een vijfjarige lening tegen een rente van vijf procent. Lening Speculaties Drie keer in de afgelopen zes maan den heeft Jamani getracht door een prijsverhoging wat dichter bij een uniforme prijs te komen, maar steeds volgden de andere OPEC-leden zijn voorbeeld door de prijs op te trekken. Een andere belangrijke zaak die van daag aan de orde zal komen, is het pompen van oliegelden in de derde wereld. Verder zal Venezuela een aan tal uitgewerkte voorstellen toelichten over alternatieve betalingswijzen. 'De olieprijzen zijn sterk gestegen, maar wij lijken er niet veel beter van te zijn geworden', aldus de Venezo laanse olieminister Calderon. Nadere De dertien olielanden die over deze zaak moeten beslissen zijn: Saoedi- Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabi sche Emiraten, Algerije. Qatar. Libië, Venezuela, Irak, Nigerië, Gabon. Iran en Ecuador. Leden van OAPEC, een kleinere organisatie dan de OPEC, waarin de olie-exporterende Arabi sche landen zijn verenigd, besloten afgelopen zaterdag om nieuwe maat-, regelen te nemen, die ervoor moeten zorgen dat geen druppel vanhun olie Zuid-Afrika bereikt. l-ooptijii Vaste Rente jaarlo'/,% 5 jaarl 4 jaary 3 jaar 8'/.% 2 jaar8'/,% 1 jaar7'/,% Nadere informatie. 020-591 21 37 'SJh postgiro en TfV rijkspostspaarbank Op de KVP-partijraad werd bij voor baat krachtig afstand genomen van de opvatting, dat het terugdringen van de wapenwedloop eventueel bui ten NAVO-verband moet worden na gestreefd. Met zeer grote meerder heid sprak men zich hier uit tegen de toevoeging van de woorden „bij voor keur". Op het punt van de alternatieve rela ties en het huwelijk lijken de tegen stellingen nog groter. Vervolg op pag. 3, kol. 7 UTRECHT (ANP) - Tussen NV Nu- tricia en het Amerikaanse concern Campbell-soepen is overeenstem ming bereikt over de volledige over neming van Luycks in Diemen, fabri kant van azijn, mosterd en tafelzu- ren. Luycks is een dochter van Nutri- cia. Van de 50 Luycks-werknemers neemt Campbell er 46 over. De ande re 4 treden bij Nutricia in dienst. Aan de overneming is geruime tijd van onderhandelen vooraf gegaan. Een woordvoerder van de industrie bond FNV zei zaterdag dat de betrok ken vakorganisaties pas akkoord zijn gegaan met de verkoop van Luycks aan Campbell, toen dit Amerikaanse bedrijf bereid was de werkgelegen heid van de Luycks-werknemers te garanderen. Campbell wil via Luycks zijn markt positie in Europa verstevigen. Het concern verwacht in de toekomst een toeneming van de werkgelegenheid bij het bedrijf. PAGINA 2 Katholiekendagen in Berlijn trokken massa's mensen PAGINA 3 PAGINA 6 PAGINA 7 PAGINA 9 ADVERTENTIE STAAT DER NEDERLANDEN inschrijving volgens het tendersysteem op 10 juni a.s. van 9 lot 15 uur via banken en commissionairs Schroevedraaierset (Al Grote, kleine en kniiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechuniek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai dicrmolief Als onderlègger of voorde sier. Boetseerset (B) Boetseerklei met verfin .1 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Adres: Plaats: Mijn naam is:. Adres: Plaats: Postcode .Giro: Postcode -TeL Ik kies voor kado DA DB DC OD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1