Plan-Veldkamp na 15 jaar klaar Plastic paspoort op komst Personalia Steeds grotere kloof tussen vakcentrales Als u een hypotheek nodighad, en't moest maatwerk zijn en geen confectie, met wie zou u dan gaan praten? FGH hypotheekbank 'Werkgevers verschuilen zich achter loonmaatregel' Vereenvoudiging sociale wetgeving Apart boekje voor visa 'Ik ben geen luie man die nzl srsrs met klaar komt met z n werk Voorzitter dienstenbond CNV: Eindhovens college vindt plan Philips onaanvaardbaar DINSDAG 3 JUNI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET Van onze jciaal-economische redactie EN HAAG Oud-minister Veldkamp heeft gisteren een etsplan „financiering sociale zekerheid" bekend gemaakt. Ij wil de bepalingen uit de vele sociale uitkeringswetten die aan over de financiering, onderbrengen in één nieuwe wet. it wetsplan is het eerste uit een reeks, die de „staatscommis sie vereenvoudiging en codificatie sociale zekerheidswetge- ing" bezig is op te stellen. Veldkamp is voorzitter van deze lommissie. pet wetsplan is te vinden in twee iidikke rapporten, waarin Veldkamp en zijn commissie verslag doen van hun bezigheden. Staatssecretaris De i Graaf (sociale zaken) heeft de rappor ten gisteren doorgestuurd naar de •teeede Kamer. De staatssecretaris !et wel wat in het wetsplan, maar eft er nog geen definitief standpunt Hij wil eerst de reacties af- achten. Wat de verdeling van de premies be treft hebben Veldkamp en de staats commissie voorkeur voor £e simpele regel dat uitkeringen uit dë volksver zekeringen (AOW, AWW, algemene kinderbijslag. AWBZ, algemene ar beidsongeschiktheidswet) moeten komen uit, naast rijksbijdragen, pre mies die elke individuele burger uit zijn inkomen betaalt. De werkne mersverzekeringen (WW, WAO. zie- mt kenfonds, deel kinderbijslagen, ziek- De wetsplannen van Veldkamp bren- tewet) zouden moeten worden gefi- gen in principe geen wijziging in de nancierd uit premies van de werkge- ipraken verplichtingen, die de vers naast rijksbijdragen. Het minis- jers nu kunnen ontlenen aan de terie van financiën voelt hier ook leringswetten. Zijn taak is alleen voor. Maar onder druk van het minis- Oud-minister Veldkamp DEN HAAG (ANP) Een geplastificeerde kaart, die nauwelijks is .te vervalsen en direct door de computer gelezen kan worden. Zo gaat vermoedelijk het nieu we paspoort eruit zien. Bij het ministerie van buiten landse zaken wordt op de invoering van het nieuwe paspoort gestudeerd en volgens een woordvoerder van het ministerie is het streven om de voorberei ding eind volgend jaar af te ronden. Het huidige paspoort kan vrij ge makkelijk worden vervalst door er met enig vernuft een andere foto in te plakken. Bij het nieuwe pas poort wordt een dergelijke verval sing veel moeilijker, omdat van de kaart met foto een fotografische afdruk wordt gemaakt, die vervol gens in plastic gegoten wordt. De controle aan de grens gaat sneller, omdat de computer de kaart kan lezen. Momenteel is het nog zo dat de douaneambtenaar het pas poortnummer moet inponsen om te zien of er iets loos is met de houder ervan. Het nieuwe paspoort is geen ex clusief Nederlandse zaak. Volgens de woordvoerder van buitenland se zaken is men ook in Frankrijk, West-Duitsland en Zweden bezig met plannen in deze richting Overleg tussen de verschillende landen is nodig om er voor te zorgen dat de paspoorten door de computers in de verschillende lan den gelezen kunnen worden. Het zal overigens nog wel even duren voordat iedereen in Neder land van een nieuw type paspoort is voorzien. Als de plannen vol tooid zijn. zal er eerst op kleine schaal een proef worden genomen om de kinderziekten op te sporen. Het paspoort zal vermoedelijk ge leidelijk worden ingevoerd. Er zijn in Nederland ongeveer ze ven miljoen paspoorten en per jaar worden ongeveer 1,3 miljoen aanvragen ingediend. Er zal dus wel een jaar of zes mee gemoeid zijn. voordat het nieuwe paspoort gemeengoed is geworden. Dat er in het nieuwe paspoort geen visa kunnen worden opgenomen is vol gens het ministerie niet zo'n pro bleem. Het overgrote deel van de Nederlanders gebruikt zijn pas poort in West-Europa, waar geen visa nodig zijn. Wie wel reist naar landen waar een visum nodig is. kan bij zijn paspoort een klein boekje krijgen, waarin visa kun nen worden gestempeld. ïerd uit premies van de werxge- •jll 1 j .de verschillende uitkeringsregels te elen op uniforme uitgangspunten, „ethodes. begrippen en procedures. Het stelsel van de sociale zekerheid it dan overzichtelijker en samen- ngender. De burger kan dan beter licht krijgen in zijn rechten en chten. Vooral voor de mensen die Ijn belast met de uitvoering van de ütkeringswetten en voor advocaten wetswinkels verwacht Veldkmap el plezier van zijn werk. Een doel van de codificatie is ook 1 „het onbekende recht bekend te ma ken", aldus Veldkamp. f Uitkeringsrechten Na de samenvoeging van de bepalin gen over financiering gaat Veldkamp de bepalingen over uitkeringsrech- en, verstrekkingen, nazorg en bege- iding uit de verschillende uitke- ïgswetten onderbrengen in één euwe wet „prestaties sociale zeker- eid". Dit wetsplan hoopt hij over »n jaar klaar te hebben. Daarna taat op het program een wetsplan ïdhaving sociale zekerheid" faarin zaken worden geregeld als be- ingen uit de vele uitkeringswetten jrstematisch worden bijeengevoegd. De bestaande veertien wetten over de (sociale uitkeringen zullen dan intus sen zijn uitgekleed tot op de bepalin gen over de uitvoering (organisatie). cOok daarvan zou Veldkamp graag een wetsplan maken. Maar dit onder deel zit niet in zijn opdracht, en ^staatssecretaris De Graaf wil het er ook nog niet in stoppen. De staatsse- fcretaris heeft vorig jaar zelf een plan voor een nieuw uitvoeringsstelsel, via gionale organisaties, uitgebracht, 'n de sociaal-economische raad (SER) heeft een eigen plan ontwor pen. Werkgevers en vakbeweging hebben al laten weten bezwaren te hebben tegen het plan-De Graaf. Zij zullen waarschijnlijk voorkeur geven aan het SER-plan. Een SER-advies hierover is binnen een jaar te ver wachten. terie van sociale zaken is dit voorstel niet verwerkt in Veldkamps wets plan. Het ministerie heeft zelf alter natieve heffingsregelingen in studie en wil daarbij niet voor de voeten worden gelopen, aldus Veldkamp. Een punt van studie is om niet alleen premies te heffen over lonen maar bij voorbeeld ook over kapitaal. De bijstandswet blijft overigens bui ten beschouwing in de wetsplannen van Veldkamp. 'Mager' Het CNV noemde het rapport van Veldkamp gisteravond „mager". Over de financiering van de uitke ringswetten worden geen nieuwe ideeën aangedragen. Andere hef fingsbronnen dan de lonen blijven buiten beschouwing. „Ernstig be zwaar" heeft het CNV tegen het voor stel om werkgevers en vakbeweging buiten spel te zetten bij de premiehef fing. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Professor dr G. Veldkamp denkt in het voorjaar van 1982 met zijn staatscommissie klaar te komen met het codificeren en vereenvou digen van de wetten voor de sociale zekerheid. De oud-minister van sociale zaken zal dan vijftien jaar met dit karwei bezig zijn geweest. De laatste jaren is er regelmatig kritiek geweest dat Veldkamp een vorstelijk salaris zou verdienen zonder erg op te schieten met zijn werk. Op zijn persconferentie gaf Veldkamp gisteren een uitvoerige uiteenzetting over zijn werk. Hij wees erop dat hij in 1970 en 1973 tussenrapporten heeft uitgebracht, en in 1976 klaar kwam met een wetsontwerp „algemene bepalingen" als eerste in een reeks van vijf nieuwe deelwetten die samen de veertien bestaande wetten moeten gaan vervangen. Het stuk van 1976 is echter nog niet gepubliceerd, omdat een soortgelijke publikatie in West- Duitsland leidde tot onzekerheid onder rechters en advocaten over de juiste uitleg van de uitkeringswetten. Veldkamp zei dat zijn activiteiten „geen one-man-show zijn van een luie man die maar niet klaar komt met zijn werk." Nog onlangs stelde het VVD- Kamerlid De Korte staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) voor enkele leden aan de staf van Veldkamp te onttrekken voor De Graafs plan om de uitkeringswetten voor werklozen en arbeidsongeschikten ineen te voegen. De Korte meende dat daarmee dubbel werk voorkomen kon worden, en dacht dat onder De Graaf het werk wel sneller klaar zou komen. Veldkamp stelde gisteren dat geen dubbel werk wordt verricht, doordat hij gebruik maakt van dezelfde ambtenaren als de staatssecretaris, en die zoeken bepaalde dingen dus slechts één keer uit. Wat Veldkamp met zijn commissie klaar maakt, is een stramien waarin de staatssecretaris straks zijn voorstel len voor een samengevoegde, inhoudelijk op nieuwe leest geschoeide loondervingswet heel eenvoudig kan inpassen, aldus de oud-minister. Burgemeester De heer G. T. J. Heijdra uit Rotterdam wordt burge meester van Bergschenhoek. Heijdra is lid van het CDA en is nu procura tiehouder bij een verzekeringsinstel ling. De tegenwoordige burgemeester van Bergschenhoek, de heer A. van Gent. gaat met pensioen. Overleden In Den Haag is op 66- jarige leeftijd overleden mr M. H. van Hoogstraten, die werkzaam was op de ministeries van defensie en buiten landse zaken. In 1955 werd hij secre taris-generaal van de Haagse confe rentie van internationaal privaat recht. welke functie hij bekleedde tot zijn pensionering in 1978. Hij was tevens secretaris van de staatscom missie tot voorbereiding van te ne men maatregelen ter bevordering der codificatie van het internationaal pri vaatrecht. Secretaris-generaal Tot secretaris generaal van het ministerie van land bouw zal per 1 oktober mr. G. J. van Dinter worden benoemd. Van Dinter, die nu directeur juridische en bedrijfsorganisatorische zaken en te vens plaatsvervangend secretaris-ge neraal bij het ministerie van land bouw is. volgt mr. G. van Setten op. Van Setten wordt secretaris-generaal bij het ministerie van financiën. Van onze sociaal-economische redactie NOORDWIJKERHOUT De verwijdering tussen de ver schillende vakcentrales wordt steeds groter. Dat constateerde voorzitter Pieter M. de Wit van de dienstenbond CNV tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de bond in Noordwij- kerhout. „Terwijl we in wezen een gemeenschappelijk belang hebben, groeien we uit elkaar en worden de verschillen in middelen, welke we aanwenden en in strategie, die wordt gehanteerd, steeds groter. En stilaan worden de vertegen woordigers van de werknemers eikaars concurrenten." Kok (FNV) acht koopkracht in gevaar: Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM De CAO-resultaten bereikt bij Philips, Hoogovens, Vredestein en Unielever zijn op zich positief te waarderen. Maar ondanks het herstel van de prijscompensa tie, in 1981, na afloop van de loonmaatregel, is het geen garantie voor handhaving van de koopkracht. Dat zei voorzit ter Wim Kok van de FNV gisteren na afloop van de FNV- federatieraadsvergadering. ten voor de werkgevers en heeft indi rect een positief effect op de collectie ve lasten. Kok opperde het idee dat minder goed renderende bedrijven via de collectieve sector een premie zouden kunnen ontvangen om de overgangsfase van de arbeidstijdver korting te financieren. Ook zei voorzitter Kok dat politieke partijen die af willen rekenen met de massa-werkloosheid, de arbeidstijd verkorting in hun programma's moe ten opnemen. „Arbeidstijdverkorting kost geld, maar we moeten ons reali seren dat een massa-werkloosheid die elk jaar met één twee procent stijgt ons nog veel meer geld kost", aldus de FNV-voorzitter. Bevoegdheden In zijn wetsplan over de financiering wil Veldkamp de heffing van sociale premies beter laten aansluiten bij de begrippen en methodes die in de be- hstingwetten worden gebruikt. Ver- der wil hij de bevoegdheden van de minister (regering) en nog meer die vam werkgevers en vakbeweging om de premiepercentage vast te stellen, -| beperken. De heffing moet nauwkeu riger in de wet zelf worden vastge legd. zodat het parlement er meer invloed op houdt. Volgens voorzitter Kok lopen de CAO-onderhandelingen in de ver schillende sectoren uitermate traag. De werkgevers verschuilen zich op dit moment in de luwte van de loonmaat regel. Wanneer zij onderhandelingen onmogelijk maken zal de onvrede on der de werknemers toenemen. En te recht, zo stelde Kok, want de mensen merken nu pas wat de gevolgen zijn van de loonmaatregel. De prijzen blijven maar stijgen en de werknemers vinden niets extra's in hun loonzakjes. De Albeda-toeslag (26 gulden in plaats van de prijscom pensatie) en de geringe belastingver laging kunnen een aantasting van de koopkracht tot modaal niet verhin deren. Kok zei de behaalde CAO-resultaten op zich positief te waarderen maar het te betreuren dat er op het punt van de arbeidstijdverkorting en een eerlijke herverdeling van het be staande werk niets bereikt is. Herverdeling Volgens voorzitter Kok moet er nu heel spoedig een begin worden ge maakt met die herverdeling van de arbeid. „Wanneer wé niets doen dan stijgt die werkloosheid alleen maar verder. Om tot arbeidstijdverkorting te komen zijn sociaal verantwoorde maatregelen van belang" aldus Kok. De grote vraag hierbij is, zo zei Kok. wie die arbeidstijdverkorting moet financieren. Het betekent extra kos- Van onze correspondent EINDHOVEN Het college van b en w van Eindhoven vindt de reorga nisatieplannen van Philips onaan vaardbaar. B en w hebben dat van daag meegedeeld aan de ministers van sociale zaken en van economi sche zaken. Verder willen b en w samen met de agglomeratie Eindhoven en de pro vincie Noord-Brabant een brief aan Philips sturen met het verzoek om de reorganisatieplannen niet uit te voe ren. Volgens Philips reorganisatie plannen verdwijnen vijftienhonderd arbeidsplaatsen, waarvan 725 in Eindhoven. Het dagelijks bestuur van Eindhoven vindt het onjuist, dat Philips de pro blemen binnen de hoofdindustrie- groepen 'glas' en 'elcoma' wil oplos sen door twee gezonde bedrijven van Eindhoven te verplaatsen naar Win schoten en Heerlen. 'Eindhoven mag geen donor worden voor de rest van het land', aldus het college. Als Phi lips de plannen toch doorzet, vinden burgemeester en wethouders, dat er vervangende werkgelegenheid moet komen. De voorzitter van de CNV-bond op perde het idee dat het goed zou zijn, wanneer wijze mensen binnen de vak beweging zich eens gingen buigen over de vraag of, en hoe deze situatie in de toekomst zou kunnen worden voorkomen. „Alleen een gemeen schappelijk optreden van de vakbe weging biedt de mogelijkheid te ko men tot de oplossing van vraagstuk ken, die van zulk een geweldige in vloed zijn op de positie van de werk nemers in ons land." aldus De Wit. Wanneer dat niet gebeurt, zo merkte hij op dan dreigt het gevaar, dat op een kwade dag de werknemers zich zullen afkeren van de vakbeweging om een eigen weg te zoeken uit een doolhof van problemen. Een ander probleem dat de voorzitter van de dienstenbond CNV aansneed was het feit of de vakbeweging het gevaar loopt overgeorganlseerd te ra ken en de concurrentiestrijd tussen de afzonderlijke bonden. „Leden van grote groepen, zoals die van de vak beweging, gaan zich steeds meer defi niëren door een eenvoudige situatie van samenhangende belangen en steeds meer door het groepsbelang. Ik denk, dat het van levensbelang is, dat de vakbeweging zich dit op tijd realiseert en er in haar beleid reke ning mee houdt." Ook zal het, en dat is volgens voorzitter De Wit het grote dilemma waarin de vakbeweging zich bevindt, duidelijk moeten zijn, dat het gehele scala van problemen, dat zich sociaal-economisch voordoet, zo in elkaar grijpt, dat alleen op de tota liteit gerichte oplossingen uitkomst zullen bieden," zo suggereerde De Wit Journalist Over de rol van de hedendaagse jour nalist zei De Wit: ,Jn de zich steeds meer vermaatschappelij kende sa menleving is de rol van de Journalist vele malen zwaarder geworden. Hij kan al lang niet meer volstaan, zoals dat vroeger de gewoonte was, uitslui tend objectief nieuws te verslaan en de berichtgeving te verzorgen. Ook zal hij, net als een vakbondsbestuur der. steeds meer de behoefte gevoelen en ook de plicht hebben zich te iden tificeren met de problemen die hij in zijn werk tegenkomt Ook een vakbondsbestuurder, ook een journalist maakt deel uit van de samenleving waarin hij werken moet. Zij zijn geen robotten en willen zij hun werk goed doen, dan zullen zij bij het beoordelen van ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving te rade behoren te gaan bij hun eigen geweten. Dat kan spanningen met zich brengen. Dat kan leiden tot de vraag: wat moet ik in dit geval zeggen of verzwijgen. En, welk belang dien ik. Dat legt soms ook beperkingen op. Maar ik denk dat het in toenemende mate nodig is bij de uitoefening van ons werk de eigen denkwereld en het eigen geweten zijn rol te laten spelen. Niemand kan naar mijn mening aan mensen dat recht ontzeggen." Deze jaarvergadering was voor de voorzitter van de bond tevens zijn laatste. Tot opvolger van de heer De Wit zal waarschijnlijk gekozen wor den Dick van der Windt. De Wit is tien jaar voorzitter geweest van de dienstenbond CNV. Rectificatie In de opsomming van enkele gevallen van bodemverontreiniging bij het ar tikel „Rijke landen krijgen nu reke ning". dat donderdag 29 mei in Trouw stond, is door een technische fout ten onrechte vermeld dat in Terneuzen tolueen in de bodem van een toekom stige bouwplaats zou zijn aangetrof fen. De juiste tekst luidt als volgt. Terneuzen: arsenicumhoudend afval op stortplaats. Utrecht: tolueen in bodem van toe komstige bouwplaats. ADVERTENTIE Met de FGH bijvoorbeeld. Het ligt voor de hand dat de Friesch- Groningsche Hypotheekbank alles van hypotheken weet. We kunnen u onder meer helpen aan een hypotheek met gelijkblijvende of dalende lasten of in samenwerking met verzekeringmaatschappijen - aan een hypotheek in combinatie met een levensverzekering. Voor uw eerste huis of uw tweede. Voor uw winkel, kantoor, bedrijfshal of boerderij. Ook tijdens de bouw. En elke FGH-hypotheek is maatwerk. Onze kredietspecialisten zoeken de hypotheek- vorm die het best past bij uw situatie. Bij uw gezins- en beroepsomstandigheden op langere termijn. Zonder daarbij de fiscale aspecten uit het oog te verliezen. Belangstelling? Komt u dan eens praten. Onze adressen vindt u hieronder vermeld. U kunt natuurlijk ook uw eigen adviseur hierbij inschakelen. Kort over FGH-Vastgoed. Projectontwikkelaar van formaat. Met name actief op het gebied van woning bouw en recreatie. Ruime financieringsmogelijk heden,projecten van niveau. Actuele voor beelden: exclusieve schakelbungalows in Zeist, een ambitieus recreatiedorp in de Ardennen, luxueuze appartementen aan de Cóte d'Azur. Geïnteresseerd in overleg? Een afspraak is snel te maken. Kort over de FGH-pandbrief. Als u uit bent op hoge rente, maar er niet voor voelt om uw spaargeld vast te zetten, dan is de FGH-pandbrief een goeie belegging. Veilig.Goed rendement,korte looptijd. Altijd tussentijds te verkopen. Ze luiden aan toonder, en u kunt ze overal kopen: bij onze kantoren,of via uw bank of uw effectencommissionair. s/jt V' -J." H1IESCH GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK NV. Hoofdkantoot Amsterdam,Herengracht 433.(020- 2212721. KANTOREN: Amsterdam.Herengracht 468,(020 2625151 Arnhem. Zijpendaalseweg 59. (085 4273481 «Eindhoven/Ten Hagestraat 11.(040 4468551 Enschede.M H Tromplaan 12.(053 -3124451 •Den Haag.Lange Vijverberg9. (070-605900) «Gronmgen, Ubbo Emmiussingel 75.(050 -183183) Rotterdam.Wrslblaak 67.1010 115550) •Utrechl.Gildenkwartier43.(030-310344) FGH VASTGOED.Amsterdam,Herengracht468. (020 2625151

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9