Van Agt acht behoud koopkracht twijfelachtig Elf huizen weg na fout bouwer Kiesuwkado mi i Spanje en Portugal houden vast aan toetreding tot EG WIE DE JEUGD HEEFT met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zon en onweer HET WEER TAXATIE -INRUIL -INKOOP profoto foto/film speciaalzaken Vijf blanke doden meer nieuws dan honderd zwarten Meest verguisde muurkrant tien jaar Autorijden zou veel duurder moeten zijn Duitse spreek-opera in ongebruikelijke vorm Begin in vraaggesprek: 'Het probleem van de nederzettingen is opgelost' Onderwijsbond roept op tot schoolstaking Dierenbeschermers laten fazanten vrij Monty Handgranaat bij Transavia bleek tafelaansteker Emmer over piketpaaltje RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Naam: Pinochet verbiedt vakcentrale I I Ik kies voor kado QAOBOCOD (aankruisen s.v.p.) I Lees een krant met overtoiging:7/0(IMf I I I I I I Trouw 38STE JAARGANG NR. 10959 - ZATERDAG 7 JUNI 1980 Zonnige perioden, later kans op een regen- of onweersbui. Middagtempera- tuur van 16 graden aan zee tot 25 graden in het oosten. Zwakke tot matige westenwind, windkracht 2 tot 4. Morgen en overmogen: Kans op een bui Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Morgen: zon op: 05.17 onder: 21.57 Maan op: 03.21 onder: 16.15 verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461, Loosduinse- weg 687; Wassenaar; Stadhoudersplein 14 Wesl-Duitsland DM 2.00 Italië lire 900 Luxemburg Blr 13 LOSSE NUMMERS 65 CENT pagina 19 pagina 27 Albeda over de toekomst van de welvaartsstaat pagina 15 pagina 25 pagina 17 Ernst Jandl pagina 13 Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM Het hoofdbestuur van de Algemene Bond van Onder wijzend Personeel heeft gisteren offi cieel opgeroepen tot een landelijke schoolstaking op 19 juni. Voornaam ste doel van deze actie is het behoud van arbeidsplaatsen en verbetering van het onderwijs. De confessionele bonden KOV en PCO zullen in de komende weken ook actie voeren, maar zij voelen op dit moment niet voor een staking. De staking op 19 juni zal voorname lijk het openbaar kleuter- en lager onderwijs treffen. In het voortgezet onderwijs staan de lessen op die dag de meeste gevallen al stil vanwege de naderende vakantie. Ter voorbe reiding op de landelijke staking orga niseren plaatselijke afdelingen van de ABOP vanaf maandag korte sta kingen. De Vereniging voor Openbaar Onder wijs heeft de stakingen veroordeeld, omdat kinderen daarvan de dupe worden. Het gemeentebestuur van Amsterdam acht de actie van 19 juni begrijpelijk, maar de staking op 9 juni wordt afgekeurd. Pag. 29: Eerste schoolstaking maakt einde aan een lange traditie. ROCKANJE (ANP) In de nacht van donderdag op vrijdag zijn op een fazmtenfokkerij in Rockanje 600 ren nen opengezet, waardoor enige dui zenden voor de jacht bestemde fazan ten er vandoor gegaan zijn. De actie groep Dierenbevrijdingsfront heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor het loslaten van de dieren. Het bedrijf in Rockanje bezit in to taal 4000 fazanten. Meer dan de helft hiervan loopt nu los. De eigenaar van het bedrijf vermoedt dat veel van de dieren om het leven zullen komen in het verkeer of door honden en katten zullen worden doodgebeten. Soortge lijke acties hebben in dezelfde nacht plaatsgevonden in Barneveld en Doorn, waarvoor het dierenbevrij dingsfront zich ook verantwoordelijk stelt. Bij een fazantenfokkerij in Barneveld zijn ongeveer 150 voor jacht en con sumptie bestemde dieren buiten de rennen geraakt. In de buurt van Doorn zijn ruim 25 fazanten doodge beten of doodgereden teruggevonden langs de openbare weg. Deze waren afkomstig van een fokbedrijf met in totaal 200 dieren. Geen van de gedupeerde eigenaren is op dit moment in staat een schatting van de schade te geven. Ze zijn niet verzekerd tegen risico's van deze aard. HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het pakketje, dat donderdag op het Griekse ei land Rhodos in een Transavia- vliegtuig werd gevonden en door de politie tot explosie is gebracht, blijkt niet, zoals werd gedacht, een handgranaat te bevatten, maar een tafelaansteker. Tot deze ontdekking is men bij Transavia gekomen nadat een passagiere bij het bureau gevon den voorwerpen van de maat schappij aangifte was komen doen van de vermissing van haar kostbare aansteker. Zij had het apparaat, dat de vorm had van een handgranaat in Spanje gekocht, maar moest het toen zij woensdag van Barcelo na terugkeerde, van de Spaanse politie afgeven. Zoals gebruike lijk-ging het pakketje mee in het vracbtruim, maar doordat het tij dens de vlucht onder een reserve wiel terecht kwam, werd het op Schiphol niet gevonden. Dit ge beurde pas de volgende dag op het vliegveld van Rhodos met de bekende gevolgen. Een en ander was gisteren voor zowel Transavia als Martinair en KLM aanleiding verscherpte vei ligheidsmaatregelen te treffen op vluchten van en naar Spanje. Doordat het pakketje was ver pakt in materiaal van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia rees namelijk het vermoeden, dat er een verband was met de uitwij zing uit Nederland van vier Bas- ken, enkele weken geleden. ADVERTENTIE. ADVERTENTIES WERELD Dl AKONAAT helpen bij gebrek aan eten gebrek aan onderdak gebrek aan vrijheid gebrek aan recht gebrek aan liefde GIRO 2211 Algemeen Diakonaal Bureau van de Geref. Kerken, i^r'i Burg. de Beaufortweg 18 UfMjl 3833 AG Leusden Van onze sociaal economische redactie ;elen nemen tot volgend jaar mel. DEN HAAG Premier Van Agt acht het „zeer, zeer twijfelachtig dat in 1981 "aat^fur™" ^en^ievenT'evaa'rii"ke de koopkracht van de „minima" (laagste sociale uitkeringen) kan worden weg," zei de premier, wijzend op geva- behouden. Er is geen ruimte meer om de minima niet door de nullijn te laten re"sterke inflatie ais gevolg van Zakken." geldscheppmg. „Monty" is bijgezet in de rij der onsterflijken. Bijna 38 jaar na de overwinning van het achtste le ger bij El Alamein en op de 36ste verjaardag van de landing in Normandië, is een standbeeld van maarschalk Montgomery opgericht in Londen. Beeldhou wer Oscar Nemon legde er giste ren de laatste hand aan. ADVERTENTIES Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG De prijzen zijn in mei met met 0,2 procent gestegen. Dit betekent dat mei, na de forse prijs stijging in april, geen nieuwe tegen valler oplevert, en dat de raming voor heel 1980 niet verder versom berd hoeft te worden. Het uitblijven van een nieuwe tegen valler in de prijsstijging verminder de druk van de CDA-fractie op het kabinet om iets te doen voor de koopkracht van de laagste inko mens. Deze week stelde het CDA- Kamerlid Va® Rooijen in de Kamer, dat het kabidet ifeteen maatregelen moet voorbereiden en 1 oktober Ia- ten ingaan, wanneer ook mei een tegenvallende prijsstijging te zien zou geven. Minister Van der Stee van Financiën wilde toen nog geen enke le toezegging doen. Vorig jaar mei was de prijsstijging nul procent. In de raming van het Centraal Planbureau was echter al met wat meer inflatie gerekend. In mei 1978 was de prijsstijging ook 0,2 procent, en in mei '77 een half pro cent. Vergeleken met eind mei vorig jaar ligt het niveau van de prijzen thans 6,7 procent hoger. Een maand geleden was dit cijfer van de inflatie gedurende twaalf maanden nog 6,4 procent. De inflatie zet aan, maar stijgt niet sneller dan voor de afgelo pen meimaand al was verwacht. Van Agt zei dit gisteren op zijn weke lijkse persconferentie. Op de vraag of het kabinet dan de sociale voorzie ningen verder wil beperken, ant woordde de premier: „Ik ga daar een gooi naar doen, onder het motto: nee heb je, ja kun je krijgen." Van Agt wees erop dat zonder ingrijpen de uitgaven voor sociale zekerheid in 1981 zullen stijgen met globaal 2,5 procent. Het nationaal inkomen zal echter niet of nauwelijks stijgen, of hooguit als alles meezit een procent. „Het verschil zal toch ergens van daan moeten komen," zei Van Agt. Het verschil zou kunnen worden be taald wanneer lonen, salarissen en subsidies met drie procent zouden dalen, dus flink op de minlijn zouden gaan. Maar om op min drie uit te komen, „daar zie ik geen kans toe," aldus de premier. Loonmatiging zou de beste oplissing zijn, want door de koppeling van uitkeringen en salaris sen bij de overheid aan de CAO- lonen, matigen die uitkeringen en sa larissen vanzelf mee „De CAO's van Hoogovens en Philips zijn (uit oog punt van matiging) aardige resulta ten, maar het is geen min," aldus Van Agt. "Wonderschoon' Het kabinet zou ook nog kunnen overgaan op meer geldschepping en ?eld in het buitenland kunnen lenen. „Dan kun je wonderschone maatre- Vervolg op pagina 3 BRUSSEL (AFP, AP, Reuter) Spanje en Portugal twee aspirantleden van de EG laten zich door de Franse president Giscard niet kisten. Deze heeft in een rede voor Franse boeren gezegd dat de uitbreiding van de gemeenschap vertraagd moet worden. Frankrijk vreest de invoer van groenten en zuidvruchten uit de Zuideuropese landen. Van een onzer verslaggevers RIDDERKERK Een verschil van vier meter is er de oorzaak van dat een woonblok van elf kant-en-klare eengezinswoningen in Ridderkerk tot en met de heipalen moet worden afgebroken. Het college van b. en w. van Ridderkerk heeft de betrokken bouwvereniging opdracht gegeven tot sloop. Het blok, onderdeel van een complex van 229 zogenoemde „inspraakwonin gen", is vier meter te ver naar voren neergezet waardoor ondermeer alle leidingen onder in plaats van vóór de woningen zijn aangelegd. Bovendien zou een busbaan, die langs het wopnblok komt te lopen, in de knel komen. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de afdeling landmeetkunde van de dienst gemeentewerken in het najaar van 1979 de piketpaaltjes voor het afbakenen van het bouwterrein, wel goed heeft uitgezet. Nadat de fout werd ontdekt is komen vast te staan dat de bouwer één van deze paaltjes over het hoofd heeft gezien, omdat er een emmer over heen stond. De schade wordt voorlopig óp ruim een half miljoen gulden geschat. De woningbouwvereniging overweegt de te derven huur met sloop en herbouw is circa een jaar gemoeid te verhalen op de bouwer. De toekomstige huurders zullen door deze gebeurtenis geen huisvestingspro blemen ondervinden, volgens de woningbouwvereniging. Wel is hun voor de deur staande verhuizing met een jaar vertraagd. De Spaanse minister voor de betrek kingen met de EG, leopoldo Calvo Sótelo, is door de uitlating van Gis card „stomverbaasd" en meent dat de president „problemen maakt, die er niet zijn." Hij bestreed dat Spanje de EG voor financiële problemen zou plaatsen, zoals Groot-Brittannië dat onlangs heeft gedaan. Van de domme De Portugese president Antonio Ra- malho Eanes hield zich van de dom me. Volgens hem kunnen de uitlatin gen van de Franse president dat toe treding van nieuwe leden moet wor den vertraagd niet op Portugal slaan. Zijn opmerking werd gelogenstraft door een toelichting van Giscards woordvoerder, dat de president niet Griekenland, maar wel Spanje en Portugal had bedoeld. Frankrijk heeft het toetredingsverdrag met Griekenland in december onderte kend, en het is niet mogelijk daar nog op terug te komen. In Franse regeringskringen wordt ge zegd dat Giscard bevreesd is voor de kosten die toetrèding van de twee Iberische landen meebrengt. Boven dien worden begin volgend jaar ver kiezingen gehouden in Frankrijk, waarbij de boeren een grote stem in het kapittel hebben. Regerings woordvoerders in Groot-Brittannië en West-Duitsland hebben gisteren laten weten dat hun landen voorstan der zijn en blijven van toetreding van Spanje en Portugal in 1983, zoals in de bedoeling lag. ADVERTENTIE Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder f oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlègger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Zie advertentie op pag, 7 verzekeringen ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/;% ■5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaar8'/>% 2 jaar8'/,% 1 jaarT/,% Nadere informatie; 020-5912137 f: postgiro en rijkspostspaarbank Adres:- Plaats:. -Postcode:. Giro: Mijn r I Adres: Plaats Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Postcode:. .Tel, Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1