Ontevreden over mode Radio- en televisieprogramma's JSSEN NU EN NOOIT Even puzzelen HET WEER Weerrapporten Fries regenfeest iaANDAG 9 JUNI 1980 TROUW/KWARTET De grote modeshows voor de winter 1980-'81 beginnen binnenkort weer. Maar de inkopers, die deze modellen bij het publiek (dus bij ons) moeten brengen, hebben er een beetje een zwaar hoofd in. Ze zij niet zo erg tevre den over de modebeurzen van het afgelopen voorjaar. Niet over Parijs en ook niet over Londen. De afgelopen modebeureen in beide steden worden dan ook zeer zeker geen succes genoemd. De inkopers heb ben weinig genoteerd. Het was er flauw tot zeer stil. Geen wonder als je met een rare mode komt opdraven. Terug naar het verleden kan leuk zijn, maar het jnoet toch wel een beetje aan de „nieuwe tijd" aange past zijn en dat was deze mode beslist niet. Er was weinig nieuws en zeker niets om je enthousiast te maken. Engelsen De Engelse show's lieten tal van Jurken en andere din gen zien, die eigenlijk niet veel van elkaar verschilden. Een beangstigende gelijk heid kan je zoiets noemen, ntasie uitgeput? In mdjaponnen en cocktail japonnen zijn de Engelsen evenwel sterk. Maar ook was er niets echt nieuws te vinden. Modellen die er wel uitsprongen wa ren die van de modehuizen van bij voorbeeld Ann Buck, Janice Wainwright, Ronald Klein en nog een paar anderen. In de groep London Designer Collec tions waren namen als Chatters. Janet Ibbotson en Michiko de uitschieters. De Engelsen toonden een I grote voorkeur voor lichte 11 materialen als crêpes, ve- I lours, chiffon en zijde. Ook m de dessins besteedden de Engelsen veel aandacht De beurs in Londen liet ech ter niet dat zien wat de im porteurs graag gezien had den. Zij zijn het tenslotte die de spullen moeten ver kopen en een goede impor teur van welk land dan ook kent de smaak van „zijn" vrouwen een beetje. Zo is Nederland bij voor beeld geen land voor over dadige feest- of avondkle ding, terwijl de Engelsen daar kennelijk wel interesse voor hebben. )e „revolutionaire" Mary Quant heeft het wat kleding -df betreft ook een beetje laten afweten. Ze maakt er zelf reclame mee dat zij zich nu intensief met make up be zighoudt. Verder doet zij in beddenmode. Ze ontwerpt zelfs slaapkamers waarvoor ze voor het hele interieur stoffen met hetzelfde motief aanbeveelt. Leuk voor wie het leuk vindt Zeer verve lend voor wie van afwisse ling houdt Maar Mary Quant ziet daar kennelijk meer brood in dan in de minirok. En Juist die minirok lieten de ontwer pers in dit seizoen weer op draven. Krampachtig pre zen ze die rok als „nieuw" aan. Er was echter niets nieuws aan, toen verzonnen ze het: Je zou er een totaal nieuw uiterlijk mee krijgen als Je „Western" laarzen met leren franjes onder die rok droeg. Wel ja Parijs Ook de Parijse „prêt por ter" was niet iets om de be zoekers enthousiast te ma ken. En Juist daar moeten de confectie inkopers hun modellen vandaan halen. Het bezoekersaantal was dit jaar behoorlijk terugge lopen. Ook Parijs kwam met de mini op de proppen. Wat zei een van de Neder landse inkopers op die beurs: „Is een Nederlander bereid om voor weinig stof relatief veel geld te betalen? Er werd maar steeds ge klaagd dat er niets nieuws te zien en dus ook niet te kopen was. Het ziet ernaar uit dat zowel Parijs als Lon den niet van de „nieuwe" lijn willen afwijken. Dat wil zeggen aan één kant modi eus elegante modellen, aan de andere kant avantgardis- tische probeersels. Zo zal het deze winter ook wel blijven. Duitsland Hoe zag het op de mode- beurs die in Düsseldorf ge houden werd. eruit? De beurs leek niet bepaald overstroomd met bezoe kers. Er was zelfs verveling te bemerken. Op de beurs vroeg een inkoper: „Wie heeft er een goede japon?" Die japon kwam echter niet opdagen. Wel waren er veel blouses, rokken en panta lons te zien. Avondjapon nen werden eveneens rede lijk ingekocht om dan in de confectie te verschijnen. Al met al menen sommigen dat de mode op het ogen blik op een rustpunt geko men is: „geknakt om scho ner op te bloeien." Maar en dat zullen wel de pessi misten zijn velen menen ook dat het een stilstand is waarvan het de grote vraag is of hieruit een opgang voortkomt. Ons blijft niets anders over dan maar af te wachten, want als je graag aan de mode mee wilt doen, moet die mode natuurlijk ook een voorbeeld geven. De ande ren, de niet zo modebewus- ten, wrijven zich in de han den en zijn allang blij dat „alles mag". Kort of lang, breed of smal. Je zou dus ook kunnen zeggen zoveel keuze was er nog nooit in het modebeeld. ASTERIX-DE GALLIER DE FOSDYKE SAGA FERD'NAND door A. Lourons-Koon Uitgave A. W. Bruna h Zoen Utrecht/Antwerpen 71 Het kan ook half tien geweest zijn. Watje noemt een slordig alibi. Maar er ia Iets anders. Hoe kon René weten dat Peters uitgerekend om tien over óegen op het bospad zou lopen met geen mens in de buurt om getuige te fljn van een moord?" De Griep zuchtte. „En dan even vlug leen en weer naar de Parkweg om em een kogel in de borst te jagen. Jfee. dat rammelt aan alle kanten. René is onze man niet. Hoe zit het ttet Paul Kaptein?" -Die was thuis, maar hij heeft nie- land om dat te bevestigen. Het per- tmeel had die avond vrij en zijn iders waren er ook niet en Lou lag in Ijnzicht." Iha." „Zo komen we er niet," stelde Erik ager vast. „Er moet een directe aan- iding zijn geweest voor de moord en Ie moeten we eerst vinden. De moor- inaar heeft in de gaten gekregen dat iters op die zaak Lagerman zat. En oe kan hij dat te weten gekomen Jn? Doodeenvoudig doordat Peters jib mum - bh bij wijze van uitzondering eens een keer wél gepraat heeft over het werk waar hij mee bezig was. En waarom zou hij dat gedaan hebben? Omdat hij dat van direct belang voor het slagen van zijn onderzoek achtte. En met wie? Met iemand die er volgens hem wel eens meer van zou kunnen weten omdat die persoon vlak bij de plaats woont waar Lydia het laatst geweest moet zijn. En bovendien ie mand die hij kende en vertrouwde. Ik geloof dat nu het moment geko men is om Aletta Klaver het mes op de keel te gaan zetten. Ga Je mee?" De Griep stak afwerend zijn armen omhoog. „Ik stik in het werk. Neem Herstal maar mee." 15 André Munster was van nature een opgewekt mens die bij voorkeur naar de goede kant van de dingen keek. De laatste dagen was hij zelfs nog beter te spreken dan gewoonlijk. Tan ja, zijn flink uit de kluiten gewas sen secretaresse, had echter volop reden deze uitbarsting van levens vreugde bij haar werkgever te betreu ren, want hij liet haar alle vervelende karweien opknappen die hij eigenlijk zelf behoorde te doen. Hij bracht in tussen een groot deel van de dagen door in zijn pas gekochte huis, waar hij toezicht hield op de werkzaamhe den en intussen ook zelf flink de handen uit de mouwen stak. Van tijd tot tijd kwam hij Tanja van haar werk houden met enthousiaste verhalen over die oude kast. „Nu wil ik dat je die hele vervelende papierwinkel laat liggen en met me mee komt om naar mijn huis te kij ken!" Ze keek hem verwijtend aan. Ze wist allang alles van de mooie ligging, de degelijke fundering en de moge lijkheden tot vernieuwing en verbou wing. „Ze zijn de tuin al aan het uitgraven, want daar komt een grote vijver. En het achterste gedeelte laat ik glooi end oplopen naar de bosrand. Je zult eens zien wat een mooi effect dat geeft. En ik ben van plan eenden te nemen enZe stond op. „Als u maar weet dat ik tot over mijn oren in het werk zit. Wacht in elk geval tot dat ik Peter en Sonja verteld heb waar ik te bereiken ben. U hebt ver draaid nog toe ook altijd wat." Ze glimlachte door haar ergernis heen en toen ze even later in zijn Volvo weggleden in de richting van de rotonde, vond ze het zalig er eens even tussenuit te zijn. Het was alweer een prachtige dag, de zoveelste in die stralende zomer, en je had het gevoel dat het altijd zomer zou blijven. In de speeltuin van het dierenpark klaterden kinderstemmen, op het ter ras zaten vakantiegangers van de zon te genieten en wat verderop stapten de rozerode flamingo's deftig en wel overwogen door hun vijver. Het huis zag er een beetje kaalge plukt uit, want de tuin was leegge haald op een paar mooie heesters na. Een schilder stond hoog op zijn lad der de verf van de daklijst af te bran den. Achter het huis werkten drie tuinlieden zich in het zweet en op het grote balkon waren mannen in de weer met het zink dat vernieuwd moest worden. Het was een drukte van belang onder de krachtige julizon. Iedereen was aan de hitte gewend geraakt. Wordt vervolgd Radio vandaag Louis. 22.02 (S) Wilt u even noteren? NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. AVRO: 00.02 (S) Pim Jacobs' Platenscala. 1.02 (S) One o'clock jump. 2.02 (S) AVRO's Service Station. HILVERSUM I (298 m 7.03 (S) Een goede morgen met Rob de Nijs. (8.03 Actua) 9.03 (S) Attent op Jeugdsentiment. 10.02 (S) Toer ja toernee. 11.02 (S) Café-chantant. 11.30 (S) Te gast bij John Woodhouse en Herman Emmink. 12.03 (S) Tunes van toen. 13.03 (S) Actua. 13.20 (S) Raad een lied of niet. 14.02 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 16.02 (S) De tien om kindershow. 16.30 (S) Pierewaaien in Sche- veningen. 18.11 Actua. 18.25 (S) De kinder- platenbak. 18.45 (S) Planeteneter, radiofe uilleton. 19.02 (S) TROSS-Country. 20.20 (S) Zomaar 's avonds. 21.30 (S) Michel en HILVERSUM II (402 m) NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het- levende Woord. 7.36 Hier en nu. 800 Nieuws. 8.11 Te Deum Laudamus. 8.30 Nieuws. 8.36 Hier en nu. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Plein Publiek. 11.00 De wereld zingt Gods lof. 12.00 Boer en tuinder. OVERHEIDS VOORLICHTING: 12.16 Vast en zeker. NOS: 12.26 Mededelingen t.b.v land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. NCRV: 12.36 Hier en nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk vandaag. 13.30 Hoogtepunten uit musical en operet te. 14.00 Brood op de plank. NOS: 14.30 Ondanks alles, literair programma. NCRV: 15.15 Woord in de middag. 15.30 In 't zilver. 16.30 Op de vrije toer. 17.00 (S) Amusementsmuziek. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 (S) Hier en nu. 18.00 (S) Muziek in vrije tijd. P.P.: 18.50 D'66. NCRV: 19.00 (S) NCRV-Leerhuis. 19.15 (S) Psalm van de week. 19.30 (S) Bandstand NOS: 20.00 (S) Holland Festival 1980: Ne derlands Kamer Orkest met solisten: klas sieke muziek. 22.25 BOND ZONDER NAAM. NOS: 22.30 Nieuws 22.40 Parle ment en toekomst, lezing. NCRV. 23.25 (S) Muziek van eigen tijd. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) AVRO: 7 02 (S> Vol gas. (7.30-7.35 Radiojournaal.) 8.30 Ra diojournaal. 8.35 (S) Bgino. 10.03 (S) Ar beidsvitaminen. 11.03 (K) Hollands glorie. 12.03 (S) 'n Rondje Van Dam. (12.30-12.35 Radiojournaal.) 13.57 Beursplein 5. 14.03 (S) Showparade. 15.03 (S) Programma van Gerry Hoiting en Jan Steeman. 16.03 (S) Toppop disco. (17.30-17.35 Radiojournaal NOS: 18.03 (S) De Avondspits. AVRO: 19.02 (S) The 7 O'clock show. 20.02 (S) Het steenen tijdperk. 21.02 (S) Superclean Dreammachine. 22.02 (S) Blues, ballads beat 23.03-24.00 S<) AVRO's swingtime. HILVERSUM IV (FM-kanalen) KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Aubade. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Aan woorden voorbij9.10 (S) Lau- date. 10.00 Strijkkwartet: klassieke mu ziek. 11-25 (S) Klassieke orkestmuziek. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Holland Festival Journaal. 12.05 (S) Interval. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Spektakel magazine. 14.30 (S) Collage van alledaags en zeldzaam 15.30- 17.00 (S) Van hoog naar laag en omge keerd: bel canto. TV vandaag NEDERLAND I: 10.00 an 11.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.00 Idem 18.40 Schooltelevisie voorhchtmg 18.50 Emile 18.55 Jorunaal 18.50 NCRV: Wollie s wereld 19.05 Alle vogels vliegen, musical voor de jeugd 20.10 De Grootmeester. Amerikaanse speelfilm 21.37 NOS: De vergeten oorlog, serie documentaires 22.50 Meditatie 23.05 NOS: Journaal NEDERLAND II: 13.00 en 18.00 NOS: Nieuws voordovenen slechthorenden 18.55 Journaal 18.59 AVRO: Alleen op de wereld 19.25 MorkenMmdy 20.00 NOS: Journaal 20.27 AVRO: De macht van voetbal, (Hm 21.45 Frans op 2'nBrusse 21.50 Kaz een zaak van klasse, tv-serie 22.40 Televizier Magazine 23.25 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actu aliteiten. 10.40 Parlementair overzicht 11.00 Das Haus am Eaton Place, Engelse tv-serie. 11.45 Reportages van buitenland se correspondenten. 12.30 Persoverzicht 12.40-13.20 Reportages van buitenlandse correspondenten. 16.10 Journaal. 16.15 Programma voor ouderen. 17.00 Kinder programma. 17.50-18.00 Journaal. (Regio naal programma. NDR: 9 30-10.00 Kleuter serie. 18.00 Sportschau. 18.30 Actualitei ten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Heinrich, der gute König, tv-serie. 19.25 Nordschau-Ma- gazin. 19.59 Programmaoverzicht. WDR: 18.00 Amusementsprogramma. Aanslui tend: Pariser Geschichten. tv-serie. 18.30 Amusementsprogramma. 18.30 Documen taire serie. 19.15 Acutaliteitenmagazine. 19.45 Amusementsprogramma.) 20.00 Journaal. 20.15 Das Krankenhaus am Ran- de der Tsjechische Stadt, tv-serie. 21.15 Kontraste. 21.45 Gesprekken, reportages en muziek. 22.30 Actualiteiten. 23.00 Züch- te Ra ben (Cna cuervos), Spaanse speel film. 0.45-0.50 Journaal. DUITSLAND II 16.00 Tv-cursus wiskun de. 16.30 Informatieve serie. 17.00 Jour naal. 17.10 Flipper-tv-serie. 17.40 Actuali teiten en muziek. 18.20 I.O.B.-Spezialauf- traf, detectiveserie. 19.00 Journaal. 19.30 Spelprogramma. 20.15 Informatieve serie. 21.00 Heute-journal. 21.20 Eine Liebeser- klérung, tv-spel. 23.05 Reportage. 23.35 Journaal. D'land NDR) 7.55-8.06 Tele-gymnastiek. 8.05 t/m 13.05 en 16.30 Um 17.30 Schooltele visie. 18.00 Kleuterserie. 18 30 Informatie ve serie. 19.00 Informatief programma. 19.15 Natuurfilm. 20.00 Journaal. 20.15 Re portage. 22.10-22.55 Filmreportage. D'land WDR 18.00 Kleuterserie. 18.30 Re portage. 19.45 Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Cabaretprogramma. 21.45 Der König von Marvin Gardens (The King of Marvin Gardens), speelfilm. 23.25 Journaal. België NEDERLANDS 18.30 Tekenfilmse rie. 18.35 Jeugdserie. 19.00 Documentaire. 19.30 Verkeerstips. 19 35 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht. 20.15 Kort muzikaal programma. 20.30 Ac tueel magazine. 22.00 Penmarric, tv-serie. 22.55-23.10 Journaal. BELGIS FRANS 18.15 Verhaal 18.30 Sport 19.00 Spelprogramma. 19.15 Regio naal magazine. 19.29 Weerbericht 19.30 Journaal. 19.55 Informatief programma. 20.00 Licht programma. 20.30 Wetenschap pelijk programma. 22.00-23.30 Discussie. 23.20-23.40 Journaal. 4oor Hans de Jong V - V ,r- -"..s PKBMMfnTinjft; •ntaal 1. reeks, 5. vis, 10. slot- 12. bergplaats, 13. Chinese maat, 14. plant met bittere bla- i bloemen, 17. editie (afk.), 18. van de toorn, 20. grondsoort, Jl. een zekere, 22. neon (afk.), 24. telwoord, 25. putemmertje, 26. bril-' ^ang, 28. eminent (afk.), 30. pers. TOornaamw. 32. lof, 34. wig, 36. veer kracht, 38. pers.voornaamw., 39. le- Ber, 41. votre excellence (afk.), 42. nobel, 44. part, 46. telwoord, 47. kleur. Verticaal, l. kruiderij, 2. turkse titel, l muzieknoot, 4. meisjesnaam, 6. worn, 7. rondhout, 8. lusthof, 9. berei de dlerehuld. 11. noorse goden. 15. «prorder (afk). 16. voorvoegsel, 19. Jrtjnmaat, 21. aalgeer. 23. water in Utrecht, 24. vochtmaat, 27. wapen, 29. onderwerp, 31. welpenleidster, 33. Plaats in Zeeland, 34. vreemde munt (ant.), 35. pers. voornaamw., 37. wild s^ijn, 39. engels bier, 40. plaats in Gelderland, 43. landbouwwerktuig, bijwoord. Oplossing vorige puzzel 1 rekel, 2. eloge, 3. koren, 4. Egede, 5. 'enen, 6. mores, 7. onera, 8. Reval, 9. erato, 10. salon. Vrijdagavond heeft zich in een be trekkelijk smalle zone, die zich van zuid naar noord over Friesland uit strekte, een hevige onweersexplosie gepaard gaande met zware slagre gens voorgedaan. De regenval was werkelijk tropisch. Het ging er ouder wets aan toe, waarbij de ene onweers cel, nauwelijks uitgewerkt, al weer opgevolgd werd door een kersverse. „De bui komt terug", zeggen veel mensen in zo'n geval, maar zo was het niet. De lijn oftewel het koufront waarlangs de neerslag tot stand kwam, verschoof nauwelijks naar het oosten en daardoor kon de ene mini- storing na de andere erlangs „om hoogkruipen", dat wil zeggen: zich in noordelijke richting verplaatsen. Net zoals zich golvingen langs een loshan gend touw voortplanten, wanneer dit snel heen en weer wordt bewogen. De meeste neerslag van dit urenlang, tot diep in de nacht voortdurend ge-on weer ook in mijn eigen woonplaats deden zich inslaggevallen voor werd de volgende morgen gemeten in Nije Bildt Zijl ln het uiterste noord westen van Friesland: 63 milimeter. In Gersloot ten noordoosten van Hee renveen vulde de regenmeter zich met 55 millimeter. Verder trok Nij Beets tussen Gorre- dijk en Drachten sterk de aandacht met 44 millimeter, evenveel als in Marrum tussen Stiens en Holwerd. In Heerenveen (Rotonde) viel 31 milime ter, in Gorredijk 26 milimeter. Dat was dus wat je noemt „Frysl&n Bop- pe" en heel iets anders dan de 's ochtends aangekondigde „kleine kans op onweer", maarlaten we wel wezen. De neerslag was ook in Friesland zeer plaatselijk. Zo viel er in Kollum in het uiterste noordoosten en in Oude-Mirdum in het uiterste zuidwesten geen druppel. Inmiddels ging het .zomerfeest" in Groningen zaterdag overdag gewoon door met Uithuizermeeden een maximumtem peratuur van 25 graden. Tezelfdertijd viel er in Ede overdag maar liefst 28 millimeter, in Apeldoorn 26, in Oos terbeek 22 millimeter. Harderwijk meldde 12 millimeter. Daarentegen bleef het in Zuidwest-Nederland de hele dag zonnig met Rozenburg op 21 graden. Nee, er was werkelijk geen peil op te trekken, zo grillig als de weertype over Nederland verdeeld waren. Het ls wel zaak deze zomer alert te blijven op zwakke koufron ten. Die kunnen, als ze ergens stagne ren meer presteren dan eerst ogen schijnlijk lijkt. Maar zo een tempera tuursverschil als vrijdagmiddag voor kwam van maar liefst 13 graden tus sen Leeuwarden en Vlissingen is na tuurlijk ook zeer ongewoon. Op dit ogenblik ligt een lagedrukge bied bij Ierland op sprong zich naar de Oolf van Biskaje te begeven, en daarbij Iets uitdiepend. Dit geeft over onze omgeving een overwegend zwakke zuidelijke tot zuidoostelijke luchtstroming. Hierin kunnen de middagtempera turen oplopen van 18 graden aan zee tot 21 of 22 graden in het binnenland. De atmosfeer is niet stabiel en er moet gerekend worden op een plaatselijke regen- of on weersbul. Erg actief zullen de neerslagver schijnselen de eerste twee dagen niet zijn. Dinsdagavond laat en anders woensdag bestaat wel de mogelijk heid van een iets grotere kans op een wat sterkere bui of een wat sterker regengebled doordat dan de over Bis- caje aankomende trog ons land van uit het zuidwesten wat nadert. Daar staat tegenover dat een achtergeble ven depressiegebied over Ierland zich dan al opvullend wat terugtrekt op de Atlantische Oceaan. Al met al geen slechte vooruitzichten voor de vakan tiegangers, ook al dreigt er dan van tijd tot tijd wel eens een bui. De temperatuur is zeer redelijk en feite lijk aangenamer dan maxima van 28 tot 30 graden zoals vrijdagmiddag voorkwamen. Lezer P. Roozendaal te Bovenkerk schrijft: „Op 3 Juni heb ik in Amster dam een lezing bijgewoond door het echtpaar Moma en Basil Philips-Ho ward uit Amerika. Volgens Morna zou er in april 1982 wanneer de aarde en de planeten alle op één lijn aan één kant van de zon zouden staan, het volgende gebeuren: de aantrekkings kracht van de maan, die zichtbaar eb en vloed bepaalt, zal worden verveel voudigd. Zwakke plekken in de aard korst, onder andere de Andreasbreu- klijn in Californië zouden de span ning niet meer kunnen weerstaan en op ongekend grote schaal in bewe ging komen. Een andere breuklijn in het midden van de Atlantische Oce aan zou eveneens sterk in beweging komen. De vloedgolf die hieruit zou ontstaan, zou de oostkust van de Ver enigde Staten zwaar teisteren en ook in Europa grote schade aanrichten. Circa 25% van Nederland zou onder water komen te staan, aldus deze dame." Antwoord: een wetenschap pelijke reactie kan ik niet geven, aan gezien ik me alleen bezig houd met atmosferische bevindingen. Wel het advies uiterst nuchter te blijven. Strandverwachting: morgen en over morgen zonnige perioden, ook enkele wolkenvelden en plaatselijk ochtend mist. Zwakke of matige wind uit zuid west of zuidoost, middagtempera tu ren van 18 tot 20 graden. Verdere vooruitzichten: enigszins wissel vallig. Amsterdam De Bilt Deelen F.elde Eindhoven Den Helder Rotterdam T wen te Vlissingen Zd- Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca Munchen Nice Oslo Parijs Rome Split Stockholm Wenen Zurich half bew. 19 half bew. 20 half bew. 20 zwaar bew 21 licht bew. 20 onbewolkt 18 zwaar bew half bew. 20 zwaar bew 17 licht bew. 20 zwaar bew IS onbewolkt 24 motregen 17 onbewolkt 26 zwaar bew. half bew. 20 licht bew. 23 geheel bew. 18 onbewolkt 27 zwaar bew 19 geheel bew 18 zwaar bew. 23 zwaar bew 22 regen 16 zwaar bew 19 half bew half bew. 23 zwaar bew 31 zwaar bew. 23 regen 20 zwaar bew licht bew. 24 zwaar bew 21 licht bew 25 half bew. 22 onbewolkt 25 zwaar bew 24 regen 19

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13