'Prijzen stijgen meer dan verwacht' Zwart denkt langzamer Onmisbare lectuur voor Auto-GAS rijders* Alarm Kïesuwkado Kamer tegen meer accijns op benzine Troepen paraat na vals alarm 'n Renault loopt langer op een liter. deze krant Koopkracht laagste inkomen gaat er op achteruit voor 1 GASRIJDERS net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zon HET WEER alfa - romeo FIRST IN SAFETY GARAGE GRUNO B.V. Geen garantie Minister in Zuid-Afrika wekt woede op: Aardschok in Limburg Goudzwaard treedt niet toe tot de PPR RENTETARIEVEN SPAARÜEPOSITO'S. Trouw Ongestoord Betrouwbaarheid Kwaliteit. Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H 38ste jaargang nr 10958 vrijdag 6 juni 1980 Droog, zonnig en warm met een miódagtemperatuur van 25 tot 30 graden, maar vlak aan zee afkoeling door zeewind In het binnenland weinig wind minder dan windkracht drie Morgen en overmorgen Kans op een regen- of onweersbui Lagere temperaturen Zon op: 0518, onder 2156 Maan op: 02.55 onder 14.56 DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Jongeren weren zich op Katholiekendag PAGINA 3. CPN ontdekt links Nederland PAGINA 4: Festival voor gekken PAGINA 7: Russische verliezen nemen toe PAGINA 9: Verhitte discussie op de VU PAGINA ECONOMIE: Esso investeert miljarden in Rijnmond PODIUM: Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG Minister Van der Stee (financiën) denkt dat de prijzen dit jaar een half tot driekwart procent meer zullen stijgen dan de regering tot nu voorspelt. Het is dan vrijwel zeker dat de koopkracht van de laagste inkomens en uikeringen door de nullijn zal zakken. Van der Stee maakt echter geen aanstalten daar iets tegen te doen. Hierover dreigt nu een conflict met de CDA-fractie in de Tweede Kamer. De kijkende mens Reactie CNV op uitspraken Albeda De Kamer debatteerde gisteren over de drie miljard gulden nieuwe bezui nigingen en de belastingverlaging van 1 juli in verband met de loon maatregel. De PvdA had een voorstel ingediend voor hogere belastingver laging voor lagere inkomens. Voor de PvdA staat nu al vast dat andere minimumloon en laagste uitkeringen door de nullijn zakken. De PvdA be tichtte het CDA er van dat het via uitstel naar afstel van een extra maatregel voor de laagste inkomens stuurt, en daagde het CDA uit: „het CDA dat altijd zo'n grote mond vol heeft over de koopkracht van de mi nima", aldus PvdA'er Kombrink. Van Rooijen (CDA) wilde afwachten, of ook de prijsstijging in mei zo te genvalt als die in april. Het meicijfer wordt volgende week bekend. „Maar als volgende week blijkt dat de koop kracht van de mlnimium-lnkomens niet worden gehandhaafd, moet het kabinet meteen beslissen. Een wets ontwerp moet dan begin augustus naar de Kamer, zodat het hier eind augustus kan worden behandeld, en de maatregel 1 oktober ingaat." De CDA'er dacht dan aan verdere belas tingverlaging of tijdelijke verhoging van kinderbijslag. Een belastingver laging zou betaald kunnen worden uit extra gasopbrengsten in 1981, al dus Van Rooijen. uitkeringen op 1 juli te verhogen met drie in plaats van twee procent. Drie procent zou voortvloeien uit de auto matische koppeling aan de CAO-lo- nen. Maar het kabinet wil hiervan een procent uitschuiven naar 1 januari 1981, omdat op die datum anders minimumloon en uitkeringen nauwe lijks omhoog zouden gaan terwijl op 1 Juli hun verhoging ver zou uitstijgen boven de 26 gulden bruto per maand van de loonmaatregel. .Van der Stee deelde vervolgens mee dat het kabinet de afgelopen maan- Slllimpring den „geen waterdichte garantie" voor de koopkracht van de laagste inko mens heeft gegeven. Als die koop kracht in gevaar komt, is een aanvul lende maatregel voor Van der Stee niet vanzelfsprekend. „Handhaving van koopkracht van de minima moet dan worden afgewogen tegen andere zware doelstellingen, zoals het finan cieringstekort dat de grens van het aanvaardbare heeft bereikt." Vervol gens zette de minister de kwestie op scherp met de mededeling dat hij, net als Kombrink van de PvdA, dacht dat de prijzen dit jaar een half tot driekwart procent boven de raming zullen uitstijgen. Het ultschulfwetje komt volgende week in de kamer aan de orde. Hier over gaat echter niet Van der Stee, maar minister Albeda van sociale za ken. Van der Stee wenste daarom Van Rooijen gisteravond geen enkele suggestie te doen, ondanks herhaald aandringen van Van Rooijen. Vervolg op pagina 5 Minister Van der Stee(financiën) en zijn staatssecretaris Van Amelsvoort tijdens het gisteren gehouden Kamerdebat over de bezuinigingen. Een half procent prijsstijging com penseren via de belastingen, zou vijf honderd miljoen gulden kosten, zo liet de minister aan Van Rooijen weten. Het CDA-Kamerlid deed daarop de suggestie minimumloon en sociale LPSTAD (AP, AFP, Reu- r) - De Zuidafrikaanse pre mier Pieter Botha staat onder druk van de oppositie zijn mi nister van post en telecom municatie, Hennie Smit, te ontslaan. Deze heeft gezegd dat zwarten worden uitgeslo ten van de nieuwe presiden tiele raad om dat ze „langza mer denken" dan andere rassen. Volgens de oppositie moet Botha Smit ontslaan. Botha heet tot nu toe niet gerageerd. Volgens zegslieden binnen zijn Nasionale Partij heeft hij de zaak hoog opgenomen. Plannen tot wijziging van de grondwet kun nen door de opmerkingen van Smit Dp losse schroeven komen te staan. 8mit slikte na de woedende reacties van de oppositie en van zwarte lei ders zijn woorden wat in. Hij zou niemand hebben willen beledigen, naar alleen hebben bedoeld dat de swarten meer tijd nodig hebben om rtch het „constitutionele proces" ei sen te maken. Daarom zijn zij niet vertegenwoordigd in de presidentiële sad, waarin blanken,kleurlingen, In diërs en Chinezen de regering van advies zullen dienen. Vertegenwoor digers van de twee bevolkingsgroe pen vroegen zich openlijk af of ze nog wel zitting kunnen nemen in de raad, nu een minister zich zo over de zwar- Motlana: moeilijk te reageren zonder zelf beledigend te worden. ten heeft uitgelaten. Zij wijzen er ook op dat Smit alleen maar een toelich ting heeft gegeven op zijn woorden, maar zich niet heeft verontschuldigd. Thuislandleider Gatsha Buthelezi, de leider van de vijf miljoen Zulu's in Zuid-Afrika, zei dat iedereen die nu nog deel uitmaakt van de presiden tiële raad, zich schaart achter de bele diging van Smit aan het adres van de zwarte bevolking. De leider van de zwarte stad Soweto, Nthato Motlana, noemde het moeilijk op de opmerkin gen van Smit te reageren zonder in dezelfde soort beledigingen te ver vallen. Van een onzer verslaggevers DE BILT Het KNMI in De Bilt heeft gistermiddag om elf minu ten over twee een aardschokje in Limburg geregistreerd, waarvan het centrum tussen Roermond en Weert lag. Het bevlnkje had en kracht van ruim vier op de schaal van Richter. Hoewel niet alarmerend, is dat voor Neder land vrij krachtig, aldus een KNMI-woordvoerder. Een derge lijke beving komt volgens bere keningen van het Instituut onge veer driemaal per honderd jaar voor. Voor zover bekend is er geen materiële schade veroor zaakt. Blijkens een regen van telefoon tjes naar het KNMI is de schok door een groot aantal mensen binnen straal van veertig kilo meter rond het epicentrum ge voeld. Ook uit Eindhoven en Sit- tard kwamen meldingen binnen. In 1971 heeft zich in Nederland een bevlnkje met eenzelfde kracht voorgedaan. De krachtig ste aardbeving, die ooit in ons land is geregistreerd, was die van 1932 in Uden. Meerderheid voor verhogen motorrijtuigbelasting Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De benzine is in Nederland rond vijf cent per liter te duur. Dat stelt de PvdA vast aan de hand van een vergelijking met de prijs in andere landen van de EG. De PvdA wil overigens geen verlaging van de prijs, maar verho ging van de accijns op benzine. De consument blijft dan hetzelfde betalen, maar de oliemaatschappijen krijgen min der. Het voorstel van het kabinet voor verhoging van de motorrijtuigenbelasting op 1 juli kan dan worden inge trokken. WASHINGTON (AFP, AP, Reuter) Voor de tweede keer binnen acht maanden zijn Amerikaanse troepen door een vals alarm in staat van paraatheid gebracht. Door een computerfout werd de indruk gewekt dat de Sowjet-Unie een raketaanval was begonnen. Uit snelle controle van andere waarschuwingssystemen bleek echter dat van een aanval geen sprake was. Na drie minuten werd de waakzaam heid tot normaal teruggebracht. President Carter en minister van defensie Brown werden niet ingelicht, maar de commandokamer van het Witte Huis werd wel op de hoogte gesteld. In november werd ten onrechte alarm geslagen toen een computer werd geprogrammeerd met een testband waarop een Russische aanval werd nagebootst Naar de oorzaak van de Jongste fout wordt nog gezocht. Dit alternative plan werd gisteren in de Tweede Kamer gelanceerd door het PvdA-kamerlid Wöltgens. Rege ring en regeringspartijen CDA en WD zagen er op dit moment ech ter geen brood in. Het PvdA-voorstel is verworpen, en de verhoging van de motorrijtuigenbelasting werd aan vaard. Het gaat om 250 miljoen gul den per jaar. Het kabinet heeft dit geld nodig om de belastingverlaging in het kader van de loonmaatregel te betalen. De PvdA pleit er al langer voor om niet het bezit van auto's, maar het gebruik ervan te belasten. Dat bete kent hogere accijns op benzine, maar lagere motorrijtuigenbelasting. De huidige wegenbelasting drukt relatief het zwaarst op degenen die het minst rijden. Wöltgens stelde met tevreden heid vast dat ook in CDA en WD deze gedachte weerklank vindt. Het CDA-kamerlid Van Rooijen heeft al eens gevraagd na te gaan of de motor rijtuigenbelasting volledig door hoge re accijns vervangen zou kunnen worden. ADVERTENTIE Goedkoper 't Meest complete standaardwerk over autogas en autogas ap paratuur is uit! Haal dit unieke boekwerk bij een tankstation met BK-GAS pomp. Voor f 2,50 ligt 't voor u klaar fvv 'NIEUW 'i -- - In Duitsland is benzine vijftien cent goedkoper, aldus Wöltgens. Tien cent komt door hoger accijns en BTW in' Nederland. De resterende vijf cent valt echter niet te verklaren. Wel wees de PvdA'er erop dat Nederland steeds op kop gaat in de EO met de benzineprijzen. De kale prijs, zonder belastingen, ligt bijna elf procent bo ven de gemiddelde prijs in de EO. Vooral landen waar een staatsolie- maatschappij werkt naast particulie re maatschappijen als Shell en ESSO, hebben er een lagere prijs, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië. Ne derland kent geen staatsmaatschap- pij, maar is wel het moederland van Shell. „Het Nederlandse volk mag daar wel dankbaar voor zijn." zei Wöltgens ironisch. Staatssecretaris Van Amelsvoort'(fi nanciën) deelde namens minister Van Aardenne (economische zaken) mee. dat de Nederlandse prijs deze week nog bijna drie cent is verlaagd, en dat de rest van de stuiver verschil met Duitsland komt door lage zelfbedie- ndingsprijzen in Duitsland en hogere vergoedingen voor pomphouders en distributie in Nederland. Bovendien zijn andere olieprodukten in Neder land soms juist goedkoper. En als het PvdA-idee al haalbaar zou zijn, zou het dit jaar niet op tijd kunnen in gaan, en komt de opbrengst te laat binnen, aldus de staatssecretaris Van Rooijen (CDA) drong er wel op aan dat de regering contact opneemt met Duitsland. België en Luxemburg, om gezamenlijk te komen tot hele ot gedeeltelijke vervanging van wegen belasting door hogere accijns. auto's iets meer te verhogert dan de regering voorstelt. Ook dit voorstel werd verworpen. De staatssecretaris betoogde dat het weinig verschil op leverde, en dat grote gezinnen met beperkte beurs op tweedehand zware auto's zijn aangewezen, zodat de ge dachte dat zware auto's duur zijn en dus worden gereden door rijke men sen, niet opgaat. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Prof. Goudzwaard zal niet toetreden tot de PPR. Hij zei dit gisteren in een reactie op de actie die binnen deze partij is begonnen om hem op de kandidatenlijst van de PPR voor de volgende Kamerverkie zingen geplaatst te krijgen. „Op zich vind ik het een sympathiek initiatief, maar de problemen die ik zie acht ik niet langs eng partijpolitieke kanalen oplosbaar." Het initiatief voor de Goudzwaard- actie is uitgegaan van twee PPR- leden in Zeeland, die menen dat het gedachtengoed van Goudzwaard niet voor de politiek verloren mag gaan. Goudzwaard zei, dat ook al is hij anders gaan denken over de partij vorming op christelijke grondslag hij de PPR nog niet als alternatief ziet. Met name de bereidheid van deze partij om met de CPN samen te wer ken, schrikt hem af. ADVERTENTIE ADVERTENTIE NORAD is de naam. Voluit het Noordamerikaanse luchtverdedigingscentrum. De kwaal begint nu ook duidelijke vormen aan te nemen: ze zien ze vliegen Weer eens drie minuten net geen oorlog, in de elektroni ca. Misschien kunnen ze nog eens oefenen in een automatenhal. Boetseerset (A) BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Motorrijtuig De PvdA had ook nog voorgesteld de motorrijtuigenbelasting voor lichtere auto's iets minder en voor zwaardere Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaarI0'4% •i jaar9 3 jaar8'/,% 2 jaar8'/,%: I jaar73/% Nadere informatie: 020-5912137 \}j postgiro en v rijkspostspaarbank Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats: Uw naam Uw adres ft»stcode en plaats: -Giro Tel Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eersie betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 kado naar keuze DA. DB DL DL) (aankruisen a.u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven» Voor bezorginformatie 020-913456 t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1